KОТИРАЊЕ Аутор: Биљана Вучковић KOTIRANJE (DIMENZIONISANJE) Kotiranje je unošenje stvarnih mera, tj. dimenzija na tehnički crtež kako bi se budući predmet mogao precizno izraditi. Za kotiranje se.

Report
KОТИРАЊЕ
Аутор: Биљана Вучковић
KOTIRANJE
(DIMENZIONISANJE)
Kotiranje je unošenje stvarnih mera, tj.
dimenzija na tehnički crtež kako bi se
budući predmet mogao precizno izraditi.
Za kotiranje se koriste pune tanke linije.
Elementi kotiranja:
• Kotni broj,
• Glavna kotna linija,
• Kotna strelica (dužine oko 3-4 mm, a
široka oko 1 mm),
• Pomoćna kotna linija.
Elementi kotiranja:
8 mm
8 mm
11 mm
10
5
40
30
11 mm
20
7
8
60
25
Vrste kotiranja
U zavisnosti od oblika predmeta i načina
obrade, kotiranje može biti:
• redno - glavne kotne linije su u istom nizu,
jedna pored druge,
• paralelno - glavne kotne linije su
međusobno paralelne,
• kombinovano.
Pravila kotiranja:
• Kotni broj na crtežu uvek
predstavlja stvarnu meru.
• Kao merne jedinice se koriste
milimetri. „mm“ se ne piše već
se podrazumeva. U
građevinarstvu se koriste
centimetri.
• Za horizontalno kotiranje - kotni broj se
ispisuje uvek iznad glavne kotne linije tako
da se kotni broj čita s leva u desno.
• Za vertikalno kotiranje - kotni broj se
ispisuje s leve strane glavne kotne linije ali
tako da se broj čita odozdo na gore..
• Glavna kotna linija se ne sme preseći ni
jednom drugom linijom.
• Ø5 – predstavlja prečnik od 5 mm, a
upisuje se tamo gde se ne vidi da je u
pitanju oblik kružnice
• R6 – predstavlja radijus, tj. poluprečnik
krive linije
Horizontalno kotiranje:
Kotni broj se
ispisuje uvek
iznad glavne
kotne linije tako
da se kotni broj
čita s leva u
desno
20
7
8
60
25
10
6
40
Kotni broj se
ispisuje s
leve strane
glavne kotne
linije ali tako
da se broj
čita odozdo
na gore.
30
Vertikalno kotiranje:
Kotiranje prečnika (oznaka “ø” – čita se “fi”):
Tamo gde se ne vidi
kružni oblik stavlja se
znak “ø”, npr. ø25 kod
valjkastog predmeta
ø25
Tamo gde se kružni oblik
vidi u potpunosti,znak “ø”
se ne stavlja, već se piše
samo kotni broj
25
ILI :
Označavanje radijusa R (poluprečnika):
Stavlja se tamo gde postoji zaobljenje određenog
poluprečnika, ali nema punog kruga. Početak
glavne kotne linije se nalazi u centru, a strelica
dodiruje konturnu liniju
22
40
60
78

similar documents