PLATFORME ZA OSOBE S OGRANIČENOM POKRETLJIVOŠĆU U GRADU ZAGREBU Gradski ured za izgradnju grada & Mašinoprojekt Ciljevi projekta • Omogućiti kretanje osobama sa smanjenom pokretljivosti na javnim površinama grada •

Report
PLATFORME ZA OSOBE S
OGRANIČENOM
POKRETLJIVOŠĆU U
GRADU ZAGREBU
Gradski ured za izgradnju grada
&
Mašinoprojekt
Ciljevi projekta
• Omogućiti kretanje osobama sa smanjenom
pokretljivosti na javnim površinama grada
• Omogućiti korištenje ugrađene opreme bez
pomoći ostalih osoba u maksimalno
mogućem opsegu
• Razviti opremu za prijevoz korisnika s
povećanom otpornosti prema namjernim i
nenamjernim oštećenjima
Ciljevi projekta
• Prilagoditi tehnička rješenja stvarnim
potrebama korisnika. Predviđene
konzultacije s:
• Udrugama hendikepiranih osoba
• Povjerenstva za osobe s invaliditetom
Ministarstva obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Veze s ostalim projektima
• Grad Zagreb ulaže velike napore kako
bi omogućio što ravnopravnije kretanje
svim svojim građanima, te je ovo samo
jedan od projekata u realizaciji ovog
cilja.
Veze s ostalim projektima
• Ovaj projekt se može realizirati po
segmentima od kojih je svaki primjenjiv i
na drugim projektima prometa na javnim
površinama, a pridonose kvaliteti života
građana Zagreba
Veze s ostalim projektima
• Primjerice:
– Zahtjev za korištenje pomagala putem radio
veze (dizalo, hidraulička platforma)
– Zahtjev za otvaranje prolaza za posebne
namijene
– Zaštita pomagala od oštećenja za vrijeme
dok ista nije u upotrebi
– Primjena elektromotornih pogona bez
direktne žičane veze s mrežnim napajanjem
(opcija projekta)
Veze s ostalim projektima
• Segmenti ovog projekta omogućavaju
olakšavanje kretanje slijepih osoba:
– Obavijest o oznaci javnog vozila, smjeru
kretanja, stanici na kojoj se trenutno vozilo
nalazi i recimo vremenu
– Aktiviranje zvučne signalizacije na
semaforima
– Obavijest o trenutnoj poziciji korisnika u
gradu
Veze s ostalim projektima
• Projekt daje mogućnost uključivanja
i ostalih prometala u osmišljeni
sustav upravljanja i podrške:
– Uključivanje drugih transportnih
sustava u savladavanju motoričkih
prepreka, primjerice dizala, hidrauličkih
platformi
• Itd…
Vrijeme realizacije
• Realizacija projekta podijeljena je u nekoliko
koraka:
–
–
–
–
Izrada projektne dokumentacije
Izrada konstruktivne dokumentacije
Izrada prototipa
Opremanje prvog objekta (Pothodnik
Zagrebačkog velesajma)
– Izrada projektnih podloga za apliciranje sustava
na ostale lokacije u gradu Zagrebu i šire
• Očekivano vrijeme realizacije projekta 6
– 8 mjeseci
OPIS PROJEKTA
• Projektom su obuhvaćeni uglavnom
svi slučajevi mobilno hendikepiranih
osoba kojima je ovaj projekt
namijenjen; primjerice:
– Osobe s ručnim kolicima
– Osobe s motornim kolicima
– Osobe s povećanom tjelesnom masom
– Osobe s motoričkim problemima ruku
– Osobe s motoričkim problemima bez
kolica
OPIS PROJEKTA
• Projektom je riješen problem
ovlaštenja korištenja ugrađene
opreme – daljinsko upravljanje
sustavom platformi
• Projekt rješava samostalno kretanje
platforme u zaštićeno parkiralište
• Projektom je omogućena vožnja
platforme i u slučaju nestanka
električne energije
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Nosivost platforme je 300 kg, što
omogućuje:
– Korištenje svih vrsta ručnih i motornih kolica koja
se nalaze na tržištu
• Brzina platforme je 0,1 m/s
• Akceleracija platforme je do 1 m/s2
• Dimenzija platforme je približno 800 x 1200
mm
• U stanici gornja površina platforme je oko 60
mm iznad gotovog poda
• Uspon na površinu platforme omogućen je
preko zakretnih krilaca
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Konstrukcija omogućava slijeđenje
konfiguracije stubišta, to jest putanja
platforme slijedi stubište kako u
vertikalnoj, tako i u horizontalnoj
ravnini
• Platforma za vrijeme vožnje koristi
vlastite izvore energije, te je čini
neovisnom o trenutno raspoloživom
električnom priključku
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
• Kada je platforma van uporabe,
nalazi se u zaštićenoj niši, te je njeno
namjerno oštećivanje otežano.
