Wzorzec prezentacji - Zachodniopomorski Uniwersytet

Report
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
WYDZIAŁ
KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Kierunek i rodzaj studiów (S lub N):
……………………………………………………………………………………………………
PRZEDMIOT:
………………………………………………………………………….……
Temat prezentacji i jej kod:
……………………………………………………………………………...
Nazwisko i imię
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Szczecin ………….……….
1
Plan prezentacji
 cel opracowania
 wstęp
 wyszczególnienie omawianych zagadnień (może być kilka podpunktów)
 podsumowanie
 zestawienie źródeł (bibliografia)
2
Przykłady prawidłowego powoływania się na źródła:
Powołujemy się w opracowaniach (referacie i prezentacji ) na źródła zawsze
kiedy korzystamy z materiałów innych autorów.
Dotyczy to :
• przytaczanych z innych źródeł fragmentów tekstu
• tabeli
• oraz ilustracji
Powołując się na pozycję bibliograficzną należy w nawiasie kwadratowym
podać nazwisko autora, lub pierwszego z autorów dodając: i in. oraz rok
wydania tej publikacji, np.:
[Baranowski 1980] albo [Bernacki i in. 1967].
Powołując się jednocześnie na kilka pozycji należy je oddzielić średnikiem,
np.:
[Dawidowski 1994; DzU 46/1998; PN-88/B-04481].
3
Dopuszcza się powoływanie na źródła również za pomocą oznaczeń liczbowych,
np.:
• [Baranowski 1980] lub [1]
• [Bernacki i in. 1967] lub [2]
• [Dawidowski 1994; Dz.U. 46/1998; PN-88/B-04481] lub [3,4,6]
W przypadku materiałów zaczerpniętych z Internetu kolejne źródła
Internetowe oznacza się nazwą Internet i odpowiednim oznaczeniem
liczbowym.
Należy podawać pełną informację o źródle, łącznie z określeniem daty i
godziny !!!!
Przykład:
Internet 1: Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P.,
Panagakis P., Ayuga F., 2010. Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the
Biosystems Engineering Discipline. Working Group 4 Education and Research in
Biosystems Engineering in Europe; a Thematic Network. Agreement No.:
2007‐2564/001‐001; Project No: 134306‐LLP‐1‐2007‐1‐GR‐ERASMUS‐ENW. (on-line),
[dostęp 20-10-2012], Dostępny w Internecie:
http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-11-2010.pdf
4
Powołując się na źródło internetowe podaje się oznaczenie danego
źródła jakie zostało mu przyporządkowane w zestawieniu
bibliogragicznym, np.
Internet 1
Przykłady powoływania się w prezentacji na
źródła z jakich korzystano w jej poszczególnych
częściach: tekstowej, ilustracyjnej i tabelach
5
Biogazownia wysypiskowa w
Toruniu
Zajmuje obszar 10 ha wysypiska miejskiego.
Składa się z 40 piętnastometrowych studni gazowych
i sieci przewodów zasysających.
Produkuje w ciągu godziny 550 kWh energii elektrycznej
i 800 kWh energii cieplnej.
Wynik ten odpowiada spaleniu w ciągu roku 2600 ton węgla w
elektrociepłowniach konwencjonalnych.
Uwaga! Podczas spalenia 2600 ton węgla emitowane jest do
atmosfery: 41,6 ton dwutlenku węgla, 11,7 ton tlenku węgla, 3,3
tony tlenków azotu oraz 58,8 ton pyłów.
[Źródło ????]
Zużycie energii w skali światowej
[Źródło ????]
7
Paliwa z biomasy
Rodzaje
Źródła
Sposób
wykorzystania
stałe
drewno opałowe z lasów, słoma,
odpady z tartaków i zakładów
meblarskich
spalanie bezpośrednie
w paleniskach otwartych
lub zamkniętych
rośliny oleiste
olej opałowy
ciekłe
gazowe
[Źródło ????]
fermentacja alkoholowa trzciny
cukrowej i ziemniaków, [etanol]
paliwo silnikowe
fermentacja metanowa
odpadowej masy organicznej
w oczyszczalniach ścieków,
na komunalnych wysypiskach
śmieci i biogazowniach
rolniczych, [biogaz, agrogaz]
wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej, spalanie
w sieci gazowej
Uwagi dodatkowe:
Prezentacja powinna się składać głównie z ilustracji (głównie w formie
schematów funkcjonalnych i algorytmicznych) oraz tabel
Ilustracje
Należy unikać zamieszczania zdjęć lub widoków nie wyjaśniających
zasady działania urządzeń
Objaśnienia tekstowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum (nie
więcej niż 2-3 zdania)
Do edycji równań należy używać edytora równań dostępnego w edytorze
WORD
Każdy slajd oznacza się kolejnym numerem
Zestawienie źródeł umieszczamy na końcu prezentacji
Przykłady prawidłowo opisanej ilustracji
Każdy zespół jest opisany za pomocą stosownych odnośników cyfrowych
Rys. Schemat działania elektrociepłowni. 1 - kocioł parowy,, 2 - turbina parowa, 3
- generator, 4 - transformator, 5 - skraplacz, 6 - ogrzewanie sieciowe
[Źródło ????]
10
albo bezpośrednio za pomocą objaśnień na rysunku
Rys. Elektrownia geotermalna o jednoczynnikowym obiegu (ponad 175oC)
[Źródło ????]
11
Przykłady przedstawiania źródeł ( kolejność wg alfabetu, można też
numerować):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Baranowski R. 1980: Wpływ gęstości gleby na jej agrofizyczne właściwości, Rocz.
Glebozn. 31(2), 15-31.
Bernacki H., Haman J., Kanafojski Cz. 1967: Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, t.1.
PWRiL, Warszawa.
Dawidowski B. 1994: Metoda wyznaczania wartości porowatości gleby w funkcji
nacisku jednostkowego. W: Ekologiczne aspekty techniki rolniczej. Materiały z VI Sesji
Nauk.Oddz. Mech. Rol., Szczecin 10-11 marca 1994, AR, Szczecin 1994, s.68.
Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 1121: Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych, z dnia 18. grudnia 1998 r.
Internet 1: Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P.,
Panagakis P., Ayuga F., 2010. Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the
Biosystems Engineering Discipline. Working Group 4 Education and Research in
Biosystems Engineering in Europe; a Thematic Network. Agreement No.:
2007‐2564/001‐001; Project No: 134306‐LLP‐1‐2007‐1‐GR‐ERASMUS‐ENW. (on-line),
[dostęp 20-10-2012], Dostępny w Internecie:
http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-112010.pdf
PN-88/B-04481, Badania próbek gruntu.
12

similar documents