Heterogene massafabricage

Report
Betrouwbaarheidstypologie
Heterogene massafabricage
1
Belangrijke kenmerken
• Voor de productie zijn harde normen
(standaardkostprijs)
• Productie op voorraad
2
Harde relatie tussen input en output
3
Belangrijkste aanknopingspunten voor
betrouwbaarheid
• Als bij handelsbedrijf op rekening plus:
• Functiescheiding tussen bedrijfsbureau,
productie, administratie.
• Harde normen resulterend in een
standaardkostprijs.
• Betrouwbare productieadministratie.
• Afdelingsgewijze nacalculatie en
verschillenanalyse
4
Kenmerkende
betrouwbaarheidsrisico’s
• Juistheid productieresultaat (efficiency,
bezetting, afval en uitval)
• Verder als bij handelsbedrijf op rekening
5
Toepassingsvraag 1
• Welke ongewenste effecten kan het sturen op
efficiency en bezetting hebben?
6
Of?
7
Preventieve IC maatregelen
1.1 Begroting, normen, tarieven
1.2.Controletechnische functiescheiding
1.3 Procedures, wet- en regelgeving, richtlijnen
1.4 Belangrijke periodieke managementinformatie
in relatie tot begroting en vorige periode
1.5 Essentiële bestanden
8
Begroting, normen en tarieven
9
1.1 Begroting, normen, tarieven
• Verkoopbegroting Productiebegroting
Inkoopbegroting +Personeelsbegroting +
Investeringsbegroting.
• Standaardkostprijs per product obv stuklijsten
en bewerkingslijsten en tarieven.
• Normale bezetting, normaal afval, normaal
uitval
• Tarieven voor manuren en machine-uren op
basis van normale bezetting
10
Toepassingsvraag 2
• Jack werkt sinds kort op de controllersafdeling
van een rekenmachinefabriek. Eén ding begrijp
ik nog steeds niet, zegt hij tegen zijn mentor:
“Waarom veranderen jullie de tarieven niet
wanneer je aan het begin van het jaar al weet
dat je minder gaat draaien dan de normale
bezetting?”.
Snap jij het wel?
11
1.2 CT functiescheiding
Als bij handelsbedrijf op rekening en ten aanzien
van productie:
• Bedrijfsbureau (intern beschikkend)
• Productieafdelingen (uitvoerend)
• Magazijn gereed product (bewarend)
• Administratie (controlerend & registrerend)
12
Uitvoering van planning en
nacalculatie gescheiden
13
Toepassingsvraag 3
• Stel je komt als accountant voor de interimcontrole bij een bedrijf van beperkte omvang
dat tuingereedschap produceert. Je
constateert dat de tweekoppige administratie
niet alleen de nacalculatie doet maar ook de
voorcalculatie. Vind je dit onoverkomelijk?
14
1.3 Procedures, wet- en regelgeving,
richtlijnen
• Als bij handelsbedrijf op rekening plus:
• procedures inzake werkuitgifte, nacalculatie,
verschillenanalyse, kwaliteitskeuring.
• Arbeidsomstandighedenwet
• Directe beveiliging: omheining, portier,
magazijnmeester, camera’s
15
Managementinformatie
16
1.4 Belangrijke managementinformatie
• Exploitatie
Omzet
Kostprijs verkopen
Brutomarge
Productieresultaten per afdeling per periode
(efficiency, afval, uitval , bezetting) voor
machines, materiaal en personeel
• Balans gerelateerd
Mutaties in machinepark
Omloopsnelheid voorraden
Ouderdom debiteuren
17
Toepassingsvraag 4
• Waarom kunnen negatieve
productieresultaten zowel een kostenprobleem
zijn als verband houden met het onvolledig
verantwoorden van opbrengsten?
18
Gegevens in bestanden  Informatie
19
1.5 Essentiële bestanden
Als bij handelsbedrijf op rekening
(Inkoopbestand,Voorraadbestand,
Crediteurenbestand,Prijsbestand,
Verkoopbestand, Debiteurenbestand) plus:
• Productieorderbestand,
• Personeelsbestand,
• Machinebestand
20
Toepassingsvraag 5
• Beschrijf de inhoud van het
productieorderbestand. Welke afdeling voert
welke gegevens in?
21
Repressieve IC-maatregelen
2.1 Cijferanalyse
2.2 Verbandscontroles
2.3 Detailcontroles
2.4 Waarneming ter plaatse
22
Cijferanalyse
23
2.1 Cijferanalyse
Als bij handelsbedrijf op rekening (werkelijke
brutomarges versus begrote brutomarges per
product) plus:
• Productieresultaten per afdeling
• Voorraadverschillen
• Beoordelen van verschillen
24
Verbandscontroles
25
2.2 Verbandscontroles
• Beginvoorraad grondstoffen + Inkopen – Eindvoorraad
= Verbruik.
