DATOVÁ SCHRÁNKA A DORUČOVÁNÍ Mgr. František Korbel, Ph. D. náměstek ministra spravedlnosti Prezentace pro advokáty Česká advokátní komora Praha, Brno, 2012 Smysl a účel doručování Právní úprava doručování.

Report
DATOVÁ SCHRÁNKA
A DORUČOVÁNÍ
Mgr. František Korbel, Ph. D.
náměstek ministra spravedlnosti
Prezentace pro advokáty
Česká advokátní komora
Praha, Brno, 2012
Smysl a účel doručování
Právní úprava doručování = způsob, jakým účastníky
řízení seznámit s písemnostmi, nikoli cíl řízení
Účel právní úpravy
- efektivita, rychlost, zamezení obstrukcím
- zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů
účastníků
Výklad právní úpravy
- materiální, nikoli formalistický
- ne k tíži účastníka
2
Judikatura k materiálnímu
(přirozenému) výkladu doručování
Nejvyšší správní soud, Boh. A 779/21
Nesprávné doručení rozhodnutí správního úřadu je bez
významu, dostalo-li se předmětné rozhodnutí, třebas
oklikou, přece do pravých rukou strany a podala-li proti
němu strana včas odvolání.
Nejvyšší správní soud, Boh. A 2545/23
Je podstatnou vadou řízení, bylo-li rozhodnutí úřadu
straně sděleno nesprávně nebo neúplně a byla-li tím straně
obrana znemožněna nebo stížena.
3
Současná judikatura k materiálnímu
(přirozenému) výkladu doručování
Nejvyšší správní soud – usnesení rozšířeného
senátu z 12. 6. 2007, sp. zn. 1 Afs 39/2006:
Doručuje-li správce daně své rozhodnutí v rozporu
s § 17 odst. 7 ZSDP jak daňovému subjektu, tak i jeho
zástupci, nemůže být k újmě daňového subjektu, podá-li
proti tomuto rozhodnutí žalobu ve lhůtě odvozené od
okamžiku, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno.
4
Současná judikatura k materiálnímu
(přirozenému) výkladu doručování
Nejvyšší soud, usnesení z 19.10.2010, 20 Cdo 5243/2008:
Pokud se jedná o zaměstnance právnické osoby,
nevyžaduje se, aby pověření k přebírání zásilek bylo dáno
v písemné formě.
Nejvyšší soud, usnesení z 25.2.2009, 20 Cdo 3194/2008:
Pověření k přijímání zásilek určených právnické osobě
může být realizováno i konkludentně, např. zřízením
podatelny.
5
Současná judikatura k doručování
do datové schránky
Ústavní soud, usnesení z 1.12.2011, IV. ÚS 2594/11:
„Má-li přístup do jedné datové schránky více fyzických
osob, je prostřednictvím informačního systému datových
schránek zajištěno, že každá z nich má možnost seznámit
se s obsahem pouze těch datových zpráv, které odpovídají
rozsahu jejího oprávnění. To nepochybně předpokládá
aktivitu majitele datové schránky, který by měl vymezit
oprávnění osob, jimž umožnil do datové schránky přístup –
v duchu zásady "vigilantibus iura scripta sunt", tedy že
"právo přeje bdělým."
6
Současná judikatura k ochraně
účastníka
Ústavní soud – nález z 1. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 92/01:
V případě náhradního doručování je konstruována
právní fikce, že účinky doručení písemnosti nastanou po
uplynutí stanovené doby ex lege i vůči tomu, kdo
písemnost fakticky nepřevzal. Právní fikce musí
respektovat všechny náležitosti, které s ní zákon spojuje.
Nejsou-li všechny právní náležitosti splněny, není soud
oprávněn naplnění fikce konstatovat.
7
Současná judikatura k materiálnímu
(přirozenému) výkladu doručování
Ústavní soud – nález z 22. 6. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2687/10:
V posuzovaném případě soud doručoval na adresu,
kterou zjistil z podané žaloby, ale nejednalo se o správnou
adresu pro doručování. Uložení písemnosti by za této
situace bylo možné považovat za účinné ještě tehdy, pokud
by se prokázalo, že se na této adrese stěžovatel přesto ve
stanovených dnech zdržoval.
8
Judikatorní závěry
1. Správné doručování, adresát převzal →
DORUČENO
2. Správné doručování, adresát nepřevzal →
DORUČENO
3. Vada v doručování, adresát převzal
DORUČENO
→
4. Vada v doručování, adresát nepřevzal →
NEDORUČENO
9
Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Původní OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb.) – 28 let beze změny
pouze 6 paragrafů o doručování:
§ 45 – doručující orgány (zpravidla pošta, příp. MNV, VB)
§ 46 – „obyčejné“ doručování občanům (kdekoli se adresát
zdržuje, jinak fikce dnem uložení)
§ 47 – doručování občanům do vlastních rukou (kdekoli se
adresát zdržuje, dva pokusy, jinak uložení a fikce třetím
dnem od uložení)
§ 48 – doručování orgánům a organizacím
§ 49 – zástupce pro doručování
§ 50 – odepření přijetí písemnosti (fikce dnem odepření)
10
Vývoj právní úpravy doručování ve SŘ
Obdobně původní správní řád (zákon č. 71/1967 Sb.)
