Kohéziós politika

Report
TerületfejlesztésKohéziós politika,
Uniós
támogatások
Kohéziós politika
Cél:
- a gazdasági egység erősítése,
- a hátrányos helyzetű régiók versenyképességének
növelése
- „egység a sokféleségben”
- tartós elmaradottság csökkentése
Kohéziós politika kialakulása




1957 – Római Szerződés: gazdasági növekedés reménye
1967- Regionális politikáért felelős Főigazgatóság (DGXVI)
létrehozása
1975 – Strukturális Alapok (ERFA felállítása)
1986 – EEO:
-kohéziós politika elsődleges jogba emelése: II. rész V. cím: „Gazdasági
és társadalmi kohézió” beemelése

1988- Delors-I csomag :
- Kohéziós politika alapelveinek megfogalmazása
- finanszírozási reform: 7 éves programciklusok projektenkénti
finanszírozás helyett
-programozási reform (3 fázis)
- strukturális alapok összehangolása (ERFA,ESZA, EMOGA, HOPE)
- célkitűzések meghatározása

1993- Maastrichti Szerződés
- KA létrehozása
-szubszidiaritás általános alapelvvé emelése
•
2007 – kohéziós politika reformja
Kohéziós politika alapelvei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Addicionalitás
Koncentráció
Partnerség
Programozás
Szubszidiaritás (1993-tól)
Arányos intervenció
Esélyegyenlőség, megkülönböztetés tilalma
Fenntartható fejlődés
Kohéziós politika célkitűzései
1. Konvergencia
NUTS2 régiók, amelyeknél 2000-2002 közötti időszakra
vonatkozó GDP nem éri el az EU 25 GDP átlag 75%-át
-KA-ból azok a tagállamok, amelyeknél 2001-2003 időszakra
vonatkozó GNI (vásárlóerő-paritáson mért közösségi adatok alapján
számított bruttó nemzeti jövedelem) nem éri el az EZ-25 átlag 90%-át,
és rendelkeznek a konvergencia programmal
-SA-ból
2. Regionális versenyképesség és foglalkoztatás
-Cél:
növelje a régiók versenyképességét, foglalkoztatási rátáját
3. Európai területi együttműködés
Cél: határon átnyúló együttműködés erősítése
Kohéziós politika programozási
szintjei
1.
Közösségi támogatási keretterv/közösségi
stratégiai iránymutatások
1.
Nemzeti Fejlesztési Terv /nemzeti stratégiai
referenciakeret
1.
Operatív Programok
Kohéziós politika eszközrendszere
támogatási ciklusok szerint
Programozási
ciklus
Kohéziós politika eszközei
Jogszabályok
1989-1999
Phare
3906/89/EGK
2000-2004
SAPARD
2004-2006
Strukturális
Alapok:
2007-2013
2014-2020
ISPA
Kohéziós Alap
ERFA, ESZA, KA
ERFA, ESZA,
KA, EMVA,
ETHA
CEF
1267/1999/EK
1260/1999/EK
1164/1994/EK és
módosításai
1083/2006/EK
Rendelet
1303/2013/EU
1315/2013/EU
1316/2013/EU
2004-2006 között
 NFT
 Operatív
Programok:
- Agrár- és Vidékfejlesztés OP (ÁVOP)
- Gazdasági Versenyképesség OP (GVOP)
- Humánerőforrás-fejlesztés OP (HEFOP)
- Környezetvédelem és Infrastruktúra OP (KIOP)
- Regionális Fejlesztés OP (ROP)
2007-2013 közötti ciklus
 ÚMFT
(2007-2010),
 ÚSZT (2010-2013)
 Operatív Programok
Ágazati
Gazdaságfejlesztés OP (GOP)
Közlekedés OP (KÖZOP)
Társadalmi megújulás OP
(TÁMOP)
Társadalmi Infrastruktúra OP
(TIOP)
Elektronikus Közigazgatás (EKOP)
Regionális
2007-2013 közötti ciklus Operatív
Programjai
Ágazati
Regionális
Gazdaságfejlesztés OP (GOP)
Nyugat-dunántúli OP (NYDOP)
Közlekedés OP (KÖZOP)
Észak-alföldi (ÉAOP)
Társadalmi megújulás OP (TÁMOP)
Dél-alföldi (DAOP)
Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP)
Közép-magyarországi (KMOP)
Elektronikus Közigazgatás (EKOP)
Észak-magyarországi (ÉMOP)
Államreform (ÁROP)
Közép-dunántúli (KDOP)
Környezet és Energia (KEOP)
Dél-dunántúli (DDOP)
Végrehajtás (VOP)
2007-2013 programozási ciklus
Uniós jog
Fontosabb hazai jogszabályok
1083/2006/EK Rendelet az Európai
4/2011. (I. 28. )Korm. rendelet
Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről;
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM
együttes rendelet
26/2012. (X. 24. ) NFM utasítás
(Egységes Működési Kézikönyv)
2014. január 1-től a 2014-2020 programozási ciklusra új EU-s és hazai
jogszabályok, új intézményrendszer!
2014-2020 közötti ciklus
 Széchenyi
2020
OP-k
Társadalm iegyeztetés
Magyar Halgazdálkodási OP (MAHOP)
Lezárva 2013. dec.
Környezeti és Energiahatékonysági (KEHOP)
Lezárva 2013. dec.
Emberi Erőforrás Fejlesztési (EFOP)
Lezárva 2013. dec.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP)
Lezárva 2013. dec.
Integrált Közlekedésfejlesztési (IKOP)
Lezárva 2013. dec.
Terület-és Településfejlesztési (TOP)
Lezárva 2013. dec.
Versenyképes Közlép-Magyarország (VEKOP)
Lezárva 2013. dec.
Vidékfejlesztési Program (VP)
Lezárva 2013. dec.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztés OP
(KÖFOP)
Lezárva 2013. dec.
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)
Uniós támogatások intézményrendszere
– átalakulóban !
Közreműködő
Szervezet
Közreműködő
Szervezet

similar documents