Sonata Op.22 Fernando Sor

Report
GRAND SONATA OP.22
FERNANDO SOR
ประวั ติ
เกิดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 1778 เสี ยชี วิต 10 กรกฎาคม 1893 ในเมือง บาร์ เซโลนา
ประเทศ สเปน โดยตระกูลสื บเชื้อสายมาจากอาชีพทหาร และเขาก็ต้ งั ใจว่าจะสานต่อ
อาชีพนี้
แต่ความสนใจถูกเบี่ยงเบนไปเมื่อพ่อของเขาแนะนาให้รู้จกั กับวงโอเปร่ าอิตาเลียน
ทิ้งเป้ าหมายในอาชีพทหาร
พ่อทาให้เขารู ้จกั กับกีตาร์ไปพร้อมๆกับโอเปร่ าด้วย
 แม่เริ่ มเห็นว่าเขาเริ่ มออกห่ างจากอาชี พทหารหรื อนักปกครอง จึงให้เขาออกจากโบสถ์
และเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนทหาร
 แต่นนั่ ก็ไม่ใช่จุดเปลี่ยนที่เลวร้าย เพราะเขามีเวลาว่างมากพอที่จะเล่นดนตรี และแต่งเพลง
 ในปี 1808 เมื่อ นโปเลียน โบนาปาร์ ด รุ กรานสเปน ซอร์ เริ่ มเขียนเพลงกี ตาร์ ราลึก
ความหลัง และมัก มี เ นื้ อ เพลงแนวปลุ ก ใจให้ รั ก ชาติ เขาเป็ นสมาชิ ก ในวงดนตรี ทหาร
ที่ออกเล่นดนตรี ประท้วงตามท้องถนนด้วย
 เขาได้เลื่อนขั้นเป็ นร้อยเอกที่เมืองคอร์โดว่า (เป็ นเมืองในอันดาลูเซีย ทางใต้ของสเปน)
 แต่หลังการพ่ายแพ้ของกองทัพสเปน ซอร์กเ็ ข้ารับตาแหน่งในคณะรัฐบาล เขาถูกจัดอยูใ่ น
พวกหัวรุ นแรงที่ทิ้งกองทัพสเปนและรับแนวคิดปฏิวตั ิฝรั่งเศสเข้ามา
 หลังจากสเปนขับไล่ฝรั่งเศสได้ในปี 1813 ซอร์และพวกหัวรุ นแรงคนอื่นๆต้องออกจาก
สเปนเพื่อชดใช้สิ่งที่พวกเขาทาไว้ ซอร์ไปปารี สและไม่กลับมาที่บา้ นเกิดอีกเลย
SONATA OP.22
 Sonata เป็ นภาษาอิตาลี่ มาจากภาษาลาตินว่า Sonare แปลว่าการแสดง
 เริ่ มใช้ในช่ วง 1700
แต่รูปแบบ และกฏเกณฑ์ต่างๆไม่ซับซ้อน อาจมองได้เป็ นแค่
Binary Form AABB หรื อ Ternary Form ABA
 Grand Sonata Op.22 เพลงนี้ เป็ นหนึ่ งใน แกรนด์โซนาต้า 4 มูฟเมนท์ของซอร์
ซึ่งมีอยูเ่ พียง 2 เพลง
 ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1825 ที่ Paris โดยสานักพิมพ์ Meissonnier
 เพลงนี้น่าจะเป็ นผลงานในช่วงต้นๆของซอร์ คือในช่วงปี 1800 – 1808 และแต่งขึ้น
ในสเปนก่ อนที่เขาจะถูกเนรเทศ ผลงานนี้ อุทิศให้กบั “เจ้าชายแห่ งสันติ ภาพ”
มานู เอล โกดอย (มีชีวิตอยู่ระหว่าง 1767-1851)
ซึ่ งก็คือ
ทูตานุ ทูตสเปนคนสาคัญก่อนสมัย
นโปเลียน โกดอยใช้เวลาส่วนใหญ่ในปารี สก่อนสมัยนโปเลียน ตอนนั้นซอร์ก็อยูท่ ี่ปารี สด้วย
