Welke stapeling komt er op ons af?

Report
Welke stapeling komt er op
ons af?
Dorien Kloosterman
beleidsmedewerker
langdurige zorg
220 aangesloten verenigingen
stichtingen actief op het gebeid
van een lichamelijk en/of
verstandelijke beperking of
chronische ziekte
voorheen CG-raad en Platform VG
Wetgeving wordt gewijzigd
• Invoering Wmo2015 ( 2015)
• Invoering Jeugdwet (2015)
• Invoering Participatiewet (2015)
• Invoering Wlz (Wet langdurige zorg) 2015?
• Wijzigingen WTCG
• Wat gaat er gebeuren?
• Wat betekent dat voor mijn inkomen?
• Wat kan ik er aan doen?
Gevolgen in de regio
• Transitieplannen worden opgesteld.
• Wat moet er geregeld worden voordat
AWBZ wordt overgeheveld?
• Overgangsrecht a la Jeugdzorg??
• Bestaande indicaties/bewoners
instellingen?
• Handreikingen
• Modelverordening VNG
• Inkoopbeleid
Maatregelen Regeerakkoord op
gebied van sociale zaken en arbeid
• Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd
tot zak-en kleedgeldnorm (weliswaar iets
verzacht).
• Invoering participatiewet
Aantal regelingen wordt afgeschaft:
• Algemene tegemoetkoming
• Korting op de eigen bijdrage (2014, intramuraal.
2015 extramuraal)
• Compensatie eigen risico
• Discussie over uitvoering individuele
maatwerkvoorziening, ruim 300 miljoen.
• Fiscale aftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan
(vervoer en begeleidingskosten)
Verdere wijzigingen
• Zorgtoeslag lager dan in 2013
max zorgtoeslag in 2013 voor alleenstaanden €
865. Voor meerpersoonshuishoudens € 1.655.
• Algemene WTCG vergoeding, afhankelijk van
zorggebruik; hoge tegemoetkoming: € 346,
lage tegemoetkoming: € 148
Eigen bijdrage CAK
• Sinds 2013 niet alleen
inkomensafhankelijk, maar ook
vermogensafhankelijk.
• 8 % van vermogen in box 3 wordt opgeteld
bij verzamelinkomen waarover de eigen
bijdrage wordt berekend.
• Peiljaarverlegging bij gewijzigde
omstandigheden
Verwachte inkomenswijzigingen
• Verlaging zorgtoeslag
• Verhoging eigen bijdrage/ premie
persoonlijke verzorging naar ZVW
• Eigen bijdragen voor algemene
voorzieningen in de WMO
• Meer uit eigen zak betalen
Wat komt er op gemeenten af
in sociaal domein?
• Wmo
•
•
•
•
Verdwijnen hulp bij huishouden
Komst begeleiding, individueel en dagbesteding
Komst persoonlijke verzorging
Komst kortduerend verblijf
• Werk
•
•
•
Komst deelnemers Wajong
Inruil Sw voor voorziening minimumloon
Extra budget armoede
• Jeugd
•
Alle vormen van jeugdzorg, ook meest zware zorg
Wat/wie gaat niet naar de WMO?
• Verpleging ( gaat naar ZVW)
• Mensen die nu al in een instelling wonen of een
ZZP indicatie (verblijfsindicatie) hebben
Blijven in de kern AWBZ (nieuwe landelijke
regeling Wlz)
• Mensen met grondslag GGZ (gaat naar ZVW, deel
blijft in Wlz)
• Jongeren tot 18 jaar ( wet Jeugdzorg, ook
VG)
•
Wie gaat wel naar de WMO vanaf 2015?
• Ouderen, mensen met somatische
problematiek
• Mensen met lichamelijke beperkingen
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Mensen met psychische problematiek
Regionale belangenbehartiging
Stand van zaken
•
•
•
•
•
•
Visienota’s sociaal domein
Rol WMO-raad/ participatieraad
Samenwerking in samenwerkingsregio
‘Gijzeling’
Financiën, beleidsvrijheid
Verkiezingen
Wat kunt u doen?
• Stem laten horen tijdens debatten
• Invloed pakken via gemeenteraadsleden op
coalitie-/ collegeonderhandelingen
• Bijeenkomst voor ‘nieuwe’ raadsleden
(Plassterk)
Invloed op beleid
• Stem laten horen aan WMO-raad/
Participatieraad/ sociale raad
(is adviesorgaan van college)
• Inspreken tijdens commissievergaderingen
• Werkbezoek organiseren voor raads- en
burgerleden
• Raadsvergadering bijwonen.
• Beleid wordt vastgesteld door
gemeenteraad!
Vragen ?????
• Dorien Kloosterman
beleidsmedwerker langdurige zorg
Ieder(in)
• [email protected]
• Tel 06 46291032

similar documents