přes 32 let beze změny pouze 3 paragrafy o doručování:
§ 24 Doručování do vlastních rukou
- kdekoli se adresát zdržuje
- dva pokusy o doručení
- poté uložení a fikce třetím dnem od uložení
- odepření přijetí písemnosti – fikce dnem odepření
- zástupce pro doručování
§ 25 Doručování orgánům a organizacím
§ 26 Doručování veřejnou vyhláškou;
11
Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Změny OSŘ do roku 2000
519/1991 Sb. – terminologické náhrady MNV/obec,
VB/Policie, pracoviště/sídlo, organizace/právnická osoba,
advokátní poradna/advokát
263/1992 Sb. – doručování na úřední desce soudu s fikcí,
doručování notářům obdobně jako advokátům
171/1993 Sb. – doplněna fikce doručení i pro právnické
osoby, třetím dnem od vrácení zásilky soudu, po
opakovaném marném pokusu o doručení, bez ukládání
12
Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Velká novela OSŘ č. 30/2000 Sb. (od 1.1.2001)
- úplná změna právní úpravy doručování, zvýšení rozsahu
z 8 na 13 §§
- změna fikce doručení uložené zásilky ze 3 dnů na 10 dnů
- zrušení povinnosti opakovaného pokusu o doručení
- počátek atomizace doručování podle druhu adresáta
(státu, státním orgánům, advokátům, notářům, obcím,
krajům)
13
Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
Doprovodná novela OSŘ k SŘS č. 151/2002 Sb.
(od 1.1.2003)
- Progresivní a rozsáhlá změna doručování vzniklá až ve
Sněmovně, zvýšení rozsahu ze 14 na 19 §§
- doplněna možnost doručování při jednání, prostřednictvím
soudního exekutora a veřejné datové sítě
- zavedeno pořadí způsobů doručování – nejdříve při
jednání, poté prostřednictvím veřejné datové sítě a teprve
poté v zalepené obálce
- pokus o nahrazení poštovních předpisů textem OSŘ,
např. konkrétní časy pro doručování (9-15, 15-22 hodin)
14
Elektronizace právního styku
• 1991 – novela OZ 509/1991 Sb. - § 40/3
Písemná forma je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky,
dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení
obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.
• 2000 – zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
• 2002 – zákon č. 226/2002 Sb. o novelách procesních
předpisů umožňujících elektronická podání (novelizace
OSŘ, SŘ, TŘ)
• 2004 – vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických
podatelnách
15
Elektronický podpis podání
Nález Ústavního soudu: sp. zn. IV. ÚS 319/05
…Nelze vystačit pouze s jazykovým výkladem citovaných
ustanovení, ale je zapotřebí důsledně rozlišovat, zda je
podání učiněno se zaručeným elektronickým podpisem
(takové podání je rovnocenné s tradičním podáním v
papírové podobě a není jej tedy nutné již nijak doplňovat)
nebo bez elektronického podpisu (které je třeba v souladu
s § 42 odst. 3 o.s.ř. do tří dnů doplnit).
• Tento názor odůvodnil Ústavní soud odkazem na
příslušnou evropskou úpravu a na úmysly zákonodárce
při přijetí novely č. 226/2002 Sb., jakož i výkladem
systematickým.
16
Okamžik podání elektronické písemnosti
§ 2/1 vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických
podatelnách
• „…přijatá datová zpráva je považována za
doručenou orgánu veřejné moci, pokud je
dostupná elektronické podatelně…“
17
Okamžik podání elektronické písemnosti
Nález Ústavního soudu z 10.1.2012, II.ÚS 3518/11
• podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu
veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové
zprávy do schránky orgánu veřejné moci (obdobně
usnesení NSS z 15.7. 2010, sp. zn. 9 Afs 28/2010).
• Skutečnosti jsou obsaženy v informačním systému
datových schránek (§ 14 ZoEÚ) a jsou obecným
soudům plně dostupné; jedná se tak o skutečnosti
známé soudu z jeho činnosti, jež není třeba v
občanském soudním řízení dokazovat (§ 121 OSŘ).
18
Vývoj právní úpravy doručování v OSŘ
„Doručovací novela“ novela OSŘ č. 555/2004 Sb.
