Powerpoint workshop Leidinggevenden en docenten

Report
SAMEN AAN ZET
Workshop voor leidinggevenden én docenten
Voorstellen en achtergrond
• Wat is jouw sleutelervaring tot nu toe in het
onderwijs? Wie/wat heeft er toe gedaan?
• Waarom ben je hier?
Doel en opbrengst
• Informeren over OGW/HR
• Verkennen thema OGW/HR voor docent, teamleider,
directie
• Verbinden thema OGW/HR met praktijk Slingerbos
Levant
Achtergrond
•
•
•
•
•
(om nog eens door te lezen)
‘Naar hogere leerprestaties in het VO’
‘Beter presteren VO’
Bestuursakkoord VO (SaZ)
Nieuw wegingskader Inspectie
3 speerpunten: determinatie, toets beleid, OGW
Wat is OGW?
(Eigenlijk goed onderwijs)
Opbrengstgericht werken is het:
• systematisch en
• doelgericht werken aan het
• maximaliseren van de onderwijsprestaties waarbij
• alle betrokkenen zich laten sturen door de
• uitkomsten van verschillende opbrengsten/data
• op basis waarvan gericht actie wordt ondernomen
om doelstellingen en activiteiten aan te passen.’
Vraag
• Lees de definitie van OGW.
• Wat doe je al in de praktijk? En, wat niet? Kun je een
voorbeeld geven?
• Hoe ziet dat eruit? Wat doe je zelf? Wat doen de
docenten?
• Beschrijf zo concreet mogelijk.
Wat is het doel van ogw?
Niet alleen richten op prestaties (terugkijken), maar
resultaten analyseren en gebruiken om vooruit te
kijken:
–
–
–
–
Hogere verwachtingen/doelen stellen.
Feedback geven.
Gebruik van metingen om ontwikkelingen te volgen van leerling/docent.
Consequenties verbinden aan de analyses: bijsturen/verbeteren.
Doel II
Hierdoor bijdrage leveren aan school-ontwikkeling en
verantwoording:
–
Gerealiseerde leerwinst inzichtelijk maken.
–
Beter onderbouwde verantwoording over wat effectief is in
de klas.
Kern: Samen OGW
•
Het verhogen van opbrengsten vraagt om vooruit kijken, doelen
stellen en op basis daarvan onderwijs beter inrichten.
•
Daarvoor moet je behaalde resultaten analyseren en interpreteren.
•
In een gesprek met je leidinggevende (professionele ruimte en
gedeeld leiderschap).
•
OGW vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid
van:
–
Docenten
–
Teamleiders
–
Schoolleiding
–
Kwaliteitszorgmedewerkers
Doel van de pilot
Komen tot een samenwerking tussen leidinggevendedocent
- waarbij de analyse van opbrengsten in
gezamenlijkheid tot stand komt,
- waarbij op basis van de analyse in gezamenlijkheid
actie wordt ondernomen.
Professionele ruimte
• Lees de theorie rondom professionele ruimte door
(zie hoofdstuk ‘theorie’).
• Bepaal voor jezelf wat je zelf al doet om je
professionele ruimte in te nemen.
• Maak zo concreet mogelijk.
• Maak je leidinggevende in de workshop duidelijk wat
de voor-en nadelen zijn van professionele ruimte
voor de school.
Zes bouwstenen
Opbrengsten
• Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
• Welke opbrengsten wil je als school creëren? Wat zijn
opbrengsten?
• Welke opbrengsten/data heb je tot je beschikking?
• Welke opbrengsten/data ontbreken nog?
9 stappen ogw
1.
een visie hebben op leren en onderwijs waarin hoge verwachtingen
van de school, zichzelf en de leerlingen centraal staan,
2.
de visie vertalen in heldere en meetbare (leer)doelen,
3.
op basis hiervan het onderwijs in richten,
4.
sturen op het realiseren van de gewenste doelen door (prestatie-)
afspraken met docenten/leerlingen,
5.
hiertoe de vorderingen (zowel harde resultaten als zachte
vaardigheden) continu meten,
6.
deze analyseren (in hoeverre zijn doelen/normen bereikt, hoe is
dat per klas/leerjaar/vak/docent en in vergelijking met vorig jaar),
7.
de resultaten verklaren (waar ligt het aan?),
8.
de resultaten bespreken door feedback te geven aan en te krijgen,
9.
op basis van de feedback de activiteiten/werkwijze bijstellen.
Opbrengstgericht cultuur
Hoge doelen en verwachtingen van jezelf en van elkaar.
Structureel analyseren.
Verbeteren: actie!

open en veilige cultuur voor reflectie en feedback.
Verzoek volgende keer
• Kies een leerling uit.
• Bepaal a.d.h.v. kwalificatie, socialisatie,
persoonsvorming
–Welke data je hebt?
–Welke data er ontbreken en hoe je daaraan komt?
• Neem de data mee.

similar documents