Op de huishoudinkomenstoets

Report
Aanscherping bijstand
voor jongeren
en gezinnen
Charlotte Berg
Johan van der Graaff
Nicole van Zutphen
Directie Inkomensverzekeringen en voorzieningen
Inhoud
WWB-maatregelen:







Aanscherping voorwaarden en sancties
voor jongeren
Aanscherping gezinsbijstand en
huishoudinkomenstoets
Invoeren bevoegdheid tegenprestatie
naar vermogen
Beperken verblijfsduur in het
buitenland
Nieuwe vrijlating alleenstaande ouders
Normering inkomensgrens
gemeentelijk minimabeleid op110%
Verordeningsplicht participatie
schoolgaande kinderen
Doelen wetsvoorstel
1. Vergroten activerende karakter WWB
2. Versterken vangnetkarakter WWB
3. Op orde brengen overheidsfinanciën
SZW Extra-dagen 2011
WIJ weer in de WWB
Reden: aanscherping huishoudinkomenstoets en gezinsbijstand
> Gezamenlijke aanvraag mogelijk van jongeren <27 jaar
die bij ouder(s) inwonen
Specifiek regime gericht op jongeren <27 jaar in de WWB:
Conform WIJ:
 geen participatieplaatsen ex art 10a WWB
 geen vrijlating inkomen uit arbeid
 geen premies arbeidsinschakeling
SZW Extra-dagen 2011
Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren
Oorsprong: Regeerakkoord 2010
Uitgangspunten regering:





