Campagne powerpoint 2014

Report
“Iedereen beschermd tegen armoede?”
Onze partners
“Iedereen beschermd tegen armoede?”
Onze steunpartners
“Iedereen beschermd tegen armoede?”
Onze deskundigheidspartners
• Brusselse Welzijnsraad
• Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Iedereen beschermd
tegen armoede?
De paraplu van onze sociale
bescherming
Armoede: een schending van je
grondrechten
• Wat is armoede?
“Zonder geld val je overal
buiten. Het doet er ineens
niet meer toe of je ook je
best hebt gedaan of wat je
kan. Het ergste is dat je
niet meer mee mag doen.”
Armoede: een schending van je
grondrechten
• Sociale grondrechten
– Niet gegarandeerd
– Wetgever moet die in praktijk brengen
– Basis van uitbouw sociale bescherming
– Belangrijke mechanismen: sociale zekerheid en
sociale bijstand
Armoede: een schending van je
grondrechten
• Sociale bescherming
– Performant systeem voor de meeste mensen
– Gaten in de paraplu van sociale bescherming
•
•
•
•
Ingewikkelde regelgeving
Voorwaardelijkheid
Laag inkomen en hoge kosten
Risicogroepen
Armoede: een schending van je
grondrechten
Het subjectief armoederisico in België en armoederisico op basis van inkomen volgens verschillende karakteristieken.(EU-Silc 2011)
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm
De paraplu van de sociale zekerheid en
sociale bijstand
• Sociale zekerheid: verplichte solidaire
verzekering
– Drie stelsels: werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren
– Horizontale en verticale herverdeling
– Selectief universalisme
• Sociale bijstand: vangnet voor wie uit sociale
zekerheid valt
De paraplu van de sociale zekerheid
•
7 domeinen voor werknemers:
–
–
–
–
–
–
–
•
•
Gezinsbijslag – RKW: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers
Werkloosheidsverzekering – RVA: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Pensioenen – RVP: Rijksdienst voor Pensioenen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering – RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Arbeidsongevallen – FAO: Fonds voor Arbeidsongevallen
Beroepsziekten – FBZ: Fonds voor beroepsziekten
Jaarlijkse vakantie: RJV: Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Voor Zelfstandigen zijn er vijf takken in de sociale zekerheid. Geneeskundige verzorging,
arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, moederschapsverzekering, gezinsbijslag, pensioen en
faillissement. De geneeskundige verzorging bij zelfstandigen wordt door het Riziv beheerd.
Voor ambtenaren kent de sociale zekerheid dezelfde takken als bij werknemers. De eigen
overheid is verantwoordelijk voor inning en uitbetaling. Voor de lokale en provinciale
overheden is er de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale
Overheidsdiensten (RSZPPO). Voor de geneeskundige verzorging vallen ambtenaren helemaal
onder de werknemersregeling en het RIZIV.
De gaten in de paraplu
• Enkele voorbeelden …
Werkloosheidsverzekering
• Toegang tot de verzekering: versoepeld (campagne werk
armoede weg), maar blijft moeilijk voor deeltijds werk, jongeren
• Te lage minima
• Versterkte degressiviteit
• Inschakelingsuitkeringen: verstrengd en onder
druk
• Gebrek aan arbeidsplaatsen
• Werkende armen
Ziekte- invaliditeitsverzekering
• Geneeskundige verzorging:
– Gezondheidskloof
– Betaalbaarheidsdrempel
•
•
•
•
•
•
Verhoogde tegemoetkoming
Forfaitaire eerstelijnszorg
Maximumfactuur
Derdebetalersregeling
Niet terugbetaalde kosten
Tariefonzekerheid
Ziekte- invaliditeitsverzekering
• Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit:
– Toenemend aantal mensen: 289,814 (2011) +42% op tien jaar. Armoederisico +/-25%
– 60% van loon bij arbeidsongeschiktheid
– 40-65% van het loon bij invaliditeit (0%
gedurende 1ste maand voorzelfstandigen)
– Ingewikkelde regelgeving, afhankelijkheid partner
– Moeilijkheden om terug aan de slag te gaan
– Verschillen bij RVA, RIZIV en VAPH in toekenning
Pensioenen
• Lage pensioenen in eerste pijler
• 20,2% gepensioneerden in armoede
• Langer werken?
– Gezondheidskloof
– Gelijkgestelde periodes
– Uitgaan van eigen spaarvermogen
Pensioenen
• Zie campagne ‘Armoede verjaart niet’
Gezinsbijslagen
• Ingewikkeld systeem, maar zo goed als
automatisch
• Huidige situatie:
– Basistoeslag
– Rang
– Leeftijd
– Sociale toeslagen
– Eenoudergezinnen
Gezinsbijslagen
• Regionalisering in zesde staatshervorming:
– Gemeenschapsbevoegdheid (moeilijke situatie
Brussel)
– Recht van het kind
– Pleidooien voor vereenvoudiging: geen rangtoeslagen
meer.