(od 1.1.2005)
- úplná změna doručování, vrchol složitosti a kasuistiky
- zvýšení rozsahu z 19 na 31 §§
- 10 typů doručujících orgánů, 16 typů adresátů
- opuštění preference doručování veřejnou datovou sítí
- u právnických osob rozšířeny adresy pro doručování z
rejstříkové a zvolené o „skutečnou“ adresu s požadavkem
zdržování se, jinak je doručení neúčinné
19
Vývoj právní úpravy doručování ve SŘ
Zákon č. 500/2004 Sb., (nový) správní řád
(od 1.1.2006)
- Nová, moderní úprava doručování nezávislá na OSŘ
- adresa pro doručování: sdělená adresa nebo
elektronická adresa, trvalé bydliště, sídlo nebo kdekoli
bude adresát zastižen
- opuštěn princip „zdržování se“  zaveden princip
povinné adresy
20
Použití úpravy doručování v OSŘ
občanské soudní řízení § 7 odst. 1 OŘS
přímo
soudní řízení správní
§ 42 odst. 5 SŘS obdobně
trestní řízení
§ 63 odst. 1 TrŘ
přiměřeně
exekuční řízení
§ 52 ExŘ
přiměřeně
insolvenční řízení
§ 7 odst. 1 IZ
přiměřeně
řízení před ÚS
§ 63 ZÚS
přiměřeně
rozhodčí řízení
§ 30 ZRŘ
přiměřeně
řízení proti průtahům
§ 174a ZSS
přiměřeně
kárné řízení soudní
§ 25 ZŘVSSZ
přiměřeně
21
Doručování v rozhodčím řízení
Konstantní judikatura Nejvyššího soudu vyžaduje
doručení rozhodčího nálezu podle pravidel v OSŘ
Např. usnesení NS ČR z 26. 4. 2007, 20 Cdo 1612/2006:
Doručování rozhodnutí stranám není součástí postupu, kterým
rozhodci vedou řízení. Stranám (rozhodcům) je umožněno
disponovat s procesními pravidly týkajícími se postupu v řízení
od okamžiku jeho zahájení do okamžiku ukončení rozhodčího
řízení (tj. vydání rozhodčího nálezu).
Změna od 1.4.2012 novelou č. 19/2012 Sb., § 23 !!!
Posun okamžiku skončení rozhodčího řízení k právní moci
rozhodčího nálezu.
22
Vady právní úpravy doručování
v OSŘ před 1. 7. 2009
- hypertrofie právní úpravy
- kasuistika
- neprovázanost s dalšími procesními předpisy
- neexistence principu odpovědnost adresáta za přijímání
zásilek
- povinnost soudu prokazovat adresu pro doručování
- chabé možnosti elektronického doručování
- vyhýbání se doručení a zpětné zpochybňování doručení
- nesoulad lhůty 15 dnů pro uložení a 10 dnů pro vznik fikce
23
Komentář k vadám právní úpravy
doručování
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.:
„Truchlivý stav vymahatelnosti práva v České
republice jen dán mimo jiné i neskutečnými
problémy okolo doručování účastníkům řízení,
zejména v případech, kdy některý z nich nemá
zájem, aby mu bylo doručeno..“
(Jednotný zákon o podávání a doručování, Právní rádce
10/2007)
24
Zákonný rámec reformy doručování
od 1. 7. 2009
Zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, správní řád a další zákony
(tzv. „souhrnná novela OSŘ“)
- gestor Ministerstvo spravedlnosti
- platnost 8.1.2009
- účinnost 1.7.2009
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů (tzv. „zákon o datových
schránkách“, „E-Government Act“), ve znění zákona č.
190/2009 Sb.!, + doprovodný zákon č. 301/2008 Sb.
- gestor Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti
- platnost 19.8.2008
25
- účinnost 1.7.2009
Podzákonný rámec reformy
doručování od 1. 7. 2009
V gesci Ministerstva spravedlnosti
- vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy, ve znění vyhlášky č. 168/2009 Sb. (zejm. § 28a–28g)
- instrukce ze dne 3.12.2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se
vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní
soudy, ve znění instrukce ze dne 22.6.2009, č. j. 50/2009-OD-ST
V gesci Ministerstva vnitra
-vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění
autorizované konverze dokumentů
- vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a
provozování informačního systému datových schránek.
26
Právní kontext reformy doručování
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech
veřejné správy
- vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb.,
o elektronických podatelnách
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
27
Zvláštní ustanovení o dokumentech
v digitální podobě
§ 69a odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě:
Neprokáže-li se opak, dokument v digitální podobě
se považuje za pravý, byl-li:
1. podepsán platným uznávaným elektronickým
podpisem nebo označen platnou elektronickou
značkou osoby, která k tomu byla v okamžiku
podepsání nebo označení oprávněna
a (cumulative)
2. opatřen kvalifikovaným časovým razítkem.
