Gevolgen regeerakkoord op het sociaal domein (2

Report
Sociaal wijkteams in
Leiderdorp, Oegstgeest,
Zoeterwoude en Leiden
16 oktober 2014
2
Sociaal Team Leiderdorp (STL)
 Plan voor STL opgesteld met partijen uit het veld.
 Een integraal team, (nog) geen nieuwe entiteit. Een gezicht naar buiten toe,
een website, een centraal telefoonnummer et cetera.
 De toegang tot ondersteuning en welzijn, maar mensen mogen hun
ondersteuningsbehoefte nog steeds melden zoals bij Kwadraad, CJG, MEE,
Pluspunt of gemeente (geen limitatieve opsomming).
 Biedt lichte, niet geïndiceerde zorg, signaleert en gaat af op meldingen van
een ondersteuningsbehoefte. Voeren dus onder andere de gesprekken en
stellen het arrangement op.
3
Sociaal Team Leiderdorp
 Deelnemers: Pluspunt, Kwadraad, Wijkverpleging (ActiVite), Wmo
consulenten, MEE, Sociaal Innovator (vergelijkbaar met opbouwwerk) en
coördinator STL. Momenteel worden afspraken gemaakt met verschillende
expertisegebieden zoals GGZ. Het is voldoende als die expertise op afroep
aanwezig is.
 Huisartsen maken geen onderdeel uit van het STL, de wijkverpleging is de
lijn met de medische sector.
 Leden geplaatst vanuit de bestaande organisaties. Na evaluatie van het STL,
eind 2015, volgt besluit over entiteit.
4
Sociaal Team Leiderdorp
 STL leden gaan met hooguit 2 personen op melding af voor het onderzoek
(keukentafelgesprek). Er wordt gewerkt volgens 1 gezin 1 plan 1 regisseur,
net als bij jeugd.
 Mantelzorgers zijn zover mogelijk aanwezig bij de gesprekken.
 Bij eerste contact wordt cliënt gewezen op de mogelijkheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning bij het gesprek. Dat is dan ofwel MEE ofwel Kwadraad
ofwel medewerker van de gemeente.
 Als gesprek en onderzoek leidt tot een aanvraag dan blijft de beoordeling
daarvan voorbehouden aan de Wmo consulenten van de gemeente. Zo veel
mogelijk binnen het team.
5
Sociaal Team Leiderdorp
 Waar zijn we momenteel mee bezig?
 In regionaal verband opstellen van een privacy protocol
 Inrichten van de ICT- en werkprocessen
 Inrichten van een locatie
 Opstellen van een communicatieplan
 Teambuilding
 Planning: operationeel per 1 januari 2015
6
Vragen
7
Sociaal Team Oegstgeest
 Intensieve netwerkorganisatie, geen nieuwe entiteit. Wel een gezicht naar
buiten toe, een website, een centraal telnr. etc. Maar mensen mogen hun
ondersteuningsbehoefte gewoon blijven melden bij Kwadraad of CJG of
Radius of gemeente. De professionals die de melding krijgen moeten die wel
direct doorgeven aan een centraal meldpunt. Reden: we moeten dat goed
registreren volgens de wet.

Bieden lichte, niet geïndiceerde zorg, signaleren en gaan af op meldingen
van een ondersteuningsbehoefte

Deelnemers: Radius, Kwadraad, Wijkverpleging, Wmo consulenten, MEE,
coördinator CJG. . Over rol van de GGZ praten we nog. Wellicht is het
voldoende als die op afroep kunnen worden ingevlogen voor advies.
 Huisartsen maken geen onderdeel uit van het STO , de wijkverpleging is de
lijn met de medische sector.
8
 STO leden gaan met hooguit 2 personen op melding af voor het
onderzoek (keukentafelgesprek). Er wordt gewerkt met
1gezin1plan1regisseur, net als bij jeugd.
 Privacy wordt gewaarborgd doordat cliënt eigenaar is van zijn
dossier en bepaalt wie dat en wat mag inzien.
 Mantelzorgers zijn indien nodig en mogelijk aanwezig bij de
gesprekken.
 Bij eerste contact wordt cliënt gewezen op mogelijkheid
onafhankelijke cliëntondersteuner mee te nemen naar gesprek.
Dat is dan ofwel MEE ofwel Kwadraad ofwel Radiusmedewerker in
het STO.
 Als gesprek en onderzoek leidt tot een maatwerkvoorziening
aanvraag dan blijft de beoordeling daarvan voorbehouden aan de
Wmo consulenten van de gemeente. Net als nu.
9
0 tot 100 team Zoeterwoude
 Op dit moment is de gemeente in gesprek met partijen
(huisartsen, Mee, partijen jeugd teams, Wmo consulent)
over de werkwijze.
 Het uitgangspunt de toegang creëren om de
huisarts/praktijkondersteuning.
 Uitgangspunt een gezin, een plan, een regisseur.
 De toegang wordt op 3 plekken gerealiseerd t.w. in
Rijndijk, in het Dorp en het oude Zorgloket in het
gemeentehuis vanaf 1 januari 2015.
 Er wordt een beschikking afgegeven.
10
Vragen
11
Sociaal wijkteams in Leiden
 Een nieuwe manier van werken ingegeven door decentralisatie AWBZ
 Een nieuwe naam, met bekende gezichten
 5 Teams, uit te breiden naar 8 (stadsdekkend)
Alle wijken hebben hun eigen SWT
 Kern bestaat uit medewerkers afkomstig van Activite, Kwadraad, Libertas
Leiden, MEE, Radius Welzijn en de Wmo-unit van de gemeente.
 Samenwerking met CJG/JGT, Schuldhulpverlening, Werk en Inkomen
12
De acht wijkteams








