PowerPoint Presentation - Studeren in het hoger onderwijs Luc De

Report
Onderwijsbeleidsplan
2013-2017
Visie op onderwijs
• Opleidingsaanbod:
- Maatschappelijk
- Wetenschappelijk
- Relevant
– Regionaal verankerd doch met internationale
uitstraling!
– Essentieel: koppeling tussen onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
Visie op onderwijs
• student-centraal onderwijsconcept:
- student: evolutie van begeleid zelfstandig leren 
autonoom leren met aandacht voor de verwerkingstijd
- docent: aansturing neemt gaande weg af, met
aandacht voor feedbacksysteem en toetsing
Opbouw curricula:
rekeninghoudend met bovenstaande principes
Resultaat: er heerst een leercultuur waarin wisselwerking tussen studenten en
docenten centraal staat
Visie op onderwijs
• Balans tussen academische en generieke
beroepscompetenties
Kenmerken inherent aan onderwijsvisie:
- werken in kleine, wisselende groepen
- inschakeling van nieuwe media en aangepaste
werkvormen
 als voorbereiding op beroepsloopbaan
Vlotte inzetbaarheid in de arbeidsmarkt van multifunctionele professionals
Visie op onderwijs
• Kern van academisch onderwijs =
onderzoek
- met oog voor maatschappelijke noden
• Uitdaging:
- antwoorden kunnen bieden op hedendaagse en
toekomstige regionale en internationale evoluties door
lifelonglearning
Visie op onderwijs
• Inclusieve aanpak opdat:
– alle studenten maximaal kunnen ontplooien
– alle talenten kansen krijgen door verbreding of
verdieping in curricula
– deficiënties tijdens het onderwijsproces worden
weggewerkt d.m.v. studieloopbaanbegeleiding
• Internationale netwerken stimuleren
Visie op onderwijs
Besluit:
Uhasselt = actief onderwijs waarbij zelfmanagement centraal staat, uitdagingen
worden ingebouwd in het onderwijs met bijzondere aandacht voor het
evaluatiesysteem waarbij kwaliteit gewaarborgd blijft.
Afgestudeerden aan de Uhasselt zijn volwaardige professionals die wereldwijd
kunnen ingezet worden.
Strategische doelstellingen periode 2013-2017
Om de onderwijsvisie te realiseren beoogt de UHasselt
voor de periode 2013-2017 de volgende zes
strategische doelen te realiseren:
SD1: Het bijsturen van het opleidingsaanbod zodat dit optimaal interageert met de
onderzoeksexpertise van de UHasselt en anticipeert op de maatschappelijke
noden, en dit met het oog op ondersteuning van de innovatie en van de
duurzame maatschappelijke ontwikkelingen.
SD2: Het innoverend onderwijsconcept van de UHasselt verder ontwikkelen en
implementeren.
SD3: Instroom/doorstroom van studenten verbeteren via een inclusieve aanpak.
SD4: Streven naar een integraal kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de
instelling waarbij de onderwijsorganisatie afgestemd wordt op het
onderwijsconcept.
SD5: Lifelong learning stimuleren.
SD6: Netwerking & internationalisering van het onderwijs uitbouwen
Strategische doelstelling: concretisatie
Strategische doelstelling: concretisatie
Strategische doelstelling: concretisatie
Strategische doelstelling: concretisatie
Strategische doelstelling: concretisatie
Strategische doelstelling: concretisatie
Acties 2014
SD 1
OD 1.1
OD 1.2
SD 2
OD 2.1
OD 2.2
OD 2.3
OD 2.4
OD 2.5
OD 2.6
SD3
OD 3.1
OD 3.2
OD 3.3
SD 4
OD 4.1
OD 4.2
OD 4.3
OD 4.4
OD 4.5
OD 4.6
SD5
OD 5.1
OD 5.2
OD 5.3
OD 5.4
2014
Het bijsturen van het opleidingsaanbod zodat dit optimaal interageert met de onderzoeksexpertise van de UHasselt en
anticipeert op de maatschappelijke noden, en dit met het oog op ondersteuning van de innovatie en van de duurzame
maatschappelijke ontwikkelingen.
Het opleidingsaanbod van de UHasselt met zijn afstudeerrichtingen nauw laten aansluiten bij de onderzoeksspeerpunten en continu zoekwerk
de onderlinge interactie tussen deze speerpuntdomeinen waardoor de UHasselt als kennisinstelling een belangrijk
knooppunt is in het innovatieweb.
Duurzaam inspelen op actuele maatschappelijke noden door afstemming van opleidingen.
continu zoekwerk
Het innoverend onderwijsconcept van de UHasselt verder ontwikkelen en implementeren.
Competentiegericht onderwijs versterken en het implementeren van employability skills in de opleidingen.
verdere implementatie
Uitbouwen van het onderzoek van onderwijs.
beginfase (begroot)
Creëren van een stimulerende leeromgeving waarin een verscheidenheid aan werkvormen ontwikkeld wordt.
verbetering
Implementeren van blended learning door het verder ontwikkelen van digitale instrumenten.
beginfase (begroot)
Uitwerken van een systeem voor evaluatie en kwaliteitscontrole van de evaluatie.
beginfase (begroot)
Verspreiden van informatie over de onderwijsvisie via gerichte communicatiekanalen.
verdere implementatie
Instroom/doorstroom van studenten verbeteren via een inclusieve aanpak.
Instroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten.
actieplan
Doorstroom van studenten verbeteren rekening houdend met de achtergrondkenmerken van studenten.
actieplan
Studenten stimuleren om talenten optimaal te ontplooien.
actieplan
Streven naar een integraal kwaliteitszorgsysteem op alle niveaus van de instelling waarbij de onderwijsorganisatie
afgestemd wordt op het onderwijsconcept
Succesvolle integratie van de hogeschoolopleidingen in de UHasselt.
verdere implementatie
Realiseren van een efficiënte organisatie van de centrale onderwijsdiensten door het optimaliseren van processen en
verbetering
systemen.
Optimaliseren van de samenstelling en de werking van de overlegorganen voor een efficiënt en effectief overleg over
verbetering
onderwijsaangelegenheden.
Succesvolle implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op instellingsniveau.
beginfase (begroot)
Verdere implementatie van het kwaliteitszorgsysteem op opleidingsniveau.
verdere implementatie
Realiseren van een effici‘nte organisatie van het academiejaar door het afstemmen van de academische kalenders van de
actieplan
verschillende opleidingen.
Lifelong learning stimuleren
Stimuleren van initiatieven voor het versterken van de alumniwerking.
actieplan
Uitbouwen van opleidingsaanbod in het kader van postacademische / permanente vorming.
actieplan
De krachten van onderwijs en onderzoek bundelen om te komen tot een performant aanbod van doctoral schools en postdoc verdere implementatie
opleidingen waarvan de kwaliteit wordt bewaakt en geoptimaliseerd.
Ontwikkelen van professionalisering van docenten.
verdere implementatie

similar documents