• Dopuna akumulatora platforme
obavlja se u parkiralištu, te je i na taj
način broj kvarova reduciran.
Dopuna akumulatora obavlja se bez
direktnog žičanog kontakta, te je i na
taj način povećana sigurnost i
postrojenja i prolaznika
OSTALE BENEFICIJE
• Za uporabu platforme korisniku nije
potrebna pomoć treće osobe.
Platforma je zamišljena tako da
omogućava rukovanje koje je
dostatno i za rukovanje motornim
kolicima
• Izvedba platforme minimalizira
prisutnost servisera u održavanju
platforme, što u mnogome nadilazi
do sada aplicirana rješenja
SKLOPOVI UPRAVLJANJA
Sustav će se sastojati od:
• Stacionarnog dijela koji omogućava
opsluživanje pokretnog dijela instalacije
(izvor energije, signalizacija stanja
platforme)
• Dijela opreme koja je instalirana na pokretni
dio platforme, koji u biti upravlja svim
akcijama platforme
STACIONARNI DIO …
• Čine sklop za:
– Napajanje postrojenja platforme (napojni
vod električne energije, glavna sklopka, el.
osigurači postrojenja, sklop za napajanje
el. energijom pokretnog dijela platforme)
– Sklop za signalizaciju stanja platforme
(semafor)
– Mehanička zaštita nepokretnog dijela
upravljačke opreme
POKRETNI DIO …
• Čine sklopovi za:
– Upravljanje mehaničkim pogonima
platforme
• vožnja platforme,
• otvaranje i sklapanje nagazne površine
platforme,
• otvaranje i zatvaranje zaštitnih rukohvata
• Podizanje i spuštanje krilaca platforme
• Podizanje i spuštanje pomoćnog sjedala
POKRETNI DIO …
– Sklopovi za prikupljanje podataka o
položaju mehaničkih dijelova platforme
•
•
•
•
•
•
Položaj nagazne površine
Položaj rukohvata
Položaj krilaca platforme
Položaj pomoćnog sjedala
Stanje sigurnosnog zahvatnog uređaja
Itd.
POKRETNI DIO …
– Sklopovi za nadzor sigurnosti korisnika
i pješaka oko platforme
• Sklopovi za detekciju prepreke
• Sklopovi za upozoravanje ostalih sudionika
prometa o kretanju platforme u
rasklopljenom i sklopljenom položaju
• Sklop automatske dojave kvara servisu koji
održava platformu
UPRAVLJANJE PLATFORMOM
• Upravljanje platformom bazirana je
na mikroprocesorskom sustavu koji
se bazira na prijenosu naredbi putem
radio uređaja.
• Svaki korisnik posjeduje svoj radio
uređaj koji može koristiti na svim
lokacijama na koje je prijavljen kao
korisnik
UPRAVLJANJE PLATFORMOM
• Svaki predajnik ima 6 tipkala koji
omogućavaju upravljanje svim
uređajima namijenjenim
hendikepiranim osobama
• Svaki predajnik ima tvornički
ugrađeni svoj vlastiti kod
prepoznavanja, ID kod koji razlikuje
16.777.216 slučajeva
UPRAVLJANJE PLATFORMOM
• Na svakom predajniku se može
podesiti 59.049 postavki, što sustavu
omogućuje razlikovanje
990.677.827.584, što čini sustav
izričito pouzdanim
• Usporedbe radi 1.000.000.000
sekundi je približno 30 godina i 6
mjeseci
PROCEDURA KORIŠTENJA
• Korisnik priđe stanici platforme gdje
može pročitati upute o korištenju
platforme
• Pritiskom na odgovarajuće tipkalo (1 –
6) svog predajnika odabire broj
platforme koju želi koristiti (u okolini
može biti nekoliko platformi)
– Postrojenje identificira korisnika, te ako su
zadovoljeni uvjeti identifikacije, pali zeleno
svijetlo semafora, te rezervira platformu za
isključivo korištenje na ograničeno vrijeme
PROCEDURA KORIŠTENJA
• Korisnik na svom predajniku bira stanicu
u kojoj se nalazi (primjerice 1)
– Platforma se upućuje prema korisniku u
sklopljenom položaju
– Kada stigne na destinaciju, otvara se i
omogućava ukrcaj korisnika na platformu
• Opcija, korisnik zahtjeva otvaranje sjedala
platforme pritiskom na tipkalo
PROCEDURA KORIŠTENJA
– Sjedalo se otvara i omogućava
korisniku zauzimanje položaja za vožnju
• Korisnik ili nakon ukrcaja na
platformu s kolicima ili nakon
sjedanja na sjedalo platforme stišće
tipkalo za vožnju u ciljnu stanicu.
