PowerPoint Presentatie Vlaams Nederlandse Delta

Report
Toegevoegde waarde zeehavens
(2009)
Direct 13 miljard euro
Indirect 27 miljard euro
Werkgelegenheid zeehavens (2009)
Direct 227 duizend werknemers
Indirect 212 duizend werknemers
Totale overslag 2010
646 miljoen ton
Containeroverslag 2010
22,3 miljoen TEU
Bronnen
Nationale Bank België
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Jaarverslagen havens
Vlaams Nederlandse Delta heeft een
aandeel van:
20 procent van de totale overslag van
de Europese zeehavens
25 procent van de totale Europese
containeroverslag
10 procent van de toegevoegde waarde
van de Europese chemische industrie
40 procent van de output van de
chemische industrie (tonnen).
Marktaandeel kan toenemen door
samenwerking.
Bronnen
Universiteit Antwerpen/ITMMA/ING
TU Eindhoven
In 2040 hebben Antwerpen
en Rotterdam hun positie
als global containerhubs
behouden, is Zeebrugge de
derde containerhaven, is
sprake van groei,
schaalvergroting en
intermainport-verkeer.
Noodzakelijke acties:
• Maritieme toegang op orde
• Faciliteer inter-mainportverkeer
tussen hubs AntwerpenRotterdam-Zeebrugge:
• Spoor
• Binnenvaarwegen
• Shortsea terminals
• Verkeersmanagement
• Ruimtelijke kwaliteit /
landschappelijke invulling
• Waterkwaliteit
• Draagvlak
In 2040 is sprake van een
robuust en duurzaam
intermodaal hinterlandnetwerk gedreven door
synchromodaliteit,
aansluitend op TEN-Tnetwerken.
Noodzakelijke acties:
• Ontwikkel via IJzeren Rijn,
Betuweroute en RoBel een
robuust spoornetwerk.
• Versterk vaarwegennetwerk
• Sluit aan op TEN-T netwerken
• Internalisatie externe kosten
• Stimuleer shortsea shipping
• Seine Nord kanaal
In 2040 zijn de Deltahavens
hecht verbonden met een
logistieke schil van
distributieregio’s en
intermodale terminals/
extended gateways
(externe toegangspoorten)
waar toegevoegde waarde
activiteiten plaatsvinden.
Noodzakelijke acties:
• Aansluiting distributieregio’s op
intermodale infrastructuur;
• Containertransferia
• IT-netwerken voor logistiek
faciliteren;
• Rationele locatiekeuzes gericht
op duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit;
• Gemeenschappelijk profiel
Deltahavens voor
internationale acquisitie.
In 2040 vormen Deltahavens één petrochemisch
complex van wereldschaal
dat zich onderscheidt door
duurzaamheid, efficiency,
ruimtelijke kwaliteit en
kennis.
Noodzakelijke acties:
• Versterk grensoverschrijdend
pijpleidingnetwerk;
• Private investeringen in
pijpleiding-infrastructuur;
• Sluit chemische complexen op
intermodale infrastructuur aan;
• Voer industrieel clusterbeleid
op niveau Deltaregio;
• Continueer investeringen in
R&D voor duurzaamheid,
efficiency, transitie;
• Imagocampagne chemische
industrie
• Versterk ruimtelijke kwaliteit.
In 2040 is de succesvolle
transitie naar een groen,
duurzaam en biobased
chemie- en energiecomplex
in de Vlaams Nederlandse
Delta voltooid: een ‘world
class biobased cluster’ is
ontstaan.
Noodzakelijke acties:
• Duurzaamheiddoelen op niveau
Delta
• Energie-infrastructuur in de Delta
met groene energie/ smart grids
als input;
• Gezamenlijke CCS-infrastructuur;
• Ontwikkel handelsfunctie CCS/
CO2/biobased
• Co-siting, industriële ecologie en
energie-efficiencyprojecten;
• Voer gemeenschappelijke
duurzame investeringsstrategie;
• Gemeenschappelijke aanpak
duurzaamheidsmaatregelen;
• Waterstofeconomie voor de Delta.
In 2040 is hooggeschoolde
arbeid concurrentiefactor
#1 van de industrieellogistieke Deltaregio,
resulterend in kennisintensieve werkgelegenheid
in slimme en groene
logistiek/duurzame chemie
en energie.
Noodzakelijke acties:
• Ontwikkel een ‘VlaamsNederlands Deltaplan’ werken
in haven/logistiek/industrie;
• Versterk ‘Triple Helix’ in Delta;
• Geef prioriteit aan topsectoren:
energie, logistiek, water,
chemie & hoofdkantoren;
• Valoriseer kennis als
‘exportproduct’;
• Faciliteer grensarbeid.
In 2040 is de
verbondenheid van de
Vlaams Nederlandse Delta
voor personen, goederen
èn informatie excellent,
zowel in havengebieden,
tussen knooppunten als
met het hinterland.
Noodzakelijke acties:
• Versterk openbaar vervoer in
havenregio’s;
• Bereikbaarheid openbaar
vervoer tussen knooppunten in
de Delta;
• Proactieve strategie richting
rekeningrijden;
• Papierloze afhandeling en alle
informatie beschikbaar op één
scherm.
• Internaliseer externe kosten;
• Benut structurerende impact
HSL.
In 2040 zijn Antwerpen en
Rotterdam internationale
Shipping centra met
hoogwaardige kantoorfaciliteiten voor ketenregie,
hoofdkantoren, handelsplatformen en zakelijke
dienstverleners.
Noodzakelijke acties:
• Versterk vestigingsklimaat voor
kenniswerkers;
• Zet promotie op voor
kantoorfunctie;
• Ontwikkel aanpak shared
service centra;
• Fiscale mogelijkheden;
• Trading platforms voor
biofuels/CCS/CO2-handel.
In 2040 is sprake van een
effectief functionerend
overheidsnetwerk in de
Delta. Flexibele coalities
zijn in staat geweest om de
regio voortdurend aan
te passen aan nieuwe
omgevingseisen.
Noodzakelijke acties:
• Versnel vergunningsprocedures;
• Ontwikkel meetinstrumenten
op niveau Deltaregio;
• Realiseer noodzakelijke
infrastructurele werken voor
duurzame transitie;
• Doorberekenen van externe
kosten;
• Locatiekeuzes uitgaande van
duurzaamheid;
• Kaders voor samenwerking in
Deltaregio.
In 2040 heeft de Vlaams
Nederlandse delta als een
magneet op talent
gefungeerd: omvangrijke
investeringsstromen en
aantallen kenniswerkers
hebben de positie van de
Delta versterkt in Europa.
Noodzakelijke acties:
• Daadwerkelijk samenwerken!
• Imago Delta versterken;
• Benadruk diversiteit van de
Delta;
• Een veilige en aantrekkelijke
Delta met top woon-, werk- en
recreatiemilieus.

similar documents