De aanpak van (zeer) zwakke scholen

Report
Van Zwak Naar Sterk (VZNS)
(Zeer) zwakke scholen voor voortgezet
onderwijs in het noorden van het land
gaan
Wat kunnen we hieraan doen?
Wim van de Grift
Drachten
november 2013
Wanneer is een school
zeer goed of juist zeer zwak?
Wanneer is een school zeer zwak?
In de wet op het voortgezet onderwijs staat:
Het bevoegd gezag voldoet niet aan de wettelijke
opdrachten voor het onderwijs wanneer de
leerresultaten onvoldoende zijn
De leerresultaten zijn onvoldoende wanneer:
• de gemiddelde examenresultaten en
• het doorstroomrendement
gedurende 3 jaar onder het niveau van
vergelijkbare scholen liggen
Wat is het probleem?
(1. zeer zwakke scholen)
In juni 2013 stonden op de website van de
Inspectie van het Onderwijs:
• 23 afdelingen van in totaal 17 schoolbesturen
voor voortgezet onderwijs die zeer zwak zijn
• 7 van deze 23 afdelingen staan in de drie
noordelijke provincies
Wat is het probleem?
(2. centraal examen onvoldoende)
Uit de databestanden van de Inspectie van het
Onderwijs blijkt dat er in het noorden 17 afdelingen van
scholen voor voortgezet onderwijs zijn, die
gemiddeld over drie jaar <6 scoren op het
centraal examen:
4 afdelingen voor de kaderberoepsger. leerweg
5 afdelingen voor de theoretische leerweg
2 havo-afdelingen
6 vwo-afdelingen
17 van de 153 afdelingen in het noorden (11%)
Wat is het probleem?
(3. doubleren en afstromen)
Uit de databestanden van de Inspectie van het Onderwijs blijkt
dat er in het noorden 67 afdelingen van scholen voor
voortgezet onderwijs zijn, die
gemiddeld over drie jaar 6 of meer scoren op het
centraal examen én het oordeel onvoldoende krijgen
voor hun onderbouw- of bovenbouwrendement:
31
8
11
12
5
67
afdelingen voor de basisberoepsgerichte leerweg
afdelingen voor de kaderberoepsgerichte leerweg
afdelingen voor de theoretische leerweg
havo-afdelingen
vwo-afdelingen
van (153-17=) 136 afdelingen in het noorden (49%)
Het project is begroot op ongeveer
• 25 scholen
• 100 schoolcoaches
• 750 leraren met vakken die een rol spelen bij
• de cijfers op het centraal examen en
• het % doubleerders en % afstromers
Wat gaan we doen?
• masterclasses voor schoolleiders en
schoolbestuurders van 25 scholen
• 100 leraren worden getraind als schoolcoach
om lessen van leraren te kunnen observeren en
hen daarover feedback en begeleiding te geven
•750 leraren worden gedurende twee jaar
• twee maal geobserveerd en gecoacht door
vakdidactici of onderwijskundigen van de
lerarenopleiding en
• twee maal geobserveerd gecoacht door de
speciaal getrainde schoolcoaches
De masterclasses voor schoolleiders en
schoolbestuurders zijn gericht op:
• determinatie en allocatie van leerlingen
• krimpende leerlingen aantallen
• groei van het percentage leerlingen in hogere
onderwijssoorten
• rendementsverbetering en opbrengstgericht
regeren
• professionaliseringsbeleid voor leraren die niet
aan de basale eisen van goed lesgeven voldoen
• professionaliseringsbeleid gericht op het leraren
aanleren van meer complexe vaardigheden zoals
het inspelen op verschillen
Welke effecten mogen we verwachten?
Resutaten experimenten van:
Houtveen & Van de Grift, (2012);
Houtveen, Van de Grift & Brokamp (accepted); Houtveen & Van de Grift (2007);
Houtveen, Van de Grift & Creemers (2004)
Effectieve instructietijd (minuten per week)
Klasmanagement
Scheppen van een exploratief leerklimaat
Stimuleren van vertrouwen in eigen kunnen
Directe instructie
Intensiveren van de les en activeren van leerlingen
Doelen stellen
Monitoren leerlingenvorderingen
Reflectie op eigen onderwijs
Afstemmen van de instructie op verschillen
Extra leertijd voor zwakke leerlingen
Pre-teaching van zwakke leerlingen
Re-teaching van zwakke leerlingen
Extra individuele hulp voor zwakke leerlingen
Hergroeperen van leerlingen
Handelingsplannen maken
Overleg met collega’s over vorderingen leerlingen
Extra leerwinst van leerlingen in de exp. groep
Lezen
SBAO
.33
1.19
2.50
1.13
.44
.53
.04
1.45
1.05
.00
.04
1.44
Aanv.
lezen
Begr
lezen
.54
-.07
.52
.42
.73
.95
2.22
.91
1.67
2.44
1.88
1.10
1.78
.59
.99
.88
.09
.50
.27
.28;.62
Rek.
1.47
.51
.27
1.47
.30
-.07
.27
1.26
3.10
1.33
.36
1.38
1.12
.52
.
Facilitering van de scholen
De scholen krijgen voor elke deelnemende leraar
verletkosten vergoed van in totaal €2.000,• jaar 1: 12.5%
• jaar 2: 25%
• jaar 3: 25%
• na afloop van het project: 37.5%, wanneer
naar het oordeel van de Lerarenopleiding van
de Rijksuniversiteit Groningen, de
dataverzameling van het project volledig is.
Alle deelnemende scholen worden
gedurende 4 jaar jaarlijks onderzocht op:
• % doubleerders en afstromers en op de cijfers op
het centrale examen
• het beleid van de schoolleiding dat ondermeer
gericht is op determinatie en allocatie van leerlingen
en op opbrengstgericht ‘regeren’
• alle deelnemende leraren nemen zowel aan het
begin als aan het eind van het project de vragenlijst
MIJN LERAAR … af bij ten minste twee klassen
• de observatiegegevens die jaarlijks door de
schoolcoaches verzameld worden, worden ter
beschikking gesteld aan de Lerarenopleiding van de
Rijksuniversiteit Groningen
Andere projecten van de Lerarenopleiding
die op dit moment in uitvoering zijn
• Inductie van beginnende leraren in het beroep
(INO)
• Professionele leergemeenschappen
• Meesterlijk leesonderwijs Nederlands (PLGN)
• Meesterlijk wiskunde onderwijs (PLGW)
Ook de deelname van de leraren in deze projecten wordt
gefaciliteerd
Het is niet de bedoeling dat dezelfde leraren in verschillende
projecten gaan participeren
Wanneer dat toch gebeurt dan vindt er slechts één maal
facilitering plaats

similar documents