Herstel binnen de schoolcontext PP

Report
 Mijn
weg als directeur
 De weg van de school
 De kerngroep
 Implementatie van herstelgericht werken
• Wat?
• Hoe?
Nabeschouwing
 Moeilijk
 Mijn
maar boeiend pad
persoonlijk leiderschap: vw voor H. ?
• Participatief
• Supervisie maar voeling
• Leider
 School
was zoekende
 Gebrek aan structuur, duidelijkheid o.a.
sanctiebeleid
 Pedagogische studiedag: “Naar een
vernieuwd sanctiebeleid op school “
 duidelijke polarisatie
 Representatief
 Beide
strekkingen aanwezig
 Doel:
• Duidelijkheid, houvast voor heel de school
• Menselijke school, positief schoolklimaat
 Realisaties:
Streven naar positief schoolklimaat (preventief)
onthaal
Structuur, orde
Leefregels
Rol van KT (begeleiding, opvolging lln)
Straffenbeleid: gebaseerd op
Wat is er gebeurd?
Wie heeft het gedaan (dader)
Welke straf?
•
•
Overdreven regelgeving , strafboek
Vooral gericht op dader


Straf moet pijn doen (afschrikken, pijn  gedragsverandering?)
Straf met betekenis, inhoud  gedragsverbetering
Probleem:
- Problemen meestal niet opgelost
- Men dacht: meer controle, meer opvolging
- Dader: vereenzelvigd met daad, conflict
-  geen positief schoolklimaat
kader ontbrak, visie ontbrak,
polarisatie bleef, geen gedragen visie
 ongenoegen
Herstelgericht gedachtegoed leren
kennen
- Dir en leerlingenbegeleider volgen
opleiding
- Integere opleiding bij Ligand
- Beklijft
- Visie (geen methode)
- Kader om sanctiebeleid, schoolbeleid rond uit te
bouwen
 Waarom zo toepasbaar op school?
• Gebaseerd op waarden: respect, vertrouwen,
-
-
verantwoordelijkheid, eerbied
Niet bestempelend, wel oplossingsgericht
Echt menselijk contact: de andere ontmoeten
(gelijke golflengte)
Gelijkwaardigheid
Duidelijk: wat fout is wordt benoemd
gedrag = fout, niet de mens
schade = kan hersteld worden
relatie = wordt hersteld
kansen = recht op herstel, nieuw begin
Leereffect
Positieve houding: oplossingsgericht
 Implementeren?
• Gedachtegoed leren kennen: info
• Tegelijkertijd ook hergo’s doen: beklijven
(principe Vettenburg:
*wacht niet om hergo’s te doen tot dat je H. hebt
geïmplementeerd;
*pas reeds hergo’s toe en gebruik het effect
ervan voor de implementatie
(wat beklijft  blijft bij)
 Pedagogische
studiedag: Jan Ruigrok
• onderdompeling voor alle personeelsleden
• concrete toepassingen
 Leiderschap: directeur
• Kerngroep gevormd
• Beslissing: de school kiest ervoor om
herstelgericht te gaan werken
 15
personeelsleden (met directeur)
 Representatief voor de school
 Mandaat voor implementatie
 Volgen
een traject bij Ligand
• Integere kennismaking met herstel
• Uitwerken van implementatie
Foto
van de school:
• Wat is er? Wat loopt mank? Wat ontbreekt?
• Wat willen we bereiken?
• Hoe gaan we dat bereiken?
 WAT?
• Menselijke school
 Welbevinden, positieve contacten, goede communicatie,
betrokkenheid, verbondenheid
 Conflicten vermijden door positieve communicatie =
preventief
 Conflicten oplossen zowel voor slachtoffer als dader
herstel van aangerichte schade bij s. en d.
herstel van de relatie
echt nieuwe kansen
• Duidelijke afspraken, structuur, opvolging
• Medewerking van iedereen (collegiaal en
consequent.)
Waarden: respect
vertrouwen
(zelf)verantwoordelijkheid
engagement
Vertalen op 3 niveaus:
 Micro niveau: leerlingen
 Meso niveau: leerkrachten
 Macro niveau: school (beleid, ouders)
 Menselijke school
positieve contacten, goede communicatie met
collega’s,leerlingen, ouders, externen
informatie over herstelgericht werken (vorming,
smartschool, FGn, mentoraat nieuwe lkn…)
 Structuur
procedures met implementatie van herstel
- te laat komen
- inhalen van taken en toetsen
- escalatie in de klas *
- hergo’s: leerlingenbegeleider
directie: enkel tussen leerkrachten
sanctie steeds met herstel (dader/ slachtoffer, schade,
relatie)
 Escalatie
in de klas
wat is escalatie?
blijf eigenaar van het probleem (zelf oplossen)
ernstig probleem:
 leerling uit de klas  opvoeder, leerlingenbeg.
- ontlading
- inzicht
 leerkracht wordt gehoord
 steeds met herstelgesprek (+ sanctie)
Integrale leerlingenbegeleiding
Studiebegeleiding
Soc. emot./ gedrags begeleiding
Bevorderen van leerklimaat
Stimulerende leeromgeving
crea
Bevorderen van leefklimaat
Goede communicatie,
Participatie, team….
Remediëringslessen
Leren leren
NT2…
Prev
Aanleren van soc. vaardigheden
Leefregels, afspraken, info
Time out, begeleiding …
Tekorten:
verplichte remediëring
kansen, herstel
cura
Sanctie
Herstel
 Implementatie
in schoolbeleid
- leefregels
- schoolreglement
- website
- IM, schoolbestuur
- ouders
 HOE?
 Directeur: leiderschap
samen met de
kerngroep
Introductie van veranderigsprocessen:
- Creators )
)
) kerngroep
) focus
- Pioniers )
)
- Volgelingen
)
- Gesettelden
 Stappenplan
(pdca)
- pedagogische studiedag
info en beleving
- alg. vergaderingen:
directeur: kondigt aan: afspraken die dienen
nagevolgd
(gemengd)
kerngroep: per 2 naar kleine groepen toe
1e: 2 procedures = reële vernieuwing met herstel
hergo’s door llnbegenleiders
2e: aanleren van pro-actieve cirkels
3e: evaluatie, bijsturing
4e: verbeterde procedure
klemtoon op belang van herstel, positieve
communicatie
Directeur: opleiding
overtuigd
Directeur: blijf in je leiderschap
procesbewaking
Kerngroep: zeer belangrijk
- basis,
- vrijwillig
- participatie, delegatie
- bewaken, stimuleren
 Proces:
• blijven bijsturen PDCA
• proces én product
 Schooleigen:
• implementeren in wat is
 TIJD:
• tijdsintensief
• op termijn tijdswinst
 Positief:
• betere interne contacten
• meer betrokkenheid, verbondenheid
• meer creativiteit, inventiviteit
 Mensen werken oplossingsgericht
• waarom  waartoe?
• nemen verantwoordelijkheid op
 Daadwerkelijk minder problemen
 OPGELET: terugval
(vergt energie, oude gewoonte…)
 Wat
heeft me geraakt, wat heeft me
geroerd?
 Wat
neem ik mee naar mijn school?
Dank voor jullie
aandacht én medewerking

similar documents