Presentatie EPV voor nul-op-de-meter woningen

Report
Nul-op-de-Meter wetgeving
Hoe en Waarom
18-1-2013
Nul op de Meter woning
Stroomversnellers
•
Energie: "Bij een Nul Op de Meter woning zijn de in- en uitgaande
energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke
apparatuur (incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul, onder standaard
klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van
de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd
door Nederlands normen.”
• Binnenmilieu/comfort (Temperatuuroverschrijdingsuren, CO2-niveau, etc.)
• Te realiseren kwaliteitsniveau van de woning en de instandhoudingskosten
=> Dit alles met garanties omkleedt!
18-1-2013
Vertaling naar prestatiecontracten
•
•
De prestatiegarantie wordt afgegeven op woningniveau (niet component)
Compleet pakket gegarandeerde prestatieaspecten
–
–
–
•
•
•
•
•
Energie
Binnenmilieuprestaties (TO-uren, CO2 concentratie in de woonruimtes, max dB, etc.)
Onderhoud
Afwijkend referentiegebruik (indien van toepassing)
Concretisering “Voor” en “Na”
Duur prestatiegarantie (ook in relatie tot onderhoud)
Bepalingen t.a.v. monitoring, informatievoorziening bewoner/bouwer,
bewijsvoering (bouwtransparant!) en privacy (slimme meter)
Kosten voor prestatiegarantie, bemetering, monitoring en rapportage zijn
inclusief
18-1-2013
Prestatiecontracten …
•
•
•
•
•
•
Bepaling correctie voor afwijking klimaatjaar (graaddagen, koelgraaddagen)
Bepalingen t.a.v. bouw-verwijtbare afwijking (technisch herstel/financiële
compensatie)
Bepaling t.a.v. energieprijsschommelingen buiten bandbreedte
Bepaling t.a.v. vroegtijdig vertrek bewoner (garantieduur/onderhoud)
Bepaling t.a.v. evt. faillissement garantieverlener
…
18-1-2013
Waarom neemt de overheid de
Stroomversnellings definitie niet over?
• Er is meer dan Nul op de Meter…
18-1-2013
Randvoorwaarden wetgeving
Overheid
• Geen Gelegenheidswetgeving (liefst geen wet maar AMvB)
• Bescherming huurrecht
• Eenvoudig toetsbaar (liefst aan de hand van bestaande
normen en via norm aangewezen methodieken)
• Onafhankelijk van wie er woont en hoe die woont
• … niet te duur (voor de schatkist)
18-1-2013
Randvoorwaarden wetgeving
Energiesprong/Stroomversnelling
•
•
•
•
•
•
•
•
Woonlastenneutraliteit mogelijk
Duurzaam: stimuleert vraagreductie en afdekking restant energiegebruik met
duurzaam geproduceerde energie
Houdt woning na renovatie en/of mutatie beschikbaar voor lage
inkomensgroepen (binnen DAEB)
Economisch haalbare businesscase te maken voor woningcorporatie en
bouwers
Geen gedoe met complexe wet- en regelgeving c.q. hoge bijkomende
(administratieve) lasten
Stimuleert innovatie (of beperkt het in ieder geval niet)
Alleen bemetering nodig in geval van conflict (op basis van monitoringsprotocol).
Weert freeriders (woco en conceptaanbieders)
18-1-2013
Energieprestatievergoeding
na enkele omzwervingen (en definities..)
• Alles in de huur (maar deel buiten
huurtoeslag/liberalisatieregime)
• Onderdeel van servicekosten
• Huur tot label B, rest EPV
• EPV i.p.v. labelpunten
18-1-2013
Voorgestelde aanpak
• Een vergoeding voor (ver)nieuwbouw met zeer hoge
besparingsambities (zoals nul-op-de-meter) bestaat uit
een optelling van de volgende 3 onderdelen:
1. Woningverbetering (stenen en besparing) als onderdeel van de
huurprijs;
2. Energieopwekking in de vorm van een
energieprestatievergoeding als onderdeel van de
nutsvoorziening;
3. Huishoudelijke apparatuur als onderdeel van de servicekosten.
18-1-2013
Onder volgende voorwaarden
1. Er komt een strikt onderscheid tussen energiebesparing en opwekking
Maatregelen voor energiebesparing die leiden tot een hogere energieindex kunnen leiden
tot een hogere kale huur, conform de huidige systematiek. Met uitzondering van
opwekking. Energieopwekking telt niet mee voor de bepaling van de energieindex/labels.
2. Voor opwekking komt een aparte (energieprestatie)vergoeding, afhankelijk van de
gegarandeerde energieprestatie die wordt geleverd.
De hoogte van de vergoeding voor de gegarandeerde energieprestatie zal in een tabel
worden uitgewerkt.
3. Indien deze energieprestatie wordt geleverd, mag de vergoeding voor opwekking buiten
de huurprijs (bovenop de WWS-punten voor energiebesparing) apart in rekening worden
gebracht op basis van een schriftelijke overeenkomst en als onderdeel van de
nutsvoorziening.
4. Als onderdeel van de huidige servicekostenregeling kan huishoudelijke apparatuur
(waaronder wasmachine, etc) bij een huurder in rekening worden gebracht.
5. De energieprestatievergoeding wordt geregeld in de Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte. Een voorzichtige streefdatum op basis van een novelle is 1 juli 2015.
18-1-2013
Energiesprong/Stroomversnelling
randvoorwaarden wetgeving
•
•
•
•
•
•
•
•
Woonlastenneutraliteit mogelijk: Ja
Duurzaam: stimuleert vraagreductie en afdekking restant energiegebruik
met duurzaam geproduceerde energie: Slechts deels stimulans besparing
Houdt woning na renovatie en/of mutatie beschikbaar voor lage
inkomensgroepen (binnen DAEB): Ja
Economisch haalbare businesscase te maken voor woningcorporatie en
bouwers: Ja
Geen gedoe met complexe wet- en regelgeving c.q. hoge bijkomende
(administratieve) lasten: Redelijk
Stimuleert innovatie (of beperkt het in ieder geval niet): ja en nee
Alleen bemetering nodig in geval van conflict (op basis van
monitoringsprotocol): Ja
Weert freeriders: Afhankelijk van uitwerking en … de tabel….
18-1-2013
Uitwerking definitie
• Indien een woning voldoet aan:
1) EPC < - 0,2 en
2) gegarandeerde maximale netto warmtevraag
(aangetoond volgens bijvoorbeeld PHPP) welke
door de woning zelf opgewekt dient te worden, en
3) gegarandeerde minimale productie duurzaam
opgewekte finale energie (aangetoond volgens
meetprotocol)
2) En 3) volgens tabel
18-1-2013
Vervolg proces
• Onafhankelijke toets onderzoeksbureau
– Marktconsultatie?
• Inbreng 2e kamer
• Toetsing 1e kamer
• Invoering juli 2015
18-1-2013
Vragen?
18-1-2013

similar documents