VY_32_INOVACE_170209_Polovodice_DUM

Report
24. listopadu 2012
VY_32_INOVACE_170209_Polovodice_DUM
POLOVODIČE
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. Polovodiče
2. Vodivost
polovodičů
3. Dioda
4. Tranzistor
5. Použití
polovodičových
součástek
Polovodiče
• první polovodiče byly vyrobeny až po 2.
světové válce
• dnes jsou součástí mnoha elektronických
zařízení
• mají měrný odpor ρ = 10-6 – 10-4 Ωm
• vedou elektrický proud hůře než kovy
Obr. 1
Nejdůležitějšími polovodiči jsou pevné látky:
křemík, germanium, selen, telur, uhlík, sulfid
kademnatý a arsenid galia…
dále
Polovodiče
• jejich odpor s rostoucí teplotou klesá (u kovů je tomu právě naopak)
• při vyšší teplotě vedou lépe elektrický proud
Termistor
• využívá teplotní závislosti odporu
• u polovodičů je tato závislost označována jako NTC (negativní teplotní
koeficient)
Obr. 2
použití: teplotní čidlo (k měření teploty),
součást žhavících obvodů elektronkových
zařízení (hudební zesilovače)
dále
Polovodiče
Fotorezistor:
• dříve označován jako fotoodpor
• elektrický odpor se snižuje s intenzitou dopadajícího světla a
současně se zvyšuje elektrická vodivost
použití: měření neelektrických veličin ve fotoaparátech (měření
intenzity světla), součást požárních hlásičů, v regulační technice
Obr. 3
dále
Polovodiče
Tenzometr
• součástka reagující na změnu tlaku
Použití: k měření neelektrických veličin, jako čidlo pro diagnostiku
poruch, pro zjišťování a analýzu stavu konstrukčních prvků
Obr. 4
zpět na obsah
další kapitola
Vodivost polovodičů
Elektronová vodivost – typ N (negativní)
• zvýšením teploty se uvolní elektron z vazby
• přidáním příměsi například fosforu (5 valenčních elektronů) do
krystalu křemíku (4 valenční elektrony) zvýšíme počet volných
elektronů a podpoříme elektronovou vodivost
• příměsi z páté skupiny PSP způsobí přebytek elektronů ve vazbě
dále
Vodivost polovodičů
Děrová vodivost – typ P (pozitivní)
• na pozici chybějícího elektronu vznikne prázdné místo – díra, která
se chová jako kladná částice
• přidáním příměsi, např. india (3 valenční elektrony) do krystalu
křemíku zvýšíme počet děr a podpoříme děrovou vodivost
• příměsi z třetí skupiny PSP způsobí nedostatek elektronů ve vazbě
dále
Vodivost polovodičů
Vlastní polovodiče
• čisté polovodiče bez příměsí
• používá se monokrystalický křemík
Obr. 5
• elektrony můžeme excitovat teplem,
světlem nebo silným elektrickým polem
dále
Vodivost polovodičů
Příměsové polovodiče
• polovodiče obsahující atomy jiného prvku
• hustota volných nositelů náboje je při nízkých hodnotách
konstantní
• při zvyšování teploty se uplatňuje i vodivost vlastní, což bývá u
polovodičových součástek nežádoucí, a proto je musíme chladit
zpět na obsah
další kapitola
Dioda
• elektronická součástka se dvěma elektrodami
• založena na vlastnostech přechodu PN
Přechod PN
• hustota děr a elektronů je v obou částech polovodiče různá, takže
vzniká difúze volných elektronů z N do P a děr z P do N
• na rozhraní se tvoří dvojvrstva s ionty opačné polarity
• po připojení do elektrického obvodu v propustném směru (+ na
polovodič P, - na polovodič N) prochází proud
P
N
dále
Dioda
• po zapojení v závěrném směru (opačně) proud neprochází
P
N
dále
Dioda
Použití diod:
1. Fotodioda
• dopadající světlo nebo jiné záření
způsobí v oblasti přechodu PN vytvoření
dvojice elektron – díra a podle zapojení
buď dojde ke zvýšení vodivosti, nebo ke
zvýšení napětí na přechodu
• mění energii světelnou na elektrickou
Obr. 6
použití: světelné čidlo
dále
Dioda
2. Sluneční článek – fotovoltaický
• velkoplošná polovodičová součástka
• křemíkové články mají účinnost 20 – 30%
• spojují se do slunečních baterií
Obr. 7
• mění světelnou energii na energii
elektrickou
použití: výroba elektrického proudu
(solární elektrárna)
dále
Dioda
3. Elektroluminiscenční dioda – LED (Light Emitting Diode)
• prochází-li přechodem proud v propustném směru, přechod
vyzařuje světlo s úzkým spektrem
• tento jev je způsoben elektroluminiscencí
• pásmo spektra diody závisí na chemickém složení použitého
polovodiče
výhody LE Diod
• mají 10x větší účinnost než žárovky a 2x větší účinnost než zářivky