เช่นกัน ดังนั้นในความคิดฉันจึงมีความเป็ นไปได้ที่งานนี้อุทิศให้กบั โกดอย)
ประกอบด้วย 4 ท่อนด้วยกัน คือ
Allegro Adagio Minuet
เป็ นรู ปแบบที่นิยมใน French symphony ในช่วงปี 1790
จุดเด่นของบทเพลง
ใช้ Strong opening เริม่ ด้วยคอร์ดหนาๆ 3
คอร์ด แล้วตามด้วยโน้ตเบาๆตามมา ดึงดูดวามสนใจ
ใช้ Repeated note โน้ตซ้าๆ เพือ่ สร้าง
ทานอง และจังหวะ มักพบใน Italian Opera
Thematic relationship คือการใช้ทานองต่างๆจากแต่ละ
ท่อนมาวนใช้รว่ มกัน เพือ่ สร้างความต่อเนื่องของบทประพันธ์
SONATA
 Sonata ประกอบด้ วย 3 ส่ วนใหญๆคือ 1.Exposition ประกอบด้วย Theme ย่อยๆ โดย
Theme จะอยูใ่ น Key Tonic และ Theme 2 จะอยูใ่ น Key Dominant มีส่วนของท่อน
Transition เชื่อม และปิ ดท้ายด้วย Closing Theme ก่อนจะ modulate ไปคียอ์ ื่น ในท่อน
Development 2. Development เป็ นท่อนที่เป็ นการ Modulate Key มาจาก
Exposition 3.Recapitulation คือการกลับมาของ Key แรกในท่อน Exposiion อาจมี
ท่วงทานองเดิมเข้ามาด้วยเป็ นหลัก และมีท่อน Transition เชื่อมก่อนไปสู่ส่วนสุดท้าย ที่อาจมีการเปลียน
แปลงทานอง แต่ยงั ใช้ Key เดิมอยู่ หรื ออาจเปลี่ยนเป็ นคียค์ ่ขู นานได้ คือ ระหว่าง Major กับ minor
I Allegro
II Adagio
Adagioอยูใ่ น Form ของ Sonata เช่นเดียวกัน
แต่เป็ น hybrid sonata หรือType 2 sonata
จุดแตกต่างคือ หลัง Development จะเป็ น
second theme จาก second subject
แต่เปลีย่ น key
III MINUET
 minuet and trio มักอยู่ในอัตราจังหวะ ¾ minuet หรือเพลงเต้ นราสาหรับเข้ าสั งคม
ในฝรั่งเศษ เริ่มต้ นเป็ นการเต้ นราแบบคู่ ในอิตตาลีเ่ รยก minuetto ซึ่ งมาจากคาว่ า manu หมายถึงเล็กๆ
ซึ่ งหมายถึงการเต้ นสเตปสั้นๆ เล็กๆ มีมาตั้แต่ ปี 1700 ดังเห็นได้ ในบท Suite ของ Bach หรื อกระทั่ง
Handel ตัว miuet เองนั้นจัดเปนเพียงแค่ binary form คือ AA แต่เมื่อมีท่อน Trio เพิ่มเข้า
มาจึงกลายเป็ น ternary form คือ ABA
A :||: B
A or A'
I(->V) :||: V(or other closely related) I
IV RONDO
 Rondo เป็ น Form ในลักษณะ AB AC AD คือก่อนจะไปท่อนใหม่จะต้องวนกลับมาที่
ท่อนแรกก่อนเสมอ เริ่ มใช้ในปี 1600 ในฝรั่งเศส สาหรับ pianoต่อมาในปี 1700 ก็เริ่ มแพร่ หลาย
ในดนตรี orchestral และในช่วงปี 1800 มักเป็ นท่อนสุ ดท้ายใน symphonies
A B A C A D(Coda)

similar documents