Prezentacja nr 2

Report
Uwarunkowania rozwojowe
aktywności społecznej i zawodowej
dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych
Szprotawa 2012
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Aktywność vs pasywność
Aktywność: ukierunkowanie na nowość, działanie,
umiejętności, twórczość, rozwój, efektywność czy
potencjał
Pasywność: bierność, apatia, brak odwagi i brak
konsekwencji, stagnacja, pesymizm czy nawet
wyuczona bezradność
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zakres pojęć
Aktywność społeczna: więzi międzyludzkie (rozwój:
przywiązanie, więź braterska, rodzinna, koleżeńska,
małżeńska, rodzicielska itd.)
Aktywność zawodowa: przedsiębiorczość (rozwój: w
zabawie, w nauce, w pracy)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Aktywność – zakres problemowy
Skąd się bierze taka kompetencja osobowości jaką jest
aktywność, działanie?
Czy istnieje w człowieku coś, co można nazwać potrzebą
aktywności?
Na co potrzeba aktywności jest ukierunkowana?
Jak powstaje aktywność (działanie)?
W oparciu o jakie cechy się rozwija?
Które momenty w rozwoju człowieka można uznać za kluczowe
dla formowania się aktywności społecznej czy zawodowej?
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Główne determinanty rozwoju aktywności
społecznej i zawodowej
biologiczne: np. dynamika rozwoju układu nerwowego
(konsekwencje zmian w CUN)
środowiskowe:
uniwersalne: zmiany w relacjach rodzinnych,
wzorach więzi międzyludzkich, uprzemysłowieniu
indywidualne: zdarzenia nietypowe i
traumatyczne (zaburzenia więzi)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Determinanty biologiczne
-> Biologiczny wymiar życia człowieka podlega bardzo
powolnym zmianom adaptacyjnym, które określa się
mianem ewolucji.
-> Nie postępuje ona tak szybko jak rozwój społecznokulturowy i sprzężone z nimi zmiany technologiczne.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Determinanty biologiczne
-> mózg dziecka nie zmienił się od kilkudziesięciu tysięcy
lat
-> człowiek biologicznie nie jest przystosowany do
współczesnych warunków lecz tych, które istniały w
epoce plejstoceńskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uwarunkowania ewolucyjne
Rozwój dziecka wymaga uwzględnienia tychże specyficznych
uwarunkowań, jakimi była:
-> duża bliskość rodziców i innych ludzi (w tym starszych dzieci)
-> duża i szybko osiągana względna samodzielność dzieci
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Aktywność jako efekty ewolucji
Dwa systemy aktywności genetycznie uwarunkowanej (odruchy):
-> zachowania przywiązaniowe – ukierunkowane na budowanie
bliskich więzi (stabilizacja, bezpieczeństwo, bliskość, zaufanie)
-> zachowania eksploracyjne – ukierunkowane na poznawanie świata
(zmiana, nowość, poznawanie, ekscytacja, przekraczanie granic,
adaptacja do zmieniających się warunków)
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
BEZPIECZEŃSTWO
BLISKOŚĆ
WYZWANIE
EKSPLORACJA
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
www.dzikiedzieci.pl
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE
STABILNOŚĆ, WSPARCIE
WYMAGANIA
WYZWANIE
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
BEZPIECZEŃSTWO
WYZWANIE
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
-> Dziecko ma poczucie, że jest dobrze przywiązane: co oznacza,
że gdy zaistnieje taka potrzeba będzie miało możliwość powrotu,
przywrócenia poczucia bezpieczeństwa lub/i zregenerowania
swoich sił wyczerpanych w trakcie wysiłku podjętego w trakcie
eksploracji.
-> Lina jest elastyczna: dziecko ma możliwość doświadczenia, z
jednej strony, subiektywne poczucie wolności i samodzielności w
zdobywaniu kolejnego osiągnięcia, w wyborze obiektu
zainteresowania, z drugiej natomiast, względnego kontrolowania
dystansu między tym co już wie, co może, a tym czego pragnie.
-> Kluczem maksymalizowania satysfakcji w eksploracji jest więc
zbliżenie do kulminacyjnego napięcia wynikającego z osiągnięcia
styku granic poznania z granicą bezpiecznego ryzyka.
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
BEZPIECZEŃSTWO
WYZWANIE
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Dalekie i satysfakcjonujące skoki (aktywność społeczno-zawodowa)
zależne są od tego jak jesteśmy przywiązani
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Główne modele
- Usuwanie przeszkód: nadopiekuńczość (curling
parenthood, empty prizes) – zrobię za ciebie bo nie
potrafisz, bo zniszczysz, bo trudniejsza jest nauka
dziecka aniżeli zrobienie za nie
- niedostrzeganie trudności: under-parenting,
zaniedbanie
- usuwanie przeszkody: podejście farmakologiczne
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Między pomocą a ochroną - „pomoc do samopomocy”
Parafrazując zasadę pomocniczości należy powiedzieć, że:
- co dziecko z własnej inicjatywy i własnymi siłami może zdziałać,
tego jemu „nie wolno wydzierać”, niesprawiedliwością, szkodą i
zakłóceniem jest zabieranie mu tych zadań, które może spełnić.
- każde działanie wychowawcze ma ze swej natury charakter
pomocniczy; powinno pomagać dzieciom, a „nie niszczyć ich lub
wchłaniać”
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Ekologiczny model rozwoju człowieka – Bronfenbrenner, 1979
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”
realizowany ze środków Unii Europejskiej

similar documents