Sharon BAUTE (UGent)

Report
“Is the game worth the candle?"
Een studie naar de meerwaarde van een doctoraat op
de Belgische arbeidsmarkt
Sharon Baute
Dr. Katia Levecque
Prof. Dr. Ronan Van Rossem
Interne ECOOM-dag – Mei 2013
[email protected]
Het doctoraat op de arbeidsmarkt (1)
= Toegang tot academische carrière
↓
Ontwikkeling kenniseconomie
↓
Investeringen in onderzoek en in training doctoraatstudenten
↓
Sterke toename in geproduceerde doctoraten
≠ aantal academische posities
↓
Tewerkstelling buiten de universiteit
Het doctoraat op de arbeidsmarkt (2)
•
•
•
Nauwelijks empirisch onderzoek
Referentiegroep: masterdiploma
Literatuur: sociologie en economie
Opleidingsniveau
•
Materiële en immateriële jobkenmerken
Arbeidsmarktpositie
Methode
Steekproef
• Belgische data: Enquête naar de Arbeidskrachten (2009 + 2010)
• Selectie van loontrekkenden
• N masters = 8900 , N doctors = 565
Variabelen
• Indicatoren arbeidsmarktpositie: netto maandinkomen,
verantwoordelijkheid, opleidingskansen, contract type, afwijkende
werktijden, overwerk
Analyses
• Multivariate lineaire/logistische regressie
Eerste resultaten (1)
Enerzijds:
• Hoger inkomen
• Meer leidinggevende functies
• Hogere opleidingskansen
Anderzijds:
• Meer tijdelijke contracten
• Meer overwerk
• Meer afwijkende werktijden
Alle resultaten significant op het 0,001 - niveau
* Gecontroleerd voor leeftijd, gender, discipline, werkregime, sector, beroep en grootte van het
bedrijf
Eerste resultaten (2)
Genderverschillen in inkomen:
Netto-maandinkomen naargelang hoogste opleidingsniveau en gender
3500
3000
2500
2000
Master
Doctoraat
1500
1000
500
0
Man
Vrouw
Toekomstige onderzoeksplannen
•
Conceptualisering: Wat is een goede job?
•
•
Is de meerwaarde van een doctoraat afhankelijk van de discipline waarin
het behaald werd?
Cross-nationaal onderzoek: impact macro-factoren
•
Tijdsdimensie: ontwikkeling kenniseconomie, economische crisis
Macro-factoren
Opleidingsniveau
Arbeidsmarktpositie
Discipline
Vragen?
Interne ECOOM-dag – Mei 2013
[email protected]

similar documents