PowerPoint-presentatie - Healthy Workplaces, Manage Stress

Report
Gezond werk is werk zonder stress!
De aanpak van stress en psychosociale risico’s op het werk
Veilig en gezond aan ’t werk, dat raakt iedereen. Goed voor jou en voor de zaak. .
Inleiding tot de campagne
 Gecoördineerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 Georganiseerd in meer dan 30 landen
 Gesteund door een partnernetwerk
• Nationale focal points
• Sociale partners
• Officiële campagnepartners
• Mediapartners
• Enterprise Europe Network
• EU-instellingen
www.healthy-workplaces.eu
2
Belangrijke doelstellingen
 Het inzicht in werkgerelateerde stress en psychosociale risico’s
vergroten
 De aanpak van deze risico’s aanmoedigen
 De aanzienlijke negatieve effecten voorkomen
 Werknemers en werkgevers ondersteuning en advies geven
 Het gebruik van praktische, gebruiksvriendelijke hulpmiddelen
bevorderen
www.healthy-workplaces.eu
3
Omvang van het probleem
 Meer dan de helft van de Europese werknemers geeft aan dat
stress bij hen op het werk algemeen voorkomt.
 Men gaat ervan uit dat stress, samen met andere psychosociale
risico’s, verantwoordelijk is voor circa de helft van alle verloren
werkdagen.
 Ongeveer vier op de tien werknemers zijn van mening dat stress
op de werkplek niet goed wordt aangepakt.
www.healthy-workplaces.eu
4
Definities
Psychosociale risico’s ontstaan door
• een minder goede taakinvulling en organisatie van het werk en een
zwak management op de werkplek;
• een zwakke sociale context op het werk;
• en kunnen negatieve psychologische, fysieke en sociale gevolgen
hebben, zoals werkgerelateerde stress.
 Werkgerelateerde stress
• is een organisatorisch probleem, geen individuele tekortkoming;
• ontstaat wanneer er bij de uitoefening van een functie meer van een
werknemer wordt gevraagd dan hij aankan.
www.healthy-workplaces.eu
5
De psychosociale werkomgeving
Een zwakke psychosociale werkomgeving kan het resultaat zijn van
ontstaan door:
 te hoge of tegenstrijdige eisen van het werk;
 een gebrek aan participatie en aan invloed op de manier waarop
het werk moet worden gedaan;
 slechte communicatie en een gebrek aan steun;
 psychologische en seksuele pesterijen en geweld door derden;
 slecht geleide organisatorische veranderingen en
baanonzekerheid.
www.healthy-workplaces.eu
6
De negatieve gevolgen
Voor het individu
• Concentratiemoeilijkheden en het maken van fouten
• Burn-out en depressie
• Problemen thuis
• Drugs- en alcoholmisbruik
• Een slechte lichamelijke gezondheid
Voor de organisatie
• Slechte algemene bedrijfsresultaten
• Meer verzuim en presenteïsme doorwerken bij ziekte
• Verhoogde ongeval- en letselpercentages
www.healthy-workplaces.eu
7
De aanpak van psychosociale risico’s
 Slechts ongeveer 30 % van de organisaties in Europa beschikt over
procedures om met psychosociale risico’s om te gaan*.
 De aanpak van deze risico’s wordt vaak moeilijker geacht dan de
aanpak van ‘traditionele’ risico’s op het gebied van veiligheid en
gezondheid op het werk.
Maar…
 Psychosociale risico’s kunnen op dezelfde systematische manier in
kaart worden gebracht en aangepakt als andere risico’s op het
gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.
 De voordelen van de aanpak van psychosociale risico’s en
werkgerelateerde stress voor zowel grote als kleinere organisaties
wegen ruimschoots op tegen de kosten van de tenuitvoerlegging.
* De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener), Europees Agentschap
voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2010.
Beschikbaar op: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
www.healthy-workplaces.eu
8
Voordelen van de aanpak van psychosociale risico’s
 Verbetering van het welzijn en de werktevredenheid van
werknemers
 Gezond, gemotiveerd en productief personeel
 Verbeterde algehele prestaties en productiviteit
 Minder verzuim en personeelsverloop
 Lagere kosten en minder druk op de maatschappij als geheel
 Naleving van wettelijke vereisten
www.healthy-workplaces.eu
9
De rol van het management
 Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van
een plan om psychosociale risico’s te voorkomen/verminderen.
