OPPIK_CzechInvest_Navrátil

Report
Operační program Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost
Harmonogram příprav OP PIK
Dohoda o partnerství
17.4. 2014 předložena Evropské komisi
26.8. 2014 schválena Evropskou komisí
Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost
14.7.2014 schválen Vládou České republiky usnesením č. 581
17.7. 2014 předložen Evropské komisi
Texty jednotlivých programů OP PIK
září – listopad 2014 příprava textů Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s
agenturou CzechInvest
listopad – prosinec 2014 předložení textů Monitorovacímu výboru a jejich schválení
Výzvy jednotlivých programů OP PIK
1. výzvy začátkem roku 2015 v souladu se zprovozněním jednotného systému pro
administraci žádostí
Vydávání Rozhodnutí je možné až po schválení Operačního programu ze strany EK,
příjem žádostí, resp. vyhlášení výzev může být zahájen dříve
Cíle OP PIK
Hlavním cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020 je dosažení konkurenceschopné
a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích
Dílčí cíle
Zvýšení počtu podniků schopných posunovat či alespoň dosahovat
technologickou hranici ve svém oboru
Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou,
který se soustředí především na podporu realizace nových
podnikatelských záměrů
Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství
Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu
prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
2014 - 2020
OPPI
2007 - 2013
Důraz na rozvojové
podpory
Alokace:
260 852 142 EUR
Důraz na inovační
podpory
Alokace:
3 671 400 782 EUR
Důraz na znalostní
ekonomiku, spolupráci
VaV s inovačními
firmami a využívání
nových forem podpory
Alokace:
4 316 062 617 EUR
Prioritní osy v OP PIK
Prioritní osy OP PIK
Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace “
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a
středních firem“
Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k
internetu a informačních a komunikačních technologií “
Prioritní osa 5 „Technická pomoc“
PO1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Alokace: 1 337 979 411 EUR
Cíle
1. Zvýšit inovační výkonnost podniků
Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center (Potenciál)
Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby, zvýšení efektivnosti výrobních procesů,
zavádění organizačních a marketingových inovací (Inovace – Inovační projekty)
Ochrana práv průmyslového vlastnictví (Inovace – Projekty na ochranu práv
průmyslového vlastnictví)
Průmyslový výzkum a vývoj (TIP)
2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a
inovacích
Rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (Služby
infrastruktury/Prosperita)
Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (Spolupráce)
Podpora komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou (Inovační
vouchery)
A další návrhy nových programů PCP, Proof-of-concept
PO2: Rozvoj podnikání a
konkurenceschopnosti MSP
Alokace: 892 130 143 EUR
Cíle
1. Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a
rozvojových firem (Progres, Technologický rozvoj MSP, Mikropodniky, Poradenství
start-up)
2. Zvýšit internacionalizaci malých a středních firem (Marketing,
Poradenství pro internacionalizaci MSP)
3. Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání (Nemovitosti)
4. Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v
podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné
vzdělávání (Školicí střediska)
PO3: Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v
oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Alokace: 1 217 129 658 EUR
Cíle
1. Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné
spotřebě ČR
Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z
OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní
spotřebu (Obnovitelné zdroje energie)
2. Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
Realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov v
podnikatelském sektoru (Úspory energie)
3. Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách (Smart
grids I – Distribuční sítě)
4. Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií
a při využívání druhotných surovin (Nízkouhlíkové technologie)
5. Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem (Úspory energie v SZT)
6. Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy (Smart grids II –
Distribuční sítě)
PO4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k
internetu a informačních a komunikačních technologií
Alokace: 743 657 589 EUR
Cíle
1. Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
(Vysokorychlostní internet)
2. Zvýšení nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování
sofistikovaných sdílených služeb v podnikání (ICT a strategické služby)
Finanční alokace OP PIK
Celkové prostředky pro ČR: 21,9 mld. EUR
z toho pro OP PIK 4, 3 mld. EUR
Zdrojový fond: ERDF
Plánované rozdělení alokace dle prioritních os (může dojít k drobným
přesunům)
Prioritní osa OP PIK
Podíl na alokaci prioritní osy (v %)
PO 1
31,0
PO 2
20,7
PO 3
28,2
PO 4
17,2
PO 5
2,9
Děkuji za pozornost.
Ing. Radek Navrátil

similar documents