Werken met toetsdossiers. Presentatie

Report
Studiedag SoE
23 oktober 2014
Kwaliteit van evaluatie bewaken op opleidingsniveau: werken met een
toetsdossier
Analfabeet slaagt voor toelatingsexamens twee universiteiten
RIO DE JANEIRO – in Brazilië is een analfabeet geslaagd in de
toelatingsexamens van twee verschillende privé-universiteiten.
De 27-jarige bakker Severino da Silva slaagde voor een
toelatingsexamen aan de faculteit letteren. De man die
momenteel in een parochie in de noordelijke buurt van Rio De
Janeiro leert lezen, klikte per toeval, zoals in de loterij de juiste
A,B,C,D en E aan in een multiple-choice proef. Vorige week
raakte de bakker op ongeveer dezelfde manier toegelaten tot de
rechtsfaculteit van een grote universiteit in Rio. Zijn percentage
goede antwoorden ontsloeg de man van een geschreven proef.
(De standaard on-line, 18 december 2001)
Context
Vooraf
visie KHBO – strategisch plan – aandachtspunt toetsen
kwaliteit van evaluatie bewaken – theoretisch kader
enquêtes rond kwaliteit examens
• Curriculumvernieuwing
• Competentiegericht werken
• VKS6
• Toetscommissie
• Naar visieontwikkeling op opleidingsniveau
– aanvulling assessment – validiteit en betrouwbaarheid
– Talentgericht begeleiden
Toetsbeleid op opleidingsniveau
= Aanvulling op kader van de hogeschool en departement
- OER
- Regelingen rond examenplanning
- Communicatie
•
•
•
•
Gemeenschappelijk kader
Kwaliteit van evaluaties
Betrouwbaarheid
Validiteit
Checklist toetsbeleid
• Verantwoordelijkheden afbakenen
– Hogeschool
– Studiegebied
– Opleiding
• Kwaliteit bewaken op elk niveau
http://www.utwente.nl/ces/toetsing/Examencommissies/Toetsbeleid%20UT/Checklist%20_Toetsbeleid/
Prioriteit van de opleiding
• Toetsdossier als actiepunt
– Proefvisitatie
– Doelen:
• Afstemmen op een theoretisch kader
• Professionaliseren
• Kwaliteitszorg
– Format ontwikkelen
• Toetscommissie
• Afstudeervakken
• Nieuwe opleidingsonderdelen
Vertrekken van ECTS
• Verband tussen competenties – doelen – inhouden
• Komen tot selectie van vakinhouden in functie van doelen en competenties
• Kiezen van werkvormen
• Kiezen van materiaal en media - cursusontwikkeling
Format
• ECTS-fiche
• TABEL 1:
verband tussen competenties – doelen – inhouden
• Toetsvorm
• Schriftelijke toets: examen + verbetersleutel + cesuur
• Mondeling examen / opdracht: opgaven + verbetersleutel +feedbackdocument
+ cesuur
• evaluatiedocument:
• 4 rubrieken (onvoldoende – voldoende – goed – excellent)
• Doelen vertaald in gedragsindicatoren
• TABEL 2: Examenopgaven rubriceren volgens Miller
Voorbeeld tabel 1 : onderdelen OPO – BACO’s – doelen (vb.
PLT1)
Inhouden
Competenties Begeleider van
leerprocessen (1.7-1.7)
Schrijfvaardigheden
Computervaardigheden
Opvoeder (2.3-2.5)
Inhoudelijk expert (3.1-3.2)
*Het methodisch schrift
kunnen schrijven, zowel op
het bord als op papier.
*Bij het opmaken van
werkbladen rekening
houden met de kenmerken
van een doelpubliek.
*Een lesvoorbereiding of
werkblad maken m.b.v. een
tekstverwerkingsprogramma.
*Met behulp van ICT
werkbladen opmaken die
inhoudelijk aansluiten bij
het onderwerp van de les.
Voorbeeld tabel 1: competenties – doelen – VKS6 (vb.
onderzoeksopdracht)
De student plant
MF
onderzoeksactiviteiten.
