Leefbaarheid - Provincie West

Report
Leefbaarheid
1.
1.1.
Opbouwwerk
Referentiekader Samenlevingsopbouw
(www.samenlevingsopbouw.be)
Realiseren van het recht op een menswaardig leven voor iedereen en specifiek voor maatschappelijk
kwetsbare groepen. We pakken situaties van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting aan.
‘Samen met hen’ werken we concreet aan de toegang tot grondrechten & de leefbaarheid in gebieden
met slechte leef condities.
We pakken materiële aspecten in de woon- en leefomgeving aan
(bv. de inrichting van straten en pleinen, groenvoorziening)
EN verbeteren het leefklimaat
(bv. samenleven in de buurt, sociale voorzieningen in de wijk).
We stimuleren het beleid en de doelgroep tot duurzame
maatschappelijke verandering door ‘politiek’ en ‘agogisch’
te werken.
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.2. Historiek www.canonsociaalwerk.eu
Eind de jaren ’50: eerste buurthuisinitiatieven met een religieuze insteek in de volksbuurten van de
grotere steden. Vanaf 1968 werd een federatie van Buurtwerken opgericht.
Gemeentelijk- en streekopbouwwerk is ontstaan in de jaren 1965-1966. Oa. in het Heuvelland.
Daarna werd het categoraal opbouwwerk gecreëerd. Hierbij werden specifieke doelgroepen
(migranten, woonwagenbewoners, ex-psychiatrische patiënten, enz.) ondersteund.
Daaropvolgend werd de klemtoon oa. gelegd op het functioneel opbouwwerk, waarbij het
opbouwwerk aan de wieg stond van het oprichten van de welzijnsraden in Vlaanderen.
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.2. Historiek www.canonsociaalwerk.eu
Ondersteuning in 1981: Centrum voor Methodiekontwikkeling in de Samenlevingsopbouw
De herstructurering 1983 (Minister Poma): versnipperde sector  één Vlaams ondersteuningsinstituut
(VIBOSO) en verschillende regionale instituten (RISO’s). Op methodisch vlak werd de klemtoon gelegd
op lange termijn planning en projectmatig werken.
Samenlevingsopbouw werd welzijnsmaterie. Decreet ‘maatschappelijk opbouwwerk’ (1991)
Nu valt dit onder de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Jo Vandeurzen.
Vanaf 2006 streven VIBOSO en de RISO’s naar een sterkere profilering
Nieuwe naam: RISO West-Vlaanderen  Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.3. Structuur
De sector Samenlevingsopbouw bestaat uit:
8 regionale instituten: 5 provinciale en 3 grootstedelijke (bv. www.samenlevingsopbouwwvl.be )
Het ondersteuningsinstituut: Samenlevingsopbouw Vlaanderen
De belangenbehartiger: beleidsgroep sector Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw Vlaanderen zorgt voor: inhoudelijke, methodisch en organisatorisch overleg,
vorming en documentatie.
Samenlevingsopbouw Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, West-Vlaanderen +
Brussel, Antwerpen, Gent hebben de volgende taken:
- Opmaak meerjarenplan
- Overleg lokale actoren - beleidsbepalend
- Opbouwprojecten bevorderen, voorbereiden, uitvoeren
- Inhoudelijke en methodische werkbegeleiding
- Ondersteuning aan derden
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Het recht op Wonen is het uitgangspunt, zowel op de sociale als op de private huisvestingsmarkt. Dit
programma zet beleidsmakers ertoe aan om het woonbeleid aan te passen zodat maatschappelijk
kwetsbare groepen toegang krijgen tot betaalbare en kwalitatief goede woningen.
Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt VIVAS, het netwerk van sociale huurders op Vlaams
niveau.
http://www.vob-vzw.be/
Wat Onderwijs betreft versterkt Samenlevingsopbouw Vlaanderen de opbouwwerkers in de Lokale
Overlegplatforms (LOP). Zij ondersteunen kwetsbare groepen bij de realisatie van hun recht op
onderwijs. Dit gebeurt in het kader van het decreet Gelijke Onderwijskansen. Bovendien kaart
Samenlevingsopbouw Vlaanderen bij het beleid de problemen aan waarmee deze groepen
geconfronteerd worden. Samenlevingsopbouw Vlaanderen zet de komende jaren in op de ontwikkeling
van goede praktijken met betrekking tot gelijke onderwijskansen.
Studiedag: Gelijke onderwijskansen: Een zaak van iedereen.
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw Vlaanderen
Op het vlak van Arbeid wil Samenlevingsopbouw Vlaanderen erop toezien dat beleidsinstanties
rekening houden met de situatie en positie van groepen die uitgesloten worden op de gewone
arbeidsmarkt.
Het thema Fysieke en sociale leefbaarheid krijgt heel wat aandacht van de sector. De veelheid en
diversiteit aan ontplooide werking binnen de Regionale Instituten vraagt om een uitklaring van het
begrippen- en methodologische kader op niveau van de sector.
Het Lokaal sociaal beleid is een belangrijk instrument om maatschappelijk kwetsbare groepen bij het
lokale beleid te betrekken. Samenlevingsopbouw Vlaanderen wil op dit vlak vooral betere voorwaarden
tot participatie realiseren.
Samenlevingsopbouw Vlaanderen heeft ook een luik Internationale samenwerking. Zo werken we
actief mee aan de uitwisselingsprojecten van het Europees netwerk van landelijke organisaties in de
Samenlevingsopbouw (CEBSD).
studiedag
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Arbeid en sociale uitsluiting
Inzetten op het realiseren van buurtdiensten. Dit vormt een interessant kader omdat ze zinvol werk op
maat betekenen en ook het leven in buurten verbeteren.
