Lubomierzu

Report
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Gmina Lubomierz
59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1
tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167
www.lubomierz.pl  e-mail: [email protected]
Środki krajowe :
Środki z Unii Europejskiej :
„Moje Boisko – Orlik 2012”
w Lubomierzu
14 grudnia 2009 r. w Lubomierzu odbyła się uroczystość,
podczas której dokonano otwarcia setnego na Dolnym Śląsku
kompleksu boisk budowanych w ramach programu „Moje Boisko
– Orlik 2012” Pieniądze na inwestycje pochodziły po części
z
budżetu
gminy,
ministerstwa
sportu
oraz
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Wartość inwestycji 1 637 000,00 PLN.
przed
po
W ramach Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych
zrealizowano następujące inwestycje:
Przebudowa 2 dróg gminnych w Pasieczniku
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywniku
Przebudowa drogi gminnej w Milęcicach
Wartość inwestycji
621 000 PLN
Suma dotacji
479 073,80 PLN
W ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
na lata 2009-2011 została zrealizowana
inwestycja pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej w Pławnej
Wartość inwestycji :
315 500,00 PLN
Wartość dotacji :
141 353,00 PLN
W ramach programu
ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI
zostały przeprowadzone remonty świetlic
wiejskich w Popielówku i w Pokrzywniku
Wartość inwestycji: 62 076,06 PLN
Wartość dotacji: 25 000,00 PLN
W ramach rządowego programu
Radosna Szkoła Szkoły Podstawowe
w Pławnej i Lubomierzu otrzymały
wsparcie finansowe na zakup pomocy
dydaktycznych na łączną kwotę 18.000 zł!
W ramach programu w chwili obecnej realizowane są inwestycje
dotyczące Utworzenia placów zabaw przy Szkole Podstawowej
w Lubomierzu i w Pławnej
Wartość inwestycji: 255 400,00 PLN
Wartość dotacji: 127 700,00 PLN
Projekt pod nazwą:
Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych dla Miasta i Gminy
Lubomierz, Wleń, Gryfów Śląski oraz
Gminy Stara Kamienica w Lubomierzu
Nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych
w Lubomierzu sfinansowany został:
-ze środków Phare CBC Polska- Niemcy 2003,
-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- oraz z budżetu w/w gmin
Wartość inwestycji to ponad
15 mln zł.
Najlepiej segregująca gmina
Urząd
Marszałkowski
Wydział
Ochrony Środowiska przyznał dla
Urzędu Gminy w Lubomierzu
Dyplom Uznania za zajęcie IV
miejsca w Konkursie ogłoszonym
przez
Fundację
Ekologiczną
Zielona
Akcja
„Na
najlepiej
segregującą gminę”
29 maja 2009 roku Gmina Lubomierz podpisała umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez
modernizację Punktu Lekarskiego w Pławnej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lubomierzu i zakup nowego sprzętu medycznego w postaci
aparatu EKG” w ramach Priorytetu nr 8 „ Modernizacja infrastruktury
ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)” Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość inwestycji
Kwota dofinansowania z RPO
przed
272 595,70 PLN
195 214,14 PLN
po
aparat EKG
29 maja 2009 roku Gmina Lubomierz podpisała umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Poprawa jakości usług medycznych poprzez
modernizację Punktu Lekarskiego w Pasieczniku Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lubomierzu i zakup nowego sprzętu medycznego w postaci
aparatu EKG” w ramach Priorytetu nr 8 „ Modernizacja infrastruktury
ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku („Zdrowie”)” Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość inwestycji
Kwota dofinansowania z RPO
w trakcie realizacji
452 371,85 PLN
335 119,62PLN
po
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Dofinansowanie projektu pn. Budynek świetlicy
przebudowa i rozbudowa Radoniów, działka nr 68"
wiejskiej,
Głównym celem operacji jest stworzenie miejsca na tzw. centrum wsi, poprzez
przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Radoniowie, które
pobudzi lokalne społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenia nowych wartości na wsi poprzez organizację imprez kulturalno
- oświatowych oraz kultywowania tradycji wiejskich.
Wartość projektu wynosi 608 876,90 zł
kwota dofinansowania to 374 309,00 zł
przed
w trakcie realizacji
Mikroprojekt „Poznaj nasz region – Lubomierz zaprasza!” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
„Poznaj nasz region Lubomierz zaprasza!”
W związku z projektem zostały wykonane
flagi miast Lubomierz, Mszana Dolna,
Tanvald oraz Wittichenau wraz ze stojakiem,
Wirtualny spacer po Gminie Lubomierz oraz
pocztówki, mapy, banery oraz przewodniki
turystyczne prezentujące Miasto i Gminę
Lubomierz. Wszystkie materiały promocyjne
zostały wykonane w trzech językach:
polskim, czeskim i niemieckim.
Wartość projektu 10 275,30 euro
Dofinansowanie WFRR: 8 734,00 euro
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 027,53 euro
Wkład własny: 513,77 euro
10.02.2010 r. Gmina Lubomierz podpisała umowę o dofinansowanie
projektu „Renowacja zabytków architektury Subregionu Nysa- KwisaBóbr- remont wieży i dachu Ratusza oraz figur kamiennych św. Jana
Nepomucena i św. Maternusa w Lubomierzu” w ramach Priorytetu nr 6
„Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego
Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”)” Działania nr 6.4 „Turystyka
kulturowa” RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu
563 856,43 PLN
Kwota dofinansowania z RPO 334 870,20 PLN
przed
po
Podstawowym celem projektu współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 jest podniesienie atrakcyjności
turystycznej miasta.
