Prezentacja - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Report
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
Warszawa, 4 marca 2014 r.
Projekt pn. „Opolskie Przeciw Przemocy” 2010 r.
Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie
Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także
skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego
Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Uniwersytet Opolski
Adresaci projektu:
bezpośredni: pracownicy socjalni, policja, przedstawiciele
sądu, edukacji, służby zdrowia, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, organów
administracji rządowej, samorządowej oraz ngo – 330 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny - ok. 75 tys. osób.
Wydatkowane środki: 110 865,99 zł (dotacja – 80 984,47 zł,
środki własne – 29 881,52 zł)
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: opracowanie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy
w rodzinie na terenie woj. opolskiego
Działanie 2: przeprowadzenie kampanii społeczno- informacyjnej
emisja spotu antyprzemocowego w lokalnych mediach
 informacje prasowe, wydruk ulotek, plakatów oraz ich dystrybucja
organizacja konferencji pn. „Problematyka przemocy ze szczególnym
uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”
 organizacja otwartej kampanii społecznej (marsz przeciw przemocy, emisja
spotu antyprzemocowego na telebimach, kolportaż ulotek, spektakle dotyczące
przemocy, bezpłatne porady specjalistów)
Działanie 3: przeprowadzenie cyklu szkoleń interdyscyplinarnych dla 60
pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. policji, służby zdrowia, pracowników
socjalnych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, przedstawicieli sądów i edukacji, organizacji pozarządowych
Działanie 4: sfinansowanie utworzenia dwóch tzw. niebieskich pokoi przy KPP
w Strzelcach Opolskich oraz Kędzierzynie – Koźlu
Działanie 5: wydanie 100 szt. publikacji pn. „Godne życie – problematyka
przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych”
dotyczącej problematyki przemocy na terenie województwa opolskiego oraz jej
dystrybucja
Marsz przeciw przemocy główną ulicą Opola
Tzw. niebieski pokój utworzony w ramach realizacji projektu
Projekt pn. „Jest alternatywa” 2011 r.
Obszar działania: 3. Bezpieczeństwo w szkole
Cel: zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz
przestępczości wśród dzieci i młodzieży
Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele edukacji, policji,
sądów, pomocy społecznej, samorządów, dzieci
i młodzież szkolna – 1 046 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny – około 40 tys.
osób
Wydatkowane środki: 76 925,58 zł (dotacja – 71 118,58 zł,
środki własne – 5 807,00 zł)
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: konferencja pn. „Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród
dzieci i młodzieży”
Działanie 2: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jest alternatywa”
Działanie 3: szkolenia tematyczne dla ogółem 136 osób:
budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania
(nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy świetlic, itp.)
zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich (policjanci),
edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy)
Działanie 4: „pogadanki” profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz
opiekuńczo – wychowawczych
zakupiono 12 pakietów filmów edukacyjnych, pn. „Lekcje przestrogi”, które
przekazano Komendom Powiatowym Policji w województwie opolskim
policjanci przeprowadzili 95 spotkań we wszystkich powiatach regionu
Działanie 5: piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne
sposoby spędzania czasu wolnego”
Działanie 6: informacyjno - edukacyjne (wykonano 7 tys. tekturowych linijek,
na których zamieszczono numery alarmowe oraz elementy promocyjne mające
zachęcać młodych ludzi do angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia
artystyczne, sportowe oraz propagujące życie bez uzależnień i przemocy)
Piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne
sposoby spędzania czasu wolnego”
Piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne
sposoby spędzania czasu wolnego”
Wręczanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego
„Jest alternatywa”
Projekt pn. „Reaguj i żyj bezpiecznie” 2012 r.
Obszar działania: 4.1 Bezpieczeństwo w miejscach
publicznych i w miejscu zamieszkania
Cel: budowanie świadomości społecznej w zakresie
współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego
oraz promowanie i wdrażanie rozwiązań, narzędzi
zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych
Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adresaci projektu:
bezpośredni: przedstawiciele Policji, mieszkańcy
Opolszczyzny, młodzież spędzająca wolny czas w pubach
i dyskotekach, uczniowie, seniorzy – 1 947 osób
pośredni: społeczność Opolszczyzny – ok. 110 tys. osób.
Wydatkowane środki: 88 545,34 zł (dotacja – 88 045,34 zł, środki własne - 500,00 zł)
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna
przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych:
10 tys. szt. informacyjnych podkładek pod szklanki
komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK
300 szt. kalendarzy
 71 spektakli edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3
 10 recitali profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół średnich
94 regionalne spotkania informacyjno – edukacyjne dla uczniów opolskich szkół
1 regionalne spotkanie informacyjno – edukacyjne dla seniorów
konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na wykonanie spotu
promującego właściwe postawy obywatelskie
wyprodukowano dwa reportaże o charakterze edukacyjno - profilaktycznym
Działanie 2: szkolenie dla 28 policjantów pn. „Jakość kontaktu z obywatelem przeprowadzanie interwencji policyjnej”
Działanie 3: zakup i przeszkolenie 2 psów patrolowo - tropiących, które zostały
przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu
Spektakl edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3
Szkolenie dla policjantów „Jakość kontaktu z obywatelem przeprowadzanie interwencji policyjnej”
Psy patrolowo - tropiące zakupione w ramach projektu
Projekt pn. „Przemoc to Nie-Moc” 2013 r.
Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie
Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków
stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego, zwiększenie
skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w woj. opolskim
i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec
osób stosujących przemoc na terenie woj. opolskiego
Partnerzy projektu:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adresaci projektu:
bezpośredni – przedstawiciele Opolszczyzny, uczniowie szkół podstawowych z terenu
całego woj. opolskiego, personel medyczny szpitali i pogotowia w woj. opolskim, członkowie
zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin województwa, funkcjonariusze Policji kierownicy rewirów dzielnicowych i posterunków Policji – 2 509 osób
pośredni : społeczność Opolszczyzny – około 50 tys. osób.
Wydatkowane środki: 103 861,12 zł (dotacja - 99 302 zł, środki własne 4 559,12 zł)
Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna:
20 regionalnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla personelu medycznego
szpitali oraz pogotowia
emisja i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych - komunikaty
na monitorach multimedialnych w autobusach MZK
96 spektakli profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas
IV-VI
Działanie 2: szkolenia:
szkolenie dla 69 członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Przyczyny
zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań
terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe
wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem
krzywdzonych dzieci”
szkolenie dla 40 policjantów - kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków
Policji pn. „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie.
Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych.”
Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI
Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI
Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents