Presentatie - Kind en Gezin

Report
Staten-Generaal
Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen
Een initiatief van
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, gelijke kansen en Brussel
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke ordening en Sport
Aanbevelingen werkgroep 3
Organisatie, afstemming, bevoegdheden
Voorzitter prof. Bram Verschuere
Universiteit Gent
Samenstelling Werkgroep
Leen Ackaert
Kinderrechtencommissariaat
Lia Blaton
Steunpunt Diversiteit & Leren
Irene Bosmans
Vlaams Platform voor Buitenschoolse opvang
Carine Breughelmans
Vlaams Platform buitenschoolse opvang
Marianne Coopman
Christelijk Onderwijzersverbond
Els Cuisinier
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk – Afdeling Jeugd
Jan De Crom
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
Paul De Meester
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
Heidi Desmet
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Barbara Devos
Vlaams Welzijnsverbond
Rijn Van den Bergh
Stad Antwerpen
Bert Menten
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
David Nassen
Vlaams Instituut voor Sportbeheer vzw
Jan Panhuysen
Vlaamse Onderwijsraad
Gunther Rens
Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten
Marie-Helene Sabbe
Departement onderwijs en vorming
Hanne Schreurs
Stad Leuven
Ilse Verbeke
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Lutgard Vrints
Gezinsbond
Filip Winderickx
Kind en Gezin
Verontschuldigd
Ann Rombaut
UnieKO
2
Enkele inleidende bedenkingen
Complexiteit van de problematiek ‘bestuurlijke organisatie van
opvang en vrije tijd’
-
Veel actoren (publiek, privaat) met verschillende onderlinge relaties
De vraag naar een ‘integrale’ benadering
Het bestaan van verschillende doelgroepen en verschillende opvangmomenten
Verschillende betrokken actoren/domeinen op niveau centrale overheid
Diversiteit tussen lokale besturen (schaal, noden, aanbod, capaciteit, …)
De ‘schaalproblematiek’: regie op lokale, bovenlokale, binnenlokale schaal? Schaal
waarop private actoren actief zijn?
3
Enkele inleidende bedenkingen
De vraagstelling gebeurt ook niet in een bestuurlijk vacuüm
-
-
Er zijn beleidsprincipes over hoe de Vlaamse overheid de rol van lokale besturen ziet,
en over de wenselijke verhouding centrale besturen – lokale besturen (cf. ‘Witboek
interne staatshervorming’ )
Lokale besturen ‘coördineren’ en ‘regisseren’ al heel wat, ook op andere domeinen
Ambitieniveau van de oefening in de werkgroep die deze
Staten-Generaal voorafging
Specifieke werkwijze binnen de werkgroep, ook gelet op de verschillende belangen rond de
tafel: voldoende algemeen discussiëren (loskomen van eigen organisatiebelang), uitgaande
vanuit positie kind/jongere, met als doel:
-
Identificatie van de te bespreken thema’s inzake ‘bestuurlijke organisatie’
Positie innemen over principes van mogelijke organisatiemodellen (↔ ontwikkelen van
organisatiemodellen zelf)
Aangeven van mogelijke consequenties van die principes
4
Enkele inleidende bedenkingen
Hoewel de oefening zeker zinvol en nuttig was (cf. resultaten straks),
moeten er o.i. nu ook vervolgstappen gezet worden, voortbouwend op
de (heel generieke) bevindingen van de Staten-Generaal.
Eerste beleidsaanbeveling op basis van de vastgestelde discrepantie
tussen ambitieniveau (ontwikkelen toekomstige bestuurlijke modellen)
en hier gehanteerde methode (organisatie focusgroepen met
stakeholders):
Om organisatiemodellen te ontwikkelen die legitiem zijn en doordacht
is er nood aan verder onderzoek waarbij alle stakeholders betrokken
zijn. Dergelijk onderzoek moet qua vraagstelling en conceptualisering
van de probleemgebieden omvattend genoeg zijn om de hierboven
geschetste complexiteit te vatten
5
THEMA’S & AANDACHTSPUNTEN*
*We nemen hierover geen positie in. Enkel
identificatie van belangrijke thema’s inzake
bestuurlijke organisatie
T1. Lokale autonomie vs. centrale aansturing
• Lokale autonomie
–
–
–
–
Op het niveau van de beleidskeuzes
Op het niveau van de organisatieprincipes
Op het vlak van eigen lokale publieke dienstverlening
De ‘geïntegreerde subsidiestroom’ & nodige nuancering
• Centraal beleid gericht op gelijkberechtiging
– Diversiteit in het opvangaanbod
– Toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen
8
T2: Integraal beleid
• Integraal werken op lokaal niveau
– Delen en afstemmen middelen over sectoren heen
– Reeds bestaande regierol lokaal bestuur op flankerende
domeinen
– Verkokering Vlaams bestuursniveau
• Integraal werken op Vlaams niveau
9
T3: Autonomie van de private sector
• Wezenskenmerk van het Vlaamse welzijnsbeleid
• Relatie private actoren met de verschillende
bestuursniveaus
• Kan coördinatie en regie los gezien worden van
financierings- en subsidiemodellen?