– Wat met grote gezinnen?
– Gevaar voor onderbescherming
– Kans op versterking sociale toeslagen? (6% naar 12%:
decenniumdoelen 2017)
Kinderbijslagen
• Te laag: verhoging armoederisico gezinnen
met kinderen
Sociale zekerheid: conclusies
• Te lage inkomensbescherming
• Toegang soms moeilijk
• Overgangen tussen verschillende systemen
zorgen voor onderbescherming
• Bijkomende rechten vaak niet opgenomen
• Nood aan een versterking van herverdeling en
solidariteit
• Absoluut noodzakelijk
Sociale bijstand
• Vangnet onder de sociale zekerheid
• Geen verzekering, koppeling vermogen
• 4 onderdelen:
–
–
–
–
Leefloon
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Tegemoetkoming voor personen met een handicap
Gewaarborgde gezinsbijslag
• Aanvullende steun
Leefloon
• Recht op maatschappelijke integratie
– Gekoppeld aan voorwaarden
– Geïndividualiseerd traject
• Te laag om maatschappelijke integratie te
kunnen realiseren
Hoogte van het leefloon
vanaf september 2013
Alleenstaande
Samenwonende
Gezinshoofd met alle
personen ten laste
Bedrag
€ 817.36
€ 544.91
€ 1089.82
Aanvullende steun
• Mogelijkheid tot werken op maat
• Noodzakelijke aanvulling op te lage
uitkeringen
• Sterke verschillen:
– Tussen OCMW’s (sociaal beleid, draagkracht)
– Binnen OCMW’s (m’pelijk assistent, standaarden
ontbreken)
• Objectiveren mogelijkheden en risico’s
Onze politieke eisen
1. Een inkomen boven de armoedegrens voor iedereen.
2. Mensen geven waar ze recht op hebben: automatisch
rechten toekennen.
3. Ieders rechten realiseren door kwaliteitsvolle dienstverlening
te garanderen.
Op naar een wereldrecord?
Open je paraplu
tegen armoede!
Woensdag 19/11/2014 – 10u30
1500 Halle - Possozplein
Geef een signaal van protest & teken
mee!
Zet je naam en handtekening
op een van onze paraplusen
steun onze eisen!
Je kan je petitie vóór 16/01/2014 bezorgen aan
Welzijnszorg of digitaal handtekenen via
www.welzijnszorg.be.
Zet de campagne in de kijker!
Deel onze boodschap, praat over de campagne en zwengel het debat aan. Een
campagneaffiche aan je raam, een reuzeaffiche op school, een pin van
Welzijnszorg op je borst, campagnefolders op een marktactie, ons volgen via
Facebook en Twitter …
Doe mee & zamel geld in!
Kies de actie die bij je past als vereniging, organisatie,
school, parochie … want samen tegen armoede maakt
ons sterk.
Dankzij al het enthousiasme ervaren we voortdurend
het warme gevoel van solidariteit én kan Welzijnszorg
lokale projecten ondersteunen die kansen geven aan
mensen in armoede.
Doe jij ook mee?
Decembermaand: wintermaand, campagnemaand en
Soep op de stoepmaand.
Heel eenvoudig: registreer je Soepactie, ontvang je
gratis promopakket en ga aan de slag.
Doe jij ook mee?
Zet je benen in voor de armen en laat je sportieve
prestatie sponsoren.
Dwars door Hasselt, zondag 12 oktober 2014
Eindejaarscorrida Leuven, zondag 28 december 2014
Antwerp 10 Miles, 26 april 2015
Hyacinthenloop Halle, april 2015
Stadsloop De Gentenaar, mei 2015
Nacht van West-Vlaanderen, 19 juni 2015
Doe jij ook mee?
Creatieve duizendpoot? Haal dan je wol en breipriemen
boven voor de Goedgemutste Breicampagne.
Brei zoveel mogelijk kleine mutsen, bezorg ze aan
Welzijnszorg en wie weet zie je je eigen creaties in de
winkel staan in januari.
Doe jij ook mee?
Voer jouw actie voor
Welzijnszorg tijdens ‘de
warmste week’ van
Music For life!
Doe jij ook mee?
Je kan een gift overmaken op BE21 0000 0000 0303.
Jouw gift opent deuren
naar een leven zonder armoede.
Ook jouw warm hart hebben we nodig,
samen maken we de campagne een succes!

similar documents