РЕХАБИЛИТАЦИЯ Дневен център за рехабилитация на деца с увреждания За кого е предназначена услугата • деца с аномалии на костно-мускулната система • деца с периферни парализи •

Report
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Дневен център за рехабилитация
на деца с увреждания
За кого е предназначена услугата
• деца с аномалии на костно-мускулната
система
• деца с периферни парализи
• деца с централни парализи
• деца с вродени и хронични соматични
заболявания
• деца с проблеми в поведението
• деца с хипотрофии и обменни заболявания
Необходими документи при приемане
1. Направление за ползване на социални услуги/ издава се от Дирекция
“Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето” по местоживеене /
2. Доклад за социалния статус на дете /издава се от Дирекция “Социално
подпомагане”, отдел “Закрила на детето” по местоживеене/.
3. Експертно решение на ТЕЛК / ако има такова/.
4. Епикриза от специализираните лечебни заведения, където е
уточнена диагнозата.
5. Направление от личния лекар за рехабилитация.
6. Медицинско свидетелство / образец/ с имунизационния статус на
детето, изследвания за дизинтерия, салмонела и коли, изследване за
глисти, изследване на майката за сифилис и СПИН.
6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със
заразни болести.
7. Копие от акта за раждане на детето.
8. Декларация до директора на ДМСГД, заверена с подпис от родителите
за информираност и съгласие по отношение на извършваните
процедури.
9. Договор за предоставяне на социална услуга между ръководителя и
родителите
ДЕЙНОСТИ
РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
• лечебен масаж и гимнастика
• физиотерапевтични процедури
• кинезитерапия във воден басейн
• подвижни игри на открито и във воден
басейн
Дейности
Медицинско наблюдение на децата
• провеждане на филтър при приемане
• преглед и лечение при заболяване
• осигуряване на контролни и консултативни
прегледи в специализирани клиники
• правилен хранителен режим
Дейности
Педагогически
• обучение по индивидуална програма
• интеграция на децата с увреждания сред
здрави деца
• логопедични занимания
Дейности
Психологически сеанси
• изработване на психологическа
характеристика
• индивидуален план за работа
• индивидуални и групови сеанси
Дейности
Работа с родители
• майки с рискова бременност
• родители на увредени деца
• родители със социални или здравословни
проблеми
• родители, оставили децата си за
отглеждане в институцията
Дейности
Работа с родители –индивидуална и групова
• обучение за провеждане на масаж и
гимнастика при домашни условия
• правилно отглеждане и възпитание на дете с
проблеми
• консултации с психолог
• юридически консултации по проблемите на
детското и майчино здравеопазване, семейния
кодекс, ЗЗД, ППЗЗД
Схема на дейностите
Подготовка на
бъдещите
майки за раждане
Гимнастика
за бременни
Грижи за детето
преди
раждане
Съвети за
отглеждане
на детето
1.Здравни беседи
и консултации
2.Научно –
популярни филми
3.Практически
занимания
жени с рискова
бременност
социално-слаби
малолетни
самотни
Консултации
с психолог
Правни
консултации
1.Работа в група
2. Индивидуална
3.Писмено задаване
и отговаряне
на въпроси
4.Консултации
по телефон
1.Запознаване с
нормативни
документи
2.Трудово-правни
консултации
Схема на дейностите
Работа с
увредени деца
Дневна
услуга
Работа с
родители
Индивидуална
групова
( основна дейност)
Занимания във
воден басейн
1.ЛМ и ЛФК
2. Обучение по
плуване
3. Свободни игри
почасова
услуга
Дневни здравни
услуги
1.Л М и ЛГ
2. Физиотерапия
3. Медицински
прегледи
4.Консултации
5. Манипулации
6. Хранене
Педагогически
услуги
1.Обучение
2. Интеграция
3. Логопедически
Занимания
4. Психологически
сеанси
Материална база
Да съответства на целите и функциите на услугата



