OP PIK - Řízení inovací

Report
Programové období 2014 – 2020
Možnosti dotací pro podnikatele
Nové moduly pro řízení inovací
reg. č.: CZ.1.07/3.2.02/03.0006
Asistenční centrum, a.s.
 Společnost s celorepublikovou působností zabývající se od roku 1996
dotačním, strategickým a ekonomickým poradenstvím a problematikou
získávání dotací a grantů.
 Klientelu společnosti tvoří kromě podnikatelských subjektů z různých odvětví
také vzdělávací zařízení, neziskové organizace, města a obce.
 Tým 40 stálých odborných pracovníků a 30 externích spolupracovníků pro
oblast dotací.
 Přípravu projektů zajišťují 3 odborné sekce: sekce podpory podnikání, sekce
rozvoje lidských zdrojů, sekce obcí a nestátních neziskových organizací, sekce
venkova a zemědělství.
Asistenční centrum, a.s.
Zkušenosti s fondy Evropské unie:
 poskytování komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství
 práce na cca 1500 projektech
 úspěšnost přes 85 %
 získaná podpora za více než 11,1 mld. Kč
 síť regionálních pracovišť po celé České republice
 pojištění škod způsobených podnikatelskou činností až do výše 100 mil. Kč
Asistenční centrum, a.s.
Přehled nabízených služeb v oblasti dotačního poradenství:
 výběr vhodného dotačního programu
 zpracování projektů a projektových žádostí o finanční podporu
 kompletní řízení projektů
 ekonomické a finanční poradenství
Základní informace o programovém období 2014 - 2020
Výše podpory
• 21,9 mld. Euro rozdělených z Evropských strukturálních
a investičních fondů
Forma podpory
• dotace, ve vyšší míře využívány tzv. finanční nástroje –
rizikový kapitál /SEED/ Venture kapitálové fondy,
bankovní záruky atp.
Programové cíle
• V rámci OP budou dotační i jiné formy podpory
zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky,
- rozvoj páteřní infrastruktury,
- zvyšování kvality a efektivity veřejné správy,
- aktivní podporování sociálního začleňování,
- boj s chudobou a integrovaný rozvoj území.
Přehled operačních programů pro období
2014 – 2020
 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – řízený MPO
 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – řízený MŠMT
 OP Integrovaný regionální operační program (IROP) – řízený MMR
 OP Zaměstnanost (OPZ) – řízený MPSV
 OP Životní prostředí (OPŽP) – řízený MŽP
 OP Doprava (OPD) – řízený MD
 OP Praha – pól růstu ČR (OP Praha) – řízený hl. m. Praha
 OP Technická pomoc (OPTP)
 OP Evropská územní spolupráce + OP Rybářství, OP Rozvoje venkova
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Primární cíl
• dosažení konkurenceschopné a udržitelné
ekonomiky založené na znalostech a inovacích
s vysokou zaměstnaností
Příjemci
• podnikatelské subjekty (MSP, velké podniky)
• výzkumné organizace
• orgány státní správy a samosprávy
Cílové území
• území ČR mimo území hl. města Prahy
Forma podpory
• dotace, úvěry, záruky, rizikový kapitál
• úvěry kombinované s granty nebo subvencemi
úrokových sazeb
Zaměření programu
• investice do špičkových technologií
• posílení projektů na spolupráci více podniků
• foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) – aktuální informace
 alokace programu – 4,3 mld. EUR (celkem pro ČR 21,9 mld. EUR)
 předpoklad schválení – leden 2015
 první výzvy k předkládání projektů – přelom 1. a 2. čtvrtletí 2015
 využití finančních nástrojů – až 33 % alokace OP
 intenzita podpory řádově nižší než u předchozích pravidel
 výrazné snížení podpory velkých podniků
 de minimis – zůstává hranice 200 tis. EUR, avšak sčítá se u
propojených podniků
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
• Rozvoj výzkumu a
vývoje pro inovace
31 % alokace
programu
• Účinné nakládání
s energií, rozvoj
energetické
infrastruktury...
28,2 % alokace
programu
Prioritní
osa 1
Prioritní
osa 2
Prioritní
osa 3
Prioritní
osa 4
• Rozvoj podnikání
a konkurenceschopnosti MSP
20,7 % alokace
•
programu
• Rozvoj
vysokorychlostních
přístupových sítí k
internetu a ICT
17,2 % alokace
programu
* Zbývající 2,9 % alokace programu - prioritní osa 5 Technická pomoc
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Inovace
příklady zaměření projektů
 zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
 zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb
 zavedení nových metod organizace firemních procesů
 zavedení nových prodejních kanálů (způsobů prodeje)
 aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví
způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek
 provozní náklady, náklady na publicitu projektu
výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 150 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů
 podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, fyzické osoby
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Inovační vouchery
- příklady zaměření projektů
 nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro
výzkum a šíření znalostí
 podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity,
distribuce a využívání inovačních voucherů
- způsobilé výdaje
 externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí (měření, apod.)
 osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury, pořádání
seminářů, apod.
- výše dotace, žadatel
 dotace 80 – 500 tis. Kč na projekt
 intenzita podpory až 100 % v režimu de minimis
 podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro
výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK)
Prioritní osa 1: Program Potenciál
- příklady zaměření projektů
 založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení
pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit
tohoto centra
 provoz centra v případě MSP
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek (zejména pořízení patentů, operativních nebo patentových
licencí
 vybrané provozní náklady (zejména vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a
studie)
- výše dotace, žadatel
 dotace 3 – 200 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů
 podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Aplikovaný výzkum (TIP2)
- příklady zaměření projektů
 realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
- způsobilé výdaje
 osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál
 náklady na nástroje a vybavení formou odpisů
 náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence
z vnějších zdrojů a náklady na poradenské služby
 provozní náklady
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory – experimentální vývoj: 25/35/45 % způsobilých výdajů
 intenzita podpory – průmyslový výzkum: 50/60/70 % způsobilých výdajů
 podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Spolupráce
- příklady zaměření projektů
 podpora klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj
klastrové organizace
 podpora technologických platforem
 podpora kooperačních inovačních sítí
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, osobní náklady
 služby poradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývojových projektů – tj. zejména
osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum
 semináře, konference, marketing
- výše dotace, žadatel
 intenzita podpory 0,5 – 80 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů
 podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro
výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Partnerství znalostního transferu
- příklady zaměření projektů
 vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření
znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým
podnik nemá přístup
- způsobilé výdaje
 osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu
 služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,5 – 4 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 70 % způsobilých výdajů (de minimis)
 podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro
výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 1: Program Služby infrastruktury
- příklady zaměření projektů
 zakládání a rozvoj VTP, CTT, PI, poskytování služeb inovačním podnikům
 realizace aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu
 provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo
centra pro transfer technologií
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek včetně technického zhodnocení, hardware a sítě,
 dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence a knowhow)
 provozní náklady,
 náklady na publicitu projektu
- výše dotace, žadatel
 dotace 5 – 300 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů
 podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a
šíření znalostí, neziskové organizace
Prioritní osa 1: Program Proof-of-Concept
- příklady zaměření projektů
 činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační
sféry
 činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního
partnera, patentování a případně vznik nové spin-off firmy
- způsobilé výdaje
 studie proveditelnosti, marketingové studie apod.
 podpůrné služby pro V&V
- výše dotace, žadatel
 dotace
 intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů
 podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro
výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP
PIK)
Prioritní osa 1: Program Pre-commercial Public Procurement
- příklady zaměření projektů
 fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků
za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení
odpovídající potřebám veřejného sektoru
- výše dotace, žadatel
 dotace
 intenzita podpory až 100 %
 podniky, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Technologie
- příklady zaměření projektů
 realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a
středních podniků
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu,
včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,5 – 20 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů
 mikropodniky, malé a střední podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Progres
- příklady zaměření projektů
 realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků
implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních
nástrojů
- způsobilé výdaje
 pořízení strojů a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, a získání pracovního kapitálu
pro zahájení či rozšíření podnikatelské činnosti
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů
 mikropodniky, malé a střední podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Rizikový kapitál
- příklady zaměření projektů
 scouting
 exit - podpora ukončení investice v malém a středním podniku ve formě trade
sale
 kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a rozvoj
podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo
replacement kapitál
 projekty následných investic v dalších kolech financování
- výše dotace, žadatel
 dotace max. 10 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 - 80 % způsobilých výdajů
 mikropodniky, malé a střední podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Poradenství 1 (pro začínající podniky)
- příklady zaměření projektů
 poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli
inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a
inovační centra
- způsobilé výdaje
 poradenské a expertní služby
- výše dotace, žadatel
 intenzita podpory pro MSP: 50 – 500 tis. Kč na projekt
 intenzita podpory pro provozovatele inovační infrastruktury: 5 – 10 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů
 malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Poradenství 2
- příklady zaměření projektů
 sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického
řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.)
- způsobilé výdaje
 služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight
atd.)
 služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do
mezinárodních programů
 služby související s realizací projektů, náklady na administraci projektů
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,5 – 1 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů
 malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Marketing
- příklady zaměření projektů
 služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na
zahraniční trhy
- způsobilé výdaje
 pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a
doprava v projektech individuální účasti na MSP
 marketingové propagační materiály
 služby odborných poradců v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní
expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,3 – 150 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 % způsobilých výdajů
 malé a střední podniky, CzechInvest a CzechTrade (koneční příjemci MSP)
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Nemovitosti
- příklady zaměření projektů
 projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt
 regenerace zóny
 rekonstrukce nájemního objektu
 rekonstrukce objektu
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek (nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace,
úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě,
technická zařízení budov)
 neinvestiční náklady (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost)
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 50 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů
 malé a střední podniky, municipality
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 2: Program Školicí střediska
- příklady zaměření projektů




výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center,
modernizace prostor pro vzdělávání,
pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích
programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data)
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,5 – 50 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 35/45 % způsobilých výdajů
 malé a střední podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Obnovitelné zdroje energie
- příklady zaměření projektů

výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren,

vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa
spotřeby,

instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn
 výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla
- způsobilé výdaje

dlouhodobý hmotný majetek

dlouhodobý nehmotný majetek
 ekologické studie
- výše dotace, žadatel

dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt

intenzita podpory 30 - 70 % způsobilých výdajů

podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Úspory energie
- příklady zaměření projektů
 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění a modernizace
systémů měření a regulace
 zateplení, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, využití odpadní
energie ve výrobních procesech
 zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro
vlastní spotřebu podniku
 instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro
vlastní spotřebu podniku
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 ekologické studie
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 100 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 45 - 70 % způsobilých výdajů
 podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Smart Grids I. (Distribuční sítě)
- příklady zaměření projektů
 nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
 nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické
energie v distribučních soustavách
 řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek
 ekologické studie
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory : variabilní
 podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Nízkouhlíkové technologie
- příklady zaměření projektů
 zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita
silničních vozidel), pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie
 zavádění nízkouhlíkových inteligentních technologií v budovách
 zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE, zavádění off grid
systémů, zavádění systémů řízení spotřeby energií
 zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání
druhotných surovin
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 ekologické studie
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,5 – 100 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 30 - 70 % způsobilých výdajů
 podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Úspory energie v SZT
- příklady zaměření projektů
 rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení
 zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek
 ekologické studie
- výše dotace, žadatel
 dotace 0,5 – 250 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 - 80 % způsobilých výdajů
 podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 3: Program Smart Grids I. (Distribuční sítě)
- příklady zaměření projektů
 nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách
 nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické
energie v distribučních soustavách
 řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek
 ekologické studie
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 500 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory : variabilní
 podniky
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 4: Program Vysokorychlostní internet
- příklady zaměření projektů
 modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k
internetu využitím optických prvků
 zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro
vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; (u
pevného připojení až 100 Mbit/s)
 vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k
internetu
- způsobilé výdaje
 investiční náklady na vybudování infrastruktury
- výše dotace, žadatel
 dotace 1 – 200 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 50 - 80 % způsobilých výdajů
 fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Prioritní osa 4: Program ICT a sdílené služby
- příklady zaměření projektů
 tvorba nových sofistikovaných ICT řešení
 zřizování a provoz center sdílených služeb
 budování a modernizace datových center
- způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek;
 dlouhodobý nehmotný majetek (software, licence, knowhow)
 vybrané provozní náklady (mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor)
- výše dotace, žadatel
 dotace max. 200 mil. Kč na projekt
 intenzita podpory 25/35/45 % způsobilých výdajů
 podniky
Kontakt
Ing. Jiří Zapletal, Ph.D.
vedoucí regionálních zastoupení
Asistenční centrum, a.s.
Kostelní 10/5
460 01 Liberec
Mobil: +420 775 900 740
E-mail:
[email protected]
IČ 63144883
DIČ CZ63144883
Společnost je zapsána v Obchodním
rejstříku u Kraj. Soudu v Ústí n. Labem
oddíl B, vložka 714
Regionální kanceláře:
Most, Liberec, Praha, Plzeň, Hradec Králové,
Jihlava, Olomouc a Hodonín
- DĚKUJI ZA POZORNOST -

similar documents