Taklimat 9 Bidang COPPA

Report
COPPA
Code of Practice for Program Accreditation
GARIS PANDUAN KRITERIA
DAN STANDARD
UNTUK AKREDITASI
PROGRAM
APA ITU COPPA?
COPPA ialah satu kod amalan untuk
menjamin kualiti program dengan
menggunakan
sembilan
bidang
penilaian
bagi
membantu
PPT
mencapai
sekurang-kurangnya
standard wajib supaya memperolehi
akreditasi
dan
berterusan
meningkatkan kualiti program
A
B
• Maklumat
Am
C
• Huraian
Program
D
• Standard
Program
9 Bidang
Penilaian
• Laporan
Penilaian
Kendiri
BIDANG PENILAIAN
Penyelaras Cik Tan Mun Wai
Penolong Penyelaras Pn S. Parimalarani
Standard
Standard Wajib (Benchmarked)
• Standard
yang
mesti
dipenuhi
dan
pematuhannya ditunjukkan semasa penilaian
akreditasi program. Biasanya dinyatakan
sebagai ‘mesti’
Standard Patut (Enhanced)
• Standard yang sepatutnya dipenuhi untuk
institusi menuju ke arah penambahbaikan.
Biasanya dinyatakan sebagai ’patut’
Bidang 1
Visi, Misi, 1. Pernyataan Visi, Misi, Matlamat
Pendidikan dan Hasil Pembelajaran
Matlamat
Pendidikan
dan Hasil 2. Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Ketua Bidang 1: Tn Hj Zakaria b Ahmad
Bidang 2
Reka Bentuk 1. Autonomi Akademik
Program dan 2. Reka Bentuk Program dan Kaedah
P&P
Kaedah P&P
3. Kandungan dan Struktur Kurikulum
4. Pengurusan Program
5. Hubungan dengan Pihak
Berkepentingan Luar
Hubungan Hasil Pembelajaran dengan Penyampaian
Ketua Bidang 2: Dr Kartini Abdul Mutalib
Bidang 3
Pentaksiran 1. Hubungkait antara Pentaksiran dengan
Pembelajaran
2. Kaedah Pentaksiran
2. Pengurusan Pentaksiran Pelajar
Ketua Bidang 3: En Abi Sarwan b Rose
Bidang 4
Pemilihan 1.
Pelajar dan 2.
Perkhidmatan
Sokongan 3.
4.
Pemilihan dan Kemasukan
Peraturan Artikulasi, Pemindahan
Kredit dan Aktiviti Kokurikulum
Pertukaran Pelajar
Perkhidmatan Sokongan dan Aktiviti
Kokurikulum
5. Perwakilan dan Penglibatan Pelajar
6. Alumni
Ketua Bidang 4: En Zaimuddin b Hj Hussein
Bidang 5
Staf
Akademik
1. Pengambilan dan Pengurusan
2. Perkhidmatan dan Pembangunan
Ketua Bidang 5: En Muhadi Mahmud
Pn Zanariah Sipon
Bidang 6
1. Kemudahan Fizikal
Sumber
Pendidikan 2. Penyelidikan dan Pembangunan
3. Kepakaran Pendidikan
4. Pertukaran Pendidikan
5. Peruntukan Kewangan
Ketua Bidang 6: Pn Rashida Awang
Bidang 7
Pemantauan 1. Mekanisme Pemantauan
dan Semakan
2. Penglibatan Pihak Kepentingan
Semula
Program
Ketua Bidang 7: En Ismail Mohamed
Bidang 8
Kepimpinan, 1. Governans
Governans 2. Kepimpinan Akademik Program
3. Rekod Akademik
dan
Pentadbiran
Ketua Bidang 8: Dr Ma Hamsiatus Sa’adiah Kamaruddin
Bidang 9
Penambahbaikan 1. Penambahbaikan Kualiti
Kualiti Secara
Berterusan
Ketua Bidang 9: Pn Yong Lee Choo

similar documents