Invoering Trekkingsrechtsysteem PGB

Report
Invoering
Trekkingsrecht PGB
Waarover nu informatie
•
Waarom trekkingsrecht, waarom SVB
•
VWS programma voor de invoering
•
Plateau’s 1, 2 en 3
•
Verschillen PGB betalingsproces nu en straks
•
Regulier proces trekkingsrecht
•
Brochures
•
Inzicht in bestedingen
•
Controle vooraf
•
Wat is er voor Gemeenten per 1-1-15
•
Wat moeten gemeenten en SVB doen en regelen in 2014?
•
Wie doet wat wanneer?
•
Contactgegevens relatiebeheerders
Even vooraf:
•
Nog niet alles is uitgewerkt!
•
Over aantal zaken nog besluitvorming: bijv. over de uitvoeringskosten SVB, werken per
met functie/codes iWmo en jeugd. Onduidelijkheid over alphahulp/vouchers.
•
Er komen nog uitvoeringsinstructies vanuit SVB.
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
2
Waarom trekkingsrecht, waarom SVB
Trekkingrecht:
• Bijdragen aan verminderen fraude / oneigenlijk gebruik.
• Bijdragen aan verminderen administratieve lasten.
SVB:
• Eenduidige uitvoering
• Zijn er op gericht / ervaring met dergelijke processen
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
3
Programma invoering trekkingsrecht
• Min. v. VWS is verantwoordelijk voor de invoering.
• Programmaleider en - team bij VWS.
• Stuurgroep VWS, ZN (+ZK), VNG (+ G4), SVB, Per Saldo,
Zorginstituut (voorheen CVZ).
• Werkgroepen (VNG, ZN, SVB):
• Communicatie,
• Implementatie,
• Financiën / governance
• Aantal gemeenten nemen deel aan de werkgroep.
• Klankbordgroep gemeenten.
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
4
Plateau’s 1, 2 en 3
Plateau indeling i.v.m. haalbaarheid invoering 2015
• Plateau 1: 2015: beperkte functionaliteiten: bijv. m.b.t.
controles, nog geen automatische berichtenverkeer
• Plateau 2: aanpassen in 2015 plateau 1
• Plateau: per 2016 nieuw systeem SVB: berichtenuitwisseling,
controles etc.
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
5
Verschillen PGB betalingsproces nu en straks
Huidige PGB-proces
PGB via trekkingsrecht
PGB op rekening budgethouder
PGB op rekening SVB
Budgethouder betaalt zorgverleners
SVB betaalt zorgverleners
Controle achteraf
Controle vooraf
Bij verantwoording pas zicht op
besteding
Altijd zicht op besteding budget voor
budgethouder en gemeente
SVB geeft inkomen uit PGB door aan de
fiscus
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
6
Regulier proces trekkingsrecht
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
7
Meer informatie: SVB brochure voor gemeenten
http://extranet.svb.nl/Images/Gemeentefolder_trekkingsrecht_wmo.pdf
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
8
Ook een brochure voor budgethouders
http://extranet.svb.nl/Images/9245NX.pdf
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
9
Inzicht in budget met budgetoverzicht
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
10
Controle vooraf: waarop?
SVB betaalt de zorgverleners pas uit als de zorgovereenkomst zowel
arbeidsrechtelijk als zorginhoudelijk is goedgekeurd:
• SVB doet de arbeidsrechtelijke toets.
• Gemeenten doen de zorginhoudelijke toets.
Relatie met zorg-, budget-, persoonlijkplan!
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om vooraf te
controleren en akkoord op te geven of datgene wat de budgethouder
van plan is met het budget, ook toegestaan is.
Dit kan op twee manieren aan de SVB worden doorgegeven:
1.Gemeente keurt elke zorgovereenkomst goed.
2.Gemeente geeft een algemeen akkoord af op gemeente niveau
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
11
Wat is er voor Gemeenten?
Mijn PGB voor gemeenten, online inkijk-uitwisseling via KPN lokale overheid:
•
•
•
Budget-uitputtingsoverzicht op budgethoudersniveau en gemeenteniveau
(parameteriseerbaar en in Excel te downloaden)
Uploaden van documenten naar SVB.
