Stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden

Report
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
Diepteanalyse tbv
typologieën van
samenwerkingsverbanden
Korte termijn evaluatie Passend Onderwijs
Lyset Rekers (GION)
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
20-03-2012 | 2
Methode
› Kengetallen via website Passend Onderwijs van
77 PO-swv en 75 VO-swv:



Aantal schoolbesturen, scholen, gemeenten,
Aantal leerlingen per schooltype (abs. en %)
Verevening (abs. en %)
› 55 OP via Inspectie van het Onderwijs:

Wettelijke eisen OP
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
20-03-2012 | 3
19 items: Inspectie van het Onderwijs
7 Artikel 18a Wpo lid 8a Het swv beschrijft het geheel van basisondersteuningvoorzieningen die op alle scholen aanwezig zijn..
8 Artikel 18a Wpo lid 8a Het swv beschrijft op welke wijze het een dekkend geheel (samenhangend geheel van
ondersteuningsvoorzieningen) realiseert..
9 Artikel 18a Wpo lid 8b De procedure voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen wordt
beschreven in het perspectief van de meerjarenbegroting.
10 Artikel 18a Wpo lid 8b De criteria rondom de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen wordt
beschreven, in het perspectief van de meerjarenbegroting..
11 Artikel 18a Wpo lid 8c De procedure voor plaatsing van leerlingen op scholen voor sbo en so wordt beschreven..
12 Artikel 18a Wpo lid 8c De criteria voor plaatsing van leerlingen op scholen voor sbo en so wordt beschreven..
13 Artikel 18a Wpo lid 8d De procedure m.b.t. terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit sbo of so is beschreven..
14 Artikel 18a Wpo lid 8d Het beleid m.b.t. terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit sbo of so is beschreven..
15 Artikel 18a Wpo lid 11 Deskundigen adviseren het swv over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het sbo/so
16 Artikel 18a Wpo lid 12 Het swv heeft een adviescommissie ingesteld die adviseert over bezwaarschriften betreffende beslissingen van
het swv over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan sbo of so..
17 Artikel XVII wet passend onderwijs lid 1 Procedure en beleid met betrekking tot herindicatie zittende so-leerlingen is beschreven.
18 Artikel 18a Wpo lid 8e Het ondersteuningsplan bevat de beoogde en bereikte kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan ll die extra
ondersteuning behoeven (incl. samenhangende bekostiging)..
19 Artikel 18a Wpo lid 8e Het ondersteuningsplan bevat de beoogde en bereikte kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan ll die
extra ondersteuning behoeven (incl. samenhangende bekostiging)..
20 Artikel 18a Wpo lid 8f Het swv beschrijft op welke wijze het de ouders informeert over de ondersteuningsvoorzieningen..
21 Artikel 18a Wpo lid 8f Het swv beschrijft op welke wijze het de ouders informeert over de onafhankelijke
ondersteuningsmogelijkheden. .
22 Artikel 18a Wpo lid 8g Het swv beschrijft de wijze waarop het bepaalt of er een toename van sbo-leerlingen is op de peildatum 1
februari t.o.v. de teldatum 1 oktober in datzelfde schooljaar (aantal en >2%?)..
23 Artikel 18a Wpo lid 8h Het swv beschrijft de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de
overdracht van de bekostiging bij een ontoereikend budget bij sbo-scholen..
24 Artikel 18a Wpo lid 8i Het swv beschrijft de wijze waarop het bepaalt 1: of er een toename van leerlingen op so is en 2: of de
personeelsbekostiging voor de so-scholen toereikend is om aan de verplichtingen te voldoen op de peildatum.
25 Artikel 18a Wpo lid 8j Het swv beschrijft de wijze waarop wordt vastgesteld wat het aandeel van de onderscheiden scholen is in de
overdracht van de bekostiging personeelskosten bij een ontoereikend budget op de school voor so..
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
20-03-2012 | 4
Methode
› Documentanalyse
› Random steekproef: 25 PO-swv en 25 VO-swv
van 55 swv-en Inspectie van het Onderwijs
› Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
› Latente clusteranalyses:
 Meerdere typeringen:
- Belanghebbenden (ouders, leerkrachten, inspectie)

Samenvoegen diepteanalyse OP en
internetvragenlijst Sardes
faculteit gedrags- en
maatschappijwetenschappen
Extra items: documentanalyse OP
20-03-2012 | 5
1
8a procedure voor toewijzing van lichte extra ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) worden beschreven (hoe gaat het in zijn werk?)
2
3
4
5
7
8
9
10
11
8b criteria voor toewijzing van lichte extra ondersteuningsvoorzieningen (arrangementen) worden beschreven (voor wie?)
8c procedure voor toewijzing van zware extra ondersteuningsvoorzieningen worden beschreven (hoe gaat het in zijn werk?)
8d criteria voor toewijzing van zware extra ondersteuningsvoorzieningen worden beschreven (voor wie?)
10a procedure voor verdeling en besteding van lichte extra ondersteuningsmiddelen worden beschreven in perspectief tot de
meerjarenbegroting
10b procedure voor verdeling en besteding van zware extra ondersteuningsmiddelen worden beschreven in perspectief tot de
meerjarenbegroting
14a de procedure voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning vanuit po naar vo wordt beschreven
14b het beleid voor plaatsing van leerlingen met extra ondersteuning vanuit po naar vo wordt beschreven
15a Welke deskundigen geven advies op scholen over toelating van leerlingen tot lichte extra ondersteuning?
15b Welke deskundigen adviseren scholen over toelating van leerlingen tot zware vormen van extra ondersteuning (so en vso)
18a de beoogde kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven.
12
19a de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met lichte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven.
13
18b de beoogde kwalitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met zware extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven.
14
19b de beoogde kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen met zwarte extra ondersteuningsbehoeften worden beschreven.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Huidig aantal ongeoorloofde thuiszitters is bekend.
Er is concreet beleid over thuiszitters/schoolverzuim geformuleerd.
36a wijzen van informeren van ouders
36b wijze waarop ouders bij passend onderwijs betrokken worden.
36c wijzen van informeren van leerkrachten
36d wijze waarop leerkrachten bij passend onderwijs betrokken worden
38a wijze van informeren van gemeenten (jeugdzorg)
38b wijze waarop gemeenten (jeugdzorg) bij passend onderwijs betrokken worden
38c afspraken over afstemming met cluster 1 en 2 onderwijs
38d afspraken over afstemming tussen po-swv en vo-swv
42a Monitoringsplan concreet beschreven in OP
42b Evaluatieplan concreet beschreven in OP
De bewaking van de geboden ondersteuningsprofielen van de scholen door swv is beschreven.
Centrale of decentrale aansturing als bestuursvorm van swv
De professionalisering van leerkrachten, schoolleiders en deskundigen op het terrein van passend onderwijs wordt gestimuleerd
Het bestuur van swv en toezicht op het bestuur van swv zijn gescheiden
Beleidarm of beleidsrijke invoering van passend onderwijs in swv
6

similar documents