aanvangsbegeleiding PP profs - Scholengemeenschap Sint

Report
S CHOLENGEMEENSCHAPPEN
H EILIG K RUIS – S INT -N ICOLAAS B A O
aanvangsbegeleiding
B EGELEIDINGS - EN EVALUATIETRAJECT
Wij koesteren wat ons
wordt toevertrouwd !
SG Sint-Nicolaas


Samenstelling :

11 schoolbesturen

27 scholen

700 leerkrachten
Goede afspraken zijn dus nodig !

Afsprakennota personeelsbeleid

Samenwerking is niet vanzelfsprekend !


Autonomie van elk schoolbestuur respecteren,

Veel kansen voor startende lkr, maar ook : veel scholen die
hun deur kunnen sluiten !
Samenwerking met SG Stekene
Waarom
aanvangsbegeleiding ?
Twee doelstellingen :
1.
2.
Begeleiden en ondersteunen van beginnende
leerkrachten bij de instap in de onderwijspraktijk

De uitstroom uit het onderwijs beperken

Het welbevinden bij de beginnende lkrn vergroten

De schooldirecties ondersteunen bij de begeleiding en
toeleiding naar de klaspraktijk

Op ≠ niveau’s : individueel – scholengemeenschap – op
lange termijn - …
In de scholengemeenschap de individuele
evaluatietrajecten stimuleren, mee begeleiden en
opvolgen…
De peilers
De peilers van onze aanvangsbegeleiding :

De coaching/evaluatie op school stimuleren

De mentorenwerking

Het B&E-traject
Streefdoel
Geen
aanvangsbegeleiding
in SG
Structurele
aanvangsbegeleiding
in SG
Geen aanvangsbegeleiding op
school
Laisser-faire
Fundament zonder
huis
Structurele
aanvangsbegeleiding op
school
Single-loop
aanvangsbegeleiding
Double-loop
aanvangsbegeleiding
Evaluator/mentor ?
evaluatie
coaching
B&E-traject


Elementen :

Coaching op school

Begeleiding via het aanbod SG

Evaluatie op school
Samenwerking tussen :

Directeurs van de SG Sint-Nicolaas en Stekene

DPB

Codi’s
Begeleiding in de SG
Aanbod van 6 sessies per jaar :

Een startsessie voor pas gestarte lkrn


Vier inhoudelijke sessies


In samenwerking met DPB
Aanbod gestuurd door evaluatie door deelnemers
en organiserende directeurs
Slotsessie

Vooral voor wie stevig op weg is naar TADD
De inhoudelijke sessies
Verplicht om zo veel mogelijk sessies te volgen :

Maakt deel uit van de evaluatie
Verloop van deze sessies :

Voorbereiding door codi’s, een aantal directeurs
(beurtrol) en schoolbegeleider

Korte intro, meestal gevolgd door korte input

Veel kans tot collegiale uitwisseling via gesprekken,
werkvormen,…

Sterk praktijkgericht

Kans voor de deelnemende directeurs om voeling te
houden met werkveld…
Mentorenwerking

Mentor op school is niet verplicht, wel sterk
gestimuleerd. De meeste scholen hebben een
mentor, al dan niet hiervoor een tijd
vrijgeroosterd.

Mentor wordt op geen enkele wijze betrokken in
het evaluatieproces.

Rapportering aan directie : enkel aantal
interventies of aard van de interventie. Geen
inhoudelijke uitwisseling.
Mentorenwerking

Regiowerking mentoren tot en met juni 13

i.s.m. DPB : collegiale uitwisseling

Maar ook : input en professionalisering



Bijv. nascholingssessie met Jef Clement
Werking mentoren vanaf sept 13 :

Intervisiegroep o.l.v. ped. begeleiding en evt. codi

Voorlopig geen interesse genoeg.
Hopen dat…

Zo veel mogelijk scholen hier energie voor vrijmaken!
Mentoren en stagiairs
Recent ontwikkeld protocol i.s.m. KAHO Sint-Lieven
Sint-Niklaas

Soort stappenplan :

Wanneer komt de klasmentor in actie ? Wat
verwachten we van hem/haar ?

Wanneer komt de schoolmentor in actie ? Wat
verwachten we van hem/haar ?

Wanneer komt de stagelector en of de directeur
in actie ? Wat verwachten we van hem/haar ?
Ondersteuning
schoolleiding
Vroeger :


Opmaak van een eigen evaluatieformulier :

SG houdt overzicht bij van functioneren startende
lkr en speelt dit desgevallend door aan andere
scholen die deze lkr in een nieuwe opdracht
aanwerven…

Melding vanaf opdracht van 6 weken
Maar : druist in tegen privacywetgeving
Ondersteuning
schoolleiding
Nu :

Meldingsformulier evaluatietraject

SG volgt via informat welke TABD’ers een nieuwe
opdracht krijgen in een school

De school krijgt het gedeeltelijk ingevulde formulier
digitaal doorgestuurd.

Dit formulier wordt aangevuld van zodra opdracht 6
weken duurt.

Wordt digitaal teruggezonden.

Indien het achterblijft, vraagt de SG dit op.

SG houdt de digitale formulieren bij !
Ondersteuning
schoolleiding

Bedoeling van dit meldingsformulier :

Scholen stimuleren om werk te maken van een
goed evaluatiebeleid en –traject !

Scholen stimuleren om goede leerkrachten te
vormen, ook na de Hogeschool !

Vermijden dat TABD’ers die niet voldoen, zomaar
van de ene school naar de andere gaan zonder
goede opvolging !
Evaluatieafspraken
Wettelijke context :

Evaluatietraject :

Functiebeschrijving overhandigen bij start
opdracht

Functiebeschrijving personaliseren

Functioneringsgesprekken houden + POP’s
opmaken

Evaluatiegesprekken houden
Evaluatieafspraken

Wat de SG extra meeneemt in de evaluatie :

Klasbezoeken

Deelname aan het B&E (tot op zekere hoogte)
Evaluatieafspraken
Maar ook :


Bij evaluatie met eindbeoordeling onvoldoende :

Betrokken leerkracht verliest opdracht in opbouw
naar TADD

Betrokken schoolbestuur is niet langer verplicht
deze leerkracht aan te nemen (voldoet niet lange
aan aanwervingsvoorwaarden)
Geeft bij mislukking nieuwe kansen aan startende
leerkrachten !

Andere scholen in de SG kunnen zonder problemen
deze leerkracht opnieuw aanwerven…
Taak SG

Stimuleren coaching en begeleiding

Stimuleren positief gerichte aanpak

Het begint al met de functiebeschrijving !

Overzicht behouden op potentieel kandidaten voor
vrijstaande opdrachten.

Maar vooral : stimuleren dat op een fijne manier een
evaluatietraject bewandeld wordt!

Hulp bij evaluatie door coaching directies +
bijkomende gesprekken !
V EEL
SUCCES
!

similar documents