Gemeente Zwolle - A+O fonds Gemeenten

Report
Werving en selectie generalisten
Karin van der Veer (Zwolle) Ellen de Goede (EhrmVision)
Landelijke inspiratiedag AenOfonds 10-102014
Decentralisatie
Nieuwe vorm van werving en selectie
Kennis niet leidend
Competenties, talenten en drijfverenals belangrijkste
bron
Van specialist naar generalist
Samenwerken met Partners
Integraal werken: 1 huishouden 1 plan
Kennis delen
Inrichting wijkteams/gebiedsteams
Veel verschillende vormen
Afhankelijk van politieke besluiten
Grootte van de gemeente
Deelnemende partners
Inrichting wijkteams/gebiedsteams
Afdeling SozaWe
Nieuwe organisatie, bv. werkbedrijf
Werk bij Partners beleggen (inkoop)
Cooperatie
instrumenten
Movisie
OTM
TMA
MOVISIE
landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor
toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de
aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van
welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
Volgt ontwikkelingen decentralisaties op de voet
Adviseert en ontwikkeld competentieprofielen
m
Werkt met competentieprofiel
Uitgangspunt: competenties sociaal agogische beroepen
Doorontwikkeld
WMO eisen en ontwikkelingen
Versterkt eigen kracht en zelfregie
Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
Is zichtbaar en gaat op mensen af
Verheldert vragen en behoeften
Helpt burgers verbindingen te leggen
Inspireert tot ander gedrag
Werkt samen en versterkt netwerken
Beweegt zich in uiteenlopende leef- en systeemwerelden
Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
Benut professionele ruimte en is ondernemend
Eigen inbreng competenties mogelijk
Sinds 2002 ontwikkeld OTM psychologische testen
Quin model als leidraad
Veranderingen en effectiviteit in organisaties
Inzicht in talenten en competenties
Online module
Training test interpreteren
Eigen inbreng talenten/competenties mogelijk
Brengt de ontwikkelbaarheid van competenties in
kaart. Ook ‘verborgen’ of ‘onbewuste’
talenten/competenties worden hiermee zichtbaar maakt.
Op basis van testresultaten wordt een indicatiescore
gegeven voor
de 53 Online Talent Manager competenties. De score op
een competentie geeft aan of deze ‘in aanleg’ bij iemand
aanwezig is.
Waarvoor kun je dit rapport inzetten?
Selectie:
Past deze persoon bij deze functie/competenties?. Heeft
de kandidaat affiniteit met de competenties die
belangrijk zijn voor de functie?
Ontwikkeling:
Welke competenties zijn makkelijk/
moeilijk
ontwikkelbaar?. Helderheid over passende/haalbare
vervolgstappen in een carrière.
Talenten motivatie analyse methode
TMA Talentenanalyse:
22 drijfveren en 44 talenten worden in kaart gebracht.
Inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA
Competenties.
De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag.
Ellen de Goede
Databank van en voor gemeenten
Decentralisaties
VNG fora
Praktijkvoorbeelden
3 gemeentes uitgewerkt
Horst aan de Maas
Start 2012
Movisie
Werkwijze/profiel al werkend ontwikkeld
Enschede
Lange tijd ervaring
Organisch ontwikkeld met partners
Leeuwarden
Cooperatie
Profiel al werkend ontwikkeld
Start met koplopers
TMA
Horst aan de Maas
2012 start nieuwe werkwijze WMO/WWB medewerkers
Training vraagverheldering/oplossingsgericht werken
Medewerkers welzijnsinstellingen aangesloten
Werkwijze en profiel al werkende ontwikkeld
Competentieprofiel Movisie
MOVISIE
5 kerncompetenties gemeente Horst aan de Maas
Klantgerichtheid,
Betrokkenheid,
Kwaliteitsbewustzijn,
Flexibiliteit
Leervermogen
Verwerkt in competentieprofiel Movisie
MOVISIE
1. Is zichtbaar en gaat op mensen af
2. Verheldert vragen en behoeften
3. Versterkt eigen kracht en zelfregie
4. Stimuleert verantwoordelijk gedrag
5. Verbindt gezamenlijke en individuele aanpak 6. Stuurt
aan op betrokkenheid en participatie 7. Werkt samen en
versterkt netwerken
8. Beweegt zich in uiteenlopende systemen
9. Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
10. Benut professionele ruimte en is ondernemend
Horst aan de Maas
Vertaalslag naar gedragsniveau
Reflectieformulier
Ontwikkelassessment
Persoonlijk ontwikkelplan
Training en coaching on the job
Intervisie en casuistiek besprekingen
FUNCTIEPROFIEL
FUNCTIEBESCHRIJVING
Functiefamilie: Vakinhoudelijk medewerker A Functienaam: Klantmanager
Afdeling: Samenleving
Datum beschrijving: 6 juli 2009 © Capgemini
Plaats in de organisatie:
De werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid van de teammanager.
Functieprofiel Vakinhoudelijk medewerker:
Verricht een verscheidenheid aan vaktechnische uitvoerende werkzaamheden op een vakgebied.
Verricht werkzaamheden op het gebied van regeltoepassing en/of handhaving en/of in- en externe
dienstverlening.
Treedt dienstverlenend op.