10
T4. Gevolgen v/d diversiteit 308 lokale besturen
• Wat kan ‘coördinatie’ op lokale schaal betekenen?
• Wat is het lokale ‘mandaat’ om te coördineren?
• Wat is de lokale ‘capaciteit’ om te coördineren?
11
T5: Efficiënte inzet van de middelen
• De discussie kent ook een middelenfinaliteit
• Link met vraag naar integraal beleid
• Discussie over optimale schalen van ‘coördinatie’
12
GENERIEKE AANBEVELINGEN ROND
ALGEMENE BESTUURLIJKE
ORGANISATIEPRINCIPES*
EN MOGELIJKE CONSEQUENTIES
*We streefden naar consensus. Waar dat niet mogelijk
was geven we dat duidelijk aan. Het gaat hier om
richtinggevende principes, die tegelijkertijd te lezen zijn
als beleidsaanbevelingen
Principe: opvang- en vrijetijdsaanbod als ‘recht’
– Voldoende aanbod
– Op maat van de lokale situatie
– Dit impliceert een (financieel) groeipad in de richting van een
vooropgestelde norm, door Vlaamse overheid te bepalen (i.f.v.
gelijkberechtiging)
– Groeipad heeft aandacht voor kwantiteit en kwaliteit
CONSEQUENTIES:
- Concretisering van de ‘norm’
- Normering kan niet los gezien worden van middelendiscussie
- Normen houden best rekening met eigenheid sectoren (zeker in
situatie van integraal beleid) én diversiteit lokale besturen
14
Principe: opvang- en vrijetijdsbeleid als integraal gegeven
– Integrale visie op lokale schaal
– Samenwerkingsmodel
– Rekening houdend met diversiteit doelgroep
– Als element van MJP en BBC
– Integrale visie Vlaamse overheid
–
–
–
–
Vanuit perspectief (verschillende) doelgroepen
In functie van middelenefficiëntie
Doorbreken van verkokering
Werk maken van randvoorwaarden die integraal werken op lokale
schaal moeten faciliteren (o.a. regelgeving)
CONSEQUENTIES:
- Discussie over beleidsstructuren en –culturen op de verschillende
overheidsniveaus nodig
- Essentiële rol voor Welzijn en Onderwijs
15
Principe: rekening houden met lokale diversiteit
– Impliceert lokale autonomie om te coördineren (lokaal
bestuur of andere actor)
– Binnen het normatief kader dat Vlaamse overheid oplegt
(cf. supra)
– Coördinatie omhelst dan:
–
–
–
–
–
Lokale noden en aanbod in kaart brengen
Aanbod garanderen (evt. publiek bij afwezigheid van privaat)
Netwerken opzetten
Doelmatig aanwenden lokale infrastructuur (middelenefficiëntie)
De manier van coördinatie kan vele gedaanten aannemen, en vereist
lokale autonomie:
– Bepalen optimale schaal
– Bepalen wie coördineert, en hoe
16
Principes inzake coördinatie en financieringsmodellen (1)
Werkgroep schuift twee modellen naar voren bij gebrek aan
consensus
1. Centraal gestuurd financieringsmodel
Vlaamse overheid financiert actoren rechtstreeks, en vraagt
daar verantwoording voor
2. Gedecentraliseerd financieringsmodel
Lokaal bestuur krijgt enveloppe-subsidie om lokaal actieve
actoren te financieren, wat ook stuk verantwoordingsplicht van
actoren aan lokaal bestuur vereist
► Combinaties van deze twee ‘ideaaltypische’ modellen zijn
ook mogelijk (vb. Huizen van het Kind)
17
Principes inzake coördinatie en financieringsmodellen (2)
CONSEQUENTIES centraal gestuurd financieringsmodel
- Aansturingsmogelijkheden (doorzettingsmacht) lokale
besturen?
- Gaat op die manier niet veel lokale capaciteit verloren:
– Lokaal bestuur kent de lokale situatie (noden, actoren, …)
– Aansprakelijkheid lokaal bestuur voor ‘alles wat lokaal is’
- Bestuurlijke realiteit (vb. jeugdwerk)
18
Principes inzake coördinatie en financieringsmodellen (3)
CONSEQUENTIES gedecentraliseerd financieringsmodel
- Potentieel sterkere aansturingsmogelijkheden
(doorzettingsmacht) lokale besturen, en kunnen inspelen op
lokale noden
- Mogelijkheid tot koppelen lokale noden aan flankerende
beleidsprioriteiten (verhoogde effectiviteit?)
- Bestaanszekerheid private actoren?
- Rechter/partij discussies?
- Hoe zal lokaal bestuur haar ‘toezicht’ op de lokale actoren
uitoefenen?
- Als Vlaanderen de minimale norm zet (cf. supra), wat is dan
nog de beleidsmarge voor het lokaal bestuur?
19

similar documents