Regeldruk in eerste lijn, Paul Rasch

Report
Regeldruk
Feiten en ervaring
Paul Rasch, Arts M&G
Directeur beleid en ondersteuning AZ
ex. secretaris RGS en ex. directeur ROHMH
Regeldruk ervaren



Vraag ernaar ... en … de emmer loopt over
Boeiende voorbeelden
Weinig reflectie




emotie overheerst
eigen gezichtspunt dominant
normerende perceptie van regel ‘oplegger’
doel van de regel blijft onbenoemd
Regeldruk, voorbeeld
DM jaarcontrole
Regeldruk, voorbeeld

Vraag op aanvraag formulier voor
incontinentie materiaal wat de reden is om dit
voor te schrijven
Regeldruk, voorbeeld
Z&Z
Achmea
Rechtspersoon (of -vorm bij Z&Z)
x
x
Disciplines
4
4
Samenwerkingsovereenkomsten
x
x
Zorgaanbodplan
x
x
Implementatieplan/Plan van Aanpak
x
x
Patiënten
7.500-10.000
10.000
Samenwerking met gemeente
x
Waarborgen continuïteit zorgverlening
x
x
Regie in keten en MD afstemming
x
x
Klanttevredenheidsonderzoek
x
x
Service- en patiëntgerichtheid
x
x
ICT, Datamanagement
x
x
Zorgprogramma's met indicatoren
x
x
Verwijzing en terugkoppeling
x
x
Voorschrijven
x
x
Certificering/accreditering
x
x
Fysio
Z&Z A tarief Pluspraktijk
VGZ
eenmalig
Menzis
eenmalig
x
2+
x
x
x
wijk
x
x
2
x
x
x
"wijk+"
Segment
S2/3
S3
S3
S2
S2
S2/3
S3
S3
nvt
Regeldruk, voorbeeld
Achmea
Menzis
VGZ
CZ
Z&Z
GEZ
bestaand
Deels
afbouw
Afbouw
in 2 jaar
Afbouw
in 1-2 jaar
?
GEZ
nieuw
Nee
?
Alternatief
GEZ
OWZ
max € 9,00
Opzet
SWV
Opzet
SWV
?
Continuering
& Begroting
Ja
nvt
Nee
Nee
KetenDBC's
Integraal
incl OH
Integeaal
OH via GEZ
Integraal
incl OH
Integraal
incl OH
Koptarief
Opmerkingen
Focus op substitutie, schaalgrootte, minder geloof in KPI's
Combi GEZ en Zorggroep, €
alleen voor organisatie-opzet
Brede rol zorggroepen met
focus op wijkgericht werken.
GEZ contracteerbeleid
onbekend
Vooralsnog vertrouwen in
GEZ aanpak
Pauliene Meurs,
van regeldruk naar passende regels
sleepnet met normatieve lading

Regeldruk:





Regels = verspilde tijd = minder tijd voor zorg =
minder werkplezier … voor mij, als slachtoffer
Overmatige bureaucratie, verplicht handelen en
vrijheidsbeperking
Administratieve lasten, nalevingskosten
Negatieve duiding, vrijheidsbeperking en beleving
van hiërarchie >> oplossing minder regels
≠ oplossing, eerder uiting van ongemak
Pauliene Meurs,
van regeldruk naar passende regels
besturingsparadigma

Uiting van besturingsparadigma





Scheiding van rollen,
Uiteen trekken en ontvlechten
bevoegd- en verantwoordelijkheden
Vraagsturing, uitbesteding, prestatieafspraken,
advies ≠ onderhandelingsfora en onafhankelijk en
meervoudig toezicht >> ‘liberalisering’ ??
Nadruk op sturing
Inhoud op achtergrond
Pauliene Meurs,
van regeldruk naar passende regels
besturingsparadigma, gevolg

Kennis vernietiging
Fragmentatie van verantwoordelijkheden
Dictatuur van de middelmaat
Normatieve debat (inhoud) verdwijnt
Stapeling toezicht en verantwoording

Regeldruk is logisch gevolg …





Minder regels lost niets op
Vrijheid

Negatieve vrijheid




Domein ongestoord door anderen
Regels beperken dit domein
Visie: verdedigingswal tegen de staat
Positieve vrijheid



Domein waar meester over eigen bestaan
Zelfsturend niet door anderen
In staat om zich te ontplooien
Ter illustratie


„Hier wordt een revolutie ontketend. Frans’
kruistocht tegen het veelkoppige
regelmonster Brussel is begonnen.”
„Betere regels, dat willen we allemaal, maar
de regels die Timmermans wil schrappen zijn
regels op milieu- en sociaal terrein die
bedrijven zien als lastige belemmeringen.”
Pauliene Meurs,
van regeldruk naar passende regels
Vertrouwen, veerkracht, verhoudingen
en verantwoordelijkheid


Begrenzingen en stimuleren van
vrijheidsgraden
Zoektocht naar dynamische verhouding
tussen vrijheid en regels
Vertrouwen, veerkracht, verhoudingen
en verantwoordelijkheid








Verdiend vertrouwen
inhoud, competenties, intentie en relatie
Veerkracht, trial and error, checks & balances
Gedeelde verantwoordelijkheid
Inhoud leidend
Bestuurlijke bescheidenheid
Experimenteren en leren
Elkaar de maat nemen
Gepaste verantwoording
Pauliene Meurs,
van regeldruk naar passende regels
principes, passende regels







Ontleden
Beoordelen op inhoudelijke meerwaarde
Experimenteren, met goede analyse
Focus op de kern, zia af van details
Tijdens de wedstrijd niet wijzigen
Neem de tijd
Altijd kunnen uitleggen hoe en waarom
Think global, act local

Geef professionals de ruimte,






Schep een lerend klimaat
Zorg voor feedback en het gebruik daarvan
Nodig uit tot het uitleggen van hoe en waarom
Focus op de vooruitgang (verschil)
Registreer om te kunnen leren
Geef vertrouwen, beloon veerkracht, vraag
verantwoordelijkheid en geef vrijheid
Think global, act local





Blijf uitleggen,
Stimuleer positieve vrijheid,
Laat ze er een sport van maken,
Ga niet mee in geklaag
Als het niet anders kan:


bescherm de werkvloer tegen regels
durf regels met voeten te treden ..
en draag dat uit
Ik bied u een keuze



Waar ging hier ook al weer om
Hoe bereik ik dat en
Helpt de regel daar nu aan mee
Bruikbare feedback
Ben trots op de vraag

Hoe kan het dat?

similar documents