DSI_provinciale_infosessies_nov2014_deel_04

Report
DSI - informatiesessie voor lokale besturen
DSI-platform
een uitwisselingsplatform voor digitale
stedenbouwkundige informatie
provinciale infosessies, najaar 2014 - deel
4
1
DSI - informatiesessie voor lokale besturen
Agenda
 wat is DSI? (zie deel 1: ‘alle plannen op tafel’)
 DSI oplaadloket + gebruik gegevens
 Analyse beschikbaarheid digitale plangegevens
 Aanpak
2
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak
 Grote verschillen in beschikbare geodata per lokaal bestuur
maar ook….
 Grote verschillen in GIS-capaciteit
3
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - mogelijke scenario’s
4
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - mogelijke scenario’s
gemeenten
5
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - mogelijke scenario’s
gemeenten
A-PLUS
(rup-bpa)
EXTRA
(rup-bpa)
B-PLUS
(rup-bpa)
Instap?
GEMEENTE
GEMEENTE
NEE
MINIMUM
(rup-bpa- ontroo-svo)
JA
Digirup?
6
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - mogelijke scenario’s
provincies
7
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - mogelijke scenario’s
provincies
8
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - minimumscenario
Voorbeeld: RUP
Goedkeuringsbesluit
(pdf)
Plancontouren
(shape)
9
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - minimumscenario
Voorbeeld: RUP
Grafisch
verordenend plan
(pdf)
Stedenbouwkundige
voorschriften (pdf)
Toelichtingsnota
(pdf)
10
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - ‘plus’ scenario
Voorbeeld: RUP
11
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - ‘plus’ scenario
Voorbeeld: RUP
12
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - ‘plus’ scenario
Documenten MER
(pdf)
Onteigeningsplannen gekoppeld aan het
RUP (pdf)
13
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - ‘extra’ scenario
Voorbeeld: RUP
Planafgeleiden
(plancompensaties)
(shape en pdf)
Planafgeleiden (recht
van voorkoop)
(shape)
14
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - werkwijze
Algemene werkwijze opladen bestaande gegevens
Besluit tot Goedkeuring
Manueel
Verzamelen
Verzamelen
van gegevens
Auto
matisch
Eigen
gegevens
Gegevens
dRV/prov
Semi-auto
Controleren
OK
NEE
Aanvullen
JA
Afstemmen
gegevens op
datamodel DSI
Controleren
OK
JA
Klaarmaken ZIPpakketjes
Via oplaadloket
Opladen
ZIP-pakketjes
DSI DB
(transactie)
Aanvullen
In bulk
PUBLICATIE
Opladen
Voorbereiden
NEE
15
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - werkwijze bvb. minimumscenario
contouren volgens
richtlijn
plannenregister
contouren in
Datamanager?
nee
nee
ja
plancontouren
contouren dRV
ja
ja
bijgehouden?
ja
conversie
bijgehouden?
nee
Bijwerking +
conversie
ja
nee
Bijwerking +
conversie
conversie
Bijwerking +
conversie
Controle bilateraal
DSI
16
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - werkwijze bvb. minimumscenario
documenten per plan
digitaal beschikbaar
bij gemeente?