Binnenstad
Boerhave/Stationsdistrict
Bos- en Gasthuizen
Merenwijk
Morsdistrict
Noord
Roodenburg
Stevenshof
13
Wie werken er in de SWT?
 Sociaal werkers
 Die werken als generalisten bij de eerste ontmoeting/start
 Alle werkers hebben een specifiek
specialisme/achtergrond
 Daar waar nodig kan dit specialisme ingezet worden.
 T-shaped profesional
14
Werkzaamheden Sociaal wijkteams
 Wijkteams zijn 'toegang tot zorg en welzijn'
 Wijkteams moedigen aan, coachen, ondersteunen en leiden toe
 Wijkteams leggen verbanden, verbinden en signaleren binnen de wijken
 Wijkteams ondersteunen mantelzorgers en netwerk
 Samen met bewoner op zoek naar passende oplossing:

Zelf

Eigen netwerk

Oplossing in de wijk, algemene voorziening

Uitvoering door Sociaal wijkteam

Maatwerkvoorziening
15
Uitgangspunten bij uitvoering
 Zoveel mogelijk in de wijk en bij de bewoner thuis
 Doen wat nodig is
 Uitgangspunt is eigen kracht en verantwoordelijkheid
 Daar waar eigen kracht beperkt is, passende ondersteuning bieden en/of toegang
geven tot zorg
 De cliënt en zijn netwerk staan centraal
 Collectief als het kan, individueel als het moet
 Werken vanuit 1 plan met daarin beschreven alle benodigde
ondersteuning/begeleiding
16
Contact met het wijkteam
 Kan telefonisch, per mail of op inlooptijden. Door bewoner zelf, of door een toeleider
(vaak de huisarts).
 In eerste contact vragen we toestemming om gegevens te delen.
 Als in het eerste contact de vraag niet is opgelost, maken we een afspraak. Bij
voorkeur bij de bewoner thuis. Daarbij vragen we de bewoner een steunend persoon
uit te nodigen bij dit gesprek.
 Samen met de bewoner (en/of zijn netwerk) maken we een plan met afspraken over
wie wat doet. De bewoner is eigenaar van dat plan. Het plan is dynamisch.
 Als het nodig is verzorgen we op basis van dit plan ook de aanvraag tot benodigde
begeleiding of ondersteuning.
 Bewoner kiest zelf door welke organisatie hij begeleid wil worden, of van welke
organisatie hij zorg wil ontvangen.
17
Zorg nodig – en dan?
 Als het wijkteam constateert of vermoedt dat professionele zorg nodig is,
wordt dat opgenomen in het plan.
 Mogelijk wil een sociaal werker eerst advies van een zorgprofessional en
vraagt hij of zij een collega van een partnerorganisatie.
 Wijkteam leidt toe altijd in overleg toe naar een partnerorganisatie.
 Daarbij wordt de partner volgens werkwijze 1 plan betrokken bij of
geïnformeerd over eventuele andere afspraken en betrokkenen.
 In onderling overleg afspraken over de voortgangsbewaking (‘regierol’)
 Een centrale unit stelt een beschikking op en organiseert de factuurcontrole
18
Tot januari 2015
 Privacy afspraken (convenant)
 Inregelen ICT en managementinformatie
 Wijkteams informeren over aanbod
 Elkaar leren kennen
19
Scholing teams
 Kennisdelen:
 Werk verdelen
 Casuïstiek bespreken
 In duo’s werken
 Scholing:
 Signalering
 Gespreksvoering
 Kaart van Leiden
 Vaardigheden:
 Teamcoach
 Netwerkstrategie
 Actief burgerschap
20
In 2015
 Nieuwe situatie. Er verandert veel. Er zullen vragen blijven
komen
 Elkaar vinden, korte lijnen
 Niet afwachten maar handelen
 Zaken die goed gaan of verbetering nodig hebben met
elkaar delen
21
Vragen

similar documents