Inzicht in kwartaalcijfers
Op 01-01-2015:
•
Inzicht in contract tussen budgethouder en zorgverlener. Het scherm geeft
basis-info + een pdf van het contract.
•
Mogelijkheid om het contract wel/ niet akkoord te vinken
•
Gemeente krijgt signaal als er een contract in de portal staat.
•
Autorisaties op gemeente- / samenwerkingsniveau + mogelijkheid diverse
rollen.
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
12
Wat doet de SVB in 2014 voor 2015?
1. SVB vraagt zorgovereenkomsten op bij alle budgethouders (Wmo en
AWBZ): De SVB is vanaf 1 augustus gestart met het opvragen van lopende
zorgovereenkomsten van/bij de budgethouders die door de gemeenten en
zorgkantoren aan de SVB zijn doorgegeven.
2. Opvragen gegevens budgetten en looptijden voor 2014: In het laatste
kwartaal van 2014 ontvangt de SVB van alle gemeenten de definitieve PGB bedragen
en periodes van de toegekende PGB’s voor de Wmo en de Jeugdwet in 2015.
Gemeenten ontvangen hier een instructiemail over. Ook deze gegevens moeten
aangeleverd worden via Mijn PGB voor gemeenten.
3. Afspraken vastleggen met gemeenten: In het laatste kwartaal van 2014
moeten gemeenten een aantal keuzes aan de SVB doorgeven op het gebied van het
PGB-beleid (zie gemeentebrochure). De SVB neemt over deze zaken contact op met
elke gemeente.
Ondersteuning vanuit afdeling Relatiebeheer
Net als voorheen kunt u voor hulp en advies contact opnemen met afdeling Relatiebeheer.
Ook voor vragen over voorlichting. U kunt bellen naar (030) 264 88 88 of stuur een mail
naar [email protected] zie laatste sheet voor de namen/contactgeg. relatiebeheerders
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
13
Wat moeten gemeenten in 2014 zelf regelen/bepalen/doen
•
Autorisatie gemeente voor Mijn PGB voor gemeenten; hoe eerder
geregeld, hoe beter! Dit kunt u regelen bij afdeling Relatiebeheer.
•
Aan de SVB de gegevens van uw HBH budgethouders voor de deadline
sturen (u heeft hierover al een brief ontvangen).
•
Aan de SVB de definitieve budgetten en periodes overgangscliënten voor
2015 doorgeven.
•
Keuze maken: wel of niet elke zorgovereenkomst beoordelen?
•
Keuze maken wat betreft differentiatie dienstverlening SVB (zie
gemeentebrochure).
•
Hoe de SVB te bevoorschotten, inrichten betalingsverkeer (wordt deze
periode uitgewerkt).
Laatste maanden 2014: nieuwe bedragen pgb 2015 aan SVB kenbaar
maken en aan de cliënten/budgethouders!
Het inrichten ICT en afstemmen met ICT leveranciers gebeurt in/door de
werkgroep implementatie en KING (i.s.m. met de software leveranciers).
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
14
Wie doet wat wanneer?
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
15
Relatiebeheerders van het Servicecentrum PGB
Regio Limburg, Brabant en Zeeland.
Ron van Kaam
Tel: 030-264 8354 / 06-15027431
e-mail: [email protected]
Regio Gelderland, Overijssel, deel van Drenthe en Flevoland
Tim Eijpe
Tel: 030- 264 8286 / 06-50479107
e-mail: [email protected]
Regio Utrecht en deel Zuid-Holland
Asha Eijkelhof
Tel: 030-264 8353 / 06-50479109
e-mail: [email protected]
Regio Noord- en Zuid-Holland en Texel
Georges Depoorter
Tel: 030-264 8297 / o6-25173004
e-mail: [email protected]
Groningen, Friesland, een deel van Drenthe, NO-polder vooralsnog opgevangen door de
overige relatiebeheerders. Voor contact bel het algemene nummer: 030 264 88 88 of stuur
een mail naar: [email protected]
G-4, de G-32 en een aantal middelgrote gemeenten
Alfred van de Berg, directeur van het SSP,
TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning
16

similar documents