• vyzařují světlo určité vlnové délky bez použití filtrů
• jsou odolné vůči nárazům
• mají dlouhou životnost (minimálně 10x delší než zářivky a 100x
delší než žárovky)
• neobsahují rtuť
dále
Dioda
nevýhody LE Diod
• vyšší pořizovací náklady
• potřebujeme jich větší množství, protože svítí slaběji
• musí být zapojeny podle polarity
Použití: svítidla, kontrolky
Obr. 8
Obr. 9
dále
Dioda
4. Laserová dioda
• na přechodu PN dochází k přeměně elektrické energie na
světelnou
• vznikající světlo má vlastnosti laseru (užší spektrum, koherentní)
Obr. 10
použití: v cd/ dvd /blu-ray přehrávačích,
měření vzdáleností, laserové
ukazovátko
zpět na obsah
další kapitola
Tranzistor
• polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN
• je základem všech integrovaných obvodů (procesorů, pamětí)
• je založena na tranzistorovém jevu (malé změny proudu nebo
napětí ve vstupním obvodu mohou vyvolat mnohem větší změny
napětí ve výstupním obvodu
• dělí se na bipolární a unipolární
• bipolární mají tři elektrody (kolektor, báze, emitor) a podle
uspořádání se dělí na NPN nebo PNP
zpět na obsah
další kapitola
Použití polovodičových součástek
Vrstvené integrované obvody - čipy
• v jednom pouzdře je zabudováno velké množství vodičů, odporů,
kondenzátorů, diod a tranzistorů (zk. IO)
Obr. 11
Tyristory
• regulace příkonu elektromotorů, např. tramvají, trolejbusů
• spínají obvody s velkými proudy, mají minimální ztráty energie
dále
Použití polovodičových součástek
Polovodičové paměti
Obr. 12
• slouží pro ukládání dat
• využívají tranzistory řízené elektrickým
polem
• paměti RAM v počítači (musí být stále
napájeny)
Obr. 13
Zobrazovací technologie
• displeje LCD, LED, OLED
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 STAHLKOCHER. Soubor:Monokristalines Silizium für die Waferherstellung.jpg: Wikimedia
Commons [online]. 7 Ocotber 2004 [cit. 2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Monokristalines_Silizium_f%C3%BCr_die_Waf
erherstellung.jpg
Obr. 2 HELLWIG, Ansgar. File:NTC bead.jpg: Wikimedia Commons [online]. 27 July 2005 [cit. 201211-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/NTC_bead.jpg
Obr. 3 BEMOEIAL1. File:LDR.jpg: Wikimedia Commons [online]. 22 January 2006 [cit. 2012-11-24].
Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/LDR.jpg
Obr. 4 ZARCO. Soubor:Drátkový tenzometr.JPG: Wikimedia Commons [online]. 13 February 2008
[cit. 2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Dr%C3%A1tkov%C3%BD_tenzometr.JPG
Obr. 5 SAPERAUD. Soubor:Germanium.jpg: Wikimedia Commons [online]. 14 September 2005 [cit.
2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Germanium.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 6 ULFBASTEL. Soubor:Fotodio.jpg: Wikimedia Commons [online]. 28 December 2005 [cit.
2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Fotodio.jpg
Obr. 7 SZAJCI. File:SolarPowerPlantSerpa.jpg: Wikimedia Commons [online]. 4 December 2007
[cit. 2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/SolarPowerPlantSerpa.jpg?uselang=cs
Obr. 8 PICCOLONAMEK. File:RBG-LED.jpg: Wikimedia Commons [online]. 13 August 2005 [cit.
2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/RBG-LED.jpg
Obr. 9 WIKIPIMPI. File:A6 avant c6 led.jpg: Wikimedia Commons [online]. 9 January 2008 [cit.
2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/A6_avant_c6_led.jpg
Obr. 10 DEGLR6328. File:Laser diode array.jpg: Wikimedia Commons [online]. 7 July 2007 [cit.
2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Laser_diode_array.jpg
Obr. 11 STANMAR. File:Chip.jpg: Wikimedia Commons [online]. 13 April 2006 [cit. 2012-11-24].
Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Chip.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 12 ŠEVELA, Pavel. File:Two RAMs (3).jpg: Wikimedia Commons [online]. 22 August 2011 [cit.
2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Two_RAMs_%283%29.jpg?uselang=cs
Obr. 13 WADE, Matt H. File:Times Square 1-2.JPG: Wikimedia Commons [online]. 16 October 2009
[cit. 2012-11-24]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Times_Square_1-2.JPG
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents