4. Finanční nástroje v OP PIK

Report
Platforma MPO pro přípravu
Operačního programu
Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK)
2. Jednání
Ministerstvo průmyslu a obchodu
22. března 2013
1
Program jednání:
1.
Úvod
 Přístup ke zpracování operačního programu z pohledu požadavků legislativy
a Pozičního dokumentu Evropské komise
2.
Informace o přípravě a harmonogramu zpracování OP PIK
 První pracovní návrh operačního programu
 Přístup k jednotlivým prioritním osám z pohledu metodiky MMR
 Územní dimenze
 Zapojení partnerů do práce pracovních skupin OP PIK
 Ex-ante a SEA hodnocení OP PIK
3.
Prezentace jednotlivých věcně zaměřených prioritních os OP PIK
 Tematický cíl – investiční priority – specifické cíle
 Navrhované aktivity - potenciální příjemci podpory v prioritní ose
4.
5.
Prezentace výstupů Pracovní skupiny Finanční nástroje
 Design finančních nástrojů 2014+
 Návrhy na využití finančních nástrojů pro financování intervencí v prioritních osách OP PIK
 Ex-ante hodnocení na využití finančních nástrojů v OP PIK
Diskuse
6.
Závěr – různé
2
1. Přístup ke zpracování operačního programu
Na dnešní Platformu je předložena první verze OP PIK, která bude
v termínu do 29. března doplněna dle pokynů MMR - za účelem
přípravy informace do vlády o stavu přípravy programů 2014+
(termín předložení vládě: květen 2013).
Jedná se o ryze pracovní verzi, která bude dále rozpracovávána v
návaznosti na vývoji v oblasti evropské legislativy, metodik, exante a SEA hodnocení a samozřejmě na základě diskusí s partnery.
Zatím zde nejsou řešeny finanční alokace na prioritní osy - dosud
nebyly vyjednány a schváleny alokace na jednotlivé programy.
Ze strany členů Platformy uvítáme připomínky a náměty na
dopracování zejména ke kapitole 3 návrhu OP PIK „Popis
prioritních os“ – v termínu do 26. března 2013.
3
1. Přístup ke zpracování operačního programu
Z pohledu požadavků nové evropské legislativy:
Výběr investičních priorit respektuje princip tematické koncentrace obsažený v čl. 4 návrhu
nařízení o ERDF.
Min. 50 % zdrojů na národní úrovni směrovat na jeden nebo více tematických cílů 1 až 4
dle čl. 9 návrhu obecného nařízení – odpovídá současnému návrhu zaměření OP PIK .
Z pohledu Pozičního dokumentu EK (říjen 2012):
Poziční dokument obsahuje pět prioritních témat pro využití evropských strukturálních
a investičních fondů v ČR.
Relevantní prioritní témata z pohledu MPO a OP PIK:
Zejména téma 1: Rozvoj podnikání otevřeného inovacím
a rovněž
Téma 4: Ekonomika založená na ohleduplnosti k životnímu prostředí a hospodárnému
využívání zdrojů (oblast energetiky)
4
1. Poziční dokument EK (říjen 2012)
Dle stanoviska EK je potřeba, aby se ČR zaměřila v letech 2014 2020 na vybudování efektivně
fungující dopravní, informační, energetické a environmentální infrastruktury, na posílení
územní soudržnosti, na budování efektivní veřejnou správy, příznivého podnikatelského
prostředí, zpráva Komise poukazuje na nevhodně nastavený systém výzkumu a inovací.
Priorita financování: „Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace“
Zlepšení účinnosti investic do výzkumu a inovací
Zlepšení inovací v podnikání a konkurenceschopnost
Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití
a kvalita
Zlepšení konkurenceschopnosti MSP
Priorita financování „Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní
hospodářství“
Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích
5
1. Přístup ke zpracování operačního programu
Z pohledu vyjednávání s EK:
V prvním pololetí 2013 probíhají neformální vyjednávání
s EK (otázky ex-ante kondicionality, územní dimenze, atd.)
a práce na přípravě Dohody o partnerství – v gesci MMR
v rámci PS pro přípravu Dohody o partnerství
Zdá se, že jsou vyřešeny otázky:
způsobilosti DPH
85% kofinancování
pravidla n+3 po celé programovací období
6
1. Přístup ke zpracování operačního programu a nadefinování
prioritních os
Návrh prioritních os OP PIK zůstává zachován tak, jak byl představen
na 1. jednání Platformy 15. února 2013:
PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje
a inovací
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání
ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací
v energetice
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí
k internetu a podpora moderních ICT
7
1. Návrh témat na další jednání Platformy
Aktuální stav po vypořádání připomínek k prvnímu návrhu textu
operačního programu
Řešení územní dimenze v operačním programu
Návrh alokací – přinejmenším procentních podílů na prioritní osy
Návrhy na řízení a implementaci operačního programu
3. jednání Platformy bude naplánováno v termínu po 15. dubnu 2013.
Dá se předpokládat již i zapojení ex-ante hodnotitele do přípravy
operačního programu.
8
2. Informace o přípravě OP PIK
Kromě respektování dosavadních návrhů nařízení (tzv. obecné
nařízení a nařízení o ERDF) probíhala a probíhá příprava OP PIK
za využití:
Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro
programové období 2014 – 2020 (MMR, verze 1.0, únor 2013)
Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational
Programme (version 1 – 7 January 2013)
Draft Template and Guidelines for the Content of the Operational
Programme (version 2 – 25 February 2013)
Fiche 1 – Draft Model for the Operational Programme under the
Investment for Growth and Jobs Goal (version 1 – 27 February
2013)
9
2. První pracovní návrh operačního programu
Jedná se o první (pracovní a neúplnou) verzi OP PIK, která bude dále rozpracovávána a
doplňována (rozeslána jako podklad pro jednání Platformy)
Rozpracovány jsou zatím tyto kapitoly OP PIK:
Kapitola 1. „Příprava operačního programu a zapojení partnerů“
Kapitola 2. „Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii EU zaměřené na
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“
Popsány vazby na zásadní evropské a národní strategie a koncepce
Identifikovány problematické oblasti navrhované k podpoře intervencemi
spolufinancovanými ze SF
Zdůvodnění výběru tematických cílů a investičních priorit pro operační program
Kapitola 3. „Popis prioritních os“
Ostatní kapitoly programového dokumentu jsou zatím pouze indikovány – v návaznosti na
metodický pokyn nebo současné návrhy legislativy - budou řešeny v dalších fázích přípravy
operačního programu.
10
2. Přístup k prioritním osám z pohledu metodického pokynu
V přehledné tabulce – kapitola 2.1.4 dokumentu OP PIK - jsou
uvedeny vazby vybraných tematických cílů a investičních
priorit a zdůvodnění tohoto výběru s odkazem na evropské
a národní strategie, koncepce a další dokumenty (viz kapitola
7.2 metodiky).
K návrhu logiky a struktury OP ve smyslu nadefinování
jednotlivých prioritních os bylo zatím přistoupeno se záměrem
nekombinovat v rámci jedné prioritní osy intervenční priority
z více tematických cílů, pokud analýzy neprokážou odůvodnění
takovéto kombinace.
11
2. Přístup k prioritním osám z pohledu metodického pokynu
Pro vnitřní strukturu programu platí (viz kapitola 6.3 metodiky):
program se skládá z prioritních os, přičemž každá prioritní osa je
financovaná z jednoho fondu a týká se jedné kategorie regionu,
prioritní osa odpovídá jednomu tematickému cíli a zahrnuje jednu
nebo více investičních priorit uvedeného tematického cíle,
na úrovni investiční priority jsou stanoveny specifické cíle,
na úrovni specifického cíle budou stanoveny jak výstupové, tak
výsledkové indikátory s vazbou na konkrétní investiční prioritu,
každý specifický cíl má vazbu pouze na jednu investiční prioritu
nebo její část.
12
2. Zapojení partnerů do přípravy OP PIK
Platforma MPO pro přípravu OP PIK: zahájení činnosti v únoru 2013
Pracovní skupiny: zahájení činnosti v lednu 2013
PS 1 pro rozpracování Prioritní osy 1 OP PIK
PS 2 pro rozpracování Prioritní osy 2 OP PIK
PS 3 pro rozpracování Prioritní osy 3 OP PIK
PS 4 pro rozpracování Prioritní osy 4 OP PIK
PS 5 pro využití finančních nástrojů v OP PIK
PS 6 Horizontální
Při nominaci do pracovních skupin byly zohledněny návrhy na zapojení partnerů
vznesené m.j. na prvním jednání Platformy.
První jednání PS 1 – 4 v „rozšířeném“ složení se konala na MPO ve dnech 13.- 14.
března 2013. Další jednání se plánují na polovinu dubna – před konáním Platformy.
13
2. Ex-ante a SEA hodnocení OP PIK
Ex-ante hodnocení OP PIK:
ukončeno výběrové řízení na hodnotitele
předpoklad podepsání smlouvy a zahájení realizace
– duben 2013
SEA hodnocení OP PIK:
ukončena příprava zadávací dokumentace
Předpoklad vyhlášení veřejné zakázky – začátek dubna 2013
14
2. Územní dimenze
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020:
•
materiál MMR do vlády – v březnu proběhlo meziresortní
připomínkové řízení
Materiál MMR „Územní a urbánní dimenze programového období 2014
– 2020“
Otázka územní dimenze nebyla dosud v OP PIK řešena:
• není rozpracována ani v prvním návrhu programu,
• jedna z hlavních připomínek MMR k návrhu teorií změn pro
specifické cíle OP PIK,
• jsme si toho vědomi a problematiku územní dimenze budeme
řešit v průběhu dubna – května 2013.
15
2. Územní dimenze
Podstata územní dimenze v operačních programech:
•
Diferenciace zdrojů – jejich směrování do definovaných území
•
Zapojení regionálních aktérů
Přístupy k uplatnění územní dimenze:
•
územní – tematický – integrovaný
Územní přístup:
•
nová typologie území:
•
rozvojová území – stabilizovaná území – periferní území - státem podporované regiony
Tematický přístup:
•
•
•
definování prioritní osy, ve které bude aplikován územní přístup (realizace intervencí pouze ve
vybraných typech území, realizace intervencí se stanoveným procentním podílem pro vybrané typy
území)
Zastoupení regionálních aktérů mezi hlavní cílové skupiny nebo příjemce podpory
Modifikace hodnotících kritérií (např. specifikace územní dimenze jako jedno z hodnotících kritérií)
Integrované přístupy
•
Integrované územní investice (ITI)
•
Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
•
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
16
3.
Prezentace věcně zaměřených
prioritních os OP PIK
Vedoucí pracovních skupin pro rozpracování
prioritních os 1 – 4 operačního programu
17
Prioritní osa 1
Rozvoj podnikání založený na podpoře
výzkumu, vývoje a inovací
18
PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Cíl prioritní osy: Růst konkurenceschopnosti založený na VaV, vzniku, komercializaci a šíření inovací
Zaměření prioritní osy: VaV a inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným
a podnikatelským sektorem, podniková centra VaV, zavádění inovací v podnicích
Tematický cíl 1 „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ (čl. 9, odst. (1) návrhu
obecného nařízení)
Investiční priorita 1b) „Podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a rozvoj propojení
a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a vysokým školstvím, zejména na vývoji
výrobků a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace
poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace
za účelem podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových technologií
a šíření technologií pro všeobecné použití“ (čl. 5, odst. (1) bod b) návrhu nařízení o ERDF
19
PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Nadefinované specifické cíle prioritní osy:
SC 1.1: Zvýšení inovační výkonnosti podniků
SC 1.2: Zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového
a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní
specializace
SC 1.3: Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem
a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi
v duchu konceptu inteligentní specializace
SC 1.4: Zvýšení přístupu podnikatelských subjektů
k rizikovému kapitálu
20
PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Navrhované aktivity SC 1.1:
Zakládání a rozvoj podnikových VaV center ve vazbě na jasně definovanou,
životaschopnou strategii rozvoje vlastní konkurenční výhody firmy
Zavádění inovací výrobků a služeb a jejich uvedení na trh, zvýšení efektivnosti výrobních
procesů
Podpora zavádění procesních a marketingových inovací
Ochrana duševního vlastnictví v podnicích
Navrhované aktivity SC 1.2:
Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v podnikovém
sektoru, realizovaných zejména ve spolupráci firem a výzkumných institucí, jejichž
výsledky povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů
konkurenceschopných na světových trzích.
21
PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Navrhované aktivity SC 1.3:
Rozvoj služeb podpůrné infrastruktury – VTP, podnikatelských inovačních center, podnikatelských
inkubátorů, poradenské služby zaměřené na inovační MSP a jejich zakládání (+inovační vouchery apod.)
Rozvoj klastrů, technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího
počtu MSP, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace)
Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami za účasti kvalifikovaných absolventů,
při kterých dochází k přímé aplikaci výzkumných poznatků v podniku, které mají strategický význam pro jeho
další rozvoj
Navrhované aktivity SC 1.4
Základní aktivitou bude založení 100% státem vlastněného fondu rizikového kapitálu, který bude na ad hoc
bázi provádět za účasti soukromých investorů investice rizikového kapitálu do cílových společností.
Alternativní formou je založení státního fondu, který provede fundraising mezi soukromými fondy
rizikového kapitálu a dalšími investory nebo příspěvky státu do existujících fondů rizikového kapitálu za
předem stanovených podmínek.
Pokud to umožní pravidla pro veřejnou podporu v oblasti poskytování rizikového kapitálu, budou investice
zaměřeny také na náhradní (replacement) kapitál a růstový (growth) kapitál z důvodu podpory rozvoje i
pokročilejších fází podnikání prostřednictvím finančních nástrojů a z důvodu diverzifikace vysokého
rizika, které státní fond investicemi do raných fází podnikání podstupuje.
22
PO 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Potenciální příjemci podpory v prioritní ose:
Inovační podnikatelské subjekty, zejména MSP, včetně
podnikatelských seskupení (subjekty, které VaVaI
vykonávají, případně nakupují) – všechny SC
VŠ, municipality (1.3)
Problematika veřejné podpory:
1.1. (regionální mapa + de minimis)
1.2. (komunitární rámec/bloková výjimka)
1.3. (pokud možno mimo režim veřejné podpory, de
minimis, bloková výjimka)
1.4. (pravděpodobně bloková výjimka)
23
Prioritní osa 2
Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících
podnikání ve znalostní ekonomice
a internacionalizace podnikání
24
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Cíl prioritní osy: Růst konkurenceschopnosti založený na kvalitní podnikatelské infrastruktuře a
podnikatelských službách, využívání špičkových technologií a schopnosti podniků prosadit se na
globálních trzích
Zaměření prioritní osy: podnikatelská infrastruktura, zakládání a rozvoj podniků, internacionalizace
podnikání, poradenské služby
Tematický cíl 3 „Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství
a akvakultury (v případě ENRF)“ (čl. 9, odst. (3) návrhu obecného nařízení)
Investiční priority:
IP-3a) „Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a
podpora zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů“
(čl. 5, odst. (3) bod a) návrhu nařízení o ERDF)
IP-3b) „Vyvíjení a zavádění nových obchodních modelů pro MSP, zejména pro oblast
mezinárodního obchodu“ (čl. 5, odst. (3) bod b) návrhu nařízení o ERDF)
IP-3c) „Podpora vzniku a rozšíření moderních kapacit pro vývoj výrobků a služeb“ (čl. 5, odst. (3)
bod c) návrhu nařízení o ERDF)
25
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Nadefinované specifické cíle prioritní osy:
SC 2.1: Zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových
podnikatelských záměrů (vazba na IP-3a)
SC 2.2: Zajištění kvalitní podnikatelské infrastruktury (vazba na IP-3a)
SC 2.3: Rozšíření kvalitních služeb pro malé a střední podniky
podporujících jejich mezinárodní konkurenceschopnost, zejména jejich
marketingovou připravenost a zapojení do globálních produkčních a
partnerských sítí (vazba na IP-3b)
SC 2.4: Větší uplatnění specializovaných poradenských služeb pro
podnikatelské subjekty (vazba na IP-3b)
SC 2.5: Rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj
lidských zdrojů v podnikatelském sektoru včetně technického vzdělávání
a podpory spolupráce firem s odbornými SŠ a VŠ (vazba na IP -3c)
26
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Navrhované aktivity SC 2.1:
Podpora nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových MSP formou finančních
nástrojů (záruky za bankovní úvěry a úvěry)
Navrhované aktivity SC 2.2:
Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury
Rekonstrukce souborů výrobních objektů
Rekonstrukce brownfields (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna
na moderní výrobní objekty
Rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (podnikatelských zón) pro zavedení
výroby a výstavbu výrobních objektů
Navrhované aktivity SC 2.3:
Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup
na zahraniční trhy, poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí
(teritoriální znalost), organizace seminářů/akcí v rámci veletrhů a výstav se zaměřením na
konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti (např. právní aspekty
daného teritoria aj.)
27
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Navrhované aktivity SC 2.4:
Poradenské služby pro získání strategických informací o situaci a
příležitostech na trhu (technologický foresight)
Specializované poradenské služby založené na znalostech
(mentoring, koučing, technologický scouting , market intelligence
apod.) včetně aktivit zaměřených na propojování podnikatelů jako
potenciálních příjemců rizikového kapitálu s investory
Navrhované aktivity SC 2.5:
Podpora infrastruktury pro odborné vzdělávání zaměstnanců v rozsahu
možností ERDF a podpora vzdělávacích procesů ve firmách
Pozn:
Zpřesnění SC 2.5 bude provedeno v návaznosti na vymezení přístupu
k odbornému vzdělávání zaměstnanců ze strany MŠMT a MPSV.
28
PO 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání
Potenciální příjemci podpory v prioritní ose:
Sektor MSP – začínající podniky
– podniky ve fázi rozvoje
Soulad s TC 3 „Zvýšení konkurenceschopnosti MSP“
Z diskuse PS 2: otázka vzdělávání zaměstnanců
29
Prioritní osa 3
Udržitelné hospodaření s energií
a rozvoj inovací v energetice
30
PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Cíl prioritní osy: Posílení konkurenceschopnosti ČR napříč všemi
sektory zvýšením energetické efektivnosti, využitím potenciálu
obnovitelných a druhotných zdrojů energie a posílením a modernizací
energetické infrastruktury podpořené vědou a výzkumem v
energetice
Zaměření prioritní osy: snižování energetické náročnosti výroby,
úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie, druhotných
zdrojů energie, rozvoj a modernizace přenosových sítí, modernizace
a rozvoj tepelných rozvodných zařízení, výzkum, vývoj a inovace
v energetice
Tematický cíl 4 „Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve
všech odvětvích“ (čl. 9, odst. (4) návrhu obecného nařízení)
31
PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Investiční priority:
IP-4a: „Podpora výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů“
(čl. 5, odst. (4) bod a návrhu nařízení o ERDF)
IP-4b): „Podpora energetické účinnosti a využívání energie z
obnovitelných zdrojů v podnicích“ (čl. 5, odst. (4) bod b návrhu
nařízení o ERDF)
IP-4d): „Vyvíjení a uplatnění inteligentních rozvodných systémů
nízkého a středního napětí“ (čl. 5, odst. (4) bod d) návrhu nařízení o
ERDF)
IP-4f): „Podpora výzkumu, inovací a osvojení nízkouhlíkových
technologií“ (čl. 5, odst. (4) bod f) návrhu nařízení o ERDF)
IP-4g): „ Podpora využívání vysoce-účinné kombinované výroby tepla
a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple“ (čl. 5, odst. (4)
bod g) návrhu nařízení o ERDF)
32
PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Nadefinované specifické cíle prioritní osy:
SC 3.1: Zvýšení podílu využívání OZE v rámci energetického mixu ČR
(vazba na IP-4a)
SC 3.2: Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a
rozvíjení energetických služeb (vazba na IP-4b)
SC 3.3: Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí (vazba
na IP-4d)
SC 3.4: Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení
využívání druhotných surovin (vazba na IP-4f)
SC 3.5: Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a
tepla (vazba na IP -4g)
33
PO 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
Navrhované aktivity SC 3.1:
Výstavba a rekonstrukce zdrojů OZE
Navrhované aktivity SC 3.2:
Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
Zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů, rozvoj energetických služeb
Navrhované aktivity SC 3.3:
Posílení ohrožených prvků a částí elektrizační soustavy
Navrhované aktivity SC 3.4:
Podpora projektů VaVaI za oblast energetiky v podnikovém sektoru zaměřeném na efektivní nakládání s energií a
získávání druhotných surovin
Podpora rozvoje spolupráce soukromého sektoru na energetických inovačních projektech s výzkumnými institucemi
Navrhované aktivity SC 3.5:
Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. tepelných rozvodných zařízení především pomocí instalace
moderních předizolovaných potrubí, regulace a výměníkových stanic
Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla
34
Prioritní osa 4
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí
k internetu a podpora moderních ICT
35
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora
moderních ICT
Cíl prioritní osy: Růst konkurenceschopnosti založený na
vyvíjení a využívání špičkových a vysoce inovativních
informačních a komunikačních technologií a moderních
vysokorychlostních přístupových sítí k internetu
Zaměření prioritní osy: služby a sítě elektronických komunikací,
vysokorychlostní přístup internetu, podpora nových
specializovaných řešení v oblasti ICT
Tematický cíl 2 „Zlepšení přístupu k informačním a
komunikačním technologiím, jejich využití a kvality“ (čl. 9, odst.
(2) návrhu obecného nařízení)
36
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora
moderních ICT
Investiční priority:
IP-2a): „Rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění
vysokorychlostních sítí a podpora zavádění budoucích a nově
vznikajících technologií a sítí pro digitální ekonomiku“ (čl. 5
odst. (2) bod a) návrhu nařízení o ERDF)
IP-2b): „Vyvíjení výrobků a služeb v oblasti ICT, elektronický
obchod a zvyšování poptávky po ICT“ (čl. 5 odst. (2) bod b)
návrhu nařízení o ERDF)
37
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora
moderních ICT
Nadefinované specifické cíle prioritní osy:
SC 4.1: Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k
internetu (vazba na IP-2a)
SC 4.2: Rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a
komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících
sdílených služeb (vazba na IP-2b)
38
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora
moderních ICT
Navrhované aktivity SC 4.1:
Výstavba nebo modernizace přístupových sítí nové generace na bázi optických
prvků umožňující vysokorychlostní přístup k internetu
Rozvoj infrastrukturálního prostředí pro místní služby privátního sektoru v
oblasti ICT využívající vysokorychlostního přístupu k internetu a aktivit
motivujících vstup komerčních poskytovatelů na místní trh elektronických
komunikací
Navrhované aktivity SC 4.2:
Podpora tvorby ICT řešení s vysokou přidanou hodnotou
Podpora budování center sdílených služeb v oblasti ICT s výrazným
mezinárodním přesahem
Výstavba, rozšiřování a modernizace datových center splňujících kritéria
energetické účinnosti
39
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora
moderních ICT
Potenciální příjemci podpory v prioritní ose:
SC 4.1: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké
podniky), obce nebo sdružení obcí, případně kraje
SC 4.2: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké
podniky)
40
PO 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních ICT
41
4.
Finanční nástroje v OP Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
Dosavadní výstupy Pracovní skupiny Finanční nástroje
•
•
Design finančních nástrojů 2014+
Návrhy na využití finančních nástrojů pro financování intervencí
v prioritních osách OP PIK
•
Ex-ante hodnocení na využití finančních nástrojů v OP PIK
42
4. Finanční nástroje v OP PIK
Pro veřejnou správu:
Dobře připravené finanční nástroje jsou efektivním nástrojem podpory
podnikání, který je možný opakovaně použít s menšími nároky na veřejné finance
Zapojení holdingového fondu umožňuje rychleji vyčerpat alokované prostředky –
plnění n+3
Pro příjemce pomoci:
FN odpovídají obchodním zvyklostem (forma úvěru, záruky, investice)
Na návratnou podporu finanční nástroje se dle stanoviska MMR nevztahuje
zákon o veřejných zakázkách
Nižší administrativní zátěž spojená s žádostmi
Není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů
Rychlejší proces administrace žádosti i proplácení (v případě záruk v řádu
několika pracovních dnů) => možnost rychle a efektivně reagovat na potřeby
podnikatelů
Cílem je dosažení maximálního růstu podpořené firmy
43
4. Finanční nástroje v OP PIK
MPO
(OP PIK)
prostředky státního
rozpočtu
dotace
prostředky holdingového
fondu
kapitál, půjčky
Evergreen Holding, a.s.
depozita/
podřízené
úvěry
100% ČR
úvěrová linka
ČMZRB, a.s.
Zprostředkovatel 1
úvěry, záruky pro MSP
Zprostředkovatel X
na základě výzvy
SPV 1, a.s.
rizikový kapitál MSP
HF vysoutěží správce
SPV Y, a.s.
HF vysoutěží správce
…
FN 1
FN 2
FN X
FN 1
MSP
MSP
Velký
podnik
Velký
podnik
FN 2
FN 1
FN 2
FN Z
MSP
MSP
MSP
např.
infrastruktura
impl. struktura
projekty
44
4. Finanční nástroje v OP PIK
Standardní a transparentní schéma, kdy holdingový fond představuje „pool“
prostředků, aniž by vyvíjel vlastní investiční činnost ve prospěch konečných
příjemců
Cílem je vytvořit tzv. „evergreen“, tedy takový systém, ve kterém se prostředky
budou revolvovat i v době, kdy již vyschnou zdroje fondů EU (po roce 2020)
Holdingový fond ve formě a.s. ve 100 % vlastnictví ČR je velmi flexibilní nástroj
pro zajištění plynulého čerpání z jednotlivých finančních nástrojů (převody do
ČMZRB i ČRUIF II a dalších SPV v tranších)
je nutné zajistit transparentní a profesionální řízení holdingového fondu, které
bude respektovat zásady sound financial management
Zapojení dalších subjektů:
SPV soutěží své správce v otevřených zadávacích řízeních
ČMZRB je ve schématu uvažována jako in-house provider
Případní další finanční zprostředkovatelé se do schématu zapojí na základě
výzev holdingového fondu
45
4. Finanční nástroje v OP PIK
Podle čl. 32 návrhu nového obecného nařízení k SF je nutné pro finanční
nástroje připravit před jejich realizací ex ante analýzu, která bude
obsahovat:
Tržní mezery a suboptimální investiční situace, které mají FN za úkol řešit
Odhadovaná výše a rozsah potřeb veřejných investic; odhad leverage
efektu soukromých a veřejných peněz
Zahrnout stávající dobré praxe
Přidaná hodnota: soulad s cíli OP, veřejné podpory atd.
Případná potřeba zvýhodnění soukromých investorů
Lessons learned z obdobných nástrojů v minulosti
Investiční strategie – příjemci, způsob implementace, zda bude
kombinace s dotací
Očekávané výsledky
46
4. Finanční nástroje v OP PIK
OP PIK předpokládá možnost zapojení finančních nástrojů holdingového
fondu do všech 4 prioritních os
Konkrétní využití finančních nástrojů bude ponecháno na závěrech
samostatné ex ante analýzy v této oblasti dle čl. 32 obecného nařízení
Již v tuto chvíli je zřejmé, že finanční nástroje budou využity prioritně
ve specifických cílech 1.4 a 2.1:
SC 1.4 – fond rizikového kapitálu (prioritní osa 1)
SC 2.1 – úvěry, záruky pro MSP (prioritní osa 2)
47
5.
Diskuse
6.
Závěr – různé
48
Děkujeme za pozornost
www.mpo.cz
49

similar documents