28
Základní legislativně-technické teze
reformy doručování
- úplná změna právní úpravy v OSŘ
- první redukce právní úpravy doručování
- zvýšení srozumitelnosti textu zákona
- opuštění kasuistiky
- sjednocení OSŘ s dalšími procesními
předpisy
29
Základní obsahové teze
reformy doručování
- stanovení pořadí způsobů doručování s
preferencí elektronické formy
- zvýšení komfortu a rozšíření možností volby
pro účastníky řízení
- zavedení základních principů odpovědnosti
adresátů za přebírání zásilek
30
Charakter změn z pohledu adresátů
zpřísňující
zmírňující
- povinná doručovací
adresa
- doplnění 2 nových
způsobů doručování
- omezení možnosti
vyslovení neúčinnosti
doručení
- rozšíření možností volby
adres pro doručování ze
strany účastníka
- sjednocení lhůt pro
uložení a vznik fikce
doručení
- nový institut vhození do
schránky
31
Zajištění publicity změn doručování
www.justice.cz
www.datoveschranky.info
www.mojedatovaschranka.cz
32
TISKOVÁ KONFERENCE
Novela OSŘ – přelom v doručování
Praha
26. května 2009
33
Obsah nové úpravy doručování v OSŘ
I. Jak se doručuje? → zákonné pořadí způsobů
doručování (§ 45)
II. Kam se doručuje? → adresa pro doručování (§ 46 –
46c)
III. Postup při doručování → (§ 47 – 50)
IV. Práva a povinnosti adresátů → (§ 50a – 50d)
V. Zákonné náležitosti listin → (§ 50f – 50i)
VI. Zvláštní případy doručování → (§ 50e – 50l)
34
Způsoby doručování a jejich pořadí
§ 45 Způsoby doručování
(1) Písemnost doručuje soud při jednání nebo jiném soudním
úkonu.
(2) Nedošlo-li k doručení písemnosti podle odstavce 1, doručí ji
soud prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky 58a).
Není-li možné doručit písemnost prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky, soud ji doručí na žádost
adresáta na jinou adresu nebo na elektronickou adresu.
(3) Není-li možné doručit písemnost podle odstavce 2, předseda
senátu nařídí doručit ji prostřednictvím
a) doručujícího orgánu, nebo
b) účastníka řízení či jeho zástupce.
35
Adresy pro doručování
dle způsobu doručování
způsob doručování
1. při jednání
není-li to možné, pak
2. do datové schránky
není-li to možné, pak
3. na jinou adresu, nebo
elektronickou adresu
adresa pro doručování
→
kdekoliv bude adresát
zastižen
→
datová schránka
→
sdělená domovní adresa
v ČR nebo e-mailová
adresa
→
povinná doručovací
adresa dle § 46b OSŘ
není-li to možné, pak
4. prostřednictvím
doručujícího orgánu
36
Adresa datové schránky
Podle zákona č. 300/2008 Sb.
Přidělená Ministerstvem vnitra
Soubor znaků (František Korbel = s2hdv6g)
Počet datových schránek (k 25.3.2012): 461.587
Veřejný seznam adres - § 14b zákona č. 300/2008 Sb., od
28.11.2011 (novela č. 263/2011 Sb.)
- Na žádost fyzické osoby lze vypustit z veřejného seznamu
- Dostupný na adrese http://seznam.gov.cz
- Denní aktualizace dle údajů ISDS
37
38
Volba správné datové schránky !
Seznam obsahuje:
1. jméno a příjmení /
obchodní jméno / název
2. adresu trvalého pobytu /
adresu místa podnikání
/ sídlo
3. identifikátor (IČ)
4. adresu datové schránky
5. typ datové schránky
6. údaje o dalších
datových schránkách
39
Problematika více datových schránek
- Do jaké doručovat ?
- Z jaké podávat ?
- Důsledky a rizika ?
Např.:
- Fyzická osoba – advokát
- Fyzická osoba – advokát, insolvenční správce
- Fyzická osoba – advokát, podnikatel
- Fyzická osoba – občan (advokát)
- Příp. právnická osoba – advokátní s.r.o.
40
Zvolená doručovací adresa
Aktuálně zvolená elektronická nebo jiná adresa
- nelze-li využít datovou schránku
- žádost/souhlas účastníka
- uvážení soudu
- odpovědnost za doručení
- jakýkoli e-mail nebo místo v ČR
- povinnost aktualizace
Trvale zvolená adresa
- evidovaná v informačním systému evidence obyvatel,
na kterou jí mají být doručovány písemnosti 58b);
58b)
§ 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech
41
Povinná doručovací adresa
Občan – adresa místa trvalého pobytu 58c)
Podnikatel – adresa místa podnikání
Vězeň – adresa věznice
Chovanec v ústavu – adresa zařízení
58c)
§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: Místem trvalého pobytu se
rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí
zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může
mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem
popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Byl-li trvalý pobyt zrušen (§12), je
jím adresa ohlašovny (=obecního úřadu).
§ 77/1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu: Místem hlášeného pobytu žadatele o
udělení mezinárodní ochrany je azylové zařízení, do něhož je ministerstvem
42
umístěn.
Povinná doručovací adresa
Právnické osoby – sídlo
Advokát – sídlo
Notář – sídlo
Soudní exekutor – sídlo
Patentový zástupce – sídlo
Insolvenční správce – sídlo
Stát – sídlo příslušné organizační složky státu
Státní zastupitelství – sídlo
Správní úřady – sídlo
Obce a kraje – sídlo
43
Postup elektronického doručování
Prostřednictvím datové schránky – zákon č. 300/2008 Sb.
