Resultaten bevraging voorzieningen *participatie ouders*

Report
Resultaten bevraging voorzieningen
“participatie ouders”
Welke types voorzieningen?
Totaal = 17
•
•
•
•
8 Begeleidingstehuizen
4 Dagcentra
4 Thuisbegeleidingsdiensten
1 Dienst voor Crisishulp aan Huis
Participatie op micro-niveau
Vraag: Is er een mogelijkheid voor de ouders om tijdens
dagelijkse activiteiten aanwezig te zijn in de leefgroep?
Ja: 58 % (n=7; 3 dagcentra , 4 begeleidingstehuizen)
Dagcentra: kans om mee te draaien in de werking.
Begeleidingstehuizen: bv kind wassen en in bed stoppen,…
Aandacht voor veiligheid van kinderen en hulpverleners en de
werking van de voorziening.
Over het algemeen wordt dit zowel door ouders, kind als
voorziening als positief ervaren (althans volgens hulpverleners die
vragenlijst invulden)
Neen: 42% (n=5; 1 dagcentrum, 4 begeleidingstehuizen)
 In meer dan de helft van de voorzieningen kunnen ouders
deelnemen aan dagelijkse activiteiten van de leefgroep.
Participatie op micro-niveau
Vraag: Kunnen ouders op daarop voorziene momenten
deelnemen aan ontspanningsactiviteiten en/of feestjes in de
leefgroep (vb. uitstapjes, sinterklaas, kerstfeest,…)?
Ja: 92% (n=11; 4 dagcentra , 7 begeleidingstehuizen)
Een verscheidenheid aan activiteiten: vb bbq, nieuwjaarsreceptie, …
Binnen een bepaalde voorziening wordt zelfs een gezinsvakantie
georganiseerd.
Deze activiteiten worden steeds als erg positief ervaren door zowel
ouders, kinderen als hulpverleners.
Neen: 8% (n=1; 1 begeleidingstehuis)
 In het merendeel van de voorzieningen worden ouders betrokken
bij ontspanningsactiviteiten van de leefgroep.
Participatie op micro-niveau
Vraag: Zijn er ouders die binnen de leefgroep een praktische taak op
zich nemen (vb. verzorgen van planten, uitvoeren van kleine
klusjes,…)?
Ja: 25% (n=3; 3 begeleidingstehuizen)
Meestal is dit eerder beperkt, zoals een keer per maand dat een
ouder komt koken.
Neen: 75% (n=9; 4 dagcentra, 5 begeleidingstehuizen)
 In het merendeel van de voorzieningen kunnen ouders geen
praktische taken op zich nemen.
Participatie op micro-niveau
Vraag: Wordt binnen de voorziening een oudergroep georganiseerd die zich
focust op
• het bijbrengen van kennis en vaardigheden aan de ouders?
Ja: 6 % (n=1; 1 dagcentrum)
Neen: 94 % (n=16)
•
zelfhulp?
Ja: 12 % (n=2; 1 dagcentrum & 1 begeleidingstehuis)
Neen: 88 % (n=15)
•
dagelijkse werking van de leefgroep?
Ja: 6 % (n=1; 1 begeleidingstehuis)
Neen: 94 % (n=16)
•
de participatie van ouders bij het beleid van de voorziening?
Ja: 17,5% (n=3; 1 thuisbegeleidingsdienst, 1 begeleidingstehuis &
1 dagcentrum)
Neen: 82,5% (n=14)
 Het merendeel van de voorzieningen heeft nog geen oudergroep.
Participatie op micro-niveau
Vraag: Indien er momenteel nog geen oudergroep actief is,
zouden jullie graag zulk een oudergroep oprichten?
Ja: 53 % (n=9; 2 dagcentra, 4 begeleidingstehuizen, 3
thuisbegeleidingsdiensten)
Neen: 5 % (n=1; 1 begeleidingstehuis)
Niet relevant/ niet geantwoord: 42 % (n=7; 2 dagcentra,
3 begeleidingstehuizen, 1 thuisbegeleidingsdienst,1
crisis aan huis)
 Het merendeel van de voorzieningen die nog geen
oudergroep heeft, wil wel een oprichten!
Participatie op micro-niveau
Vraag: Ervaren jullie bepaalde problemen bij het organiseren
van een oudergroep?
Ja: 78 % (n=14; 2 dagcentra, 7 begeleidingstehuizen, 4
thuisbegeleidingsdiensten, 1 crisis aan huis)
Neen: 0 % (n =0)
Niet relevant/niet geantwoord: 18 % (n=3; 2
dagcentra, 1 begeleidingstehuis)
 Het merendeel van de voorzieningen ondervindt problemen
bij het organiseren van een oudergroep. Geen enkele
voorziening heeft hierbij geen problemen.
Participatie op micro-niveau
Vraag: Welke problemen ondervindt u bij het
organiseren van een oudergroep?
Gemeenschappelijke problemen:
• Gebrek aan tijd
• Motivatie ouders
• Vormgeving oudergroep: hoe eraan beginnen, op welke
manier ouders uitnodigen, welke onderwerpen,…
• Praktische problemen: vervoer, kinderopvang,…
Participatie op micro-niveau
Vraag: Op welke manier zouden jullie hierbij
ondersteuning kunnen gebruiken?