Św. Nepomucen
przed
po
Św. Maternus
przed
po
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
W ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW), Gmina Lubomierz otrzymała dofinansowanie na
projekt pn. Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla ulicy Kwiatowej, Kombatantów i Ptasiej
w Lubomierzu.
Kwota dofinansowania 521 404,00 PLN
Wartość projektu: 885 112,68 PLN
Gmina Lubomierz w partnerstwie z Gminą Mirsk i Wartą
Bolesławiecką otrzymała dofinansowanie projektu pn.
"Informatyzacja Urzędów Gmin
Mirsk, Lubomierz i Warta
Bolesławiecka w celu wdrożenia
e-usług publicznych"
w ramach Priorytetu nr 2 Rozwój
społeczeństwa informacyjnego na
Dolnym Śląsku Działania nr 2.2
Rozwój usług elektronicznych RPO
dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu
183 541,59 PLN
Kwota dofinansowania z RPO
138 258,96 PLN
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa.
Filmowo - fotograficzne działania miast partnerskich podczas
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu
Głównym celem projektu jest integracja
polsko – czeskiej młodzieży i dorosłych
zainteresowanych
filmem
i
fotografią,
tworzenie wspólnych, twórczych działań,
pogłębianie wiedzy na temat powstawania
filmów i profesjonalnego wykonywania zdjęć
przed i w trakcie XIV OFFK w Lubomierzu
Wartość projektu: 23 623,26 euro
Dofinansowanie WFRR: 20 079,77 euro
Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 362,33 euro
Wkład własny: 1 181,16 euro
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Nowoczesna edukacja szansą
młodych lubomierzan
Głównym
celem
projektu
jest
stworzenie warunków lepszego rozwoju
i wyrównanie szans edukacyjnych dla
416 uczniów w Gminie Lubomierz
w
terminie
od
1.09.2010
do
31.08.2012.
Kwota dotacji dla projektu wynosi: 1 410 772,30 PLN
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Razem dla Gminy Lubomierz
W ramach projektu będą odbywały się spotkania
warsztatowe podczas których, przeprowadzona
zostanie
wspólna
diagnoza
problemów
społecznych i potrzeb mieszkańców, określenie
sposobów
przeciwdziałania
problemom
i zaspokajaniem potrzeb przy wykorzystywaniu
lokalnych
zasobów
i
możliwości
oraz
zewnętrznych źródeł i środków pomocowych.
Kwota dotacji wynosi:
49 940,00 PLN
Na bazie wypracowanych na warsztatach
materiałów
powstanie
ważny
dokument
programowy dla Gminy- Strategia Rozwoju
Gminy na lata 2011-2020.
Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji
Gmina Lubomierz
już w 2010 roku złożyła
wnioski o dofinansowanie do
projektów:
Remont świetlic wiejskich w Chmieleniu,
Olesznej Podgórskiej i w Wojciechowie
w ramach LEADERA Odnowa i Rozwój Wsi
Plon niesiemy plon - Gminne dożynki 2010
w Lubomierzu oraz Rozwój Centrum Kultury
Lokalnej w ramach LEADERA Małe Projekty
Czym bogata Samych Swoich Chata
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
Wartość projektów: 1 152 600,30 PLN
Wartość dotacji: 591 334,90 PLN
Gmina Lubomierz dzięki swoim
działaniom zajmuje wysoką
pozycję w rankingu …..
Ogólnopolski
Ranking
Związku
Powiatów
Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking
samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów
w trybie on-line. Utrzymanie przez dany samorząd
pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do
końca danego roku zgodnie z regulaminem pozwoli
mu uzyskać tytuł „Dobrego Polskiego Samorządu”.
Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na
koniec danego roku.
Ogólnopolski ranking gmin miejskich
i wiejsko-miejskich w roku 2010
Dane z dnia 9.07.2010r. pobrane ze strony www.zpp.pl
Dolnośląski ranking gmin miejskich
i wiejsko-miejskich w roku 2010
Dane z dnia 9.07.2010r. pobrane ze strony www.zpp.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Plany i zamierzenia
Gmina Lubomierz
59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1
tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167
www.lubomierz.pl  e-mail: [email protected]
Jeszcze w 2010 roku Gmina Lubomierz
planuje złożyć wnioski o dofinansowanie
inwestycji na:
 Przebudowa z modernizacją dachu budynku
poklasztornego z XIII wieku w Lubomierzu
w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
 W porozumieniu ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w ramach Priorytetu 9
Odnowa zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)
współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO Gmina Lubomierz
jako partner planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na remont dwóch
budynków komunalnych w całości będących własnością Gminy
Lubomierz.
Plany na kolejne lata …
 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Lubomierzu
 Budowa remiz strażackich w Milęcicach
Olesznej Podgórskiej
 Budowa świetlicy wiejskiej w Pławnej
 Przebudowa dróg gminnych : Golejów - Marczów , Chmieleń –
Gajówka, Wojciechów - Radomice
 Budowa ścieżki rowerowej w Pławnej Górnej przez Milęcice do
Lubomierza - II etap
Plany na kolejne lata …
Adaptacja budynku poklasztornego pod
potrzeby turystyki lokalnej
 Remont budynku po Policji na
potrzeby biblioteki publicznej
 Przebudowa dachu budynku wraz
z elewacją i wymianą okien przy
Ratuszu w Lubomierzu
 Przebudowa wraz z rozbudową basenu miejskiego w Lubomierzu
 Biały Orlik – stworzenie lodowiska na boisku Orlik 2012 w Lubomierzu
…
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Dziękuję za uwagę!
Justyna August
Główny specjalista
ds. funduszy pomocowych i promocji gminy
tel. +48 75 78 33 166 wew. 33
[email protected]

similar documents