Prostřednictvím e-mailu – § 47 odst. 2, 3 OSŘ
- nutno potvrdit do 3 dnů s elektronickým podpisem
- nelze-li doručit nebo není-li potvrzeno, je doručení neúčinné
(ve správním řádu nutno potvrdit následující pracovní den a
existuje opakovaný pokus dle § 19/9; v daňovém řádu tato
možnost chybí)
Pro obě formy platí § 49/6 OSŘ: „Doručení písemnosti prostřednictvím veřejné datové sítě se považuje za doručení do vlastních
rukou adresáta.“
44
Postup listinného doručování
Doručování do vlastních rukou (§ 49)
- sjednocení lhůt pro uložení a vznik fikce
- vhození do schránky
Doručování do vlastních rukou s vyloučením
náhradního doručení (§ 49 odst. 5)
- sjednocení lhůt
Doručování jiných písemností (§ 50)
- vhození do schránky
45
Hybridní pošta
spojení elektronické a listinné formy
Zákonem č. 218/2009 Sb. doplněn do § 48 OSŘ nový
odstavec 4, který zní:
"(4) Doručuje-li se prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu v listinné
podobě mohou být vyhotovovány za součinnosti tohoto
provozovatele; podrobnosti takového postupu stanoví prováděcí
právní předpis.".
Využití v soukromé sféře – DopisOnline (Česká pošta, s. p.)
www.postservis.cz
46
Hybridní pošta
Prováděcí předpis – vyhláška MS ČR č. 37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
ve znění novely č. 438/2011 Sb., § 21b odst. 4 (od 1.1.2012):
•„Listinné stejnopisy rozhodnutí a další písemnosti soudu, které
se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb,
musí soud opatřit specifickým identifikátorem rozhodnutí nebo
další písemnosti soudu a vizualizovanou podobou uznávaného
elektronického podpisu toho, kdo jej vyhotovil, nebo uznávané
elektronické značky soudu. Provozovatel poštovních služeb
může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování.
Elektronické rozhodnutí a další písemnosti soudu v elektronické
podobě se účastníkovi zpřístupní způsobem umožňujícím
dálkový přístup; o tom musí být účastník poučen. “.
47
Ukázka hybridního stejnopisu
48
Detail záhlaví první strany
49
Detail konce poslední strany
50
Ověřování hybridního stejnopisu
www.justice.cz
Elektronické dokumenty infodocument
51
Ověřování hybridního stejnopisu
52
IV. Práva a povinnosti adresátů
Vyslovení neúčinnosti doručení (§ 50d OSŘ)
- s výjimkou věcí dle § 120/2 OSŘ vyžadován návrh
- vyžadován „omluvitelný“ důvod
- omezení „omluvitelného“ důvodu (nikoli pouhé nezdržování se)
- časové omezení k podání návrhu (15 dnů)
- věcné omezení (ne ve statusových otázkách)
Prominutí zmeškání úkonu (§ 58 OSŘ)
- vyžadován „omluvitelný“ důvod
- časové omezení k podání návrhu (15 dnů)
53
Srovnání staré a nové právní úpravy
příklady – způsob doručování
DŘÍVE
NYNÍ
1. při jednání nebo jiném
soudním úkonu,
není-li to možné, pak
2. prostřednictvím doručujícího
orgánu
výjimečně
3. elektronicky
1. při jednání nebo jiném
soudním úkonu,
není-li to možné, pak
2. do datové schránky,
není-li to možné, pak
3. na jinou adresu, nebo
elektronickou adresu,
není-li to možné, pak
4. prostřednictvím doručujícího
orgánu nebo účastníka řízení či
jeho zástupce
54
Srovnání staré a nové právní úpravy
příklady – adresa pro doručování
fyzickým osobám
DŘÍVE
NYNÍ
1. adresa bytu
(pokud se zdržuje)
2. adresa místa podnikání
(pokud se zdržuje)
3. adresa pracoviště
(pokud se zdržuje)
4. adresa jiného místa
(pokud se zdržuje)
5. adresa sdělená soudu
(pokud se zdržuje)
6. adresa e-mailu
(pokud jej vybírá a potvrdí)
1. datová schránka
(bez ohledu, zda jí vybírá),
není-li to možné, pak
2. adresa sdělená soudu
(bez ohledu, zda se zdržuje),
není-li to možné, pak
3. zvolená adresa pro
doručování v evidenci obyvatel
(bez ohledu, zda se zdržuje),
není-li to možné, pak
4. adresa trvalého bydliště
(bez ohledu, zda se zdržuje)
55
Srovnání staré a nové právní úpravy
příklady – adresa pro doručování
právnickým osobám
DŘÍVE
NYNÍ
1. adresa zapsaného sídla
(pokud se zdržuje, příp. včas
požádala o změnu)
2. adresa skutečného sídla
(pokud se zdržuje)
3. adresa sdělená soudu
(pokud se zdržuje)
4. adresa e-mailu
(pokud jej vybírá a potvrdí)
1. datová schránka
(bez ohledu, zda jí vybírá)
není-li to možné, pak
2. adresa sdělená soudu
(bez ohledu, zda se zdržuje)
není-li to možné, pak
3. adresa zapsaného sídla
(bez ohledu, zda se zdržuje)
56
Srovnání staré a nové právní úpravy
příklady – neúčinnost doručení
DŘÍVE
NYNÍ
neúčinnost se vysloví, pokud
osoba prokáže, že se na
adrese trvalého pobytu
nezdržovala a požádala bez
odkladu o změnu zápisu.