Gemeenschappelijke aspecten:
• Ondersteuning praktische organisatie: hoe ouders
best uitnodigen, vervoer, kinderopvang, waar liggen de
interesses van ouders, wat zijn de do’s en don’ts,…
• Sensibiliseren van hulpverleners
• Delen van ervaringen, knelpunten, oplossingen,…
Participatie op micro-niveau
Vraag: Worden er binnen de voorziening bijeenkomsten
georganiseerd waarbij de ouders in groep kennis en/of
vaardigheden bijgebracht worden?
Ja: 18 % (n=3; 2 dagcentra, 1 begeleidingstehuis)
Neen: 82% (n=14;2 dagcentra,1 crisis aan huis,7
begeleidingstehuizen,4 thuisbegeleidingsdiensten)
 In het merendeel van de voorzieningen worden geen
bijeenkomsten georganiseerd om ouders
kennis/vaardigheden bij te brengen.
Participatie op meso-niveau
Vraag: Is er binnen jullie voorziening een
oudercomité/ouderraad werkzaam die actief betrokken is bij
het beleid van de voorziening?
Ja: 5% (n=1; 1 begeleidingstehuis)
Bij begeleidingstehuis x wordt er 2 a 3 keer per jaar
een oudercomité georganiseerd waarop alle ouders
uitgenodigd worden. De ervaringen zijn wisselend:
soms geen opkomst, soms wel hoge opkomst en goede
participatie.
Neen: 95 % (n=16; 4 dagcentra, 7
begeleidingstehuizen , 4
thuisbegeleidingsdiensten, 1 crisis aan huis)
Participatie op meso-niveau
Vraag: Wordt er binnen de voorziening een tevredenheidsmeting
afgenomen bij de ouders? En is er terugkoppeling naar beleid en
ouders?
Ja: 76 % (n=13; 6 begeleidingstehuizen, 3 dagcentra, 3
thuisbegeleidingsdiensten, 1 dienst voor crisis)
Grote verschillen tussen voorzieningen: om de twee of drie jaar,
een half jaar na start, enkele maanden na einde van begeleiding, …
Vaak interne terugkoppeling, maar terugkoppeling naar ouders
gebeurt niet vaak (in 4 gevallen gebeurt dit wel)
Neen: 24 % (n=4; 2 begeleidingstehuizen, 1 dagcentrum en 1
thuisbegeleidingsdienst)
 Merendeel voorzieningen houdt tevredenheidsmeting, maar NIET
iedere voorziening!
Participatie op meso-niveau
Vraag: Is er binnen de voorziening een coördinator/ verantwoordelijke die
werkt rond initiatieven van ouderparticipatie
Ja: 41% (n=7; 3 begeleidingstehuizen, 2
thuisbegeleidingsdiensten, 1 dagcentrum, 1 dienst voor crisis aan
huis )
Verschillende vormen: iemand die de ouderwerking trekt of
verantwoordelijk gesteld werd voor ouderparticipatie, elders een
mandaathouder,…
Neen: 59 % (n= 10; 3 dagcentra, 5 begeleidingstehuizen, 2
thuisbegeleidingsdiensten)
 Slechts 40% van de voorzieningen heeft een verantwoordelijke voor
ouderparticipatie.
Participatie op meso-niveau
Vraag: Organiseren er binnen jullie voorziening
(bepaalde) ouders zelf ook wel eens activiteiten?
Ja: 8 % (n=1; 1 begeleidingstehuis)
Binnen deze voorziening organiseren ouders
mee de gezinsvakantie, hiervoor komen ze
een aantal keer ter voorbereiding samen.
Neen: 92 % (n=11; 4 dagcentra,7
begeleidingstehuizen)
Participatie op macro-niveau
Vraag: Is er vanuit en/of buiten de eigen voorziening
een werking actief waarbij ouders op de een of andere
manier invloed hebben op regionaal, provinciaal en
Vlaams beleid?
Ja: 0% (n=0)
Neen: 100 % (n=17; 4 dagcentra, 8
begeleidingstehuizen, 4
thuisbegeleidingsdiensten, 1 crisis aan huis)
Micro-niveau: ouderparticipatie leeft binnen de
voorzieningen, maar erg grote verschillen tussen
de voorzieningen.
Binnen het merendeel van de voorzieningen
kunnen ouders deelnemen aan
ontspanningsactiviteiten. Soms ook deelname
dagelijkse activiteiten mogelijk.
Een groot deel van de voorzieningen wil een
oudergroep oprichten, maar ondervindt hierbij
problemen.
Meso-niveau: duidelijk minder participatie van
ouders op dit niveau. Ouders worden vaak niet
betrokken bij beslissingen die handelen over de
leefgroep/voorziening.
Het merendeel van de voorzieningen
organiseert een tevredenheidsmeting, maar
niet iedereen. Bovendien erg grote verschillen
tussen de voorzieningen die wel een
tevredenheidsmetingen houden.
Bij 40% van de voorzieningen is er reeds iemand
verantwoordelijk voor ouderparticipatie.
Macro-niveau: weinig beweging op macroniveau.

similar documents