Quest op Sancta

Report
Quest op het Sancta Maria Lyceum
te Haarlem
Eric Spek
Achtergrond / Doelen
•
•
•
•
•
•
•
Gelijke lessentabel Gymnasium – Atheneum
Aansluiting VWO – WO
Verbeteringen PWS
Verbeteringen Praktische Opdrachten
Aansluiting interesses
Onderzoeken talenten
Profieloriëntatie
Verbeterde
attitude
Creativiteit
Kritisch denken
Quest
Nieuwsgierigheid
Openmindedness
WON-Akademie
(Wetenschapsoriëntatie Nederland)
“leerlingen al tijdens hun Vwo-opleiding middels ‘wetenschapsoriëntatie’
een gedegen, basale wetenschappelijke vorming te geven.”
Daarbij gaat het om de verwerving van kennis en vaardigheden op
het gebied van:
• wetenschap in de volle breedte (alfa, bèta en gamma);
• een aantal belangrijke wetenschappelijke methoden/technieken;
• de stappen die in de onderzoekspraktijk (meestal) gezet moeten
worden.
Kennisdeling
Doelen/eindtermen
WON-manifestatie
Attitude
De leerling…..
heeft een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding
onderkent het belang van het kiezen van de juiste onderzoeksmethode
onderkent het belang van een goed onderzoeksplan/logboek bij het doen
van onderzoek
toont dat hij oog heeft voor het belang van het kiezen van de juiste
informatie(bronnen)
toont dat hij oog heeft voor het belang van het kiezen van een goede
zoekstrategie
werkt planmatig bij het verzamelen en vastleggen van informatie
beoordeelt bronnen kritisch op betrouwbaarheid, validiteit e.d.
toont dat hij oog heeft voor het belang van het trekken van juiste conclusies
is bereid zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot citeren/
parafraseren/plagiaat
evalueert proces en product kritisch
houdt rekening met ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek en
het werk van anderen
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Begint van jaar...
Jaar 5
Samenwerking
De leerling….
houdt zich aan gemaakte afspraken
kan een taakverdeling maken
neemt effectief deel aan het groepswerk
laat in een groep ieders sterke punten aanbod komen en benut deze sterke
punten
geeft feedback aan andere groepsleden
kan met kritiek van anderen omgaan
neemt verantwoordelijkheid voor zijn (aan)deel, maar ook voor de
opbrengst(en) van het team als geheel
Communicatie
De leerling…..
beheerst het Nederlands op een niveau tussen 3F en 4F
beheerst het Engels (lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid) zodanig dat
hij (niet al te specialistische)
Engelstalige teksten begrijpt en zich zelf zowel mondeling als schriftelijk kan
uitdrukken
kan helder en begrijpelijk formuleren
kan een verslag schrijven waarin hij rekening houdt met de doelgroep
kan reflecteren op zijn communicatieve gedrag
kan in een discussie actief luisteren en adequaat reageren
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Quest op Sancta
speerpunten:
-
Wetenschapsvaardigheden
Vakoverstijgend
Eigen beheer
Regio Haarlem
Kunstvakken
werkwijze:
•
•
•
•
•
•
Les in vaardigheid
Onderzoeksvraag
Bepalen methode
Coachende docent
Zelfstandigheid
Presentatie
Quest op Sancta
“Quest is een heel leerzaam vak, je
kan het namelijk ook gebruiken bij
andere vakken. Je kan zelfstandig op
onderzoek uitgaan naar interessante
onderwerpen. Iedere periode is
anders en dat maakt het heel
afwisselend” Martiene
Wetenschapsvaardigheden
• Bronnen – of literatuuronderzoek
• Observeren
• Enquêteren
• Interviewen
• Experimenteren
• Presenteren
• Aantekeningen maken
VWO-1: Onderzoek doen
VWO-1: De Gulden snede
VWO-1: Hoorcollege Renaissance
Regio Haarlem
Wijkonderzoek
Rondwandeling
Interviews
Marketing onderzoek
“Ik vind dat Quest interessant blijft, omdat er voortdurend andere
onderwerpen aan bod komen. Zo loop je de ene les in de stad op zoek
naar gebouwen uit de oudheid, en verzin je een les later een eigen taal.
Het gaat wel erg snel , en soms moet je veel zelf uitzoeken zonder uitleg,
maar zo wordt het in ieder geval niet langdradig of saai!” Daan
Kunstvakken
-
Fresco
Dichtkunst
Symmetrische tekening
Commercial
VWO-1: Fresco maken
VWO-2: Quest challenge koepel bouwen
VWO-2: Betrouwbaarheid bronnen en onderzoek
kruispunt

similar documents