Náhradní doručení na všech
adresách pro doručování je
ze zákona vždy účinné;
Náhradní doručení na jiné
adrese je ze zákona
neúčinné, ledaže soud
prokáže, že se na ní adresát
zdržoval.
neúčinnost se vysloví
pouze:
- na návrh
- z omluvitelného důvodu
- do 15 dnů od zjištění
- ne ve vyjmenovaných
věcech
57
Doručování jiných písemností („obyčejné“) podle předchozí právní úpravy
(© MSp)
ADRESÁT NEZASTIŽEN
DORUČUJÍCÍ ORGÁN
ADRESÁT
ZASTIŽEN
DORUČENO JINÉ
VHODNÉ OSOBĚ,
KTERÁ ADRESÁTA
ZNÁ A SOUHLASÍ S
TÍM, ŽE MU
PÍSEMNOST
ODEVZDÁ
S VÝZVOU
3DENNÍ ULOŽENÍ
VYZVEDNUTO
DORUČENO
DORUČENO
NEZANECHÁNA
VÝZVA
DORUČENO
NEDORUČENO
NEVYZVEDNUTO
FIKCE
DORUČENÍ
58
Doručování jiných písemností („obyčejné“) podle nové právní úpravy
(© MSp)
DORUČUJÍCÍ ORGÁN
ADRESÁT ZASTIŽEN
ADRESÁT NEZASTIŽEN
VHOZENO DO
SCHRÁNKY (na
písemnosti
doručující orgán
vyznačí datum
vhození)
NELZE-LI VHODIT
DO SCHRÁNKY,
PÍSEMNOST SE
VRÁTÍ SOUDU A
ZANECHÁ SE
OZNÁMENÍ, JE-LI
MOŽNÉ
VYVĚŠENO NA ÚŘ.
DESCE SOUDU
DORUČENO
DORUČENO
DORUČENO 10. DEN
PO VYVĚŠENÍ
59
Doručování do vlastních rukou podle
předchozí právní úpravy
(© MSp)
DORUČUJÍCÍ ORGÁN
ADRESÁT ZASTIŽEN
ADRESÁT NEZASTIŽEN
ZANECHÁNA
VÝZVA
15DENNÍ ULOŽENÍ
VYZVEDNUTO
DORUČENO
DORUČENO
NEZANECHÁNA
VÝZVA
NEDORUČENO
NEVYZVEDNUTO
FIKCE
DORUČENÍ
60
Doručování do vlastních rukou podle
nové právní úpravy
(© MSp)
DORUČUJÍCÍ ORGÁN
ADRESÁT ZASTIŽEN
ADRESÁT NEZASTIŽEN
ZANECHÁNA
VÝZVA
NEBYLO KDE ZANECHAT
VÝZVU – PÍSEMNOST
VRÁCENA SOUDU, VÝZVA
VYVĚŠENA NA ÚŘ.
DESCE SOUDU
10DENNÍ ULOŽENÍ
VYZVEDNUTO
DORUČENO
DORUČENO
NEVYZVEDNUTO PÍSEMNOST VHOZENA DO
SCHRÁNKY, NELZE-LI
VHODIT, VRACÍ SE SOUDU +
SDĚLENÍ NA ÚŘ. DESCE
FIKCE
DORUČENÍ
61
Vyvolané změny správního řádu
Čl. XX, část osmnáctá souhrnné novely OSŘ: Změna správního
řádu (od 1.7.2009)
- zavedena priorita doručování prostřednictvím datové schránky
- sjednocena doba pro uložení
- zaveden institut vhození do schránky
- zavedena možnost vyslovení neplatnosti doručení
Zákon č. 227/2009: Čl. CLXVI, část sto padesátá osmá: Změna
správního řádu (od 24.7.2009)
- zavedena tzv. „zvolená“ adresa pro doručování dle § 10b zákona o
evidenci obyvatel (§ 20 odst. 1 SŘ)
62
Právní úprava doručování v novém
daňovém řádu
Dne 3.9.2009 vyhlášen v částce 87/2009 Sbírky zákonů
pod č. 280/2009 Sb. nový daňový řád,
který nabyl účinnosti od 1.1.2011.
Právní úprava doručování v § 39 – 51
Vysoká míra konzistence s novou úpravou v OSŘ
Respektování všech novinek v OSŘ
- priorita doručování při jednání, poté do datové schránky
- zaveden institut vhození do schránky
- sjednocena lhůta pro uložení a vznik fikce
- omezená neúčinnost doručení
63
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů
ve znění zákonů č. 190/2009 Sb. (33 změn!), 219/2009 Sb.
(novela ZA), 227/2009 Sb. (základní registry) a 263/2011 Sb.:
1. Zřizuje státem garantovaný informační systém datových
schránek (ISDS)
2. Upravuje podávání a doručování písemností a prohlašuje se
za zvláštní zákon vůči všem dosavadním úpravám, s výjimkou:
- pořadí způsobů doručování (§ 17/2 ZDS),
- vyloučení náhradního doručení (§ 17/4 ZDS),
- vyslovení neúčinnosti doručení (§ 17/5 ZDS).
