hier de Powerpoint die gebruikt wordt op de infoavonden.

Report
Info-avond ABVV West_Vlaanderen
Hoe willen ze ons pluimen?
Hoe zien de regeringen de zaken
 Wat is de visie van de huidige regeringen?
Wie neemt de risico’s?
Welke lasten moet verminderen?
Wie creëert de meerwaarde?
Wie moet tevreden zijn?
Wie moet gecontroleerd worden?
Welke inspanningen worden gevraagd en van
wie?
 Conclusie: een regering van en voor
werkgevers en superrijken!






Hoe zien wij de zaken
 We leven in een welvaartstaat
 Degelijke lonen, goeie gezondheidszorg,
kwaliteitsvol onderwijs, uitgebreide openbare
dienstverlening
 Met als sleutelbegrip SOLIDARITEIT en een
logische logica: De sterkste schouders dragen
de zwaarste lasten.
 De rijkdom neemt toe maar wordt steeds
minder evenwichtig verdeeld.
 Wij laten niet toe dat men onze welvaartstaat
en onze SOCIALE ZEKERheid in gevaar
brengt!
Koopkracht- uwe portemonnee Loon
 2 % minder indexering lonen en sociale
uitkeringen vanaf 2015 (= lastenverlaging van
2,6 miljard euro)
 2015-2016: verdere loonblokkering
 Hervorming wet van 1996 (loonnorm)
 Barema’s op de wip
 Of is het hen om nog andere zaken te doen?
Koopkracht – uwe portemonnee –
anders dan loon