goedkeuringsbesluit
grafisch verordenend plan
toelichtingsnota
stedenbouwkundige voorschriften
volledig?
ja
klaarzetten
pdf
nee
bijkomend
verzamelen en
klaarmaken pdf
Controle bilateraal
DSI
17
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
2 cases
 overlappende plandelen verwijderd ?
 bestaande plannen digitaal hertekend op andere basiskaart ?
opladen op DSI ?
18
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
overlappende plandelen verwijderen ?
 bij de geografische digitale versie van oudere plannen werden
delen uitgesneden omwille van het bestaan van een nieuwer
plan
 van dezelfde soort (bijv BPA op BPA)
 van een andere soort (bijv gemRUP op BPA)
19
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Werden er bij de geografische digitale versie van oudere plannen delen uitgesneden
omwille van het bestaan van een nieuwer plan van dezelfde soort? (vb: BPA op BPA)
systematisch
een aantal
nee
onbekend
155 antwoorden
20
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Werden er bij de geografische digitale versie van oudere plannen delen uitgesneden
omwille van het bestaan van een nieuwer plan van een andere soort? (vb: provinciaal
RUP op BPA)
systematisch
een aantal
nee
onbekend
154 antwoorden
21
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
overlappende plandelen verwijderen ?
 Opladen op DSI ?
 bij opladen nieuwe plannen : niet snijden in oude plannen
 bij opladen bestaande plannen
o uitsnijdingen toegestaan, maar niet noodzakelijk en niet
verplicht
o informatie moet juist zijn: verantwoordelijkheid kwaliteit ligt
bij bronbeheerder !
22
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend?
 GRB “verplicht” als basiskaart ?
 discussie volop aan de gang, uitvoeringsbesluiten in opmaak
 GRB-decreet legt geen verplichting op om historische gegevens aan te
passen
23
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Plannen/ verordeningen waarvande digitalecontouren en /of planelementenniet meer
overeenstemmen met de oorspronkelijkeondergrond waaropze werden goedgekeurd(bvb.
Goedgekeurdop kadvec, maar hertekendop GRB)
allemaal
een aantal
nee
onbekend
155 antwoorden
24
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend?
 GRB “verplicht” als basiskaart ?
 Standpunt departement Ruimte Vlaanderen
 nieuwe plannen (lopende planprocessen)
o GRB verplicht vanaf 2015
o vuistregel: plan niet meer aanpassen omwille van ondergrond vanaf de
voorlopige vaststelling
o indien voorlopige vaststelling nog in 2014, plan niet meer aanpassen omwille
van ondergrond
o aanbeveling: schakel zo snel mogelijk over naar GRB
25
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend?
 GRB “verplicht” als basiskaart ?
 Standpunt departement Ruimte Vlaanderen
 bestaande plannen waarvoor de contouren (en/of planelementen) niet meer
overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze goedgekeurd
werden (bvb. plannen aangemaakt op KadVec maar ondertussen hertekend op
GRB)
 problemen:
o digitale kopieën hebben geen juridische waarde, maar worden wel
geacht juist te zijn
o bij aanpassing aan ondergrond creëert men de facto een minder
getrouwe kopie van het origineel
o aanpassing omvat vaak moeilijk te interpreteren gevallen
o nieuwe weg is anders uitgevoerd dan op plan, maar zonegrens
bepaald aan die weg
o zonegrens bepaald aan perceelgrens, maar perceel is veranderd:
wat primeert : diepte of de perceelgrens ?
26
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - aandachtspunten
Bestaande plannen digitaal hertekend?
 GRB “verplicht” als basiskaart ?
 Standpunt departement Ruimte Vlaanderen
 bestaande plannen waarvoor de contouren (en/of planelementen) niet meer
overeenstemmen met de oorspronkelijke ondergrond waarop ze goedgekeurd
werden (bvb. plannen aangemaakt op KadVec maar ondertussen hertekend op
GRB)
 hoe hier mee omgaan ?
o plannen terug laten goedkeuren is echter het zuiverst (maar vele
praktische bezwaren)
o aangepaste digitale versie vereist herinterpretatie en creëert dus een
nieuw product: dit product moet een “statuut” krijgen…: (minstens) de
metadata moeten dit weergeven
o statuut “werkversie voor intern gebruik, op eigen risico”
o mag deze versie opgeladen worden op DSI ?
o dRV gaat dit niet verbieden , noch verplichten
o DSI ontsluit via publieke webservices !
o Bronbeheerder kiest zelf of deze versie wordt opgeladen
27
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak - wie doet wat?
 Wat?



Verzamelen gegevens
Conversie gegevens
Opladen gegevens in bulk of per plan
 Wie?




Gemeente laadt zelf gegevens op (evt. via dienstenleverancier)
Gemeente, met ondersteuning van Ruimte Vlaanderen
Gemeente, met ondersteuning van provinciebestuur
Combinatie van bovenstaande mogelijkheden
28
DSI - opladen bestaande plannen
Aanpak
1.
Lokaal bestuur neemt contact op met Ruimte Vlaanderen:
 Via [email protected]
 Bij voorkeur voor eind januari 2015
 Lokaal bestuur geeft aan of het klaar is om in te stappen in DSI
 Het scenario wordt in onderling overleg bepaald
2.
Workshops met lokale besturen
 Voorbereiden van gegevens
 Dossiers opladen
3.
Verder opladen bestaande plannen
 Ondersteuning op maat
 Met behulp van tools
29
DSI - opladen bestaande plannen
Info?
DSI algemeen:
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ambtenaar/DigitaleUitwissel
ing/DSIplatform
Vragen?: [email protected]
30

similar documents