3. Přináší dlouho očekávanou úpravu konverze písemností
64
Konverze písemností
Směr, právní síla, smysl a použití (§ 20 odst. 1, 2, 3
ZDS)
Rozlišení pojmů: originál (prvopis) – stejnopis – úředně
ověřená kopie – kopie
Konverze na žádost (CZECH POINT a advokáti)
Konverze z moci úřední (všechny OVM)
Výjimky z provádění konverze (§ 24 odst. 5 ZDS)
65
Informační Systém
Datových schránek (ISDS)
Informační systém datových schránek - § 14, 15 ZDS
- informační systém veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb.)
- správcem Ministerstvo vnitra, provozovatelem Česká pošta
- správce a provozovatel zajišťují bezpečnost; nejsou
oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů
- cena za užívání
- obsahuje informace o datových schránkách a jejich
uživatelích, časové údaje s přesností na vteřinu
66
Informační Systém
Datových schránek (ISDS)
Obsah ISDS - § 14 odst. 3 ZDS
a) identifikátor DS (= adresa DS)
b) okamžik zřízení, zpřístupnění, znepřístupnění a zrušení DS
c) okamžik přihlášení osoby do DS a její identifikace
d) okamžik provedení úkonu z DS a identifikace osoby
e) identifikační údaje držitele DS
f) identifikační údaje pověřených osob
g) identifikační údaje administrátora
h) údaje pro vyrozumění o dodání datové zprávy do DS
i) evidence událostí spojených s provozem ISDS
67
Informační Systém
Datových schránek (ISDS)
Povinnost součinnosti OVM s ISDS - § 15 ZDS
MV – centrální evidence obyvatel
MSp – rejstřík insolvenčních správců
soudy – obchodní rejstřík
ČAK – seznam advokátů
NKČR – seznam notářů
EKČR – seznam exekutorů
KDPČR – seznam daňových poradců
správní orgány – evidence podnikajících osob
68
Informační Systém
Datových schránek (ISDS)
Rozdíly ISDS proti e-mailu
- uzavřený systém
- záruku přenosu
- evidence událostí
- automatické dodejky
- omezení velikosti zprávy
- chybí tělo zprávy
- formát .ZFO
- pověřené osoby
- cena
69
Datová schránka
Datová schránka = elektronické úložiště, které je určeno k:
a) doručování orgány veřejné moci
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci
c) dodávání dokumentů mezi soukromými osobami
Přihlášení:
- ručně přes webové rozhraní (viz dále)
- automaticky spisovou službou (stanoven pouze
standard připojení a komunikace, jinak dle spisové
služby a na odpovědnost držitele DS)
70
Portál datových schránek
Od června 2011 provozuje Česká pošta a
Ministerstvo vnitra nový portál datových schránek
www.mojedatovaschranka.cz
Testovací prostředí datových schránek
www.isdstest.cz
71
Rozlišujme druh datových schránek:
Datové schránky se dle využitelnosti i odlišných
funkcionalit dělí na:
a) datové schránky orgánů veřejné moci (OVM)
b) datové schránky (soukromých) osob
Rozdíly
72
Datové schránky OVM
Datové schránky orgánů veřejné moci se zřizují pro:
- státní orgány
- orgány územních samosprávných celků
- Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy
- zdravotní pojišťovny
- Český rozhlas a České televize
- samosprávné komory zřízené zákonem
- notáři
- soudní exekutoři
73
Datové schránky osob
Datové schránky osob se zřizují pro:
- fyzické osoby (občané)
- podnikající fyzické osoby
- advokáti
- daňoví poradci
- insolvenční správci
- právnické osoby soukromého práva
74
Obligatorní držitelé
datových schránek
1. Všechny orgány veřejné moci (OVM)
2. Vybrané osoby, které mají schránku osob:
- právnické osoby zřízené zákonem
- právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku
- insolvenční správci
- advokáti a daňoví poradci (od 1.7.2012)
Datová schránka zřizována a aktivována ex lege!
Povinnost přijímat i odesílat prostřednictvím datové schránky
75
Fakultativní držitelé
datových schránek
Všechny ostatní právnické a fyzické osoby
- právo na zřízení do 3 dnů od podání žádosti MV ČR
- právo požádat o znepřístupnění schránky
- „povinnost“ přijímat písemnosti do aktivované
schránky
- právo, nikoli však povinnost činit podání
prostřednictvím datové schránky
76
Rozlišujme využití datových schránek:
1. Procesní úkony OVM vůči → osobám =„doručování“ ve
veřejném právu (§ 17/1-5 ZDS)
2. Procesní úkony OVM vůči → jiným OVM =„součinnost “
ve veřejném právu (§ 17/1,6 ZDS)
3. Procesní úkony osob vůči → OVM =„podání“ ve
veřejném právu (§ 18 ZDS)
4. Hmotněprávní úkony osob či OVM v postavení osob
vůči → jiným osobám či OVM v postavení osob =
jednání v soukromoprávních vztazích (§ 18a ZDS)
77
Doručování OVM → OSOBA
§ 17 odst. 1–5 zákona č. 300/2008 Sb.