 Managers moeten een ondersteunende werkomgeving
bevorderen door werknemers ertoe aan te moedigen om zaken
aan de orde te stellen en suggesties te doen.
 Middenmanagers spelen een cruciale rol, omdat zij dagelijks
contact hebben met de werknemers.
 Goed leiderschap en personeelsmanagement helpen een goede
psychosociale werkomgeving te creëren; deze vaardigheden
kunnen worden aangeleerd en ontwikkeld.
 Het nemen van niet verplichte maatregelen om het geestelijk
welzijn te bevorderen kan ook bijdragen aan een gezonde
werkplek.
www.healthy-workplaces.eu
10
Het belang van participatie van de werknemers
 Terwijl goed leiderschap kan helpen werkgerelateerde stress en
psychosociale risico’s te verminderen, is ook participatie van de
werknemers van cruciaal belang.
 Er moet een wederzijdse dialoog tussen werkgevers en
werknemers tot stand worden gebracht.
 Werknemers en hun vertegenwoordigers weten het beste welke
problemen zich op de werkplek kunnen voordoen en kunnen
helpen de plannen vorm te geven en oplossingen toe te passen.
 Het raadplegen van werknemers helpt het algehele moreel te
verbeteren en zorgt ervoor dat de maatregelen die worden
genomen zowel passend als doeltreffend zijn.
www.healthy-workplaces.eu
11
Hoe kunnen stress en psychosociale risico’s
worden aangepakt?
 Psychosociale risico’s kunnen zelfs met beperkte middelen op
doeltreffende wijze in kaart worden gebracht en aangepakt.
 Een proactieve houding en het hebben van een plan om
problemen te voorkomen, is de meest effectieve manier om
psychosociale risico’s op het werk aan te pakken.
 Een risicobeoordeling is essentieel om gevaren vast te stellen en
passende maatregelen te treffen.
 Er zijn praktische hulpmiddelen en tips voor een doeltreffende
aanpak van psychosociale risico’s beschikbaar.
www.healthy-workplaces.eu
12
Doe mee
 Alle organisaties en personen kunnen deelnemen.
 Doe mee door
• campagneboodschappen en -materialen te verspreiden en te
publiceren;
• de praktische campagnehulpmiddelen te gebruiken en te promoten;
• aan campagne-evenementen deel te nemen of zelf evenementen te
organiseren.
www.healthy-workplaces.eu
13
Belangrijke data
 Lancering van de campagne: april 2014
 Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk:
oktober 2014 en 2015
 Uitreikingsceremonie Europese awards voor goede praktijken:
april 2015
 Topbijeenkomst ‘Een gezonde werkplek’: november 2015
www.healthy-workplaces.eu
14
Aanbod voor campagnepartners
 Voor pan-Europese en internationale organisaties
 Campagnepartners promoten de campagne en geven publiciteit.
 De voordelen zijn onder meer:
• een verwelkomingspakket;
• een partnercertificaat;
• een speciale categorie voor partners bij de Europese awards voor
goede praktijken;
• promotie op EU-niveau en in de media;
• netwerkmogelijkheden en uitwisseling van goede praktijken met
andere campagnepartners;
• uitnodiging voor de evenementen van EU-OSHA.
www.healthy-workplaces.eu
15
Europese awards voor goede praktijken
 Erkenning van opmerkelijke en innovatieve goede praktijken
 Oplossingen voor de aanpak van stress en psychosociale
risico’s op het werk
 Open voor organisaties en bedrijven
• EU-lidstaten
• Europese Economische Ruimte
• Westelijke Balkan en Turkije
 Inzendingen gecoördineerd door de focal points en EU-OSHA in
twee fasen:
• Selectieprocedure op nationaal niveau
• Evaluatie op Europees niveau
 Uitreikingsceremonie awards voor goede praktijken
www.healthy-workplaces.eu
16
Campagnemiddelen
 Campagnegids
 Rapporten
 Leaflet
 Praktische gidsen en
hulpmiddelen
 Flyer over awards voor
goede praktijken
 Online campagnetoolkit
 Napo-film
 www.healthy-workplaces.eu
 Promotiemateriaal en
weggeefartikelen
www.healthy-workplaces.eu
17
Meer informatie
 Lees meer op de campagnewebsite
www.healthy-workplaces.eu
 Campagnetoolkit
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Kijk welke evenementen het focal point in uw land organiseert
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18

similar documents