بسم هللا الرحمن الرحيم «روش پژوهش» عنوان تحقيق ( )Title دکتر مرتضي قوجازاده دکتراي تخصصي فيزيولوژي پزشکي [email protected]

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫‌«روش پژوهش»‬
‫عنوان تحقيق (‪)Title‬‬
‫دکتر مرتضي قوجازاده‬
‫دکتراي تخصصي فيزيولوژي پزشکي‬
‫‪[email protected]‬‬
‫عنوان تحقيق‬
‫(‪)Title‬‬
‫اهداف‬
‫شما در پايان اين بخش قادر خواهيد بود‪:‬‬
‫‪ ‬شرايط الزم براي انتخاب موضوع را بيان نمائيد‪.‬‬
‫‪ ‬در هنگام ارائه موضوع تحقيق‪ ،‬ويژگي هاي يک‬
‫رعايت کنيد‪.‬‬
‫عنکوان خکوب را‬
‫انتخاب موضوع‬
‫بيان مساله‬
‫بررس ي متون‬
‫مراحل تدوين پيشنهاد يك طرح تحقيقاتي‬
‫تنظيم اهداف‬
‫روش بررس ي‬
‫طرح بهره برداري و‬
‫انتشار نتايج‬
‫طرح كار‬
‫منابع و بودجه الزم‬
‫‪ ‬در نوشتن تحقيق‪ ،‬ابتدا ي موضوع کلي انتخاب مي شود‬
‫(موضوع مورد عالقه) که بعنوان ‪ Research Topic‬از‬
‫آن ياد مي شود‪.‬‬
‫سپس با استفاده از واژه هاي چرا‪ ،‬چه چيز‪ ،‬کجا و چه زماني‬
‫عنوان نهائي(‪‌)Title‬به دست مي آيد‪.‬‬
‫اولککين تکککاوير قکککويترين تکککاوير اسککتو بنکککابراين عنکککوان بايکککد خکککوب‬
‫سککنجيده شککده باشککد و تککا جککائي کککه در محککدوده آن مککي گنجککد بايکد‬
‫نشککانه اي دقيککق و معککين از آنچککه کککه در پککي خواهککد آمککد فککراهم‬
‫نمکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککوده باشکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککد‪.‬‬
‫”کليفورد آلبوت“‬
‫در تنظيم عنوان براي تحقيق‪ ،‬محقق بايد يک حقيقت آشکار را در‬
‫نظر داشته باشد‪:‬‬
‫عنوان را هزاران نفر خواهند خواند‪‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‬‬
‫نحوه تنظيم عنوان‬
‫عنوان بايد حتي االمکان گوياي مسائل زير باشد‪:‬‬
‫‪ ‬موضوع‬
‫‪ ‬روش مطالعه‬
‫‪ ‬جمعيت مورد مطالعه‬
‫‪ ‬زمان و مکان انجام مطالعه‬
‫خصوصيات ي‬
‫عنوان خوب‬
‫عنوان بايستي کوتاه ‪ ،‬رسا و فاقد کلمات زائد باشد‪.‬‬
‫عنوان نبايستي از پانزده کلمه تجاوز کند‪.‬‬
‫‪ ‬بررسککي وضککعيت ويتککامين ‪ E‬سککرم در زنککان اسککتفاده اننککده از قککر هککاي ضککد‬
‫بارداري خورااي با دوز پايين و در زنان يائسه تحت درمکان جکايگزيني هورمکون‬
‫در بيماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني فاطميه‪1384 -‬‬
‫‪ ‬مطالعه در بروسال‬
‫‪ ‬تاوير سفالوسپورين ها بر باکتري ها‬
‫عنوان هاي طوالني نارساتر از عنوان هاي کوتاه هستند‪.‬‬
‫با ي کلمه که نماينگر سرزدن کاري از جانب محقق است‬
‫شروع شود‪.‬‬
‫‪ ‬مقايسه کردن‬
‫‪ ‬ارتباط داشتن‬
‫‪ ‬تعيين کردن‬
‫‪ ‬بررسي کردن‬
‫کلمات عنوان تا حد امکان از ي‬
‫زبان باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بررسي تأثير ‪ Foeniculum vulgare‬بر ديسمنوره اوليه‬
‫‪ ‬مددددلي جديدددد بدددراي گدددزارش‬
