PPT-presentatie

Report
Project ‘Met Zorg voor Zorg,
Van Werk naar Werk’
Werklunch
Maandag 1 december 2014
Programma
Onderdeel 1:
Onderdeel 2:
Onderdeel 3:
Onderdeel 4:
Onderdeel 5:
Inleiding
Presentaties uit de Werkgroepen
Samenvatting
Vervolgstappen
Lunch
Werkgroep Sturingsinformatie
Marty Wijen (MetGGZ), Richard Koks (Allerzorg), Raymond
Braeken (Zorg aan Zet), Louis Litjens, Eveline Vogels
(gemeenten)
Woord vooraf:
Conclusies Arbeidsmarkt
effectrapportage fase II
Geplaatst op 18 november 2014 door: Skipr Redactie
'Ontslaggolf zorg blijft voorlopig uit‘
• Op macro niveau is door de verzachtende maatregelen
(excl. HHT) een demp (ongeveer 50%) op de verwachte
werkgelegenheidskrimp gerealiseerd ten opzichte van
de verwachte krimp zoals berekend in de AER okt. 2013.
• Op micro niveau (lokaal/regionaal) is het niet mogelijk
om concrete prognoses te maken gezien het grote
aantal factoren die van invloed zijn op de regionale
werkgelegenheid en waarvan de grootte nog onbekend
is.
Werkgeversdata
Gevraagd aan werkgevers:
• Inzicht in huidige aantal Fte primaire functies. Dit zijn de
uitvoerende functies van niveau 1 t/m 5, zowel
verzorgend, verplegend en agogisch. (ook wel VOV
functies genoemd)
• Inzicht in de uitstroom hiervan als gevolg van leeftijd over
de periode 2014 t/m 2017 (4 jaar)
• Inzicht in de (vermoedelijke) uitstroom als gevolg van
kabinetsmaatregelen over de periode 2014 t/m 2017
• Inzicht in de te verwachte instroom vanuit scholing
• Inzicht in de te verwachte werving van functies (vov)
Deelname
- 11 organisaties bevraagd, 8 organisaties hebben
de gevraagde data aangeleverd
- Betreft Thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke
dienstverlening, Gehandicaptenzorg, GGZ en VVT.
Totaal 2014 - 2017
Uitstroom
Uitstroom
Verwachte
Verwachte
a.g.v.
Fte Huidig a.g.v. leeftijd
instroom vanuit instroom vanuit totaal
kabinetsmaat
(Fte)
scholing (Fte) werving (Fte)
regelen (Fte)
2268,25
96,34
274,82
154,9
50
-166,26
Totaal 2014 – 2017
per jaar
Uitstroom a.g.v. Verwachte
Uitstroom a.g.v.
Verwachte instroom
kabinetsmaatre instroom vanuit
leeftijd (Fte)
vanuit werving (Fte)
gelen (Fte)
scholing (Fte)
2014
2015
2016
2017
totaal
totaal
18,99
24,12
24,22
29,01
38
150,42
71,5
14,9
13,34
72,78
33
35,78
6
15
12
17
-37,65
-86,76
-50,72
8,87
96,34
274,82
154,9
50 -166,26
Niveau`s
Totaal
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
-128,20
-89,77
-4,08
2,59
6,78
Zorg
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
-127,00
-45,41
65,30
39,95
32,22
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
-1,20
-44,36
-69,38
-37,36
-25,44
zorghulp niveau 1
helpende niveau 2
verzorgende niveau 3
verpleegkundige niveau 4
verpleegkundige niveau 5
Agogisch
Sociaal agogisch werk niveau 3
Sociaal agogisch werk niveau 4
sociaal agogisch werk niveau 5
Bevindingen
- Bijna 275 Fte zittend personeel wordt geraakt
door kabinetsmaatregelen. (beëindiging contract,
ontslag)
- Grootste aantallen in 2015 en 2016
- Vooral overschotten op niveau 1 en 2 in de
zorgberoepen
- Maar ook overschotten op vrijwel alle niveau`s
op agogisch gebied (177,74 Fte over totale
periode)
Bevindingen
- Overschotten op agogsche niveau`s
corresponderen vrijwel gelijk aan de tekorten in
de zorg..
agogisch
niveau 3
niveau 4
niveau 5
zorg
-69,38 niveau 3
-37,36 niveau 4
-25,44 niveau 5
65,30
39,95
32,22
Werkgroep Visievorming
Jan Bertrams (MEE), Thera de Pauw (De Zorggroep), Ger
Timmermans (Thuiszorg Helpende Hand), Lisette Dickhoff (Hulp bij
dementie), Cees de Vet (Dichterbij), Henk Janssen (Wel.kom), Rob
Maesen (Vincent van Gogh), Joep Mooren (Zorg aan Zet),
Jo Tummers (UWV), Lilian Sweens (gemeenten)
Visie op de ZORG
Visie op de ZORGVRAGER
Visie op de ZORGVERLENER
Visie op de ZORGORGANISATIE
Regionale organisatie overstijgende regisseur
bij het matchen van vraag en aanbod
Werkgroep Scholing en Instroom jongeren
Yvonne van de Stay (Thuiszorg Helpende Hand), Richard Koks
(Allerzorg), Edgar van Kessel (SGL), Miriam Dirkx (De Zorggroep)
Ren Hendrix (Gilde Opleiding Sector Zorg&Welzijn), Peter de
Goeij (Calibris), Roel Custers (Zorg aan Zet), Lilian Sweens
(gemeenten)
Scholing en instroom jongeren
Onderwerpen
• Themaverkenning
• Doelbepaling
• Aanbevelingen
Verkenning thema’s
Uitgangspunt: tekorten aan arbeidspotentieel (?)