Jongeren horen niet in de bijstand
Jongeren moeten leren, werken, stage lopen
Eigen verantwoordelijkheid om in bestaan te voorzien
Als iemand echt niet zelf kan: vangnet van overheidswege
Als iemand echt niet wil: geen uitkering
SZW Extra-dagen 2011
Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren
•
Introductie 4 weken zoektijd voor jongeren <27 jaar:
Melden bij UWV: wijst op verplichtingen>
Vier weken zelf zoeken binnen regulier onderwijs en naar werk>
Na vier weken neemt gemeente aanvraag in behandeling:
SZW Extra-dagen 2011
Recht op uitkering en aanspraak op ondersteuning?
Jongere toont aan, gemeente stelt vast: Individuele op de
persoonijke omstandigheden en mogelijkheden toegesneden
afweging, dus maatwerk!
SZW Extra-dagen 2011
Recht op uitkering en aanspraak op ondersteuning?
Geen recht op uitkering als:
•
Bestaande uitsluitingsgronden in artikel 13 (zoals detentie, werkstaking,
verblijf buitenland langer dan 4 weken)
• Jongere van 18, 19, 20 jaar in inrichting (conform WIJ)
• Jongere die onbetaald verlof geniet (of in gezin)
• Jongere die regulier onderwijs kan volgen en aanspraak heeft op
studiefinanciering
• Jongere die regulier onderwijs kan volgen maar dit niet doet
• Jongere uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat hij de
verplichtingen ex artikel 9, eerste lid, of artikel 55 niet wil nakomen
Mogelijkheid om opnieuw te melden> weer 4 weken zoeken, etc.
SZW Extra-dagen 2011
Recht op uitkering?
 Eventueel wel recht op uitkering, maar gesanctioneerd o.b.v. art.18, 2e lid
(heroverweging na 3 maanden)
 Uitkering vanaf dag melding
 Mogelijkheid voorschot vanaf dag aanvraag (uitzondering voor
vluchtelingen: op verzoek voorschot mogelijk vanaf dag melding bij
onevenredig bezwaarlijke individuele omstandigheden)
SZW Extra-dagen 2011
Aanspraak op ondersteuning?
Recht op werkleeraanbod wordt aanspraak op ondersteuning (oordeel
gemeente).
Plan van aanpak (als bijlage bij besluit):
 Eventuele ondersteuning (WWB-re-integratieinstrumenten, niet
participatieplaatsen ex art 10a)
 Verplichtingen + consequenties bij niet-naleving
Gemeente begeleidt jongere bij uitvoering plan van aanpak, evalueert samen
met jongere periodiek en stelt ‘t zo nodig bij.
Wederzijds aanspreken op verantwoordelijkheid!
SZW Extra-dagen 2011
Inwerkingtreding en overgangsrecht
Invoering per 1 januari 2012
 Toets zoektijd naar regulier onderwijs per 1 juli 2012 i.v.m. invoering
bindend studieadvies wijziging Wet educatie beroepsonderwijs (bevorderen
meer doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging
beroepsonderwijs)
 Vanaf 1 januari 2012 gelden WIJ-besluiten als WWB-besluiten
 Binnen 6 maanden besluiten in overeenstemming brengen met WWB.
SZW Extra-dagen 2011
Heeft u nog vragen?
SZW Extra-dagen 2011
Gezinsbijstand en
huishoudinkomenstoets
Johan van der Graaff
Nicole van Zutphen
Programma
1. Aanleiding wetswijziging
2. Planning
3. Wat betekent de wetswijziging voor gezinnen
4. Wat betekent de wetswijziging voor gemeenten
5. Wat kunt u van SZW verwachten
6. Vragen
SZW Extra-dagen 2011
Aanleiding wetswijziging
Regeer- en gedoogakkoord:
 ‘De bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft
en
de partnerinkomenstoets wordt vervangen door een
huishoudinkomenstoets met een beperkte
vrijlatingsregeling voor minderjarige kinderen’.
 Dus: voorkomen van stapeling van bijstandsuitkeringen in
één gezin
SZW Extra-dagen 2011
Planning
 Wetsvoorstel is op 11 oktober 2011 aangenomen door
Tweede Kamer
 Behandeling in Eerste Kamer in november/december 2011
 Ingangsdatum: 1 januari 2012
SZW Extra-dagen 2011
Gevolgen voor gezinnen (1)
Hoofdregels
► Gezinsbijstand:
- één bijstandsuitkering per gezin
- van 100% van het netto minimumloon (WML)
- voor ouders en meerderjarige kinderen
►Huishoudinkomenstoets: bijstand houdt rekening met
inkomen (en vermogen) van alle gezinsleden
SZW Extra-dagen 2011
Gevolgen voor gezinnen (2)
UITZONDERINGEN
 Op de gezinsbijstand
• Studenten met een maximaal inkomen van € 1.023 netto
per maand
• Zorgbehoevend kind of ouder(s) met een AWBZ – indicatie
van 10 uur of meer die voor ten minste 10 uur worden
verzorgd door resp. de ouder(s) of door het kind(deren)
 Op de huishoudinkomenstoets
• Wajong-uitkeringen
• Inkomsten van minderjarige kind tot 16 jaar en voor 16- en
17-jarige alleen het meerdere boven € 827 netto per maand
SZW Extra-dagen 2011
Gevolgen voor gezinnen (3)
Wetsvoorstel
Huidige situatie
1.
Ouders werk
Ouders werk
Meerderjarig kind
WWB 60%
Meerderjarig kind
WWB 60%
Huishoudinkomen = werk ouders + WWB
€790 (60%) + WWB €790 (60%)
Meerderjarig kind Meerderjarig kind
0%
0%
Huishoudinkomen = werk ouders
2.
Ouders
Meerderjarig kind
WWB 60%
WWB 100%
Meerderjarig kind
WWB 60%
Huishoudinkomen = WWB €1.319 (100%) +
WWB €790 (60%) + WWB €790 (60%)
Ouders
Meerderjarig kind Meerderjarig kind
WWB 100%
Huishoudinkomen = WWB € 1.319 (100%)
SZW Extra-dagen 2011
Gevolgen voor gezinnen (4)
Wetsvoorstel
Huidige situatie
Ouders WWB 100%
Ouders
Meerderja rig kind
Meerderja rig kind AWBZindica tie > 10 uur
Meerderja rig kind
Meerderja rig kind
AWBZ-indica tie > 10 uur
WWB 60%
WWB 60%
WWB 100%
WWB 60%
Ouder AWBZOuders
WWB 100%
Eén va n de ouders AWBZ-indica tie > 10 uur
indica tie > 10 uur
Ouder
WWB 60%
Meerderja rig kind
Meerderja rig kind
Meerderja rig kind
WWB 60%
WWB 60%
WWB 100%
SZW Extra-dagen 2011
Meerderja rig kind
Gevolgen voor gezinnen (5)
1. Gevolgen voor plichten
2. Gevolgen voor uitbetaling
3. Ook gevolgen voor andere terreinen dan de algemene bijstand:
Bijzondere bijstand
Langdurigheidstoeslag
Beslagvrije voet
4. Overgangsrecht
SZW Extra-dagen 2011
Gevolgen voor de gemeente
1. Gevolgen voor ICT
2. Gevolgen voor administratieve processen
3. Gevolgen voor samenwerking met SVB
SZW Extra-dagen 2011
Wat SZW doet
1. Model plan van aanpak
Opleverdatum: begin november 2011
2. Modelverordening maatschappelijke participatie en
modelaanpassingen voor bestaande verordeningen
Opleverdatum: begin november 2011
3. Handreiking over inhoudelijke wijzigingen
Opleverdatum: medio november 2011
4. Standaardbeschikkingen met voorbeeldteksten
Opleverdatum: uiterlijk eind november 2011
5. Modelwerkproces
Opleverdatum: uiterlijk eind november 2011
6. Standaardteksten voor voorlichtingsmateriaal voor publiek
Opleverdatum: begin december 2011
7. Gemeenteloket
SZW Extra-dagen 2011
Afronding
Vragen?
Opmerkingen?
Wat vond u ervan?
SZW Extra-dagen 2011

similar documents