‫‪morning report‬‬
‫دددبح ا ي‬
‫‪:‬ادغدددام ‪ EBM‬در‬
‫کامالً گويا بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بررسي بيماران ‪ MS‬مراجعه کننده به مرکز آموزشي –‬
‫درماني امام خميني تبريز‬
‫‪Mitral Stenosis‬‬
‫‪Multiple Sclerosis‬‬
‫‪Metabolic Syndrome‬‬
‫عنوان بايد دقيق باشد‪.‬‬
‫بررسي عوامل موثر بر رضايت دانشجويان از اساتيد‬
‫عوامل موثر؟؟؟‬
‫بررسي عوامل آموزشی موور بر رضايت دانشجويان از اساتيد‬
‫عنوان نبايد داراي اختصارات‪ ،‬فرمول هاي شيميايي‪ ،‬اسامي‬
‫اختصاصي‪ ،‬لغات خا و نظاير آن باشد‪.‬‬
‫‪ ‬تاثير ترکيب ‪ HCL‬و يد در درمان ناخن اي فرورفته(‪)In growing Nail‬‬
‫‪ ‬تشخيص زنان ناقل ديستروفي عضالني دوشن با استفاده از روش ‪Real-‬‬
‫‪Time PCR‬‬
‫عنوان بايد عاري از پيش داوري باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بررسي بي عالق ي پزشکان به حرفه پزشکي‬
‫در عنوان بايستي پاسخ "چه"‌‪" ،‬چه جمعيتکي "‌‪" ،‬کجکا"‌و در صکورت‬
‫لککککککککککککککککککککککزوم "چککککککککککککککککککککککه زمککککککککککککککککککککککاني"مسککککککککککککککککککککککتتر باشککککککککککککککککککککککد‪.‬‬
‫در بعضککککي طککککرن هککککا بيککککان زمککککان و مکککککان تحقيککککق ضککککرورت دارد‪.‬‬
‫‪ ‬بررسي علل اسهال در کودکان زير دو سال‬
‫‪ ‬بررسي شيوع كم خوني فقر آ ن در زندان بداردار مراجعده كنندده‬
‫به مراكز بهداشتي‪-‬درماني تبريز‬
‫چه چيزي را مي خواهيم بررس ي کنيم؟‬
‫علل اسهال‬
‫در چه جامعه اي ؟‬
‫کودکان دبستاني‬
‫در کجا ؟‬
‫شهر تبريز‬
‫در چه زماني؟‬
‫‪84-85‬‬
‫بهتر است عنوان به صورت سوالي و يا منفي نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬آيا معيار اي سونوگرافي ترانس واژينال پيشنهادي براي افراد‬
‫مشكوك به سندرم تخمدان پلي كيستيك با جامعه ايران انطباق‬
‫دارد؟‬
‫‪ ‬بهترين روش آموزش در بالين بيمار چيست؟‬
‫کلمات مناسب و مطلوب بکار برده شود‪.‬‬
‫‪ ‬بررسددي علددل کددوري در مددراجعين بدده مرکددز آموزشددي‪ -‬درمدداني‬
‫نيکوکاري تبريز‪1386‬‬
‫‪ ‬بررسددي تدداثير تزريددق آتددروپين وريدددي بددر خانمهدداي حاملدده در‬
‫مرحله فعال زايمان‬
‫عليل‬
‫ناتوان‬
‫کر‬
‫ناشنوا‬
‫کور‬
‫نابينا‬
‫گاهي اوقات ذکر روش کار در عنوان بر اعتبار تحقيق مي افزايد‪.‬‬
‫‪ ‬تأثير عوامل مربوط به باروري بر خطر بروز سرطان‬
‫پستان؛ يك مطالعه مورد – شا د‬
‫‪ ‬ارتباط سطح منيزيم خون با بيماري اي قلبي‪ :‬كارآزمايي‬
‫باليني آينده ن ر‬
‫هرم انواع مطالعات برحسب رابطه علی و معلولی‬
‫عناوين تحقيق هاي توصيفي معموالً به صورت زير نوشته مي شود‪:‬‬
‫بررسي ‪ ..........‬در ‪..........‬‬
‫تعيين ‪..........‬در ‪..........‬‬
‫شيوع ‪ ..........‬در ‪ ..........‬سال‪..........‬‬
‫عناوين تحقيقات در مطالعات تحليلي به صورت زير نوشته مي شود‪:‬‬