DFR
Hij zet praktijkrelevante
acties op in functie van
het beantwoorden van
de onderzoeksvraag.
x
x
x
x
Verantwoordelijkh
eid
Autonomie
Handelen
MF
Onderzoeksvaardi
gheden
MF
Vaardigheden
Onderwijsgemeen
schap
De student heeft een
MF
onderzoekende
houding. Hij is
nieuwsgierig en alert,
gaat actief op zoek naar
leerkansen en stelt de
onderwijspraktijk in
vraag.
Schoolteam
DFP = docent, formulier
presentatie
Innovator
DFR = docent, formulier
rapport
VKS
Kennis en inzicht
Basiscompetenties
MF = mentor, formulier
Evaluatie-opgaven rubriceren volgens Miller
Weten
Examenvraag 1
Weten hoe
Tonen
Doen
X
Totaal %
5%
Examenvraag 2
X
X
10%
Opdracht
X
X
50%
Mondeling examen
X
X
X
100%
Piramide van Miller
B
C
V
K
S
Voorbeeld module brede zorg – 3BALO
Doel
De student kan een
ontwikkelende visie op
zorg beargumenteren
vanuit
praktijkvoorbeelden,
literatuur (theoretische
kaders) en onderzoek.
Onvoldoende
3 1 De visie op zorg wordt
onsamenhangend naar
5 2
voor gebracht.
6 3
Voldoende
De visie op zorg is
voldoende
gestructureerd.
Goed
De visie op zorg is goed
gestructureerd.
Zeer goed
De visie op zorg is zeer
goed gestructureerd en
wordt op een originele
manier voorgesteld.
De student kan een
ontwikkelende visie op
zorg niet
beargumenteren vanuit
praktijkvoorbeelden,
literatuur (theoretische
kaders) en onderzoek of
doet dit vanuit bronnen
die niet praktijkrelevant
zijn.
De student kan een
ontwikkelende visie op
zorg voldoende
beargumenteren vanuit
praktijkvoorbeelden,
literatuur (theoretische
kaders) en onderzoek.
De bronnen zijn
praktijkrelevant en
minstens één bron is
vakliteratuur.
6 1 De student kan de eigen
opdracht als leerkracht
7 2
binnen de zorgstructuur
van een school niet
8
verwoorden.
9
De student kan de eigen
opdracht als leerkracht
binnen de zorgstructuur
van een school
voldoende verwoorden.
De student kan een
ontwikkelende visie op
zorg goed
beargumenteren vanuit
praktijkvoorbeelden,
literatuur (theoretische
kaders) en onderzoek.
De bronnen zijn divers
en belichten het
onderwerp vanuit
verschillende
invalshoeken.
De student heeft een
duidelijk beeld op de
eigen opdracht als
leerkracht binnen de
zorgstructuur van een
school en kan dit kritisch
verwoorden.
De student kan een
ontwikkelende visie op
zorg zeer goed
beargumenteren vanuit
praktijkvoorbeelden,
literatuur (theoretische
kaders) en onderzoek.
Hij brengt originele
inzichten aan door
verbanden te leggen
tussen verschillende
bronnen.
De student heeft een
duidelijk beeld op de
eigen opdracht als
leerkracht binnen de
zorgstructuur van een
school en kan dit enorm
kritisch verwoorden (hij
stelt zichzelf
voortdurend in vraag).
De student kan de eigen
opdracht als leerkracht
binnen de zorgstructuur
van een school
verwoorden en kent
daarin zijn eigen
verantwoordelijkheid.
8
Cesuur bepalen
CESUUR – voorbeeld module brede zorg 3BALO
Eindscore
0-5
6-7
8-9
10
11-12
13-14
15-17
18-20
4 x onvoldoende
3 x onvoldoende
2 x onvoldoende
Max. 1 x onvoldoende
Alles voldoende
Minstens 2 x goed, andere rubrieken voldoende
Minstens 2 x zeer goed, andere rubrieken goed
Op alle rubrieken zeer goed
Onze uitdagingen – toekomst
Stappen in het evaluatieproces
•
•
•
•
Verzamelen
Registreren
Interpreteren
Beslissen

similar documents