-povinnost, umožňuje-li to povaha dokumentu a nedošlo-li k
doručení veřejnou vyhláškou nebo při jednání
- doručení okamžikem přihlášení oprávněné osoby a
nepřihlásí-li se do 10 dnů, fikce doručení posledním dnem
-neúčinnost doručení lze žádat dle procesních předpisů (§
50d OSŘ, § 24/2 SŘ, § 48/1 DŘ)
- elektronický podpis dokumentu je nutný (§ 40b/3 OSŘ)
78
Součinnost OVM → OVM
§ 17 odst. 1, 6 zákona č. 300/2008 Sb.
-povinnost, umožňuje-li to povaha dokumentu a nedošlo-li k
doručení při jednání nebo pokud je z bezpečnostních
důvodů zavedena jiná forma elektronické komunikace
-doručení ihned dodáním zprávy do DS OVM
-rozsudek NSS z 15.7.2010, 9 Afs 28/2010:
„Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu
veřejné moci je učiněno okamžikem dodání datové zprávy
do schránky orgánu veřejné moci.“
79
Podání OSOBA → OVM
§ 18 zákona č. 300/2008 Sb.
- právo osob, nikoli povinnost
- doručení ihned dodáním zprávy do DS OVM
- elektronický podpis není nutný (fikce podpisu § 18/2
ZDS: „Úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4
nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena,
prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako
úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní
předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon
více z uvedených osob.“
80
Soukromoprávní úkony
OSOBA → OSOBA
§ 18a zákona č. 300/2008 Sb.
(1) „Ministerstvo umožní na žádost
podnikající fyzické osoby nebo právnické
dokumentů z datové schránky jiné
podnikající fyzické osoby nebo právnické
schránky této osoby.
fyzické osoby,
osoby dodávání
fyzické osoby,
osoby do datové
(3) Za dodání dokumentu podle odstavce 1 náleží
provozovateli informačního systému datových schránek
odměna. Odměnu hradí osoba, z jejíž datové schránky byl
dokument odeslán. Tato osoba může určit, že bude hradit
i dodání dokumentu, který je odpovědí.“
81
Význam soukromoprávních úkonů
Hmotné právo:
-
návrh (oferta)
-
přijetí návrhu (akceptace)
-
uzavření smlouvy
-
jednostranné úkony (výpověď, odstoupení)
-
uplatnění práva
-
aj.
82
Dodání soukromoprávního úkonu
Obecně – teorie dojití právního úkonu vůči nepřítomné
osobě, § 45 odst. 1 OZ
(1) Projev vůle působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku,
kdy jí dojde.
→ Konstantní judikatura Nejvyššího soudu:
Nevyžaduje se skutečné „dojití“ zásilky do rukou
adresáta, ale postačí její dojití do sféry jeho dispozice,
tj. do stavu, kdy adresát nabyl objektivní možnost se se
zásilkou seznámit (např. vhozením do jeho domovní
schránky).
(Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 28 Cdo 2622/2006, 28 Cdo
72/2004, 26 Cdo 864/2004 aj.)
83
Dodání soukromoprávního úkonu
Do datové schránky – zvláštní úprava !!
§ 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.
do 28.11.2011:
(2) Dokument podle odstavce 1 je doručen okamžikem, kdy
jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím
své datové schránky; toto potvrzení je bezplatné.
od 29.11.2011 ve znění zákona č. 263/2011 Sb.:
(2) Dokument dodaný podle odstavce 1 je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k tomuto dokumentu.
84
Praktické úkony v soudním řízení
Při elektronickém podání účastníka:
- uložení datové zprávy (automaticky)
- prosté vytištění do spisu (ne v agendě CEPR)
- dalším účastníků s DS zprávu přeposlat do jejich DS
- dalším účastníků bez DS zaslat vytištěnou kopii
Při listinném podání účastníka :
- založit do spisu
- dalším účastníků s DS naskenovat a zaslat do DS
- dalším účastníků bez DS zaslat kopii, příp. stejnopis
Při rozhodnutí či jiném aktu OVM:
- vyhotovit listinný originál k založení do spisu
- vyhotovit stejnopisy (opisy) v příslušné formě pro doručení
účastníkům (§ 40b, 158 OSŘ)
85
V jaké podobě se vede soudní spis?
§ 40b odst. 1 OSŘ:
„O každém sporu nebo jiné právní věci se vede spis v
listinné nebo v elektronické podobě. Podmínky
vedení spisu stanoví prováděcí právní předpis.“
Realita:
- Ve většině agend je spis hybridní (soud pracuje
zdánlivě pouze s listinným spisem, ale originály všech
elektronických podání jsou v centrálním datovém
úložišti)
- V agendě CEPR je spis na 5 pilotních soudech od
1.1.2012 výhradně elektronický
86
Děkuji Vám za pozornost !
Mgr. František Korbel, Ph.D.
náměstek ministra spravedlnosti
mail:
[email protected]
[email protected]
87

similar documents