Достъпна за лица с увреждания
Осигуряване на помощни средства
Достатъчно помещения
- Помещения за занимания и игри
- Рехабилитационна зала
- Физиотерапевтичен кабинет
- Психосензорна зала
- Спални помещения
- Трапезария
- Манипулационна
- Сервизни помещения
екип
Квалифицирани специалисти, подготвени за
работа с деца в риск
лекари-педиатър, невролог, психиатър
Кинезитерапевт
Рехабилитатор
Психолог
педагози (логопед, олигофренопедагог)
Медицински сестри
възпитатели
Помощен персонал
ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Цели
Отговорник за изпълнението
срок
Очаквани резултати
1. оценка на
здравословното
състояние на детето
Д-р Чумпалова
При
приемането
Възможност за изготвяне на
Индивидуален план за грижи
2. определяне на
кинезитерапевтичния
потенциал
Кинезитерапевт
М. Малчева
3 дни
Възможност за изготвяне на
кинезитерапевтична програма
3. изработване на
индивидуална
кинезитерапевтична
програма
Кинезитерапевт
М.Малчева
4 дни
Оценка на кинезитерапевтичния
потенциал
Възможност за адекватна
индивидуална рехабилитация
4.Изготвяне
индивидуален план за
грижи
Психолог, лек.лекар
7 дни
Оценка на потребностите и
планиране на конкретни действия
5.Ежедневни
рехабилитационни
процедури включващи
лечебен масаж и
гимнастика според КТП
Рехабилитатор Зл.Димова
Мед. сестра А.Якубова
ежедневно
Постигане на задачите, поставени
от КТП
1. Укрепване на общото състояние
2. Положително въздействие върху
мускулната хипотония и дишането
3. подобряване трофиката на
крайниците
6.Работа с психолог
Психолог А.Пенчева
3 пъти
седмично
Развитие на умения, приемане на
проблема от детето и майката
7. изготвяне на доклад за
постигнати резултати
Психолог, кинезитерапевт, д-р
Стойкова
Всеки три
месеца
Планиране на последващи действия
ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
1. Здравни и физически
потребности
Соматичен статус
Диспансеризация
Профилактика на респираторните заболявания.
Закаляване
Рехабилитация и лечение
2. Безопасна среда и повишаване благосъстояниет
3. Режим на отглеждане
Хранене
Сън
Бодърстване
4. Емоционални и поведенчески потребности
5. Педагогически нужди
Моторика
Говор
Сензорна дейност
Навици и умения
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА ПРОГРАМА
1. Кинезитерапевтичната програма е индивидуална за всяко дете,
съобразена е с възрастта и конкретизирана за всеки отделен
случай.
2. Преди изготвянето на програмата се определя рехабилитационния
потенциал на детето. Това се прави с цел:
- да се изясни точно характера на двигателните разстройства и
степентта на ограничаване двигателната функция;
- да се определят възможностите на болното дете за пълно или
частично структурно и функционално възстановяване на
увреденото звено от опорно-двигателния и нервно-мускулен
апарати;
- да се прогнозира развитието на адаптационните и компенсаторни
възможности на организма;
- да се оцени физическия работен капацитет на детето като цяло и
функционалния капацитет на отделните органи и системи с
оглед определяне поносимостта към различни по характер, по
обем и интензивност физически обременявания в хода на
кинезитерапевтичната процедура /при по-големи деца/.
Индивидулната кинезитерапевтична
програма включва
• паспортна част:
- име, дата на раждане;
- диагноза, по възможност разгъната, с етиология,
давност, топика и фаза на заболяването
• обобщени болестни отклонения, които имат
отношение предимно към двигателната дейност и
кинезиологичен анализ на патологичните отклонения в
костно-ставния апарат и нервно-мускулната система
Индивидулната кинезитерапевтична
програма включва
• описание на конкретните задачи за решаване:
- потискане на патологичните двигателни реакции и
нормализиране най-напред на безусловно-рефлекторната
дейност;
- подобряване координацията на движенията;
- стабилизиране на изправеното положение на тялото,
обучение в самостоятелен стоеж и ходене, подобряване
на общата двигателна активност на детето;
- обучение в самообслужване и усвояване на главните
дейности на ежедневния живот в съответствие с
умствената възраст на детето.
Индивидулната кинезитерапевтична
програма включва
• конкретни средства на въздействие, използвани
при решаване на поставените задачи, съобразени
с
възрастта
на
детето
и
неговия
рехабилитационен потенциал:
- пасивни;
- активни;
-специализирани методики.
• разгърнат комплекс, съобразен с конкретния
случай и изготвен индивидуално за всяко едно
дете:
- методика;
- доозировка на прилаганите въздействия;
- времетраене на всяко едно от тях;
- определяне през коя част от деня да се провеждат.
СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
“Да подадем ръка”
Програма за интегриране на деца с
увреждания и хронични заболявания
сред здрави
“ Да се усмихнеш с песен”
Програма за възпитание и рехабилитация
на деца с увреждания чрез музика
"Програма за социализация на децата и
подготовката за приобщаването им в семейство".
• приобщаване на децата към социалния живот;
• формиране на ценностната им система;
• подготовка за живот в общество и семейство

similar documents