beschouwing

Report
PvA MO en de strijd tegen
dakloosheid
Prof. dr. Koen Hermans
Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS /
Onderzoeksgroep Sociaal Werk
Hoofdlijnen van presentatie
 Enige jaloezie vanuit Vlaanderen/België
 Sterktes van het PvA: uitvoerig besproken in rapport,
maar toch enkele punten oplichten
 Maar ook 3 aandachtspunten/punten van kritiek:
– Over wie hebben we het ? De wereld is veranderd de afgelopen
10 jaar
– Beperkingen van een zorgbenadering
– Rol van institutionele context: de participatiesamenleving in de
praktijk
Successen van Nederlands PvA
 Dakloosheid op de beleidsagenda
 Ketensamenwerking tussen alle actoren
– Door het openbreken van GGZ en verslavingszorg
– Door ontwikkeling van gemeenschappelijke trajecten
 Eén toegangspoort op het lokale niveau, met lokale
overheid als regisseur
Successen (2)
 Prioritisering door uitgesproken focus op
– Personen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
(link met overlast, en sense of urgency)
– Preventie van uithuiszetting
– Instellingsverlaters
 Groter accent op huisvesting in 2de fase
– Innovatieve woonzorgvormen (housing first)
– Samenwerking met woningcorporaties
 Impact op centrumsteden  landelijke aanpak
4
Maar, hoe concipiëren we dakloosheid ?
 Definitie van het sociaal probleem bepaalt interventie :
– Focus lag op daklozen als overlast-veroorzakende
buitenslapers en gebruikers van opvang die geen gepaste zorg
krijgen of niet willen krijgen
– Dakloosheid als uitsluiting op de huisvestingsmarkt blijft buiten
beeld?
– Visie vanuit Nederland op ETHOS: ‘housing exclusion’ ?
 PvA= lange periode wat op zich goed is maar
– Profiel van dakloze veranderde
• Rol van de economische crisis
• Migratie en dakloosheid
PvA = zorgbenadering domineert
 Rode draad : zorg primeert (te veel) op huisvesting
 De zorg schiet tekort en dus moeten we de zorg beter
organiseren
 Gevolg van focus op overlast en psychiatrische
problematiek en verslaving
 Stabiele mix: ja, maar in opvang ? Is dit geen
contradictie in terminis?
 2de fase: wel sterkere focus op
– doorstroom en uitstroom
– Afspraken met woningcorporaties
Innovatie in aanpak dakloosheid in afgelopen 10
jaar
 Residentiële opvang (in groep) leidt onvoldoende tot
doorstroom en uitstroom
 ‘Housing-led’ benadering als nieuw paradigma
– Sinds Europese Consensus Conference on homelessness
(Brussel, 2010)
– Ontkoppeling tussen wonen en begeleiding
– Uitgesproken kritiek op woonladder-denken
– Eerst huisvesting, dan zorg
– Vermijden van een te zware zorg
Bredere institutionele context
 PvA koppelt dakloosheid los van ruimere maatschappelijke context
en dus ook van het functioneren van de Nederlandse
verzorgingsstaat
 Dakloosheid is OOK meest extreme vorm van armoede
 Omslag van VS naar participatiesamenleving
 Onder die omslag bevindt zich een verschuiving van publieke naar
persoonlijke verantwoordelijkheid (WRR, 2013):
– Via systeem van allerlei prikkels en incentives
– Werkprikkels in de bijstand
– beperking toegang jeugd tot bijstand
– Verhogen persoonlijke bijdrage in de zorg
 Impact van heroriëntering op de meest kwetsbare groepen?
‘Nieuwe daklozen’ passen niet in zorgbenadering
 Effect van economische crisis in combinatie met
verzwakking van VS Debat over ‘nieuwe armoede’
 Vangnetfunctie van de verzorgingsstaat verminderd?
 Preventie van dakloosheid OOK via versterken van
vangnetfunctie van de verzorgingsstaat of via
armoedebestrijding
Bredere institutionele context
 Nood aan brede benadering van preventie
 Preventieve werking van verzorgingsstaat
–
–
–
–
Betaalbaarheid van huisvesting
Toegankelijkheid van huisvestingmarkt
Beschikbaarheid van (aangepaste) woonvormen
Recht op sociale zekerheid
 Volstaat landelijk beleid?
Rechten en plichten van kwetsbare burgers
 Verhouding tussen
– Recht op maatschappelijke ondersteuning (WMO-wet)
– Plicht om te participeren (Participatiewet)
 Decentralisatie en grondrechten (Putters, SCP)
Dus
 In globo positieve resultaten voor primaire doelgroep
 Maar: dakloosheid kan niet los gezien worden van het
functioneren van de verzorgingsstaat
 Effectief beleid speelt op beide in:
– En curatief op kwetsbare groepen
– En preventief om het afdalen op de maatschappelijke ladder te
voorkomen
En de toekomst ?
 Nood aan fundamenteel debat over toekomst:
– Over positionering van opvangvoorzieningen
– Over keuze van ‘housing-led’ ipv zorgbenadering
– Over effecten van participatiewet en over recht op
ondersteuning via WMO
– Over woonbeleid

similar documents