Meer invloed op reorganisaties

Report
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Meer invloed op
reorganisaties
OR Spring Amersfoort
9 april 2013
dr. Willem M.G. Allertz
managing consultant GITP Consulting
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderingsprocessen worden
steeds complexer
> doorlopend karakter
> internationaler
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
Complexiteit
09-04-2013
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderend karakter
reorganisaties (1)
> veranderingsprocessen krijgen doorlopend en
daarmee complexer karakter
> herkenbaar begin – en eindpunt maakt plaats
permanent veranderen
> WOR sluit matig op het adviesrecht ex art.
25.1 aan
– adviesrecht gaat uit van proces met ‘kop &
staart’ en veronderstelt integrale
duidelijkheid over beweegredenen,
alternatieven en opvang van gevolgen
– integrale advisering ex art. 25.1 WOR =
uitgangspunt
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderend karakter
reorganisaties (2)
> Gefaseerde advisering
– noodzaak gefaseerd adviseren ; basis
advies + deeladviezen
– werkingssfeer altijd ex art. 25.1 WOR
– realiseren convenant ex art. 32 WOR

reikwijdte voorliggend basisadvies
 concretisering vervolgadvisering (eventueel
meerdere stappen)
 overleg (moment, frequentie, deelnemers
aan overleg, overlegvormen)
 informatie (onderwerpen), geheimhouding,
faciliteiten (tijd, externe deskundigheid)
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderend karakter
reorganisaties (3)
> mythe van de complete adviesaanvraag
> vraag – en antwoord spelletje ; wat
steeds meer vragen oproept
> herschrijven van een adviesaanvraag ?
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderend karakter
reorganisaties (4)
> Visiedocument
– formuleer uitgangspunten, doelen en
randvoorwaarden
– beschrijf de gewenste betrokkenheid van de
OR bij het proces
– formuleer de inhoudelijke agenda
> eigen regievoering op het proces
> document voor alle relevante stakeholders
– bestuurder, vakorganisaties,
achterban……..
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderend karakter
reorganisaties (5)
> Objectiveren & beoordelen
– vragen stellen en de overtuigende
bestuurder
– emotie en perceptie of feiten en
eenduidigheid ?
– inschakeling externe deskundigheid

nut en noodzaak
 zoeken naar mogelijke alternatieven
 borgen toekomstige rechten en aanspraken
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Veranderend karakter
reorganisaties (6)
> Netwerkontwikkeling
– kennisdeling en – uitwisseling
– vgl. MNO overleg of ORION overleg
Twente
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
Internationaal
09-04-2013
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Internationale reorganisaties (1)
> besliscentra buiten Nederland ; WOR
beperkt tot Nederland
> cultureel diverse context
> Bestuurder NL’ se medezeggenschap =
goedbetaalde campingbaas
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Internationale reorganisaties (2)
> juridische context
– benutting wettelijke mogelijkheden

toerekening
 buitenlandclausule
 medeondernemerschap
 bespreking ‘algemene gang van zaken ‘
GITP
Meer invloed op reorganisaties
Dr. Willem Allertz
09-04-2013
Internationale reorganisaties (3)
> Zeggenschapsstructuren
– WEOR + internationale
besturingsconcepten
– juridische benadering (EOR) of procedure
voor inspraak werknemers ?
– best practises

similar documents