‫رابطه ‪ ..........‬و ‪..........‬‬
‫مقايسه ‪ ..........‬با ‪..........‬‬
‫عنوان تحقيق در مطالعات تجربي معموالً به صورت زير نوشته مي شود‪.‬‬
‫اثرات ‪ ..........‬روي ‪........‬‬
‫نقش‪ ..........‬در‬
‫اثر ‪ ..........‬و ‪ ..........‬در ‪..........‬‬
‫عناوين تحقيقات همبستگي معموالً به صورت زير نوشته مي شود‪:‬‬
‫مبست ي بين ‪..........‬و ‪..........‬‬
‫تعيين ‪ ..........‬از روي ‪..........‬‬
‫ارائه قانوني قطعي براي نوشتن يک عنوان امکان‬
‫پذير نيست‬
‫داشتن پشتکار ‪،‬‬
‫تفاوت ظريف بين شکست و کاميابي است‪.‬‬
‫”سارنف“‬
‫‪ ‬تعيين ارتباط بين شيوع سرمي هپاتيت ‪ E‬و اعتياد تزريقي در مراجعين به مرااز‬
‫بازپروري شهرستان اهواز در سالهاي ‪1384-1385‬‬
‫‪ ‬تحقيق و بررسي مقايسه اي روش هاي حفاظت ميواارد ضمن اعمال جراحي قلب باز‬
‫‪ ‬بررسي مقايسه اي شاخ‬
‫‪ DMFT‬بين دوقلوهاي تك تخماي و دوتخماي‬
‫‪ ‬مطالعه توصيفي _ مقطعي عاليم باليني و يافته هاي ‪ MRI‬در ‪ 60‬بيمار مبتال به ‪MS‬‬
‫‪ ‬مقايسه تساين دردي قر‬
‫استامينوفن‪ ،‬شياف ديالوفناك‪ ،‬قر‬
‫ژلوفين و ايسه‬
‫يخ در تساين دردي درد پرينه در زنان نخست زا‬
‫‪ ‬بررسي مقايسه اي ميزان ال‪-‬اارنيتين آزاد سرم در زنان مبتال به ديابت نوع دو با‬
‫و بدون عوارض مزمن‪ :‬يك مطالعه مورد‪-‬شاهدي‬
‫‪ ‬بررسي ميزان شيوع تومور اارسينوئيد در نمونه هاي آپانداتومي بيمارستان هاي‬
‫دانشگاه علوم پزشاي شهيد بهشتي‬
‫‪ ‬ليزر درماني در دستگاه گوارش‬
‫‪ ‬عوامل پيشگويي اننده ديابت پس از بارداري در زنان با سابقه ديابت بارداري‬
‫‪ ‬تحقيقي پيرامون وضعيت ويروس هپاتيت ‪ B‬توسط مياروساوپ الاتروني در ايران‬
‫‪ ‬بررسي فراواني‪ TTV‬در بيماران همودياليزي ‪ HCV‬موبت و نقش آن در‬
‫افزايش‪ALT‬‬
‫‪ ‬سطح سرمي اسيد اوريك و پي آمدهاي آن در خانمهاي حامله طبيعي و پرااالمپتيك‬
‫‪ ‬بررسي همبستگي بين نمره درون بخشي و نمره ارتقاء دستياران دانشگاه علوم‬
‫پزشاي تبريز‪1384-1386 ،‬‬
‫‪ ‬بيماري التهابي روده در ايران‪ :‬مروري بر ‪ 448‬مورد بيماري‬
‫‪ ‬تعيين ارتباط شدت هيستوپاتولوژيك گاستريت در بيماران با و بدون عفونت‬
‫هلياوبااترپيلوري در بيماران بخش آندوساوپي گوارش بيمارستان امام خميني‬
‫(ره) تهران در سال ‪1378‬‬
‫‪ ‬تاوير سن زن روي ميزان باروري در سيال هاي ‪IVF‬‬
‫‪ ‬بررسي و مقايسه فرااسيون هاي مختلف پروتئين هاي سرم در سرطان هاي‬
‫مختلف‬
‫‪ ‬بررسي شيوع سرطان هاي دستگاه گوارشي در استان آذربايجان شرقي از‬
‫مهرماه ‪ 1378‬تا مهرماه ‪1379‬‬
‫‪ ‬يافته هاي الينياوپاتولوژيك و پي آمد (‪ )Outcome‬نفروپاتي ممبرانوس در‬
‫مراز طبي اوداان‬
‫‪ ‬تاوير تماس مزمن با سرب بر ميزان ‪ ،DNA‬پروتئين و تغييرات‬
‫‪ Ultrastructure‬غدد تحت فاي موش صحرايي‬
‫پايان‬

similar documents