Tipkalo mora biti stalno stisnuto dok
platforma ne dostigne cilj i dok se ne
oslobodi izlaz s platforme
PROCEDURA KORIŠTENJA
– Platforma zatvara krilca, spušta rukohvat i
pokreće se prema ciljnoj stanici
– Za vrijeme vožnje upozoravajućim zvukom
daje na znanje ostalim sudionicima prometa
na opasnost od platforme
– U slučaju prekida pritiska na tipkalo
predajnika, platforma se trenutno zaustavlja
– Kada platforma stigne na cilj, spušta se
odgovarajuće krilce platforme i podiže
rukohvat
PROCEDURA KORIŠTENJA
• Kada korisnik napusti platformu daje
tipkalom na svom predajniku signal
da je prestao s korištenjem platforme
– Platforma se sklapa, zaključava se u
sklopljenom položaju, te upućuje u
parkiralište
ODABIR PREDAJNIKA
• Prilikom odabira sustava daljinskog
upravljanja, kao projektanti vodili smo
računa i o specifičnim motoričkim
mogućnostima korisnika. U tom smjeru
vodilo se računa da potencijalni dobavljač
predajnika ima nekoliko izvedaba
predajnika, inače istih tehničkih
mogućnosti.
• Ostali kriteriji bili su: posjedovanje svih
potrebnih certifikata za stavljanje proizvoda
u prodaju Hrvatske agencije za
telekomunikacije, jamstveni period,
mogućnost održavanja
LOGIČKA STANJA PLATFORME
• Ako se korisnik prijavi daljinskim
upravljanjem platformi, do isteka
rezerviranog vremena ima apsolutnu
prednost u korištenju platforme
• Rezervirano vrijeme ističe i ako u
predviđenom vremenu korisnik ne
izvrši radnju koja se od njega
očekuje (vrijeme je podesivo)
LOGIČKA STANJA PLATFORME
• Ako je platforma u radu ili je
rezervirana za nekog korisnika, na
ostalim stanicama svijetli crveno
svjetlo, dajući na znanje da je
platforma u upotrebi
• Ako potencijalni korisnik koristi
neprijavljeni predajnik, semafor mu
dojavljuje treptanjem da ne može
koristiti platformu
LOGIČKA STANJA PLATFORME
• Ako platforma ne prepozna
predajnik, potencijalnom korisniku
neće biti ništa signalizirano.
• Opcionalno, ako se platforma nađe u
kvarnom stanju, moguće je dograditi
sklop automatske dojave kvara
servisu koji je održava.
• Isti sklop je iskoristiv i za dojavu
napada na postrojenje radi
oštećivanja.
SIGURNOSNI SKLOPOVI
• Postrojenje je opremljeno
sigurnosnim sklopovima koji aktivno
i pasivno štite korisnike i sudionike
prometa, te samu opremu:
– Graničnik brzine (prorađuje u slučaju
prekoračenja brzine)
– Sigurnosna kočnica postrojenja
(prorađuje u slučaju prekoračenja
brzine)
SIGURNOSNI SKLOPOVI
– Sklop za prepoznavanje prepreke na putu
(zaustavlja platformu dok se prepreka ne
ukloni), korisniku je omogućeno vraćanje u
prvu stanicu u suprotnom smjeru.
– Sklop za detekciju udaraca na pokretne
dijelove platforme ili na opremu parkirališta
platforme (opcija koja sprečava izvršavanje
namjernog oštećenja dijelova opreme)
SIGURNOSNI SKLOPOVI
• Svi sigurnosni sklopovi su usklađeni s
važećim preporukama i propisima EU-a
koji definiraju kako mehaničke tako i
električne sklopove postrojenja.
