Стратегия за намаляване на натоварването на респондентите д-р Гергана Михайлова Заместник председател на НСИ 8 септември 2009 година Туининг-проект BG 06/018-343.08.04 (BG 06/IB/FI/01) Устойчиво развитие на.

Report
Стратегия за намаляване на
натоварването на респондентите
д-р Гергана Михайлова
Заместник председател на НСИ
8 септември 2009 година
Туининг-проект BG 06/018-343.08.04 (BG 06/IB/FI/01)
Устойчиво развитие на Националната статистическа система
Национална статистическа система (НСС)
 НСС осъществява дейността по:
 събиране, обработване, анализиране и съхраняване на
статистически данни
 предоставяне и разпространение на статистическа
информация в страната
 НСС се състои от Националния статистически институт (НСИ),
органите на статистиката и Българската народна банка (БНБ)
 НСИ изпълнява водеща методологична и координационна роля
 Статистическата дейност се регламентира в:
 Закон за статистиката
 Регламенти на ЕС в областта на статистическата
 Визия, цели приоритети за развитие на НСС – Стратегия за
развитие на НСС на Република България 2008-2012 година
Приоритети в развитието на НСС
 Намаляване на натовареността на респондентите
 Подобряване на качеството на статистическата информация
 Усъвършенстване на съхранението и разпространението на
статистическата информация
 Ускорено внедряване на нови ИКТ и интегриране на ИТ
дейностите в НСС
 Развитие на човешките ресурси и подобряване на условията на
труд
 Развитие на европейско партньорство и международно
сътрудничество
 Постигане на по-ефективно взаимодействие и координация в
рамките на НСС
 Засилване на доверието към официалната статистика
Намаляване на натовареността на
респондентите
 Свързва се със задълженията на бизнеса и гражданите по
предоставяне на първични данни на НСС
 Намаляването на натовареността на респондентите ще се
постигне основно чрез:
 По-широко използване на административни източници на
данни (административни регистри и информационни
системи на други институции).
 Оптимизиране на статистическия инструментариум
 Намаляването на натовареността на респондентите е в
съответствие с Програмата на намаляването на
административното натоварване на бизнеса, ръководена от
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
План за действие за намаляване на
натовареността
 Измерване на натоварването на респондентите
 Използване на административни източници
 Координация между НСИ, НАП, НОИ, БНБ, МФ и
други институции
 Оптимизиране на статистическия инструментариум
 Модернизиране на методите и технологията за
събиране на данни
 Развитие на човешките ресурси и техническата
инфраструктура
Измерване на натоварването на
респондентите
 Разработване на методика за измерване на натоварването на
респондентите - дефиниране на елементите, съставящи
натоварването на респондентите
 Внедряване на регулярно измерване на натоварването
(политика за намаляване на натоварването, допълнителни
въпроси за измерването на натоварването)
Използване на административни източници
 Достъп до индивидуални данни във всички административни
регистри за статистически цели (Закон за счетоводството, чл. 29, ал
2.)
 Непрекъснат мониторинг на използваната методология и
промените в националните регистри и информационните системи
 Оценка на възможностите за използването на данните от
регистрите
 Използване на данни от административни източници за:
 производство на конкретни статистически показатели
 комбиниране с данните от статистическите наблюдения
 усъвършенстване на методологията на статистическите изследвания
 Усъвършенстване и актуализиране на Статистическия бизнес
регистър (обединяване на информацията за икономическите
субекти от различни административни източници)
 Използване на административни източници и нови технологии при
Преброяване 2011
Използване на административни източници
 Достъп до индивидуални данни във всички административни
регистри за статистически цели (Закон за статистиката, чл. 29, ал
2.)
 Непрекъснат мониторинг на използваната методология и
промените в националните регистри и информационните системи
 Оценка на възможностите за използването на данните от
регистрите
 Използване на данни от административни източници за:
 производство на конкретни статистически показатели
 комбиниране с данните от статистическите наблюдения
 усъвършенстване на методологията на статистическите изследвания
 Усъвършенстване и актуализиране на Статистическия бизнес
регистър (обединяване на информацията за икономическите
субекти от различни административни източници)
 Използване на административни източници и нови технологии при
Преброяване 2011
Координация между НСИ, НАП, НОИ, БНБ,
МФ и други институции
 Разработване на механизми за координация на дейностите по
изграждане, поддържане и използване на административни източници за
статистически цели
 Внедряване на съвременни информационни и комуникационни
технологии за обмен на данни между НСИ, органите на статистиката и
ведомствата, поддържащи административни източници
 Преразглеждане и актуализиране на съществуващите споразумения с
дрги институции, които администрират информационни системи и
регистри, както и сключване на нови споразумения
 Създаване на междуведомствени работни групи за включване на данни
за статистически цели към съществуващите регистри
 Обединяване на усилията на НСИ, НОИ и НАП за облекчаване на
натоварването на бизнеса при подаването на информация за данъчните
задължения
 Сътрудничество между МФ, БНБ и НСИ по отношение на събирането,
обработката и производствата на статистическа информация във връзка
с нотификационните таблици, финансовите и нефинансовите сметки на
сектор Държавно управление (подписване на нов меморандум за
сътрудничество)
Оптимизиране на статистическите изследвания
 Статистическите извадки – осигуряване на минимален брой
участие на респондентите в статистически наблюдения
 Управление и преглед на статистическия инструментариум




формулярите и въпросниците
методологията на статистическите изследвания
административните източници
дефинициите и класификациите (разширяване на публикуваните
метаданни на Интернет страницата на НСИ)
 Различните форми за събиране на първична информация
 Съчетаване на данни от различни статистически изследвания
при производството на конкретни статистически показатели
 Преглед на сроковете за предоставяне на данни от страна на
бизнеса (вписване на статистическата отчетност в общата
система на счетоводната, финансовата и данъчната отчетност)
 Изследване на адекватността на статистическите изследвания и
събираната информация (по отношение на нормативните
изисквания и търсената от потребителите информация)
Модернизиране на методите и технологията за
събиране на данни

Основни наплавления:
 online въвеждане на статистическата информация в областта на бизнес
статистиката, разширяване на използването на електронни въпросници
(култура, селко стопанство, и др области)
 съвременни методи на компютърно подпомагано анкетиране

Опростяване на формулярите и разработване на подробни указания
 тестване на формулярите (възприемане, качество на информацията,
разбираемост)
 достъпност до електронните формуляри чрез Интернет страницата на НСИ
(по групи респонденти)



Обществено представяне на статистическата дейност – по-добри
връзки с обществеността, обратна връзка с участниците в
изследванията
Изграждане на нови статистически регистри (статистически регистър
на жилищата, статистически регистър на образованието)
Развитие на съществуващи и разработка на нови информационни
системи (социални статистики, интегриране на данни, събирани от
различни източници)
Развитие на човешките ресурси и техническата
инфраструктура
 Непрекъснато обучение на персонала с цел повишаване на
квалификацията в областта на статистиката и
информационните технологии
 Въвеждане на унифицирани средства за обработка на данни,
стандартни статистически пакети
 Развитие на информационно-комуникационните технологии
(различни начини на осъществяване на обмена на данни между
институциите и в НСИ)
 Обновяване на технически остарели технически средства
Благодаря Ви за вниманието!

similar documents