Verstrekt informatie/inlichtingen.
Verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.
Bandbreedte A
Het gaat in de functie om hooggekwalificeerde werkzaamheden gericht op uitvoering.
Verricht complexe vakinhoudelijke werkzaamheden variërend van meervoudig tot zeer
complex van aard.
Verricht vakinhoudelijke werkzaamheden, die volgen uit een takenpakket of
opdrachten die veelal in meer algemene aanwijzingen zijn gesteld.
Onderzoekt (probleem)situaties, rapporteert en adviseert over te verstrekken
faciliteiten, zorg en/of oplossingen; treedt overtuigend op.
Behandelt verzoeken en aanvragen, verricht onderzoek, adviseert en geeft uitvoering aan wet- en
regelgeving. Verzorgt correspondentie en conceptbeschikkingen n.a.v. genomen beslissingen en draagt
zorg voor cliëntgerichte plannen van aanpak.
Verwerkt gegevens in een meer complexe of meerdere samenhangende administratie(s) en beheert
deze.
Bouwt en onderhoudt een netwerk van voor de functie relevante contacten (in- en extern).
Indicatie kennis en vaardigheid
HBO met enige aanvullende kennis en/of ervaring op een specifiek vakgebied.
Kennis van wetgeving, gemeentelijk beleid, regels en procedures en nieuwe ontwikkelingen.
Persoonlijk ontwikkelplan
Opstellen ontwikkeldoelen
Focus
Balans
SMART
Maken van plannen
Persoonlijke inzet
Welke ondersteuning nodig en van wie
Persoonlijk ontwikkelplan
Reflecteren loopbaan
Interesses
Ambities
Vastleggen POP
adhv reflectieformulier
bespreken met leidinggevende
inbedden in functionerings cyclus
Enschede
Langere tijd ervaring
Voor sept. 2014
wijkteams met 6 deelnemende
partijen
Na sept. 2014
wijkcoaches in dienst/gedetacheerd
bij SMD
samenstelling veranderd
deelname afhankelijk van
problematiek in de wijk
Enschede
Werving en selectie wijkteammanager
Profiel in samenwerking (6 partners) opgesteld en
doorontwikkeld
Wijkteammanagers benoemd uit deelnemende partijen
Selectiecommissie afvaardiging alle partnerorganisaties
Pitch
Hoe zie ik de veranderingen
Wat neem ik mee om de verandering te realiseren
Wijkmanagers
Resultaatgebieden managers:
Budgetverantwoordelijkheid
Netwerken opbouwen en beheren
Wijkcoaches begeleiden en sturen in het
veranderingsproces
wijkcoaches
Profiel opgesteld door alle deelnemende partijen
Uitgangspunt de 8 bakens Welzijn nieuwe stijl
1 vraag achter de vraag
2 eigen kracht burger
3 direct er op af
4 formeel en informeel in optimale verhouding
5 doordachte balans van collectief en individueel
6 integraal
7 niet vrijblijvend maar resultaatgericht
8 ruimte voor professional
wijkcoaches
Competenties:
Vakbekwaam
Klantgericht
Analytisch vermogen
Resultaatgericht
Integraal werken
Generalist in de wijk
Specialist in de organisatie
wijkcoaches
Werving en selectie:
Onder deelnemende partijen
De wijkmanagers doen de selectie
Gesprekken op basis van een pitch
Teambuilding:
JTI
Training werkproces
Verdere scholing
groeimodel
Enschede
Worsteling:
Waar dagelijkse werkbegeleiding beleggen
Wijkmanager of werkbegeleider inzetten
Leeuwarden
Vanaf 2010 wijkteams
Nu 7 wijkteams, 1 jeugd & gezinsteam, 1 dorpsteam
Ondergebracht in een cooperatie
Gestart met koplopers
Profiel is al werkende ontwikkeld
Van onderop vormgegeven
Profiel
10 uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl/Amaryllis:
1) Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid staan voorop
2) Ondersteuning wordt eerst gezocht in het eigen netwerk
3) Bij gevaar of (ernstige) bedreiging van ontwikkeling snel
ingrijpen (er-op-af)
4) Preventie en facilitering gaan vóór hulpverlenen
5) Overheidsvoorzieningen waar mogelijk collectief
aanbieden
6) Vertrouwen waar mogelijk, procedures waar noodzakelijk
7) Sluitende financieringssystemen
8) Waar nodig gebied gebonden en vindplaatsgericht
9) Afstemmen van hulp op de vraag: van eenvoudig naar
complex
10) Eén huishouden, één plan, één werker
Werkpricipes
Het kan wel
Er op af, present zijn
Doen wat nodig is
Inbedden en activeren
Verbinding/samenhang nastreven
Competenties
Competenties zijn uitgewerkt in gedragsvoorbeelden
Aanpassingsvermogen
Creativiteit
Coachen
Netwerken/verbinden
Samenwerken
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Durf
Werving en selectie
Werving onder deelnemende partners
Commissie bestaande uit:
TMA
Besluit
sociaal werker
teamleider
burger
P&O
teamontwikkeling
Elke dag een briefing met casusbehandeling
Teamdagen
Klassieke opleiding noodzakelijk voor de kennis van een
generalist
TMA wordt ook ingezet voor feed back
Ellen

similar documents