Presentatie Op pad met Haas

Report
Op Pad met
Haas
Serious gaming voor jonge kinderen
Woordenschatonderwijs
Doelstelling project
 Leesverbetertraject CPS deelname
 Opbrengsten taal (gehele domein) ondermaats,
interventie is nodig
 Focus op taal en lezen, nu forse inhaalslag gemaakt
 Belang van goed woordenschatonderwijs in onderbouw
kwam scherp in beeld; kinderen leren niet alleen maar
uit spontaan spel
 Behoefte aan een gedegen aanbod in groep ½ (en 3)
 Dus……..
Op Pad met Haas
 Serious game voor kleuters gericht op
woordenschatontwikkeling
 Aantoonbaar rendement door wetenschappelijk
onderzoek (expertisecentrum Nederlandse taal)
 Concurreert duidelijk met ‘schatkist’ en voorlezen van
prentenboeken
 Succesvolle formule; spreekt kinderen aan
Tussendoelen woordenschat gr 1-3
Leerlingen:
 Beschikken over een basiswoordenschat
 Breiden gericht deze woordenschat uit
 Leiden nieuwe woordbetekenissen af uit verhalen
 Zijn erop gericht woorden productief te gaan gebruiken
 Maken onderscheid tussen betekenisaspecten van
woorden
Woordenschat (theorie)
Verhallen (2009)
Vijf elementen die belangrijk zijn om je te realiseren:
 Woordenschatverwerving is cumulatief
 Nauw verbonden met kennisopbouw
 Kinderen bouwen woordbetekenissen geleidelijk op; er zijn
verschillende niveaus van beheersing
 Woorden kunnen meer of minder goed herkend worden
 Individuele verschillen kunnen groot zijn door:
 Intelligentie
 Afkomst (NT2)
 Leeftijd
 Thuismilieu
Woordenschat (theorie)
4-takt-model:
 Voorbewerken
 Semantiseren
 Consolideren
 Controleren
Daarnaast is het voor een effectief aanbod belangrijk dat er
meerkanalige aanbieding plaatsvindt (auditief/visueel)
In combinatie met ‘Haas’
Wat heeft haas in zich:
•
Streeflijst woordenschat Schaerlaekens e.a.
•
Woorden worden vaak in verschillende contexten
aangeboden
•
Visuele middelen (Haas beleeft van alles in een
‘tekenfilm’) gesteund met auditieve informatie.
•
De game reageert op interacties van kinderen.
•
Gebruik in tweetallen beïnvloedt rendement positief
Leerlingen instellen op niveau
Woordenlijsten uitkiezen
Leerlingen volgen
Onze ervaringen:
 Het pakket spreekt kinderen aan
 Volgen is mogelijk
 Goede borging van het 4-takt model & veelvuldige
herhaling van woorden in verschillende contexten
 Programma is nog in ontwikkeling; het nut ervan is
helder
Aan de slag?
 www.mijnnaamishaas.nl (voor informatie & gratis 30dagen proefversie)

similar documents