De invloed van de studieloopbaan in het secundair onderwijs op het

Report
SSL-studiedagen
24 - 25 februari 2011
De invloed van de studieloopbanen
in het secundair onderwijs op het
succes in het hoger onderwijs
Kim Bellens & Jan Van Damme
OVERZICHT
•
•
•
•
Onderzoeksopzet
Resultaten
Conclusies
Beleidsimplicaties
OVERZICHT
•
•
•
•
Onderzoeksopzet
Resultaten
Conclusies
Beleidsimplicaties
OPZET – Afhankelijke variabelen
• Slaagkans van studenten in hoger onderwijs:
• Academisch onderwijs
• Hoger onderwijs van twee cycli
• Hoger onderwijs van één cyclus
• Zowel slaagkansen op:
• Korte termijn
• Lange termijn
OPZET – Onafhankelijke variabelen
•
•
•
•
Eindpositie
Al dan niet normaalvorderend zijn
Al dan niet overschakelen van onderwijsvorm
Toetsprestatie Nederlands eind zesde leerjaar
secundair onderwijs
OPZET – Controlevariabelen
•
•
•
•
•
•
Sociaal-economische status
Aanvangsleeftijd secundair onderwijs
Cognitief aanvangsniveau
Geslacht
Voertaal
Studie-attitude
OPZET - Model
CONTROLEVARIABELEN
• Sociaal-economische status
• Cognitief aanvangsniveau
• Aanvangsleeftijd
• Geslacht
• Voertaal
• Studie-attitudevariabelen
ONAFHANKELIJKE
VARIABELEN:
• Eindpositie in
secundair onderwijs
• Normaalvorderend of
met vertraging
• Overschakeling van
onderwijsvorm
• Toetsprestatie
Nederlands
AFHANKELIJKE VARIABELEN
Succes in:
• Academisch onderwijs
• Hoger onderwijs twee cycli
• Hoger onderwijs één cyclus
Op:
• Korte termijn
• Lange termijn
OPZET - Proefgroep
Academisch
onderwijs
2664
Eindpositie
Normaalvorderend
Overgang onderwijsvorm
Hoger
Hoger
onderwijs onderwijs
twee cycli één cyclus
960
385
1319
ASO
928
293
625
TSO
29
89
632
BSO
3
3
62
Wel
903
338
974
Niet
57
47
345
Geen
948
359
1083
Wel
12
26
236
OPZET - Methodologie
• LOSO-project
• Logistische regressie analyse
• Laat toe om verschillende condities te vergelijken
met een referentiecategorie
• Referentiecategorie = wetenschappen-wiskunde
OVERZICHT
•
•
•
•
Onderzoeksopzet
Resultaten
Conclusies
Beleidsimplicaties
RESULTATEN
Juist
Fout
RESULTATEN - Controlevariabelen
Het onderwijs garandeert gelijke kansen aan
elke student om te slagen in hoger onderwijs
Jongen of meisje,
Nederlandstalig of anderstalig,
hoge of lage sociaal-economische status, ...
beïnvloedt de slaagkansen in hoger onderwijs
niet
RESULTATEN - Controlevariabelen
• Achtergrondkenmerken hebben een invloed op de
slaagkansen in hoger onderwijs
• Toch verklaren die slechts een klein gedeelte van de
variatie in succes in hoger onderwijs (5,8% – 13,1%)
RESULTATEN - Eindpositie
‘Hoog mikken’ door te kiezen voor de
traditioneel succesvolle opleidingen (zoals
Latijn-Grieks, wetenschappen-wiskunde,
Latijn-wiskunde) is een goede strategie om
de slaagkansen in hoger onderwijs zo hoog
mogelijk te houden
Gecontroleerd voor:
• Achtergrondkenmerken
Succes in academisch onderwijs
op korte termijn
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Succes in academisch onderwijs
op lange termijn
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Succes in hoger onderwijs van twee cycli
op korte termijn
2
1.5
1
0.5
0
Succes in hoger onderwijs van twee cycli
op lange termijn
2
1.5
1
0.5
0
Succes in hoger onderwijs van één cyclus
op korte termijn
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Succes in hoger onderwijs van één cyclus
op lange termijn
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
RESULTATEN - Normaalvorderend
Leerlingen die zijn blijven zitten in het secundair
onderwijs, hebben hun achterstand ingehaald.
Hun slaagkansen zijn zodoende opnieuw even
hoog als de slaagkansen van normaalvorderende
leerlingen.
Gecontroleerd voor:
• Achtergrondkenmerken
• Eindpositie
RESULTATEN - Normaalvorderend
• Zittenblijvers hebben lagere slaagkansen in hoger
onderwijs dan normaalvorderende leerlingen, zowel
op korte als op lange termijn
• Significantie:
• Academisch onderwijs: significant
• Hoger onderwijs van twee cycli: niet-significante tendens
• Hoger onderwijs van één cyclus: significant
RESULTATEN – Overschakelen van
onderwijsvorm
Overschakelen van onderwijsvorm heeft geen
bijkomende invloed op de slaagkansen in
hoger onderwijs
Gecontroleerd voor:
• Achtergrondkenmerken
• Eindpositie
• Al dan niet normaalvorderend zijn
RESULTATEN – Overschakelen van
onderwijsvorm
• Geen significant effect van het overschakelen van
onderwijsvorm, na controle voor de voorgaande
variabelen
• Wél een zelfde niet-significante tendens in de drie
vormen van hoger onderwijs en dit zowel op korte
als op lange termijn:
leerlingen die geen overgang van onderwijsvorm
maakten, hebben hogere slaagkansen dan leerlingen die
minstens eenmaal zijn overgeschakeld.
RESULTATEN – Toetsprestatie Nederlands
De toetsprestatie Nederlands heeft geen
bijkomende invloed op de slaagkansen van
studenten in hoger onderwijs
Gecontroleerd voor:
• Achtergrondkenmerken
• Eindpositie
• Al dan niet normaalvorderend zijn
• Al dan niet overschakelen van onderwijsvorm
RESULTATEN – Toetsprestatie Nederlands
• Geen significant effect
• Wél zelfde niet-significante tendens in de drie
vormen van hoger onderwijs en dit zowel op korte
als op lange termijn:
Leerlingen met een hogere score op de toetsprestatie
Nederlands op het einde van het zesde jaar secundair
onderwijs, hebben hogere slaagkansen in het hoger
onderwijs
OVERZICHT
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusie
• Beleidsimplicaties
CONCLUSIE
•
•
•
•
•
Achtergrondkenmerken
Eindpositie
Al dan niet normaalvorderend
Al dan niet overschakelen van onderwijsvorm
Toetsprestatie Nederlands
OVERZICHT
• Onderzoeksopzet
• Resultaten
• Conclusie
• Beleidsimplicaties
BELEIDSIMPLICATIES
• Onderwijsstructuur: gelijke toegang tot hoger onderwijs voor elke
leerling?
• Hoe balans bewaren tussen enerzijds positieve effecten van ‘hoog
mikken’ en anderzijds negatieve effecten van zittenblijven op de
slaagkansen in het hoger onderwijs?
• Wat met afzakken in plaats van zittenblijven, maar hierbij meer
mogelijkheden creëren om later opnieuw op te klimmen?
• Studieloopbaanbegeleiding: implicaties voor begeleiding tijdens
het secundair onderwijs en bij de overgang van secundair naar
hoger onderwijs? Wat met ‘juiste oriëntering’ van leerlingen?
Bedankt!

similar documents