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen maakt de noden van restgroepen op de arbeidsmarkt heel
duidelijk en zichtbaar, en roepen op om mensen niet te laten vallen.
Brugge: Signalen aan de onderkant van de arbeidsmarkt
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Leefbaarheid
In bepaalde wijken of dorpen staat de leefbaarheid onder druk: veel slechte woningen, weinig
voorzieningen, een stroeve communicatie tussen bewoners en beleid, leegstand en braakliggende
gronden wachtend op een nieuwe bestemming, relatief veel kansengroepen, … Er is nood aan
een ‘brede’ aanpak met lokaal bestuur en diverse partners , waarbij de bewoners het zelf ook
echt zien zitten. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen is bij zo’n proces gangmaker en
bemiddelaar, en vooral ondersteuner van de bewoners. Knelpunten en troeven komen op tafel.
Oplossingen worden uitgewerkt.
Projecten in de regio:
- Dorp In Zicht: Houtave
- http://www.participatiewordtgesmaakt.be/home/
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Maatschappelijke dienstverlening
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen let speciaal op mensen die het extra lastig hebben met de
afstand tot de moderne dienstverlening. Bijvoorbeeld voor plattelandsbevolking zijn de diensten soms
letterlijk ‘te ver weg’ in de stad. Ze leggen de klemtoon op onderhoud en herstel van buurt- en
dorpsgebonden netwerken, zodat kwetsbare bewoners zich beter omringd weten. En daarnaast
bepleiten ze bij het beleid en diensten voor aangepaste beleidsmaatregelen ten gunste van de meeste
kwetsbare groepen.
Project ‘Zorgnetwerken en armoedebestrijding in het platteland’. Ondersteund door CERA
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Samenleven
Hoe kunnen mensen – wie ze ook zijn – zo goed mogelijk samenleven? Deze vraag stelt zich des te
scherper naarmate topics als vereenzaming, onzekerheid en het gevoel ‘niet meer mee te tellen’,
toenemen.
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen investeert in projecten die mensen steunen om contact te
maken en om te leren samenleven. Daarbij trekken ze echt de kaart van de kwetsbare groepen en
van onderlinge solidariteit.
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.4. Programmasporen
Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
Wonen
Een toegankelijker, betaalbaarder en kwaliteitsvoller aanbod op de private en sociale huurmarkt
wordt gerealiseerd voor wie weinig middelen heeft.
Daarnaast wordt ook de klemtoon gelegd op de verbeterde aandacht en oplossingen voor de
problematiek van thuislozen en mensen die met thuisloosheid bedreigd worden.
Maatschappelijk kwetsbare groepen worden gehoord en betrokken bij het lokale woonbeleid.
Toekomstgerichte uitdagingen op de sociale huurmarkt worden vooraan op de agenda gezet: o.a.
leefbaarheid van de wijken, de toepassing van het nieuwe sociale huurbesluit, en participatie van
de huurders binnen het beleid van de maatschappijen.
Projecten in de regio:
- Tweezijdig+ - Brugge (SVK en OCMW) / BHM / Vivendo
- Drempels op de Brugse huurmarkt : het immokantoor
Leefbaarheid
1.
Opbouwwerk
1.5. Methoden, technieken, instrumenten
Methoden en technieken voor de opbouwwerkpraktijk zijn oa.: werken met projecten,
participatie van bewoners, samenwerken met partners, beleidsbeïnvloeding, …
-
Leefbaarheid Nieuwe Stijl (LENS)
Planning for Real
Doelgerichte Interventie Planning (DIP)
ABCD-methode (Asset-Based Community Development): talenten
Dorp inZicht www.dorpinzicht.be
Leefbaarheid
2. Buurtwerk
Een buurtgerichte basisvoorziening gericht op het betrekken en ondersteunen van
bewoners bij het leven en samenleven in de directe woon- en leefomgeving. Wordt
gedragen door geschoolde krachten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
Het buurtwerk heeft als doelstelling om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.
Hierbij hebben ze de volgende opdrachten:
•
•
Ontmoeting: De buurthuizen zetten elke dag hun deuren open. Bij het verzorgen
van de bar en het onthaal worden de vrijwilligers actief betrokken.
Animatie en participatie: Via activiteiten kunnen de bewoners participeren aan de
werking van de buurthuizen. (vb. de biljartclub, de kaartersclub, kookploeg,
wandelclub, fietsclub, crea-workshops, verwennamiddagen, buurtfeesten,
daguitstappen, ...
Leefbaarheid
2. Buurtwerk
•
•
•
Leefomgeving: Het buurtwerk wil de bewoners ondersteunen bij het participeren
aan besluitvorming omtrent hun leefomgeving.
Vorming: Er worden vormende activiteiten opgezet, vooral met het oog op het
verbeteren van de leefsituatie van buurtbewoners. Concreet bv. vorming omtrent
energiebesparing, computerlessen, taallessen
Dienstverlening: Mensen kunnen, op een informele manier, voor alle mogelijke
hulpvragen in het buurthuis terecht, indien nodig wordt doorverwezen.
De doelgroepen zijn alle bevolkingsgroepen, met bijzonder aandacht voor de meest
kwetsbare.
Buurtwerk: St. Jozef, St. Pieters, Zeebrugge
Leefbaarheid
3. Straathoekwerk
Straathoekwerk is gericht op de realisatie van de sociale grondrechten van restgroepen
en doet dit op een actieve, positieve, integrale en structurele manier.
Vlastrov is het ondersteuningsteam voor iedereen betrokken bij het opstarten en
uitvoeren van kwalitatief straathoekwerk. www.straathoekwerk.be
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yU49oYUnAQI

similar documents