• S obzirom da su ove platforme
namijenjene JAVNOJ UPORABI, te stalni
nadzor opreme nije moguć, sigurnosni
uređaji su pažljivo koncipirani
PUNJENJE BATERIJA
• Baterije se pune ili samo u parkiralištu
ili u parkiralištu i drugoj krajnjoj
stanici.
• Sklop za punjenje baterija nema
otvorenih kontakata koji mogu biti
potencijalno opasni za radoznale
prolaznike
• Punjenje baterija platforme moguće je
tek kada se platforma nalazi u položaju
za punjenje
REALIZACIJA PROJEKTA
• Ovaj projekt bi trebao biti realiziran
vlastitim razvojem poduzeća u
Hrvatskoj.
• Razlozi zbog kojih je predložen ovaj
način realizacije su sljedeći:
– Na tržištu nije pronađena platforma koja bi
zadovoljila postavljene kriterije vezane uz:
• Nosivost platforme (motorizirana kolica
korisnika)
• Omogućila korištenje opreme bez pomoći trećih
osoba (primjerice instalirane platforme u
Zagrebu)
REALIZACIJA PROJEKTA
• Omogućila korištenje opreme samo
klijentima kojima je platforma stvarno i
namijenjena
• Mogućnost jednostavnog uključivanja i
isključivanja pojedinih predajnika sustava u
cilju ograničavanja željenog broja korisnika.
• Domaći proizvođač sigurno mora i
može dati kvalitetniju i bržu uslugu
održavanja opreme u radu.
REALIZACIJA PROJEKTA
• Domaćim proizvodom sigurno će se
jednostavnije pokriti specifična
problematika okruženja u kojem
oprema mora raditi nego što je to
slučaj s uvoznom.
• Ili popularno rečeno, napravimo
hrvatski proizvod za potrebe
hrvatskih građana.
SAŽETAK PROJEKTA …
• Domaća platforma koju je moguće instalirati
u većinu kritičnih prolaza za hendikepirane
osobe
• Korisnik u cijelosti može upravljati platformom bez pomoći drugih osoba
• Osiguran je pouzdan način prepoznavanja
korisnika putem ID predajnika, te mogućnost
pojedinačnog uključivanja i isključivanja
pojedinih predajnika
SAŽETAK PROJEKTA …
• Konstrukcijom platforme izbjegnut je niz
kritičnih rješenja uočenih na platformama drugih proizvođača
• Opcionalno je moguće osigurati dojavu kvara,
zastoja ili oštećenja opreme u servisni centar
ili policijsku postaju.
• S obzirom za ideju vlastitog, Hrvatskog proizvoda, očekuje se ekonomičnije i uspješnije
održavanje instaliranih platformi
MOLBA SUDIONICIMA
PREZENTACIJE
Kao projektanti, nastojali smo čim podrobnije
pristupiti rješavanju ovog problema. Međutim, u
ovakvim problemima korisnici uvijek znaju s
kojim se poteškoćama susreću u stvarnom
životu, koji nama ostalim ne moraju biti vidljivi.
Upravo iz tih razloga, što ovim projektom
želimo unaprijediti kvalitetu života vas,
potencijalnih korisnika, molimo vas da skupite
hrabrosti i uključite se u diskusiju.
MOLBA SUDIONICIMA
PREZENTACIJE
Još bi vam bili zahvalniji ako bi vaše primjedbe
pored diskusije koje očekujemo, uputili i u
pismenom obliku na
• Gradski ured za izgradnju grada
• Ulica grada Vukovara 58b
• [email protected]
• Faks +385 1 61 00 988
• Telefon +385 1 61 00 799
MOLBA SUDIONICIMA
PREZENTACIJE
• Na svako postavljeno pitanje ili
prijedlog nastojati ćemo dati odgovor
ili se na istom zahvaliti.
• Molimo vas također da ostavite
kontakt podatke prilikom
komunikacije, te nam omogućite da i
mi kontaktiramo vas
DOSTUPNOST PREZENTACIJE
• Ova prezentacija je dostupna na
Internetu na adresi
– www.abc-mikrotrans.hr/Platforma.htm
Odakle se ista može preuzeti.
Zahvaljujemo svim sudionicima prezentacije
na prisutnosti, strpljenju i primjedbama

similar documents