Met Scan Op weg naar 2016

Report
MET SCAN OP WEG NAAR
2016
STAND VAN ZAKEN
COLLECTIEVEN NOORDHOLLAND
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
ONDERWERPEN
Veranderingen in het anb
Het nieuwe subsidieproces
Vorming collectieven
Uitgangspunten robuust collectief
Planning
Betrokkenheid LTO-afdelingen
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
AGRARISCH NATUURBEHEER IN DISCUSSIE
1. Resultaten kunnen én moeten beter
2. Uitvoeringskosten moeten naar beneden
3. Meer samenhang in beheer tussen agrarisch gebied en EHS
Oplossing:
Centrale rol voor Robuuste Collectieven o.a. qua organisatie, expertise en
financiën (advies omzet minimaal 1 – 1,5 mln.)
Regionale samenwerking
4. Van 13.000 aanvragers en 160 ANV’s naar 40 Collectieven als eindbegunstigde
- Professionaliteit en kwaliteitsborging conform EU-voorschriften
- Ingangsdatum nieuwe stelsel: 1-1-2016
- Nog anderhalf jaar voorbereidingstijd.
> FOCUS op uitvoering Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer en Waterbeheer
> Op termijn verbreding naar andere doelen
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
DE INGREDIËNTEN
Voordeur – achterdeur
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
GEBIEDSPROCES
Provincie
Subsidie
Dienstverleners
voor uitvoering
van adm. taken,
monitoring e.d.
Regisseur
Terreinbeheerders
Overheden
Uitvoeringscontract
Agrarisch collectief
(ANV en/of LTO)
Verbrede gebiedscoalitie
Afstemming van doelen en beheer
Beheercontract
Landschapsbeheer
en anderen
Part.
Terreinbeheerder
Waterschap
Deelnemers agr.
natuurbeheer
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
ANB CYCLUS
Gebiedsofferte
(Herziening)
Gecertificeerd Collectief
Administratie:
Beheerafspraken
Beheerplan
aanpassen
Uitvoering
beheerplan
Verbetering
beheer
Schouw
Evaluatie
Monitoring









Contracten deelnemers
Resultaten Ecologische
toets
Beheerplan
Controle rapporten
Handhavingsacties
Betalingen
deelnemers/werkorganis
atie
Veldinventarisaties
Evaluatie van het beheer
Verantwoording doelen
Jaarlijkse rapportage:
 Prestaties
 Beheer
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
 Betalingen
HET AGRARISCH COLLECTIEF
contractpartner van de overheid =
eindbegunstigde en eindverantwoordelijk voor
subsidie agrarisch natuurbeheer
bestuurlijk samenwerking van 1 of meer ANV’s
en/of LTO-afdelingen
Voldoen aan het Programma van Eisen
gecertificeerd op basis van kwaliteitshandboek
Uitvoeringscontracten met ANV/dienstverleners
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
ANV = HET GEZICHT IN HET VELD
vertegenwoordigd in het bestuur van het
agrarisch collectief
zorgt voor de uitvoering in het veld in opdracht
van het collectief
bemiddelt bij het afsluiten van de
beheercontracten namens het collectief;
onderhoudt de contacten met de deelnemers in
haar werkgebied in opdracht van het collectief.
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
HET AGRARISCH COLLECTIEF
Collectief 2
(bestuur)
Collectief 1
(bestuur)
Optioneel
Dienstenverlener
ANV’s
Deelnemers
ANV’s
Deelnemers
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
PROFESSIONELE COLLECTIEVEN
Uitgangspunten:
Bestuur is eindverantwoordelijk uitvoering ANB
= risicodragend
Koppeling tussen bestuur en ANV en/of
dienstverleners
Een organisatie met ICT- en administratiefaciliteiten
Continuïteit in de werkorganisatie
Scheiding van taken waar nodig (bestuur, controle
en administratie)
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
ROBUUST COLLECTIEF
Lumpsum financiering
- Beheervergoedingen
- Organisatiekosten collectief
Max 15% voor de overhead
Bij 100% weidevogelbeheer: omzet à €1,5miljoen
Bij 100% landschapsbeheer: omzet à € 8 ton
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
TIJDPAD UITVOERING 2014 – 2016
Januari – mei 2014
-
Samenstellen werkgroep per Collectief
Keuzes rond oprichting – o.a. rechtsvorm
Voorbereiding kansenkaart ‘doelen’ middels gebiedsproces
Maart – juni 2014: Gebiedsproces met provincie en gebiedspartijen
Vanaf juli 2014
-
Opstellen kwaliteitshandboek en andere producten (elk collectie f gecertificeerd voor 1-1-2015)
Inrichten van de organisatie
December 2014: ontwerp natuurbeheerplan
Mei 2015: Indienen gebiedsaanvraag bij Provincie
1-1-2016: Start 1e uitvoeringsjaar Collectieven
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
COLLECTIEVEN N-HOLLAND
Voorlopige indeling collectieven:
1. Noord-Holland zuid:
- ANV de Amstel
- ANV Vechtvallei
- ANV Ons Spaarnwoude
- Meerboeren/LTO
2. Laag-Holland: Water, Land en
Dijken
3. ANV West-Friesland
4. ANV De Frisse Wind
5. ANV De Lieuw
ANV de Rotgangs ?
Afwegingen: eigen expertise en
ervaring, zelfstandigheid
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
BETROKKENHEID LTO-AFDELINGEN
Mogelijkheden:
- rol binnen het bestuur van het collectief?
- rol bij de uitvoering?
 Waar zien jullie kansen?
 Zijn de LTO-afdelingen aangehaakt bij de
collectieven?
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
.
Samen maken er iets moois van
‘Yes, we scan’
www.scan-collectieven.nl
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER

similar documents