• Toegestaan verbruik= aantal gereed gekomen
producten maal de norm;
• Machine-uren + in en omsteltijden + onderhoud +
leegloop= machinecapaciteit ;
• Shoptime (personeelsbestand) = Jobtime
(productieorderbestand) + indirecte uren;
• Gereed gemelde productie = Goedgekeurde productie
+ Uitval;
• Verder als bij handelsbedrijf op rekening
26
Toepassingsvraag 6
• Stel dat de directie onder andere de volgende
informatie ontvangt over de periode februari:
• Begroot verbruik tegen standaard kostprijs: $
4.000.000 / Werkelijk: $ 6.000.000 
Efficiencyverschil: $ 2.000.000 (negatief). Wat
zou er allemaal aan de hand kunnen zijn?
27
Verschillenanalyse
28
2.3 Detailcontroles
• Controle op de juistheid van de gehanteerde
inkoopprijzen; idem van de standaardkostprijs.
• Controle op geschreven uren door
afdelingshoofd,
• Afdelingsgewijze nacalculatie en
verschillenanalyse.
• Verder als handelsbedrijf op rekening
29
Waarneming ter plaatse
30
2.4 Waarneming ter plaatse
• Naleving productievoorschriften.
• Inventarisatie onderhanden werk,
grondstoffen en gereed product.
• Naleven voorschriften Arbowet.
31
Calculus
32
• Calculus B.V. fabriceert verschillende typen
rekenmachines. De kasten en toetsen worden in eigen
beheer gefabriceerd. De inwendige cpu wordt bij een
vaste leverancier in Singapore betrokken waarmee een
langlopend contract is afgesloten. De granulaatkorrels
voor de fabricage van de plastic behuizing worden van
de nationale chemische industrie betrokken. Onder de
directie ressorteren de volgende afdelingen:
• Verkoop (6)
• Inkoop (2)
• Bedrijfsbureau (4)
• Gieterij (20),Assemblage (22),
• Testafdeling (3)
• Magazijn grondstoffen (2)
• Magazijn gereed product (2)
• Financiële administratie (4)
33
34
• Op de afdeling Gieterij worden de kunststof
behuizingen en toetsenborden gegoten met
behulp van kostbare machines. Op de afdeling
Assemblage worden de rekenmachines
samengevoegd. Door de afnemers worden
verschillende eisen aan de nauwkeurigheid
gesteld. De testafdeling dient elke serie te testen
op de vereiste nauwkeurigheid. Uitval wordt niet
herbewerkt. De afgekeurde rekenmachines
dienen te worden vernietigd. De afdeling verkoop
heeft langlopende contracten met
grootwinkelbedrijven. Daarnaast worden
rekenmachines onder eigen merk voor een
hogere prijs verkocht aan zelfstandige detaillisten.
35
36
Toepassingsvraag 7
• Welke mogelijke problemen zijn er in de
casus te onderkennen met betrekking tot de
volledigheid van de opbrengsten?
• Zie je problemen met betrekking tot de
juistheid van de verantwoorde kosten?
37
38
Toepassingsvraag 8
Jack die als assistent controller bij Calculus
werkt, loopt met de directeur verkoop op.
“Ach” zucht hij, “ik wil jou er niet mee
lastigvallen maar de concurrentie uit China is
moordend. Als het zo door gaat kunnen we de
tent binnenkort sluiten”.
• Welke maatregelen kun je noemen om de
kosten te beheersen zodat Calculus kan
blijven concurreren?
39
Toepassingsvraag 9
• Geef aan wat de functie is van de
standaardkostprijs en hoe deze tot stand komt.
40
Toepassingsvraag 10
• Hoe komen de man- en machine-uurtarieven
tot stand?
• Wat betekent normale bezetting?
41
Toepassingsvraag 11
• De sfeer bij Calculus is de laatste tijd wat
gespannen. De chef van de assemblage
klaagt: “Sinds er een nieuwe zit op het
bedrijfsbureau, kan ik geen goed meer doen”.
• Welke functies heeft het bedrijfsbureau?
• Welke informatie heeft het bedrijfsbureau
nodig om deze functies uit te voeren?
42
Toepassingsvraag 12
• Vind je het noodzakelijk om voor de voorraad
granulaat een gesloten magazijn te hebben?
• Welke vorm(en) van inventarisatie zou je de
directie adviseren voor de verschillende
voorraden?
43
Toepassingsvraag 13
• Welke maatregelen van interne controle
(zowel preventief als repressief) zijn
noodzakelijk ten aanzien van het testen van
rekenmachines?
• Wat is de betekenis van het begrip normaal
uitval?
44

similar documents