Aanpak kinderbijslag
Kost kinderopvang
Nutsfacturen (elektriciteit, water)
Andere Vlaamse of federale facturen.. We
komen ze verderop tegen in de aanpassingen
van de fiscaliteit!
Eindeloopbaan – sociale zekerheid op
uw oude dag- pensioenen
 Verhogen wettelijke pensioenleeftijd :
 Van 65 jaar naar 66 jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030
en erna…?
 “Langer leven, dus langer werken” ,,, om van dood te vallen!
 Berekening: uitwerking puntensysteem (omzetting van
pensioenrechten in punten), met ingang vanaf 2030 – minder
gelijkstellingen en meer onzekerheid.
 Onbeperkt bijverdienen na wettelijke pensioenleeftijd? En onze
jonge werklozen?
 Afschaffen pensioenbonus
Eindeloopbaan - landingsbanen
 Vanaf 2015: enkel vanaf de leeftijd van 60
jaar ipv 55 jaar tenzij voor aanvragen gedaan
vóór 1.1.2015
 Uitdoven uitzonderingen vanaf 50 jaar (lange
loopbanen, verpleeg- en zorgkundigen in
instellingen, knelpuntberoepen en bedrijven in
moeilijkheden en in herstructurering)
 Vlaamse aanmoedigingspremies stopzetten
voor mensen in de zorgsectoren
Eindeloopbaan – SWT (brugpensioen)
 Algemene regeling: optrekken leeftijd naar 62 jaar op
1.1.2015
 Overgangsmaatregelen?
 Uitzonderingsregimes vanaf 56 jaar (nachtarbeid, 40 jaar
loopbaan):
 Van 56 naar 58 jaar op 1.1.2015
 60 jaar op 1.1.2017
 Overgangsmaatregel voor wie op 30.10.2014 al in opzeg is
geplaatst
 Uitzonderingsregimes vanaf 58 jaar/35 jaar loopbaan
(ploegenarbeid, nacht, wisselende uurroosters, ernstige
lichamelijke problemen door werk) : ???
 Bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering:
 Van 55 naar 60 jaar op 1.1.2017
Eindeloopbaan – vervroegd pensioen
 Vanaf 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018
 Vanaf 41 jaar loopbaan in 2018 en 42 jaar loopbaan
vanaf 2019
 Bijzondere regeling lange loopbanen:
loopbaanvoorwaarde vanaf 2019:
 Van 42 naar 44 jaar om op 60 jaar te kunnen
gaan
 Van 41 naar 43 jaar om op 61 jaar te kunnen
gaan
 Overgangsmaatregelen
 Conclusie: langer aan de slag, maar hoe? Wat met
de jongeren? Wat met de vrijwilligers?
Eindeloopbaan – aanvullende pensioenen
 Aanpassing rendementsgarantie ifv reële
rendementen op de markt
 Hoe en wanneer uw geld opnemen?
 Later en nog later, anders meer belastingen
betalen
 Nieuwe logica’s om brutoloon in een
‘aanvullende’ spaarpot te stoppen voor
later…
Werkloosheid – uw sociale zekerheid bij
ontslag
 Versnelde degressiviteit: na evaluatie eventueel
nieuwe stappen…
 Inschakelings (wacht-)uitkeringen:
 Vanaf 1 januari 2015 voor -21-jarigen : toegang
mits minimumkwalificatie;
 Maximumleeftijd verlaagd van 30 naar 25 jaar
 Minder uitkering voor tijdelijk werklozen (65% in
plaats van 70% van het loon)
 Aanslag op deeltijdsen met inkomensgarantieuitkering
Werkloosheid – uw sociale zekerheid in
gevaar
 Verplichte inschrijving bij VDAB/ACTIRIS/FOREM
binnen maand nadat opzeg is ingegaan om recht te
hebben op uitkeringen
 Aanpassing notie passende dienstbetrekking
 Optrekken van actieve (nu 55 jaar) + passieve
beschikbaarheid (nu 60 jaar) van werklozen tot 65
jaar
 Invoering gemeenschapsdienst voor langdurig
werklozen
 Twee halve dagen per week
Ziekte – uw sociale zekerheid bij pech
onderweg
 “Nadenken” over financiering
gezondheidszorg
 Groeinorm en budget onder de norm!
 Geen budget voor verbeteringen voor
personeel
 Irrealistisch te denken dat dit kan zonder te
raken aan personeel (en dus jobs) en
patiënten (toegankelijkheid in gevaar)
 Verschuiving van de zorgverantwoordelijkheid!
 Zorgverzekering omhoog van 25€ naar 50€!
Sociale zekerheid in gevaar lastenverlagingen
 Stapsgewijze verlaging WG-bijdragen voor SZ
van 33% naar 25% (uiterlijk 2019)
 Behoud van sterkere lastenverlagingen
wanneer men al onder 25% zit
 Uitgebreid KMO-plan - Uitgebreid horecaplan
 Onduidelijk
 Met engagementen?
 Extra jobs? Voor mensen die al werken!
Belastingen -personenbelasting
 Verhoging fiscale aftrek forfaitaire
beroepskosten
 Dus voor de werkenden alleen!
 Heffing op pensioensparen (3de pijler) van 10
naar 8% met vervroegde inning van die
bijdragen
 Woonbonus hervormen
 Renovatiepremies hervormen
Belastingen – BTW en accijnzen
 Hervorming accijnzen op tabak
 Verhoging accijnzen op diesel (met vrijwaring
professionele diesel)
 Evaluatie energiebelastingen… (Hoe oud is uw
auto?)
 Eventueel verhoging BTW-vrijstelling voor
kleine ondernemingen tot 25.000 euro
Belastingen -vennootschapsbelasting
 Niets over de notionele intrestaftrek
 Doorkijktaks (amper 120 miljoen opbrengst)
 Afbouw van fraudebestrijding
‘modernere’ arbeidsorganisatie –
werkbaar werk?
 Verdere stappen inzake annualisering arbeidstijd (spreiding 38urenweek), deeltijds werken, overuren en glijdende werktijden
 Invoering van een “loopbaanrekening” (tijd en loon sparen)
 Flexibilisering studenten:
 Heronderzoek regel van max. 50 dagen studentenarbeid
(400 urenkrediet)
 Uitbreiding gelegenheidsarbeid horeca naar handel
 De werkzoekenden zullen nog minder moeten hopen…
 Versnelling procedure-Renault
 Modernisering stelsel havenarbeid
‘Modernere’ arbeidsorganisatie –
tijdskrediet
 Tijdskrediet zonder motief: geen uitkering
meer (ook geen gelijkstelling voor pensioen)
 Tijdskrediet met motief :
 versterking controle op de motieven +
loopbaanvoorwaarden
 het gemotiveerd tijdskrediet voor de opvoeding
van een kind tot 8 jaar, de medische bijstand
en palliatieve zorg: uitbreiding met 12
maanden (meer privé zorg)
Sociaal overleg
 Stakingsrecht in vraag stellen via minimale
dienstverlening– legitimiteit vakbonden
 Moet men nog collectieve akkoorden volgen,
afsluiten?
 En wat is dan de achterliggende bedoeling
 ‘Overleggen’ als alles reeds beslist is
 Lopen we weg van onze verantwoordelijkheid
of maken ze het onmogelijk te overleggen?
Onze collectieve dienstverlening in het
gedrang







Afbouw en privatisering
Politie deels privatiseren?
VRT
Ambtenaren afbouwen op alle diensten
Ambtenarenpensioen degraderen (- 15%)
Minder openbaar vervoer
Kortom minder dienstverlening en niet
noodzakelijk goedkoper
Hard boven hart? schoppen troef?
 Duurder onderwijs en tegelijk:





Minder kwaliteit
Minder jobs
Minder opleidingscheques
Minder aandacht voor zwakkeren
DUS minder kansen
 Minder subsidies voor cultuur, sport,
verenigingen
 Ook die factuur zullen wij betalen!
En nu? En U? en Wij?
DE FEITEN:
 Duidelijk rechts regeerakkoord met antisociale maatregelen
 Duidelijke afbraakpolitiek
 Duidelijke sociale achteruitgang
WAT NU?
 U: informeren, informeren en nog eens
informeren
 Wij: samen actie(s) voeren
Neem deel aan onze stakingsacties!
Versterk onze acties op 1 en 15 december in WestVlaanderen!

similar documents