Zorgvuldig omgaan met studenten in opleiding
1. Voor nu: oplossen tekort aan stageplaatsen op
alle niveaus zorg/welzijn
2. Voor morgen: opleiden naar behoefte qua
niveau en aantallen
1.
Voor nu: gezamenlijke inspanning tekort aan
stageplaatsen oplossen.
Aanbeveling
Alle studenten die nu in opleiding zijn kunnen stage lopen;
ROC heeft hierin de lead, denk aan:
• herorganisatie stageperioden: spreiding/zomervakantie/
buiten regio
• zorginstellingen bekijken mogelijkheid van extra
stageplekken creëren;
• …………………………..
Voor morgen: opleiden naar behoefte qua
niveau en aantallen
Doel
We dragen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor het scholen van
beroepskrachten waarbij de instroom in de
beroepsopleidingen afgestemd is op de
behoefte van de markt wat betreft aantal en
niveau.
Nederland verandert, de zorg verandert mee
Veranderende (organisatie) van zorg
• stimulans tot (zo lang mogelijk) zelfstandig
wonen
• centraal behoeften aan zorg + eigen
mogelijkheden
• hulp familie en directe omgeving
• indien nodig passende zorg met verblijf
Effecten
• Vooral behoefte aan niveau 3 IG, niveau 4
en 5 zorg;
• Weinig tot geen behoefte aan niveau 2 en
welzijnsmedewerkers;
• Niveau 2 + welzijn nog volop in opleiding
• Tekort aan
stageplaatsen
• Weinig
toekomstperspectief
Kritische factor = ook aantallen in opleiding
Aanbeveling
• betere afstemming op behoefte/vraag
van de arbeidsmarkt;
• omzetten in strategische afspraken over
instroom + doorstroom opleidingen;
• logistiek werving studenten aanpassen;
• garant staan voor stagemogelijkheden;
Samenwerkingsverband
Gemeente
Opleidingen
Zorginstellingen
Werkgroep Mobiliteit
Ria Jacobs (Daelzicht), Joska Muijtjens (De Zorggroep), René
Bertrams (Proteion), Marjean Movrin (de Meent groep), Mariel Goffin
(Calibris), Dominique Nijssen (Zorg aan Zet), Don Thijssen, Marion
Saris (UWV), Eveline Vogels (gemeenten)
Uitgangspunten
Vertrekpunt bijeenkomst juni
• Branche- en sector overstijgend samenwerken in Noord Limburg
• Breed draagvlak voor gezamenlijke visie
• Openheid van zaken geven en gegevens delen
• Gemeenten en UWV: regisseur en verbinder
30
Conclusies verkenning mobiliteitssamenwerking
• Urgent thema
• Mobiliteitscentra
- beperkt aantal
- vooral gericht op stimuleren in- en doorstroom
- beperkte ervaring met transities ‘naar buiten’
• Beschikbaarheid mobiliteitsadviseurs al dan niet dedicated
• Mobiliteit is thema bij reorganisatie en nog te weinig als strategische koers
31
Aanbevelingen verkenning mobiliteitssamenwerking
• Verbind mobiliteitscentra/functionarissen in actief netwerk
• Blijvende analyse tot mobiliteitssamenwerking
• Doel: transitie van het individu = korte termijn urgentie
• Resultaatgericht, ondernemend, niet vrijblijvend
• Expertise eigen organisatie inbrengen
32
Mobiliteitssamenwerking; de ambitie
• Korte termijn:
- boventallige medewerkers ondersteunen van ‘werk naar werk’
- medewerkers voor het eigen werk behouden
- én… medewerkers faciliteren voor ander werk
• Middellange termijn:
- verloop bevorderen d.m.v. goede loopbaanperspectieven
- anticiperen op lange(re) termijn behoefte in de sector
- samenwerking vrijwillige mobiliteit en ketenflexibiliteit
Basis samenwerking
=
leren en delen!
33
Mobiliteitssamenwerking; de ambitie
Korte termijn:
- boventallige medewerkers ondersteunen van ‘werk naar werk’
- medewerkers voor het eigen werk behouden
- én… medewerkers faciliteren voor ander werk
Middellange termijn:
- verloop bevorderen d.m.v. goede loopbaanperspectieven
- anticiperen op lange(re) termijn behoefte in de sector
- samenwerking vrijwillige mobiliteit en ketenflexibiliteit
Basis samenwerking = leren en delen!
• Rol werkgevers: verantwoordelijk voor medewerker
• Rol Werkgeversservicepunt: verbinden publieke partijen en bedrijven
• Rol Zorg aan Zet: verbinden zorgpartijen
• Rol gemeenten: nieuwe werkgelegenheid faciliteren
34
Ons advies; next steps
• Tripartiete stuurgroep als opdrachtgever
• Werkgeversservicepunt en Zorg aan Zet als opdrachtnemer/katalysator
• Convenant m.b.t mobiliteitssamenwerking
• Resultaatgericht samen aan de slag: houd het praktisch!
Wij willen ons advies in gezamenlijkheid realiseren…
jullie ook?!
35
Samenvatting
Werkgroep 1 +
Werkgroep 2 +
Werkgroep 3 +
Werkgroep 4 =
….
En nu verder!?
Afsluiting

similar documents