Mgr. Michaela Povolná, E.MA: Právní nároky pacientů

Report
Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
a
Šustek & Co., advokátní kancelář
Mgr. Michaela Povolná, E.MA

Dlouhodobá pracovní neschopnost

Invalidita/přiznání invalidního důchodu/ nárok
na ZTP

Lékařská posudková služba/opravné
prostředky proti posudku revizního lékaře

Možnosti sociální podpory/služeb
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů
 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů
 Vyhláška 359/2009 Sb., o posuzování invalidity






Dočasná PN
 1.-3. den = 0
 4.-14.den = náhrada mzdy (zaměstnavatel)
 15.-.. den = nemocenská (ČSSZ)
 Pokud ke dni vzniku splňuje podmínky
nemocenského pojištění
 Ošetřující lékař x ne ZZS nebo pohotovost
 Opr. prostředek – návrh na přezkum, odvolání u
rozhodnutí OSSZ

Dlouhodobá PN
 Podpůrčí doba
 Pravidelné kontroly u praktického lékaře
 Výplata nemocenské do 30 dní
 Pro výplatu nutná součinnost zaměstnavatele
 Tzv. lístek na peníze – potvrzení o trvání dočasné
PN
invalidita 1.-3. stupně dle poklesu pracovní
schopnosti (dříve úplná a částečná)
 2010:
▪ 1. stupeň - o 35 – 49%,
▪ 2. stupeň - o 50 – 69%,
▪ 3. stupeň - o více než 70%




Posuzování OSSZ
Posouzení zdravotního stavu a pracovní
schopnosti
Zastavení výplaty nemocenské
Řízení zahájeno z podnětu pojištěnce nebo
OSSZ


zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení
Posudková agenda (mj.):
 Invalidita a změna stupně invalidity
 Dlouhodobě nepříznivý zdr. stav dítěte

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu (DNZS) nastal pokles
jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
 omezení při práci,
 snížením schopnosti nebo neschopností vykonávat
dosavadní práci,
 neschopností pracovat v takovém rozsahu a intenzitě jako
před vznikem DNZS nebo
 neschopností využívat z důvodu tohoto stavu vzdělání,
zkušenosti, znalosti a kvalifikaci, včetně zkušeností a
znalostí z předchozích výdělečných činností

Rozhodnutí ČSSZ – informuje pojištěnce a
OSSZ
 NELZE SE ODVOLAT
 námitky (30 dní)
▪ Důvody, skutkové okolnosti, znalecké posudky...
▪ ČEHO SE DOMÁHÁTE – změna rozhodnutí
 žádost o odstranění tvrdosti





Průkazy mimořádných výhod -> průkaz OZP
Žádost o přiznání průkazu OZP – formulář
Formulář se podává na Úřadu práce
Označí se praktický lékař
ÚP požádá OSSZ o posouzení žadatelovy
 Mobility
 Orientace
 Stupně závislosti

Lhůta na vyřízení 135 dní
 75 dní posudková komise
 60 dní vyřízení odvolání ÚP, MPSV
 Opatření proti nečinnosti
▪ Úřad práce -> MPSV
▪ MPSV -> ministrovi

Dávky pro OZP
 Příspěvek na mobilitu (400 Kč/měs.)
 Příspěvek na zvláštní pomůcku (př. těžká vada
pohybového ústrojí)
▪ Do 24.000,- a více než 24.000,- Kč (spoluúčasti)
▪ Zvláštní úprava příspěvku na auto – až 200.000,- Kč
▪ Zvláštní úprava zdravotních prostředků



SS a příspěvek na péči jsou primárně
poskytovány osobám s trvalým bydlištěm v
ČR
Každý má právo na bezplatné poskytnutí
poradenství v otázkách SS
SS poskytují obce a kraje, neziskové
organizace, MPSV

Pomoc při péči o osobu
Zajištění ubytování a/nebo stravování
Pomoc se zajištěním chodu domácnosti
Ošetřování
Pomoc s výchovou
Zprostředkování informací, právní pomoci...

Registr poskytovatelů sociálních služeb:





 iregistr.mpsv.cz

městské, příp. obecní či krajské úřadech
 odbory sociálních věcí


specializované poradny
poskytovatelé sociálních služeb








www.portal.gov
www.mpsv.cz
www.cssz.cz
http://www.penize.cz/kalkulacky/nemocenska
http://www.mpsv.cz/cs/2435
www.iregistr.mpsv.cz
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/
www.ferovanemocnice.cz
Centrum zdravotnického práva
Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
a
Šustek & Co., advokátní kancelář
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 222 316 362

similar documents