workshop versie 26 10 2014

Report
Workshop “Beoordelen”
27-10-2014
Doel van deze bijeenkomst:
afstemming over…..
• Hoe worden kwalificerende onderdelen van de diverse
opleidingen beoordeeld.
• Wat is de rol van school hierin? Wat is de rol van de
BPV hierin?
• Hoe moet de beoordelingslijst van kwalificerende
onderdelen worden ingevuld?
Oefening 1.
Hoe zou je na het zien van het volgende filmpje de
competentie aandacht en begrip tonen invullen op de
beoordelingslijst?
Waarom?
Competentie D; aandacht en begrip tonen 2.wmv
Met welke bril beoordeel je gedrag?
beoordelen perspectief.mp4
IJsberg
Doen
Denken
Willen
Eind- beoordeling van een BP!
Invullen van de beoordelingslijst door de BPV:
• De twee onafhankelijke beoordelaars in de BPV vullen in overleg met elkaar
één beoordelingslijst in.
• Alle werkprocessen en daar onder hangende competenties worden door de
beoordelaars beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed.
• Beide beoordelaars vullen op de laatste bladzijde van de beoordelingslijst
hun naam en functie in en de naam en telefoonnummer van de instelling
waar de beoordelaars werkzaam zijn.
• Belangrijk is dat de beoordelaars ook de beoordeling onderbouwen. Zeker
bij een onvoldoende beoordeling. Dit doet men ook op de laatste bladzijde.
Moeilijkheidsgraad
Gesloten context: Je volgt regels, procedures en protocollen op.
Begeleider geeft instructies.
Open context is minder voorspelbaar. Je voert ook handelingen uit
die minder vaak voorkomen. Je begeleider is op afstand aanwezig.
Complexe context je kunt zelf oplossingen en strategieën voor
problemen bedenken. Je gebruikt kennis en vaardigheden uit
andere situaties.
Moeilijkheidsgraad
Geleid; De begeleider geeft duidelijke instructie, waarna je de handeling uitvoert
en nabespreekt.
Begeleid. De begeleider stuurt op afstand. Je vraagt raad en advies en je kunt
tijdens en na de uitvoering terugvallen op de begeleider.
Zelfstandig; wanneer het rondje ‘zelfstandig’ is gevuld, voer je de bp of proeve
zelfstandig uit. Naderhand rapporteer je over je handelen. Je legt uit jezelf
verantwoording af.
Moeilijkheidsgraad
Verantwoordelijkheid voor het eigen takenpakket/ samenwerking met
collega’s hoort bij iedere student in een zorg- of welzijnsopleiding.
Aansturing en verantwoordelijkheid voor de hele zorg- en
begeleidingscyclus zijn ingevuld bij een opleiding op niveau 3 en 4.
Fragment uit een beoordelingslijst
goed aangetoond (g)
voldoende aangetoond (v)
Prestatie-indicatoren
onvoldoende aangetoond (o)
Beheersingsniveaus
Competenties
- componenten
2.2 Begeleidt een cliënt op psychosociaal gebied
F.
Ethisch en integer handelen
- integer handelen
- verschillen tussen mensen
respecteren
P
Dit betekent dat:
 je handelt volgens de ethische maatstaven van de
beroepsgroep (beroepscode) en de organisatie
 je eerlijk en betrouwbaar bent
 je verschillen tussen mensen accepteert en
respecteert
 je vertrouwelijkheid respecteert
 je verbaal en non-verbaal duidelijk communiceert
zodat:
 je de cliënt respectvol behandelt.

1 paraaf per
competentie (niet
per
gedragsindicator)
Onvoldoende aangetoond:
• De student toont het gedrag niet of onvoldoende op het vereiste
beheersingsniveau aan binnen de vastgestelde moeilijkheidsgraad,
zoals in de beoordelingslijst is vastgelegd. De assessor zet in dit geval
een vinkje in de kolom ‘Onvoldoende aangetoond’.
Voldoende aangetoond:
• De student toont gedrag op het vereiste beheersingsniveau
voldoende aan binnen de vastgestelde moeilijkheidsgraad zoals
aangegeven is in de beoordelingslijst.
• De assessor zet een vinkje in de kolom ‘Voldoende aangetoond’.
Goed aangetoond:
• Als een student één of meerdere onderdelen uit de beoordelingslijst
goed (boven de norm) heeft uitgevoerd binnen de vastgestelde
moeilijkheidsgraad, waardeert de assessor dit met ‘Goed
aangetoond’.
• Bijvoorbeeld wanneer de student meer of beter presteert dan in de
beoordelingslijst geëist wordt.
Hulpvragen voor het beoordelen van
‘Goed’:
• Handelt de student bewust bekwaam door inzicht te tonen in de
situatie en verantwoording van het eigen handelen?
• Is de student proactief door zelf initiatieven te nemen en adequaat te
handelen?
• Deelt de student relevante kennis en inzicht?
• Is de student een gelijkwaardige collega?
• Geeft de student constructieve feedback met als doel de kwaliteit
van het werk te verbeteren?
Mondelinge rapportage
• Direct na het examen
• Spreek vanuit de “We” vorm
• Verwijs naar de status van het examen
• Geef direct de uiteindelijke beoordeling
• Onderbouw de beoordeling aan de hand van gedragsvoorbeelden
van de kandidaat uit het examen
• Vertel de vervolgprocedure
Schrijftips voor het schrijven van een
toelichting op de beoordeling.
Schrijf in:
-Actieve vorm
-Korte zinnen
Maak gebruik van:
- concrete voorbeelden uit waarnemingen.
Bijvoorbeeld:
(“Je overlegt je werkzaamheden goed”. “Je troost mevrouw de Wit op een
hele fijne manier.” “Je legt heel duidelijk uit wat de kinderen van jou mogen
verwachten”….)
Let op:
Vaktaal op het juiste niveau
Invullen door de docent
• De docent vult het onderdeel in van de beoordelingslijst waarop de
kwalificerende bewijsstukken staan beschreven.
• Door de docent worden de specifieke bewijsstukken beoordeeld met
een onvoldoende, voldoende of een goed.
• De docent hoeft verder niets in te vullen op de beoordelingslijst.
Beoordelen van resultaten.
School
BPV
• Beoordelen bewijsstukken
op inhoud (criteria)
• Beoordelen van
bewijsstukken op waarheid.
• Cesuur bepalen
• Invullen beoordelingslijst.
Oefening 4…………
Hoe zou je na het zien van het volgende filmpje de competentie op de
behoeften en verwachtingen van de cliënt richten beoordelen en
waarom?
Competentie R; op de behoefte en verwachtingen van de cliënt richten
1.wmv
Hoe zou je bij het volgende filmfragmentje de competentie aandacht
en begrip tonen invullen op de beoordelingslijst? En waarom?
Competentie D; aandacht en begrip tonen 1.wmv
Succes met beoordelen!
Oefening 3
Hoe zou je na het zien van het volgende filmpje de competentie ‘op de
behoefte en verwachtingen van de cliënt/ patiënt richten’ beoordelen
en waarom?
Competentie R; op de behoefte en verwachtingen van de cliënt richten
2.wmv

similar documents